Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

ClhYliiLKİiLT 13 Haziran 1939 f Şehir ve Memleket Haberleri ) Tarihî roman: 52 Yazan: Kadircan Kafli Ticaret Odaları kongresi Ekmek meselesi Fırıncılarm kararı, umumî bir alâka uyandırdı Kabotaj bayramı hazırlıkları Barbaros ihtifalinin de ayni günde yapılması için teşebbüs edilecek Siyasî icmal Rumanyanın siyaseti umanyanın; bugün Avrupa politakasınm sıklet merkezi bulunan bir sahaya tesadüf eden coğrafî mevkiinin fevkalâde nezaketi dolayısile şu sırada takib ettiği siyasete son derecede dikkat edilmektedir. Rumanyanın coğrafî vaziyeti itibarile ehemmiyeti şu sebeblerden ileri gelmektedir: Evvelâ ıktısadî ve siyasî rejiminin hususiyeti iti barile kendi başma yaşıyan bir âlem olan Sovyet Rusyayı karada Lehistanla birlikte Avrupa kıt'asının vasat ve garbmdan ayırmakta olması; saniyen Almanyanın yarısından fazlasını sulayan, Macarista na hayat vermekte olan ve Yugoslavyayı orta Avrupa ve Karadenizle irtibatını temin eden Tunanın ağzma hâkim bulunmasile orta Avrupanın şark anahtarını elinde tutması. Lehistanla Rumanya Sovyetlere karşı ayni vaziyette bulunduklarından on iki senedenberi şarkta müttehid cephe teşkil etmek üzere askerî müttefiktirler. İstanbul fırıncılannın, imaliye ücreti kâfi gelmemesinden dolayı bakkalîara ekmek vermiyeceklerini dün yazmıştık. Verdiğimiz bu haber, gerek BelediYeniçeriler yemekten sonra gene orta bah da bir tatar Yenişehir kadısırn yayeyi, gerekse halkı alâkalandırmış ve Kabotaj hakkınm Türk kara sularınkapıva dönerlerdi. O zaman ocağın en zılan bir mektubu alarak dörtnal UsküTicaret Vekâleti, Ticaret odaları kon hatta telâş uyandırmıştır. da Türk bayrağına inhisarınm yıldönü büyiik zabitlerinden olan basçavus altta dardan ayrıldı. gresinin eylul içinde Ankarada toplanmaBizzat Vali ve Belediye Rsisi Lutfi mü olan 1 temmuzda yapılan bayramın rafı sarı sırma ile sü'lü ve önünde yelSekiz gün sonra imam Mustafa Efen sına karar vermiş ve bu hususta hazırlıkKırdar, verdiğimiz bu haberle alâkadar bu sene her yıldan daha fevkalâde bir şepaze gibi parlıvan sorguc bulunan külâ di yeni haberler getirdi. Sarıkçı Paşanın lara başlanmıştır. Ögrendiğimize göre bu olarak Belediye îktısad müdürüe görüş kilde yapılmasma Münakalât Vekâletinhını düzeltir; kırmızı dolamasının ucla emri, Kayıs Mehmedin yaptıkları, Ko defaki kongrede ticaret odalarile ticaret müş, biraz sonra Belediye îktısad müdü ce karar verildiğinden denizciler bayramı r:nı omuzlarına atarak ilerler, dimdik ca Hasanın ölümü hep öğrenılmisti. Mah borsalarına verilecek şekil üzerinde görürü Saffet, fırıncılar cemiyeti reisini çağı programmı hazırlamak üzere dün saat durur; ellerini bektasiler gibi göSsüne ko firuz bunları dinlerken kalbinin vakit vaşülecektir. Bu itibarla kongreye büyük bir rarak izahat istemiştir. 16,30 da Deniz Tıcareti müdürlüğünde yarak korkunc denecek kadar gür bir ses kit durduğunu hissediyor; kendinden geçehemmiyet verilmektedir. Bu temaslardan sonra, Belediye alâ bir topiantı yapılmıştır. Bu toplantıda İsle ortalığı inletirdi: memek için adeta bütün enen'isini harcıTicaret ve îktısad Vekâletlerinin yek kadar makamatından bize şu malumat tanbul mmtakası münakalât Liman reisi, Allah Allah, illâllah. Baş uryan, yordu. Şimdi anlıyordu ki dünyada en diğerinden ayrılmasından sonra odalar ve verilmiştir: Deniz kumandanı, Denizbank, Şirketi sine püryan! Kılıc al kan! Bu meydan zor is hislerini gizliyebilmektir. Lâkin « İstanbulda ekmek nark;nda ten Hayriye mümessilleri ve armatorlar hazı: da nıce başlar kesilür, hiç soran olmaz! buna da ahşacaktı; ahşmaya mecburdu; borsaların vaziyetlerinde de bazı tebed Eyvallah, eyvallah! Kahnmız, kılıcımız çünkü bir balığın suda yaşaması için dül olması zarurî bir şekil almıştır. Bun zilât yapmak üzere bundan bir müddet bulunmuştur. düşmana ziyan! Kulluğumuz Padişaha nasıl galsameye ihtiyac varsa sarayda ya dan evvel odalar ve borsalar için yeni bi evvel Belediye ekonomik istişare heyeti Dünkü toplantıda 1 temmuz bayramıayan! ÜçleH Yediler! Kırklar! Gülbanki şamak için de hislerini gizliyebilmek ka rer nizamname projesi hazırlanmış ve bu tarafından tetkikat yaphrılarak imaliye nın esas hatları hazırlanmıştır. Bu arada iki proje de Vekâletin tasvibine arzolun ücreti 193 kuruştan 143 kuruşa indirilMuhammedî! Nuru Nebî, keremi Ali! bilıyetme sahib olmak şarttı. Barbaros ihtifalinin de Türkün en büyük Montreux muahedesile İstanbul ve muştu. O zaman geri kalan bu projeler miştir. Fakat bilâhare fırıncıîar tablakar Pirimiz, hünkârımız, sultammız Hacı deniz bayramı olan 1 temmuzda yapıl Çanakkale Boğazları üzerindeki Lozan Ne zamandanberi hep felâket gorü şimdiki vaziyete göre yeni bir tadile tâbi Bektaşı Veli! Demine devranına hu dive b=['kallara verdikleri ondalıkları öne ması için gazetemiz vasıtasile yapılan tek muahedesinin vazettiği beynelmilel idare yor; felâket haberleri alıyor; Akpınarda tutulmaktadır. yelim, huuu!.. sürerek bu miktara 13 kuruş daha ilâve lif nazarı dikkate alınmış ve bunun üze ve kontrolu Türkiye kaldırıp hükümrano kadar saf ve bir serçe kadar avare Ondan sonra bir dakika durur ve hayBilhassa yeni sanayi odalarının kurul ettirmişler ve 1 56 kuruşa çıkartmışlardır. rinde görüşülmüştür. Fakat komisyon bu lık hakkını tekrar iktisab ettiği gibi Ruolan yüreğinde kin denizleri dalgalanıkırırdı: Fırıncılarm cumartesi günü yaptıkları hususta karar vermeğe kendini salâhiyetli manya dahi Paris muahedesile Tunanın yor, intikam şimşekleri çakıyordu. Felâ masından sonra ticaret odalarındaki sana Birincinin ağa bölüğü! yi şubelerinin kalkacağı ve esnaf işleri de müracaate, bu karann istişare heyetince görmediğinden yüksek makamlarla temas ağzındaki beynelmilel kontrola ve idareket gördükçe yaşamak ve kuvvetli olmak Bölükten bir ses cevab verirdi: htirasının şahlandığmı hissediyordu. Ba mmtaka ticaret müdürlüklerine verilec^ği verildiği, binaenaleyh tahriren müracaat edilerek gelecek toplantmın îstanbul Va ye geçen ay büyük devletlerle yaptığı an Burada... zan bu hislerini hiç olmazsa Canfedaya için odaların bünyelerinde esaslı bir de edilirse tekrar müracaatlerinin istişare he lisi Lutfi Kırdar ve Donanma Kuman laşma ile nihayet vererek seksen sene Beyaz külâhlı, kırmızı kaftanlı, yata açmak istiyordu; lâkin Türk kızlannı ğişiklik olacaktır. Sanayicilerin ticaret o yetinde tetkik edileceği cevabı verildi. danı Amiral Şükrü Okanm iştirakile ya denberi mahrum edildiği hükümrankk ganlı ve pala bıyıklı yeniçerilerden birka boğduran Safiye Sultan gitmişti ama o dalarından ayrılmasile odaların varida hakkını kazanmıştır. Fırıncılar, eğer bakkallara ekmek ver pılmasma karar vermiştir. çı hemen saftan aynlırlar, bölükleri için nun âdeti henüz saraydan kovulmuş de tından mühim bir kısmı da azalmış ola . mezlerse veya halka sattıkları nark üzeKomisyon azalan Barbaros ihtifalinin Rumanya; Kafkasyadan sonra bütün ayrılan keseleri kapışırlardı. Kapanlar ön ğildi. Yeni Valide Sultan da öteki kadar caktır. rinden verirlerse o vakit munzam 13 ku de 1 temmuzda ve donanmamızın da iş Avrupanın ve hatta bir derece bütün dün de, kapamıyanlar arkada olduğu halde degilse de frenk oimıyan kızlara sarayBu meyanda, ticaret odalarının bugün ruşu istemeye hakları olmaz. O zaman tirakile fevkalâde bir şekilde yapılması yanın en mühim petrol havzalarmdan bi koşa koşa kışlaya giderlerdi. da yer vermiyor; hemen ağalardan veya künden daha faal ve randıman verecek imaliye olarak yalnız 143 kuruş kendile nı cok münasib aörmektedirler. rine sahibdir. Bundan başka gıdaya ve Yalnız yeniçeriler ve bezirgânlar de hocalardan birine çırak çıkarıyordu. bir hale getirilmesi gözönünde tutulmak rine verilir.» sanayie yarayan mevaddı yetiştirmeğe çok ğil İstanbulun esnafı, hatta sarayın aşçıEVKAFTA müsaid ve zengin bir memleket olduğuntadır. Fırtncılar cemiyeti reisi anlatıyor Yenişehir kadısının bildirdiğine göre, larile yamakları da bu alayı merakla bekdan Okyanusların ötesinden bu gibi meMurtazanın ardından giden Çakır Ali Odalarda yapılacak değişikliklere göre Evkaf modern bir gazino Diğer taraftan fırıncılar cemiyeti reisi liyorlardı: Askerlerin sayısmı çok yazıp vaddı getirmeğe parası ve donanması müonu bulamamış ve köyüne dönmüştü. ticaret borsaları nizamnamesi de değişe Ahmed Rıza ile de görüştük. Cemiyet da farkını yemek âdeti, henüz başlamışyaptırıyor said oimıyan Avrupanın büyük devletkri Orada evinin kül olduğunu, babasının cektir. reisi de şunlan söyledi: tı. Vakıflar idaresi tarafından yapılması kendi halklarının iaşesi ve sanayilerinin öldürüldüğünü görünce de Kayış MehGerek halkın, gerek yeniçerilerin sabrı MÜTEFERRtK « Bakkallara ekmek verrruyeceğiz, na karar verilen büyük gazinonun yeri beslenmesi için Rumanyaya fevkalâde medin nereye gittiğini öğrenmiş, onun tükeniyordu. Kışlalardan başka, hamamdemiyoruz. Yalnız ondalık veremiyece tayin edilmiştir. Beyoğlu Tozkoparanda ardından Adana ve Halebe doğru yolmuhtacdırlar. Naf ıa Vekili şehrimizde larda, meyhanelerde, Atmeydanında, cağiz. Bu şcrait içinde istiyen bakkal biz inşa edilecek olan bu gazinonun plâm lanmıştı. Rumanya mevkiinin bu ehemmiyet ve mi avlularında, yer yer toplantılar oluNafıa Vekili General Ali Fuad, dün den ekmek alır, istemiyen de almaz. Kayış Mehmed mademki sadece A sabahki trenle Ankaradan şehrimize gel Nitekim, bugün de öyle oldu. Ama ida Vakıflar heyeti fennyiesince hazırlan nezaketine göre gayet uzağı gören tem yor; saraya gidip gelen vezirlerin ardınmıştır. Her türlü modern tertibat itıba kınlı bir siyaset takib etmektedir. Almandan yuha çekildiği görülüyordu. Sarıkçı liyi bulup getirmek için gönderilmişti, mıştir. re eden fırın varsa, bakkala ondalık da rıle İstanbulun en güzel bir gazinosu ya, İtalya, İngiltere ve Fransa merkezlePasaya karşı olan kin, hepsinden üstün Haleb yollarında ne arayordu? Bu nok Senenin ilk buğday mahsulü verebilir. Bakkallar ekseriya veresiye ekolacak olan yeni binanın birkaç güne rini sık sık ziyaret ederek ve bunların devdü. Çünkü maaşların verilmeme'ine se ta üzerinde Sun'ullah Efendinin de durBu senenin ilk buğday mahsulü bugün mek sattıkları için narktan da yukarı sabeb olarak kaymakam paşanın tayin et duğu, kurcaladığı öğrenilmişti. Fakat Mersmden vapurla şehrimize gelecektir. tarlar. Buna müşteri de razıdır. Bir kı kadar kat'î keşifleri yapılarak ihaleye let adamlarile sıkı temasta bulunarak derin tecrübe sahibi olan Hariciye Nazırı tiği defterdarın miskinhğıni ileri sürüyor henüz birşey anlaşılmamıştı. Yoksa Ka İlk gelen buğday cenub vilâyetlerinin sım bakkallar da ekmegi, diğer maî'arın konacaktır. lenderoğlunun eski cellâdı, İstanbulda sert cinsindendir. Nümunesi daha evvel lardı. MÜZELERDE Gafenko Balkan devlet adamlarile de sıkı sürümüne faydalı olduğundan satarlar. Sarıkçı Paşâtiin tehrrkede olduğunu sez gelmiş ve Ticaret borsasından 4 kuruş teması muhafaza edıyor. Mahfiruz böyle bîr zamanda, arhk iBunlar ekmekten kârı düşünmez'er. Bu 14 kıymetli türbe tamir edildi di mi? 25 paradan fiat almıştır. Avrupa^aa avdetinde Belgrada ı'Srayi olmuş, istedıği kimselerle gönismeye itibarla vaziyetin fazla değişmiyeceği kaMüzeler idaresi, şehrimizin muhtelif vıp Yugoîlav Hariciye Nazırı MarkovırAradan bir ay geçtjğî halde <:<rneva Mıntaka Ticaret Müdürlügü naatindeyiz.» başlamıştı. Saray imamı Mustafa Efendi semtlerindeki, Smana ve diğer büyük le görüşmüşîü. Daha sonra iki memleke ancak o zaman Çakır Alinin mektubunu cib» almamış olan yeniçerilerin homurne bağlanan müesseseler Fırıncıların şikâyeti Türk mimarlanna aid, tarihî ve san'at tin hududu üzerinde bulunan Tunanın ona verebildi. Genc kadm onu okudu. tulan saray duvarlarını aşmaya başlaMmtaka Ticaret Müdürlüğü, dün bir îstanbul fırıncıları, Belediyeyc, değir kıymetini haiz eserlerden 14 türbeyi ye Demirkapı kecldinde iki Hariciye Nazırı mıştı. Birinci Ahmed bir türlü kaymakaKânun rüzgârlarının durmadan salladığı tamim ile yeni teşkilât kanunu mucibin mencilerin kendilerine fena ka'iteli un niden esaslı bir surette tamir ettirmiştir. bir daha mülâkat etmişlerdi. Gafenko yapraksız dallara, solgun bahçeye, Bo mın değiştirilmesine cesaret edemiyordu; ce Ticaret Vekâletine bağlı olan bütün vermesinden dolayı ekmek kalitesinin bo Hakikî bir kıymet taşıyan diğer eserle Ankaradan sonra Atinayı ziyaret edecekğazın köpüklü sularına birkaç dakika o da bugün yarm diyerek Padişahı pek dairelerin Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne ustahklı bir şekilde çyalıyordu. zulduğunu bildirmişlerdir. Buna mukabil rin de tamirlerine tedricen devam edıle tir. baktı. Zorla gülümsedi ve düşündü: bağlandıklarını ve muhaberatın Müdirideğirmenciler de, Toprak Mahsulıeri O cektir. Henüz alışamamış! Alışır! Ben Birinci Ahmedin Mahfiruz hasekiye yet vasıtasile yapılmasmı bildirmiştir. Rumanyanın haricî siyasetinde daima nasıl alıştım! Şimdi buradan götürmek Şam eyaleti gelirlerini «paşmakhk» ver Bu meyanda Toprak Mahsulleri Ofisine fisinin kendilerine yalnız yumuşak ve dügöstermekte olduğu temkine bir misal de KÜLTÜRİSLERÎ isteseler gitmem. diği günün akşamıydı. Genc kadm, ol de tebligat yapılmıştır. Teşkilât kanunu şük cins buğday verdiği iddiasını ıler: sürGafenko'nun İstanbula hareketinden evŞehrimizde 63 mekteb Ayni zamanda başını çevirerek altın gunlaşan göğsünü çok gösteren ipekli bir nun 8 inci ve 20 nci maddelerinin bu hu müşlerdir. Dün bunun için Be'ediye îkvel meslekî teşekküller esası üzere intihab beşikte mışıl mışıl uyuyan minimini Şeh gömlek giymişti. Sırmalı beyaz ipekten sustaki sarahatine binaen Toprak Mah tısad müdürünün nezdınde bir topiantı edüen yeni meb'usan meclisinde verdığı tamire muhtac görüldü zade Osmana baktı. Bu sırada Canfeda şalvar içinde, bacaklarının ve kalçalarmın sulleri Ofisinin İstanbul şubesinin Mın yapılmış ve toplantıda değirmencilerle Maarif Müdürlüğanün şehrimizdeki izahattır. Burada evvelâ Avrupada yapcazib çizgilerini daha çok gösterecek şe taka Ticaret Müdürlüğüne merbut olma fırıncılar cemiyeti reisi bulunmuş'.ur. kadm ona sokuldu: tığı seyahat ve temaslardan aldığı son inilkmekteb binalannda yaptırdığı fennî kilde kıvrılıyor, uzun kirpikli çak.r gözle sı lâzım gelmektedir. Halbuki diğer ta Mustafa Efendi diyor ki, okudutıbalan anlatmış ve iktısadî anlaşmanın Dünkü içtimada vaziyet tetkik edil tetkikat neticesinde 63 mektebin esaslı ğun mektub epeyce eskidir; o çocuk rini genc Padişahın yeşil gözîerine saplı raftan Ofisin şahsiyeti hükmiyeyi haiz gayrikabili inkâr ehemmiyeti bulundu bir müessese olması da ayrıca tereddüd miş ve Toprak Mahsulleri Ofisi müdü bir surette tamirine lüzum görülmüştür. ğunu da ilâve etmiştir. Buna delil olarak mektub yazıldıktan sonra Enderundan yarak güller gibi gülümsüyordu. ler uyandırmaktadır. Diğer taraftan; ye rünün de iştirakile ikinci bir içtima yapıl Tamirlerin yaz tatilinde bitirilmesi için da anlaşmanın uzun bir sulh zamanı ve kaçmış! Birinci Ahmed onu kollarile sardı; ni teşkilât kanununun, Ticaret Vekâlemekteblerin dünden itibaren ihalesine karşılıklı itimad esaslar üzerine akdedilmiş masına karar verilmiştir. Mahfiruzun pembe yüzü ağardı; kaş yüzünü, omuzlarda dalgalanan kumral tinin gösterdiği şirketlerin mürakabesi, ları çatıldı: saçlara gömdü ve uzun uzun kokladı. ŞEHİR tŞLERÎ başlanmıştır. İhaleler iki üç güne kadar olduğunu söylemiştir. sigorta işleri, dahilî ticaret işleri, kredi bitirilecektir. Kaçmış mı? Ne zaman? Rumanya bir taraftan Avrupadaki her Mahfiruz yavaşça doğruldu, derin de ve müessesat maliye muamelâtı ve teşkiBugünkü topiantı Bir ay kadar olmuş! tlk mektebler tatil oldu türlü hakikatleri gözönünde bulundurmak rin içini çekti. Canmm sıkıldığı belü olu lâtlandırma işlerinin bugünkü Mmtaks Bugün saat 17.30 da Beyoğlu HalkeNe yapacağım düşünüyordu. Kardeşi yordu. Birinci Ahmed onun bu halini Ticaret Birlikleri teşkilâtmda yeri yokYaz tatili yapmak üzere, ilk mekteb ve diğer taraftan da her ihtimali hesaba le fazla ilgili görünmek de istemiyordu; hayretle kajsıladı: tur. Bu kısım vazifelerin de mevcud kad vinde bir topiantı yapılacaktır. Tünel lerde dün akşam dersler kesilmiştir. Son katmak suretile mutedil, temkinli, uysal ro içinde veya kadro tevsi edilerek kar den Şişliye kadar imtidad eden cadde çünkü genc Padişahm kıskanclığını, hiç smıf talebelerinin mezuniyet imtihanla ve itilâfcu bir siyaset takib ettiğinden u Ne var gülüm, ne oldun? sılanacağı anlaşılmaktadır. olmazsa şüphesini uyandırabilirdi. Fakat üzerindeki bina sahiblerinin de iştirak rına ayın 15 inden itibaren başlanacak ır.um Avrupa devletlerinin teveccühünü Hiç... böyle de duramazdı. kazanmış bulunuyor. Hiç mi?.. Inanmam... Çobuk söy Yunan Veliahdi şehrimizden edeceği bu toplantıda cadde üzerindekl tır. Kuzum Canfeda, sen benim hem binalann ayni renge boyanması ve kalMuharrem Feyzi TOGAY le!.. Yoksa Şam eyaletini az mı bulgeçecek Üniversitede dil kurslari anamsm, hem de babam... Enderun mekdınmlann halk tarafından yapılması işi dun? Dilersen sana Mısm da veririm. Rumanya Kralı Karolun tahta çıkma Üniversite Yabancı diller mektebi yaz tebinden kaçanlan aramazlar mı? Şam eyaleti benim için çok bile... merasiminde bulunan dost Yunanistanın görüşülecektir. DENtZİŞLERt kurlanna 19 haziranda başlanacaktır. Bu Ararlar sultanım. Bunun cc.ası Hünkârım sağ olsun, başka şey dile veliahdi Prens Pol, bugün Rumanya vaValinin Yalovaya kurlara ders meselesi içinde devam müdçok büyüktür. Deniz kazalarının önüne mem. Lâkin asker kulların bugünlerde purile saat 12 de şehrimize gelecektir gitmesi muhtemel Ne gibi? detini dolduramadığından Fakülte imtiVeliahdin limanımızda dört saat kadar pek kızgın... Ortalık karışıp da şu Sarıkgeçmek için Falakaya yatınrlar. Bazan yüz, Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdarm hanlarına alınmıyan talebelerden başka çı Paşa denilen inadcı heriften aslanıma tevakkuf edecek olan vaourdan çıkarak Son günîerde İstanbul kıyılannda sanbazan iki yüz değnek vururlar! bu akşam Yalovaya gitmesi muhtemel şehrimizdeki lise talebeleri de iştirak şehirde gezmesi ihtimal dahilindedir. bir ziyan gelmese!.. Dediler ki kaymadal facialannm çoğaldığmı ve bu faci Gerçek mi söylersin? edebileceklerdir. ADÜYEDE dir. kam paşa askçr kullarınm mevaciblerini alann cereyan ettiği sandallann içinde Elbet... mahsus verdirmiyormuş! «Haremi hüsandalcılarm bulunmadığmı nazarı dikMüşteri 8Ü8Ü vermiş! İki yüz değnek ha! Zavallıcık bukate alan Liman Riyaseti bütün sandalmayuna vermekten para kalmıyor ki!» Balıkpazannda Tahmis sokağında Kuna dayanamaz ki... cılara, evvel verilen şiddetli emre rağdiyormuş. Kasdi aslammı yeniçerilere rukahveci hanmda hırdavatçı Hüseyinin Dayanamayıp da ölenler oluyor! men bu şekilde hareket edilmesinin ağ.r gammazlayıp da ortalığı karıstırmak, odasma gelen Jozef, kendine müşteri süBazan da dayak atmazlar. cezalan mucib olacağını tekrar bildirm'5 sonra Şehzade Mjustafayı tahta çıkarmak sü vermiş ve Hüseyinin dışanya çıkma İnşallah ona da atmazlar! tir. olmasın?.. sını fırsat bilerek iki yüz lirasım aşır Fakat boğdururlar! Seyyah vapuru geldi Birinci Ahmed bunları dikkatle dinli mış. kaçmıştır. Sultanahmed Birinci Sulh ! ? ! ?... Arandora Star vapuru ile dün sabah Dayaktan sonra bahçıvanların ya yordu; o da durgunlaştı. Canının sıkıldı Ceza mahkemesinde dün yedi ay hapse şehrimize 346 seyyah gelmiştir. Seyyabnma, yahud baltacılar koğuşuna verirler! ğı hemen belli oluyordu. Mahfiruz en mahkum olmuştur. lar dün şehri gezmişlerdir. Vapur bu akgüzel gülümseyişine ve en çıldırtıcı ka Sus! Yeter artık!.. Bir mahkumiyet kararı şam limanımızdan hareket edecektir. Birkaç dakika sustular. Mahfiruz Can dın kıvrıhşlarma bürünerek sevgilisini kuBir aile bahçesinde içtiği içkinin paraYunan mekteb gemsi feda kadının elini tuttu; yanına oturttu: cakladı: sını vermiyen Kadri ile gazinocu Osman Rumanyaya gitti Aslanım, güzelce hatırın üzme! arasmda kavga çıkmış, Kadri hem Os Kadıncığım, o çocuğa acıyorum; Kaymakam olacak kulun mu yok? Ba mana, hem de çağırılan jandarmalara Beş gündenberi şehrimizde bulunan basına böyle bir hal gelirse günahı benim dost Yunanistanın Aris mekteb gemisı boynuma kalır. Çünkü saraya almmasını baların ve dedelerin saltanat uğruna nice sövüp saymıştır. İsatnbul Asliye Dördündün Köstenceye hareket etmiştir. ben istedim. Köyüne göndertmiş olay vezirleri feda edegelmışlerdir. Sarıkçı cü Ceza mahkemesinde dün Kadrinin odım, bunlar basına gelmezdi. Ne yapar dediğin de kim oluyor? Bir «hattı şe tuz iki gün hapsine, otuz iki lira para cezası ödeme^ne karar verilmiştir. lurıy san yap, Mustafa Efendiye söyle; Ali rif» in onu kaymakam yaptı; elbet bir Dilenciler nın nereye gittiğini, şimdi nerede bulun «hattı şerif» dahi... Nüshası 5 kurustur Mahfiruz ellerini hafifçe vurdu ve kaEmine ve Seher isimli iki kadın, dün duğunu öğrensin! Aklımda kaldığına göTürkiye JHaric re Yenişehir taraflarmda «Akpmar» a pıyı rüzgâr gibi açarak rüzgâr kadar ha dilendikleri iddiasile Sultanahmed Biicin icin tstanbul Defterdarlığı tarafından inşa ettirilmekte olan Maliye Tahsil fif adımlarla yaklasan bir hadım ağası rmcı Sulh Ceza mahkemesine getirilmişdında bir köydendi. Oradan aratsın! Senelik 1401» Kr. 2700 Kr. şube binalarmdan dördüncüsünün temeli de dün merasimle atılmıştır. Bu O akşam Şeyhülislâm Sun'ullah E na, üç adım ötedeki altın tepsiyi getirme ler, birer hafta Belediye hizmetinde bo750 > 1450 > Altı avhk ğaz tokluğuna çalıştırılmalanna karar yeni şube, Fatihte Kıztaşında yapılmaktadır. Binanm inşası 51,000 lirayp 400 > 800 > Üç aylık fendiye giden Mustafa Efendi Mahfiru sini işaret etti. ihale edilmiştir. Yukarıdaki resim, merasimden bir intıbaı tespit ediyor. Bİr Bvjık 15U • Yoktur Arkası vari verilerek, serbest bırakılmışlardır. mn arzusunu fısıl fısıl anlattı. Ertesi sa Genc kadın, olgunlaşan göğsünü gösteren ipekli bir gömlek giymişti. Sırmalı ioekten şalvarı içinde Borsalar ve Ticaret odaları için yeni nizamkalçalarmın cazib cizgileri kıvrıhyodu... nâme projesi hazırlandı c Fatih Malmüdürlüğünün temelatma merasimi ı Cumli et Abone şeraiti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog