Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

11 N İ M E T Adrese dikkat: Piyango Kraliçesi NİMET ABLA ronruRtYET 13 Haziran 1939 G İ Ş E S İ Bir günde 8 büyük ikramiye birden kazandırmakla rekorların rekorunu kırdı Bu keşidede dahi: IO f\f\C\ .ÜUÜ "7 CLr\C\ Nimet Ablanın uğurlu elile verdiği 26175 beşte bir numaralı bilete Sultanahmedde tütüncü Bay Habibin yanında çalışan Bay ResUle en büyük ikramiye olan Gene Nimet Ablanın uğurlu elile verdiği Cihangirde Kuloğlu sokağında *g r\r\r\ Bay Seyfiye 17836 numaralı 12 biletine ikinci ikramiye olan lO.OUO Gene, Nimet Ablanın uğurlu elile verdiği 2O689 No. lu biletle Kadıköy Mandıra sokağında 15 numarada mukim Bay Safdere I1ISIT *r\ r\C\f\ I \~~ 7.5OU İ »» NİME1 GİŞESİ sahibi NİMET ABLA SİNGER Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantah S İ X G E R saatlerinin yenı modellerı gelmıştır. Fıatları 75 lıra ılâ 500 liradır. EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDÎR Taşradan taleb vukuunda yeni katalog göndenlir. SİNGER SAAT MAĞAZALARI İslanbul Eminönü. Tel: 21964. Bayi olmıyan yerlerde SİNGER saatlerini satmak icin bayi aranıyor. Karacabey Harası Müdürlüğünden: Müessesemiz merkezinde (15404) lira (88) kurus kesif bedelli bekâr pansiyon binası insası kapalı zarf usulile eksıltmive konmustur. Eksiltme 26 haziran 939 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Bursa Baytar Müdürlüğü binasmda yapılacaktır. Muvakkat teminat (1155 ) lira ( 37 ) kurustur. Bu işe aid malî ve fennî şartname. mukavele ve plânlar bilâ bedel Hara muhasebesinden verilir. Talıblerin eksiltmeden sekiz gün evvel tarihle Bursa Nafıasmdan bu iş için alacakları ehliyet vesika, teminat ve diğer evraklarile birlikte saat on dörde kadar 2490 numaralı kanunun hükümleri dahilinde teklif mektublarını Bursa Baytar Müdürlüğünde içtima edecek Komısvona tevdi etmeleri. Şartname ve diğer evrakı görmek istiyenlerin Hara Muhasebesine müracaatleri. (3986) S IN IR İLACI . Sinir, Çarpıntı, Tıkanıklık, Baygınlik, Uykusuzluk evham gibi üzücü halleri giderir, en emin ve kat'i tesirli bir ilâçtır. Sinir cümlesini teskin ve tanzim eder. Bromoflorin her eczanede vardır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu, İstanbul BROMOFLORİN KELVINATOR DOLAPLARI HE&KSSİ HAVRETTE BI&AKI* VEQSSiy& SATtŞ SAHIbiNINSESI VB *» İSTİKLÂL.CA* Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünden: 1 Bu yü Deniz Gedikli Erbaş orta okulunun her üç sımfına da îstanbul ve diğer mahallerden talebe ahnacaktır. İstidaya şunlar bağlanacaktır: A Fotoğraflı nüfus cüzdanı veva noterlikçe musaddak sureti. « Yaş düzpltenler veya tashih edilmiş nüfus cüzdam kabul edilmez» . B Bes sınıflı ilk okul şehadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi « üzerlerinden bir sene gecmemis olmak » . C Üzerinden bir sene geçmemiş cicek aşısı kâğıdı. D Gerek kendisinin ve gerekse ailesinin kötü ahlâk ve fena şöhret sahibi olmaaıklan ve mshkumiyetleri bulunmadıklan hakkında hüsnühal kâgıdı. 2 1 inci smıf için vaş 12 yi bitirmiş ve 16 vı bitirmemiş olmak. 3 2 nci ve 3 üncü sınıflara vukarıda gösterilen yaşlardan birer farkla doğrudan doğruya smıf geçmiş olarak tasdiknamesi bulunmak. 4 Gedikli er olarak da avrıca orta okul mezunları alınarak doğruca donanmaya gedikli erbaş yetiştirilmek üzere gönderilir. 5 Kavıdlara 1 haziran 939 dan 20 temmuz 939 a kadar devam oluna. cağmdan müracaatlerin îstanbulda Kasımpaşadaki Dz. Gedikli Okulu Müdür. lüğüne ve diğer mahallerdeki müracaatlerin mensub oldukları askerlik şubeleriue yapılması. ( 3793 ) Bu Süt kreması usulü sayesinde 50 yaşındaki birçok kadınlar ancak 30 yaşlarınia görüneceklerdir. "Bana inanınız,, Sayın Bayan hangi kremi kullanıyorsunuz? Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler olduğunu kimyevî tahlillerle öğrenebilir misiniz? Elbette hayır Çünkü bu çok üzücü Is yalnız memleketimizde değil, bülün dünya kadınları arasında bir mesele olmustur. Bu hu?usta Parisin en büyük devlet hastanelerinde vazifedar olan cild mütehassısı Doktor D E B A T şöyle diyor: « Birçok gene kadınlann bütün itinalarına rağroen yüzlerinde vaklinden evvel BURUŞUKLUKLAR, ÇİLLER. LEKELER hasıl olduğunu görüyoruz. Senelerdenberi kliniğimize müracaat eden ve aralarında Parisin yüksek tabakasına mensub kadınlar da bulunan hastalar üzerinde, yaptığımız etüdler bize göstermistir ki: Güzellik kremleri ekseriya bu hale sebeb olmaktadır. Zira her güzellik kremi sılıhî evsafı haiz değildir.» ZUrra, ekinlerini temizlemek, mahsulünü kıymetlendirmek mevsimi geldi Dünyanın en maruf iki parçalı 10 yere ayıran Tahta Kalbur Makinalarımızla ekinlerini temizle Tarım maklneierl evl 74 Tünei cad. Galata İstanbul B. N. KAZANCİYAN Merkez mUmessilliği: Oklarla işaret edilen yerlere tatbik ediniz. Sonra da biitün yüz ve boynunuza sürünüz. Buruşmuş, solmuş ve gevşemış bir cildi, tazeleyip gencleştirmek iç^n işte size basit bir usul: Takım ve tasfıye edilmiş bir miktar süt kremasmı bir miktar saf zeytinyağile karıştırımz. Sonra hepsini iki kısım en iyi krema ile karıştırımz. Bu halıta. c Idımizi besleyip tazeleştirecek ve inanılmaz bir güzellik temin edecektir. Bir aktris genclik manzarasını mu hafaza ve idame için bu basit usulü tatbik etmiş ve 70 yaşında, gene kadm rollerini oynamıştır. Eczacınız da bu halitayı size ihzar edebilir. Fakat muhteviyatı az miktarda olmakla beraber pahalıya mal olur. (Yağsız) beyaz rengindeki Tokalon kreminin terkib'nde saf zeytinyağile ihzar edilmiş süt kre ması mevcuddur. Cıldinizi beslemek iç n en mükemmel ve hakikî bir cild unsurudur. Her halde memnuniyetbahş semeresi garantilidir. Aksi halde paranız iade edilebilir. Buna karşı INNOXA İ N N O X A S Ü T Ü ÜTÜ SUTU kullanmız. İ N N O X A S Ü T Ü çilleri, lekeleri b u n ı s u k l a n giderir. Geceleri yatmazdan evvel S Ü T Ü ile cildinizi siliniz. sevkeder. ile temizlenen cild, makyaiın biitün ş a r t l a n n ı kabul eder. Her hangi bir kremi kullanırsanız, İ N N O X A kullanmız, elverir ki gece yatarken I N N O X A İN NO X A İ N N O X A S Ü T Ü S Ü T Ü Parisin en kibar mahf illerinde maruf tur. Milyonlarca kibar kadm her aksam bütün parfümürilerde ve tamnmış eczanelerde bulunur. Orman Koruma Genel Komutanlığından: îstanbul Zevtinburnunda Orman Koruma Talimgâhı ihtivacı için 156 ton Lâvamerin kömürü 16 haziran 939 cuma günü saat 14 te Ankara Yenişehirde Orman Koruma Genel Komutanlık Satınalma Komisyonunda pazarhkla satın ahnacaktır. Muhammen bedeli 2184 lıra olup ilk teminatı 163 lira 80 kuruşttir. Bu işe aid şartname İstanbulda Galatada Alemdar hamnda Orman Koruma Satınalma Komisvonu ile Ankarada Genel Komutanlık Satınalma Komisyonundadır. Taliblerin muayyen gün ve saatte pazarlık için Komısyonda bulunmaları. (4085) S Ü T Ü ile ıslatılmış bir pamukla yüzünü siler ve istirahata /SATIUK BÜYÜK ÇİFTLİK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bakırköyüne bir saat mesafede istanbul Şubesinden: sabık Papas köyü ve cedid Güneşl Bay İbrahim adma yazılı 15017 numaralı bir aded D sınıfından birlik Bankamız lnsse senedi kaybedilmiş olduğundan artık hükmü kalmadığı ve sahıbine başka numaralı veni sened verıleceği bildirilir. ( 4205 ) Üniversite A. E. P. Komisyonundan: Üniversite merkez binası ön cephesinin 4564,53 lira keşifli badana ve tamir işi 29/6/1939 perşembe gunü saat 15 te Rektörlükte açık eksiltmiye konulmuştar. İsteklılerin, ihale günü 343 liralık muvakkat teminat ve ihaleden bir hafta evvel İstanbul Bayındırlık Dırektörlüğünden alınmış 3000 liralık bu gibi işler yaptığına dair bir vesika ve 939 senesi Ticaret Odası kâğıdile gelmeleri. Şartname hergün Rektörlükte görülür. ( 4225 ) çiftliği satılıktır. Sahibleri Şehremininde Saray meydanı caddesi 49 numarada bakkal İsmail ve Numan biraderler. ZAYÎ Suryeden getirtmiş olduğum Çimentonun Gümrük resim masrafmm ödendıgine daır reşid pinar Gümrük mer kez memurlugundan aldığım 18/ Mart 938 tarıh ve 499505 numaralı makbuzu gaib ettim lüzümüna binaen bir suretini alacağımdan eskısmm hükmü yoktur. Urfa tüccarlanndan Ali Yetkin 3İ o rling Radyolanı UCUZLADI NECiP ERSES SESLiHAN ZULFARU2 S. GALATA Satıiık ve kiralık ev m Kadıköy Mühürdar caddesinde 76 numaralı 3 salon, 11 oda, geniş bahçe, yangın tertibatile beraber müesseselere de elverişlidir. Müracaat: Kadıköy Pazaryolu Vehabbev S No. 8 Sahtb ve Ba$muharrtrli Yunut Nadi Umumi neşriyatı Idare eden Yazt t$lert Müdürüi Hikmet Münif Ulgen Cumhurtyet matbaasi Bütün Ada çamlarının ve lâvanta çiçeklerininl sıhhî kokulannı terkibinde saklayan V E N U S Ç A M Kolonyası ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık verir ve gönlünü açar. VENüS ÇAM KOLONYASI'nin formülü bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. Umumî deposu: Nureddin Evliyazade, Alât, Ecza ve Itriyat deposu. İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog