Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

ıoooo tEBCE KIŞI MEMNUNIYETtl 13 Haziran 1939 CUMHTTRtYlT 11 İNKIBAZI defeder, MİDE ve BARSAKLARI kolaylıkla ve mülâyim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. H a z ı m s ı z l ı k , Ş i ş k i n l i k , B u l a n t ı , Oaz, S a n c ı , Mide B o z u k l u ğ u , B a r s a k Ataleti, i n k ı b a z , S a r ı l ı k , Saf r a , ftaraci (fer, Mide E k ş i l i k v e Y a n m a l a r i n d a ve bütün mide ve barsak bozukluklarında kullanmız. M A Z O N M E Y V A T U Z U son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay ve daha kat'î bir tesir icra eder. Horoz markasına dikkat. Yalnız toptan satış y e r i : Mazon ve Botton Ecza deposu, Yeni postane arkası No. 31 istanbul MAZON EYVA TUZU L Kadıköy Haydarpaşa Tarifesi 15 haziran 939 perşembe gününden itibaren yeni tarife tatbik olunacaktır. Tarifeler iskelelere asılmıştır. ( 4215 ) İstanbulda Yalıköşkü sokağuıda Eminönünde Topkapı tramvavlarınm durduğu verde kâin Bankamız emlâkinden Ayniye hanında avrı avrı kirava verilmekte olan depolardan 6 numaramn kira müddeti 14 haziranda 1 ve 2 numaralıların da 30 haziranda tamam olacaktır. Bunların hepsini veyahud her hangi birini kiralamak istivenlerin 12 haziran 1939 pazartesi günü saat 14 te her birisi için 500 lira ilk teminat akçesile Bankamızın Yapı ve Binalar Servisine müracaatleri. (4109) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden Mühim İlân Müdürlüğü I Şartnamesi mucibince 32000 kilo toz paket kolası kapalı zarf usulile eksiltmive konmuştur. II Beher vüz kilosunun muhammen bedeli sif 17,64 lira hesabile 5644,80, muvakkat*teminatı 423,36 liradır. III Eksiltme 15/VI/939 perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız almab'lir. V Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarm ihale saatinden bir saat evveline kadar yukanda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır. ( 3619 ) Cinsi Miktarı Muhammen %7,5 bedeli teminatı LiraK. Lira K. 45, 600, Eksiltmenin Şekli Saati Münakalât Vekâleti İstanbul Deniz Ticaret Denizcilere ilân İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünün Eminönü ile Karaköy arasında, Galata köprüsünün Halic cihetine ve dubalar zincirlerinin altına konmuş olan denizaltı kablosunun tamir edilmek üzere kaldırılacağı alâkadarlara bildirilir. 12 haziran 1939 da başlıvacak ve 15 gün sürecek olan tamir işi için kullanılacak dubada arsıulusal işaretler gece ve gündüz bulunacaktır. Bu yerden geçecek gemilerin dubanın yakmmdan geçmemeleri denizcilere ilân olunur. ( 4151 ) Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Simdiye kadar Ziraat, Veteriner. Orman Fakültelerinden mezun olan talebcnin dıplomaları tevzi edileceğinden alâkahların aşağıdaki esaslar dahihnde Rektörlüğe müracaatleri ilân olunur. « 1876 » ( 3511 ) 1 Fakülte kayıd numarası 2 Açık künye ve soy adı 3 Enstitüden aldığı vesikanın iadesi • 4 Bir lirahk damga pulu 5 4 aded vesika fotoğrafı 6 Taahhüdlü mektu£> için iktiza eden 12 kuruşluk posta pulu 7 Açık adreslerj A. Eksiltme 10 Süpürge 3000 aded Muhtelif eb'adda yuvarlak başlı ci11 vata 9600 416, 31,20 I Nümune ve şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme açık eksiltme usulile satm alınacaktır. II Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. III Eksiltme 23/VI/939 cuma günü Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Süpürge nümunesi hergün sözü geçen şubede görülebileceği gibi şartnameleri de parasız almabilir. V İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona geln>eleri. ( 4015 ) 7,5 teminatı Eksiltme Muh. B. Lira K. Şekli Saati Lira K. Açık Ek. 14 4800, 360, Kamyon 2 aded 3 tonluk » » 14,30 4000, 300, 1.6» » » 15 3100, 232, Satış kamyonu 1 » 2 » . .. I 21/IV/939 tarihinde talib zuhur etmediğinden cem'an 4 aded kamyon yeniden açık eksiltmiye konmuştur. İI Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. III Eksiltme 29/VI/939 perşembe günü Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartnameden hergün sözü geçen şubeden parasız almabileceği gibi kapalı satış kamyonu plânda görülebilir. V Istekliler tavin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. ( 4176 ) Cinsi Miktarı Askerî Okullara Talebe Alınıyor 1 939 . g40 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askerî Liselerile Konya ve Erzincan Askerî Orta okullarmın bütün sınıflarına, Kınkkale San'at iisesinin birinci sınıfile Kavseri . Zencidere Gedikli Erbaş Hazırlama orta okuîunun ( I . II. III.) sınıflarına talebe alınacaktır. 2 Kabul şartları Askerlik şubelerile birinci maddede yazılı okullarda mevcuddur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üzere isteklilerin Askerlik şubelerine baş vurmalan lâzımdır. 3 îstekliler aşağıdaki yazılı hususlan da göz önünde bulundurmalıdırlar. A Askerî okullara girmek istiyenlerin müracaatleri 1 hazirardan 10 ağustosa kadar kabul edilir. Askerî liselerin yalnız III. sınıflan için seçme sınvaı 15 ağustosta başlar. 20 ağustosa kadar devam eder. Liselerin diger sımflarile orta okulların bütün smıflan ve san'at lisesi I. sınıfı için seçme smavı 1 eylule kadar devam eder. Smav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilân ve kabul edilmiş olanlara tebligat yapılır. B Kayseri Zenciderede bulunan gedikli erbaş hazırlama orta okuluna ahnacak okurların seçme smavlan 1 eylulde başhyacaktır. C îsteklilerin kaydı kabul kâgıdlannı mümkün mertebe kısa za. manda tamamlamava çalışmalan ve tamamlanan kâğıdlarmm Askerlik şubesinden girmek istedikleri okula vaktile gönderme işini takib etmelerı ve okuldan çağınlmachkça hiç bir isteklinin okulun bulunduğu mahalle gitmemesi lâzımdır. Şarkî Anadolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan orta okuluna, Garbî Anadolu ve Trakya halkınm da Konya orta okuluna alınmalan esas olduğundan bu suretle müracaat edilmesi lâzımdır. D İsteklinin Askerî olcula girinceye kadar yol, iaşe ve okulun bulımduğu sehirdeki otel sair her türlümasrafları kendisine aiddir. Okurun v?lisi tarafmdan bu masraflann temin edildiği Askerlik şubelerince tahkik olunacaktır. 4 îstekli okula kabul edilmedigi takdirde hiç bir hak iddia edemez. Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilmesi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir miktar maaş da verilir. 5 i Askerî lrseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler müsabaka smavma girerek kazandıklan takdirde Askerî Yüksek Mühendis yetistırilmek üzere Avrupava tahsile gönderilir. «1004» (3413) I ETIBANK Genel Direktörlü&ünden: İnı>i1İ7ce. Fransızca. Almanca lisanlarından ikisîne vakıf İKİ BAYAN DAKTİLO ALINACAKTIR İstcklilerır Ankarada Genel Sekreterli&e. İstanbulda Galata Vovvoda cadde^indtj Güven hamndaki Etibank İstanbul Bürosuna müracaatleri ilân olunur. ı^ktısad I Oevlet Demirvolları İşletme U. Müdürlüğünden: I Cumhurivet gazetesinin 7 W~JLJ haziran 1939 tarihli nüshalannda ne^j rolunan muhtelif viyecek ve \•akacak maddeleri hakkındaki ilânda görülen tertib yanlışlıklarmm aşağıdaki şekilde düzeltildiği ilân olunur. Yanlış Doğru A d1 7800 Kg. yerine 8700 Kg. olacak Dana eti 11860 » » 17860 Kg. Soda Lira Kr. Lira Kr. Taze kayısı hizasmda Muvakkat teminat 1. 76 1201 76 3150 Kg. 5150 Kg. Kereviz Kefal balığı yerine Kalkan balığı yazılmış Kefalın 1950 Kg. 1850 Kg. olacak 15/6/939 tsrihinden itibaren Tuzla İçme trenleri işlemiye başhyacaktır. Kalkan balığı yerine Havdarpasa İcme münasebatım 18/23, 20/25, 22/27, 26/31, 28/33, Balkan valığı yazılmış 32/37. 36/41 ve 19 numarah katarlar temin edeceği gibi 7, 9, 10, 13. 14 « Yassı kadayıf » Lira K. numaralı ana hat katarlan da bu durakta birer dakika duracaktır. Fazla partisinin Mecmuu yekun 1934 50 «Tel » » tafsilât Içın istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. (4177 ) «Ekmek > » Mese kömürü hizasmda ihale saati 14,30 olacak Muhammen bedeli 11890 lira olan 2000 aded 0,75 X 2000 X 1000 eb'aTavuk muhammen bedeli 50 vazılmış 60 olacak dında galvanize saç ile 3500 aded 0,63 X 2100 X 800 eb'adında galvanize oluklu saç 16/6/939 cuma günü saat ( 11 ) on birde Haydarpaşada gar binası dahılindeki Komisyon tarafmdan kapalı zarf usulile satm alınacaktır Bu işe girmek istiyenlerin 891 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat 1 Orman mektebinin 939 malî vılın ihtiyacı olan aşağıda yazılı alıkanunun tavin ettıği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarmı ayni gün nacak erzak vesaire ıkı partı sartname ile avrı avrı 27/6/939 tarihinde salı saat ( 10) ona kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu ise aid günu hizalarında gösterilen saatlerde ihalesine başlanmak üzere 15 gün sartrameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 3783 ) 1 Halen F O. B>. Zonguldak 17 lira 25kuruş olan bir ton Sömikok kömürü fiatları 15/6/939 dan itibaren Zonguldakta limanda veva istasyonda teslim ( tahmıl masrafı dahil) 15 lira olarak tespit edilmiştir. 2 Ankara, îstanbul, îzmir "ve çok miktarda sömikok istihlâk eden diğer sphirlerde mahallî fiatlar vukarıdaki F. O. B. fiat esasma göre ve zarurî masraflar ilâvesi suretile Belediyelerce tavin ve ilân olunacaktır. « 2267 » ( 4197 ) Vekâletînden: Ankara Okulları Satınalma Komisyonundan •I • i 1)1. I 1 L .A .R. E. S Hükumetin iştirakile isletilen Rumen Hava Postaları Dünyanm en Modern, Ticarî Tayyarelerile EMNİYET SÜR'AT İSTİRAHAT İSTANBUL BÜKREŞ Hava Postası Seferleri tstanbuldan: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 8,15 te hareketle: Saat 10,30 da Bükreşe muvasalat. Ayni mahallere avni gün muvasalat eden Budapeşte, Viyana, Berlin, Belgrad, Zagreb, Venedık, Milâno, Turin, Amisterdam, Varşova ve Parise hareket eden tavyarelerle hemen aktarma yapılır. Biletler : VAGONLİ. NATTA, İTTA ve Galatada Tahir hanında SERVİS MARİTİM RUMEN acentalığı bürosunda satılır. Bolu Orman Mekte bi Müdürlüğünden: müddetle ılâna konmuştur. 2 Eksiltme Boluda Orman mektebi binasında yapılacaktır. 4 3 Eksiltmiye girebilmek için aşağıda vazılı muvakkat teminatları yatırarak sandık makbuzu veva banka mektublarını Komisyona vermiş ( komisyon teminat olarak para, esham ve tahvilât vesair almaz ) ve 2490 numaralı kanunda yazılı evsafı haiz olmaları sarttır. 4 Şartnameyi görmek istiyenVr hergün Mekteb Direktörlüğüne müracaat edebilirler. ( 4179) Parti CINSÎ Sadeyağ Urfa Zeytinyağı (Ekstra) Zevtin Srbun Mutfak sabunu Soda Kilo 3000 1200 600 900 900 800 1200 250 200 600 1500 40 500 Türkkuşu Genel Direktörlügünden: C BROVELİLERE Bu yıl motörlü kampa getirilecek plânör pilotlanndan vazivetleri derhal çalışmağa müsaid olanlar haziranın ilk haftasından itibaren talimlere başlatılacağından bu gibi arkadaşların Ankarada Türkkuşu Genel Direktörlü. ğüne, tasrada Hava Kurumu veya Türkkuşu şubelerine acele müracaatleri rıca olunur. ( 3976 ) İstanbul Vakıflar Cinsi Sadeyağı Sadevağı Terevağı Toz şeker Pırinc Pirinc Kuru üzüm Kuru kayısı Direktörlüğü îlânları Muhammen İlk teminat Miktarı bedeli 4800 kilo 98 kuruş 352 lira 1500 98 110 » 1000 120 90 12000 27 243 17500 26 341 2000 26 39 2500 30 56 400 65 19 j 80 kuruş 25 » İhametler için 25 Muhammen bedeli Kuruş 110 60 45 38 30 10 Imaretler için 25 50 Gureba hastanesile imaretlere lüzumu olan yukarıda cinsi ve miktarlan yazılı sekiz kalem viyecek ayrı avrı açık eksiltmiye konulmuştur. İhaleleri 28/6/339 çarşamba günü saat on beste İstanbul Vakıflar Baş. müdürlüğü binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler ; hergün Levazım kaleminde görülebilir. ( 4216 ) Lira K. 3300 00 720 00 270 00 342 00 270 00 80 00 4982 00 600 00 200 00 70 00 192 00 420 00 24Q 00 125 00 187 50 90 00 162 50 37 50 276 00 35 00 210 00 150 00 41 25 25 00 200 00 32 50 192 50 150 00 18 75 17 50 250 00 20 00 262 50 120 00 39 00 30 00 4394 50 Tutarı Teminatı İhale tarihi Liı^ı K. 373 65 27/6/939 Saat 14 te Orta Okulu Bitiren Genclerden Gedikli Tayya reci Ahnacak 1 Genel Kurmay Başkanlığmın tensiblerile Türkkuşu Genel Direktörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan (Hava Gedikli Hazırlama Yuvasma ) orta okul mezunları alınacaktır. 2 Hava Gedikli Hazırlama Yuvasma girmek istiyenlerde aranacak belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. A Türk olmak. anası ve babası Türk ve Türk sovundan olmak. B Bekâr olmak ve yaşı en az 16, en çok 18 olmak. C Şağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. D İyi hal sahibi bulunmak. E Ana ve babasmm yoksa, velisinin rızasım gösteren vazıh adresli vesika göstermek. F Hava Gedikli Hazırlama Yuvasını ve hava okullarmı bitirdıkten sonra havn birliklerinde 12 yıl hava gedikli erbaş olarak vazife görmeği taahhüd etmek (Bu taahhüd gedikli hazırlama yuvasma geldikten ve hava sağlık hevetince yapılacak kafî muavene ivi netice verdikten sonra masrafı Türkkusunca ödenmek suretile vapılacaktır. ) . 3 Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve tayyareci zamlarımn miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkmda daha fazla malumat dmak istivenler orta okul, lise ve kültür direktörlüklerıne, askerlik şubeleri baskanlıklarına. Türk Hava Kurumile Tükkuşu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 4 Kayıd muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lâzım gelen gartları haiz olduğu görülen gencler temmuz ayı içinde Ankarada Türkkuşuna sevkedilecektir. ' 5 Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek istiyen orta okul mezunları kavdedilmek üzere Türk Hava Kurumu şubelerine, Ankarada Türkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat edilmelidir. ( 3845 ) Ş O K O L A K S i N adedi TABİÎ, 2 adedi MÜSHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF VERİLİR. En muannid kabızlarda bile tesiri kat'î lezzeti gavet lâtif rakipsiz müleyyin müshil cikoiatasıdır. Çocuklar seve seve yer. Eczanelerde 8 adedi 20 kurus Edirne peyniri Kaşar peyniri Reçel Kesme seker Toz şeker ( kristal) Üzüm çekirdeksiz Kuş üzümü Çam fıstığı Kavısı cekirdekli Erik hoşaflık Pirinc Bulçur Makarna Makarna jelâtinli Sehriye İrmik Un (ekstra ekstra) Pirincunu Çapa M Fasulya Fasulva barbunya Nohud Sivah mercimek Patates Kuru bezelya Sogan Domates salçası Kslın tuz İnce tuz Çay Harb Okulu Komutanlığından: Bu sene haricden Harp Okuluna girmeğe istekli bulunanlar için virmi dort yasma henüz girmiş olanlarla Üniversite ve diğer vüksek okullardan tahsılde ıken Harb okuluna girmek istiyen talebelerin bulundukları sınıf ımtıhan net'cesini beklemeden Askerlik şubelerindeki talimata göre evsafı haız olanların Harb Okuluna ahnacakları ilân olunur. (4127) Biçki Ders'eri Biçki Profesörü Şükrü Canahn kadm terziliğini hocasız öğreten 3 cıldden ibaret Bıçkı dersleri kıtablarını Biçki yurdlan ve akşam san'at mektebler; oğrenci ve ögretmenleri, zabit ve memur ailelerile bütün aile kadmlannın daima yanlarında bulundurmalan lâzımdır terziye hocaya • Hıyac bırakmaz, kolaylıkla anlaşıhr ve her modele tatbik olunur 3 cıldi bırden < 5 ) lıradır. ( Perakende birinci cildi 2, ikinci ve üçüncü cildleri ıkışer buçuk liradır.) Bedeli gönderildiğinde posta ile gönderilir Satış yeri: Beşiklaş Dikiş Yurdu Vişnezade Dibekçikâmil sokak No 1/2 50 250 150 1200 200 600 600 150 100 1000 100 1100 600 150 100 5000 100 3500 300 600 300 50 50 80 35 32 28 600 25 37,5 180 65 25 23 17,5 35 25 27,5 25 20 32.5 17,5 25 12.5 17,5 5 20 7.5 40 65 10 329 55 27/6/939 saat 15,3( Deniz Fabrikalarımız sıhhive kadrosuna 165 lira ücretli bir doktorla 98 lira ücretli bir eczacı ahnacağından isteklilerin sahib oldukları vesikalarla birlikte Gölcükte bulunan Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğüne ınüracaatleri. (4011) Fabrikaları Umum Müdürlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog