Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

I» CUMHURÎYET 13 Haziran 1939 islâm Türk Ansiklopedisi Uzun senelerdenberi memleketimizin en güzide âlimlerinin ve en salâhiyetli islâm mütefekkirlerinîn iştirakile hazırlanan muazzam bir eser Bayanlara mahsus 14 ayar altm saatlerin çok zarif yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 44 üâ 68 liradır. Ayda 3 Lira Taksitle ŞİRKETİ HAYRİYEDEN: D i K K AT: Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek için mekteblerin umumî tatiline intizar eden sayın halkımıza mahsus 1 temmuzdan eylul gayesine kadar 3 aylık fevkalâde tenzilâtlı kart abonemanlarınm ikinci serisi 15 hazirandan itibaren satılığa çıkarılacaktır. Bu kart abonemanları, Usküdardan (Usküdar dahil) Çubukluya, Rumelihisarından (Rumelihisarı dahil) İstinyeye kadar % 40, Paşabahçe, Beykoz ve Yeniköyden kavaklara kadar % 50 tenzilâta tâbidir. Sirkecide Liman hanı sırasında Yelkenci han No. 8, saat 9 14 te müracaat. ILAN Eskişehir Vüâyetinin Mihalıççık (kaÂsarı ilmiye kütübhanesi İslâm Türk kün altından kalkamamış ve her gay zası dahılinde Sekiören köyünde şimaansiklopedisi namile büyük bir ansiklo rete rağmen eser yanlışlar içinde kal len ve şarken Garanti tepesinden başlamıştır. pedi neşrine teşebbüs etmiştir. yıp Çal namı diğer Yansar tepesinden geçerek Yelken tepesine hattı münke İslâm Türk ansiklopedisi, çok büyük, Böyle bir eseri aynen tercüme ederek millî ve ilmî bir vazifenin ifasmı üzeri işin içinden çıkmak çok kolay olabilir sir, cenuben ve garben Yelken tepesinne almış bir eserdir. Türk, islâmiyetin di. Fakat o zaman millî irfanımıza hiz den başlayıp Sanmeşe tepesinden ge zuhurundan çok kısa bir zaman sonra is met etmemiş, istifade etmek ve aydmlan çerek hudud başlangıcı olan Garanti telâm camiasına girmiş ve çok geçmeden mak için esere müracaat edenlerin zih pesine hattı münkesirle mahdud 831.74 hektar arazide Hüseyin Münir Dostalla bu camianın siyasî alemdarlığı gibi kül nine kalp malumat sokmuş olurduk. Biçer alçı fabrıkası sahibi Osman Senai tür alemdarlığım da üzerine almış bir Esasen Avrupa lisanlarile vücude getarafından 23/3/1936 tarihli ve 5/48 numillettir. O zamandan bu zamana kadar tiriler islâm ansiklopedisinin sırf ilmî maralı ruhsatnameye müsteniden bit Türk birçok islâm milletlerile beraber bir endişenin mahsulü olduğuna inantaharri meydana çıkarılan krom madeni çahşarak ilme, san'ata, medeniyete hız mak da safdillik olur. 60 yıl müddetle adı geçenler uhdesine met etmektedir. Türkün islâm tarihi Onun için her zahmete katlanarak, her ihale olunacağmdan maadin nizamna çerçevesi içinde yetiştirdiği bütün büfedakârlığa göğüs gererek, çalışmaktan mesinin 36 ve 37 nci maddeleri mucı yüklerini ve büyüklüklerini anlatmak yorulmıyarak ve yılmıyarak kendi âlim bince buna itirazı olanlarm 10/5/939 tabu esenn hedefidir. lerimizin himmetinden ve sâyinden, ay rihinden itibaren iki ay içinde AnkaraTürkün islâm tarihi içinde yaşadığı ni zamanda devrin en büyük islâm âlim da İktısad Vekâletme ve mahallinde Vadevri, bütün medenî eserlerile, bütü mulerinin yardımmdan istifade ederek bu lüik makamma bir istida ile müracaat vaffakiyetlerile anlatabilmek için ayni eseri vücude getiriyor ve neşre hazırla eylemeleri ilân olunur. çerçeve içinde yaşıyan, ayni hedefleri tanıyoruz. kib eden, ayni gayelere hizmet eden büHiç şüphe yok ki bu eser, bugünün tün unsurlan hep beraber göstermek ve en samimî ve en mübrem bir ihtiyacma hep birlürte yaşatmak gerekleşir. Çünkü ancak bütün çerçevenin ihata ettiği var tekabül ediyor. Kendimizi kendimize talığı tebarüz ettirmekle Türkün her ismtmak, kendimizi kendimize daha faztikamette kendini gösteren, her vadide la sevdirmek, bizim için meçhul kalan büyük muvaffakiyetler kazanan, erlik veya anlıyamıyacağımız kitablarm sinemeydanlarında olduğu gibi ilim, san'at sinde gizli kaldığı için bize birşeyler söyve medeniyet yollannm her birinde hem lemiyen herşeyi apaçık göstererek ve ap islâmlık, hem bütün insanlık dünyasma açık a.ılatarak kendimizi içten içe tanıışık salan büyük başanlanm tebarüz et mağa yardım etmek bakımlanndan da tirmek mümkündür. Bu yüzden bu eser bu eserin ayn değeri vardır. bir islâm Türk ansiklopedisidir. Yakında kavuşacağınız bu kıymetli İslâm Türk ansiklopedisi bütün is esere şimdiden rağbet ve müzaheret göslâm milletlerinin ve bilhassa Türk mil termekle millî kültürümüze karşı en bületinin islâm tarihi çerçevesi içindeki yük vazifeyi ifa etmiş olursunuz. Çünkü bütün faaliyetlerini ihata etmekle Türk bu eserde bütün islâm tarihini, islâm tarhinin bütün menfaatlerine büyük hiz meselelerini, islâm medeniyetinin emet ifa edeceğine kanidir. Çünkü Tür saslarını, islâm harsmm kıymetini, iskün en verimli faaliyetlerine aid muaz lâm müesseselerinin hizmetini, islâm âzam bir devri kaleme almış ve aydınlat limlerii, islâm Türk ulularmı, islâm mış, Türk tarihinin mütetebbilerine kab Türk devletlerini, islâm Türk irfanını, lelislâm olan Türkü tetkik etmeyi ve a islâm • Türk san'atini, elhasıl islâm raştırmayı bırakmış olacaktır. Türk çerçevesi içine giren herşeyi en Türkün islâm tarihi içindeki başarıları, hakikaten iftihara değer. Türk, tâ başlangıcdan benimsediği islâm davasını çok ileri götürmüş, bu davayı çok büyük buhranlardan kurtarmış, asil ve necib bir millettir. Onun benimsediği büyük davanm kıymeti ve ehemmiyeti bu eserde, bütün saffet ve samimiyetile, fakat en müşkülpesend ilmî usul ile etüd edilecek ve bu suretle Türk milletinin varlığmı korumağa, tarihini yükseltmeğe, başanlannı yaşatmağa ve bugünkü tarihî hayatına ulaştırmağa hizmet eden en kıymetli âmiller, tam bir vuzuh içinde tebarüz ettirilecektir. derli toplu şekilde bulacaksınız. İslâm Türk ansiklopedisi gayet açık vs sade bir lisanla yazılmıştır. Maksad, herkesin kolaylıkla okuyup anlıyabilmesidir. İslâm Türk ansiklopedisi her İslâm Türk evinde bulunması lâzım gelen ana kitablarm en başlıcalanndan biridir. Bu sebebl' bütün müslüman Türklerin bu ansiklopedi ile ciddî surette alâkadar olması, bu eseri muntazaman takib etmesi iktıza eder. Yüzde 4 0 tenzilâtı havi kartların 3 aylık bedeii Rumelihisarı ile Usküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki (1980) kuruş yerine (1188), ikinci mevki (1575) kuruş yerine (945) kuruştan ibarettir. Çubuklu ile Emirgân ve îstinyeye kadar birinci mevki (2340) kuruş yerine (1404) kuruş, ikinci mevki (1980) kuruş yerine (1188) kuruştur. Yüzde 5 0 tanzilâtı havi kartların 3 aylık bedeii Yeniköy ve Paşabahçeden Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara kadar birinci mevki (3150) kuruş yerine (1575) kuruş, ikinci mevki (2700) kuruş yerine (1350) kuruştur. Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi icab eden (234). ikinci mevkide (195) kuruş, işbu kartların yukarıda yazılı tenzilâtlı fiatlan da dahildir. Bu kartları hâmil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi pazarları da mıntaka farkı aranmaksızın Boğazın her iskelesine gidebileceklerdir. Kontrolü teshil için memurlar tarafından taleb vukuunda kartlarının ibraz buyrulması muhterem yolcularımızdan sureti mahsusada rica olunur. T T T ARABA VAPURLARINA AİD ücret tarifelerî ve yeni tenzilât Araba vapurlarile karşıdan karşıya nakledilecek binek otomobillerinden alınmakta olan ücret, yalnız azimet ve yalnız avdet için yüzer, azimet ve avdet yetmişbeşerden yüz elli, yirmi yapraklı aboneman kartları alındığı takdirde gidiş ve geliş ellişerden yüz kuruştan ibaret iken bu defa bunlardan başka olarak iki sahilden münakaleyi fevkalâde kolaylaştırmak için yeniden «1», «2» «3» alyık tenzilâtı havi aboneman kartları ihdas edilmiştir. İşbu kartlar «1» temmuzdan itibaren mevkii tatbika konulacağından bugünden itibaren her gün Kabataş iskelesi gişesinden satılacaktır. «1» aylık tenzilâtlı aboneman kartlarının fiatı yirmi iki buçuk lira olup azimet ve avdet biletlerine nazaran yapılan tenzilât, yüzde elli nispetindedir. «2» aylık tenzilâtlı aboneman kartlarının fiatı otuz beş lira olup keza azimet ve avdet biletlerine nazaran yapılan tenzilât, yüzde altmış nispetindedir. «3» aylık tenzilâtlı aboneman kartlarının fiatı kırk beş lira olup keza azimet ve avdet bijefcleriaa nazaran tenzilât yüzde altmış yedi nispetindedir* ^t*»»>rrrf#^l «?TJ<» V *"' İşbu kartlarda numarası yazılı otomobiller ayni günde tarifede yazılı bütün seferlerde mükerreren ve bilâ ücret nakledilir. Açık mesameler daima siyah noktalann ve sivılcelerin teşekkülüne zemin hazırlar.Cildinizin mesamatını sıkıştırmak, sivüce ve çillerinizi ıza• ^'. le etmek içkp. s.z de ,.,.,.... . Krem Pertev Kullanınız. Ankara Ikincı Sulh Hukuk Hâkunlığmden: 39/726 Diyarbakırda Birinci Müfettişlik Levazım Müdürü Kadri Kemale Ankarada Ali Nazmi apartımanında saraf Avni vekili avukat Hılmi Raşid Yaman tarafından aleyhinize açılan 35 liralık alacak davası üzerme ikametgâhınızın meçhuliyetine mebni davetiye ve dava arzuhali ilânen tebliğ edildıği halde mahkemeye gelmediğınizden hakkınızda gıyab karan verılmiş, durumşa 5/7/939 saat 9 a bırakılmıştır. Mezkur tarhite mahkemeye gelmediğmız veya bir vekil göndermediğiniz takdırde gıyaben karar verileceği ve bir daha duruşmaya kabul olunmıyacağınızı gıyab kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. (4199) «2257 PASTÎ^ÂTRAN HAKKI T. C. ZIRAAT BANKASı Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası Şube ve ajans adedi : 262 Zirai ve ticarl her nevi banka muameleleri Kuruluş tarihi : 1888 İslâm Türk ansiklopedisi büyük kıtada on cild kadar olacaktır. Her cıld 60 forma, yani bin sahifedir. Senede lâBütün Türk büyükleri, Türk büyükleakal iki cild neşrine çalışılacaktır. Her rini meşgul eden bütün meseleler ve dücildin fiatı altı liradır. şünceler, ayni tesir altmda kaldıkları Şimdilik yalnız birinci cildine abone veya birlikte çalıştıkları diğer islâm bükaydine başlanmıştır. Şimdiden birinci yüklerile beraber bu eserin içinde topcilde abone olanlar için abone bedeii lanacâktır. beş liradır. Bunu iki defada da tedıye İslâm Türk ansiklopedisini yazanlar Saç dökülmesi mı? mümkündür. Bu kadar ufak fedakârlıkbir veya birkaç kişi değildir. Şark ve 3una karşı yegâne ilâç lann birleşmesile meydana gelecek bu garb muharrirlerinin ihtısas sahibleri muazzam eser, İslâm Türk ilim ve meve bilhassa Türk milletinin güzideleridir. deniyet sahasındaki varlığını, şerefmi Senelerdenberi devam eden çalışmalabir kat daha arttırmış olacaktır. rın. her mesele üzerinde ihtısası müselSATILIK OTOMOBÎL Şimdilik yalnız birinci cildine abone lem olan güzidelerle temas ve muhabekaydetmekten maksad, herkesin eseri Gayet eyi bir vaziyetde Hudson marrenin, bu yolda şark ile garbda neşrolugörüp ehemmiyeti hakkında tamamıle kah 1936 modeli kapalı, 5 kişilik bir onan bütün eserleri tetkik etmenin ve bu mutmain olması içindir. tomobil satılıktır. tetkikleri en ince süzgeçten geçirmenin Eserin kâğıd ve tab'ı azîm masraflan neticesi olan bu eser, en nihayet ilmî Müracaat: İstanbul Galata Posta kuistilzam ettiği için basılacak mikdar esalâhiyeti memleketimizce müsellem otusu 1006 seri alacak kariler nispetinde olmak lan kıymetli bir heyetin nezareti altınmecburiyeti vardır. Yoksa tonlarca kâda yazılmaktadır. ğıdı karalayıp depolara doİdurmak hem Israr ile anlatmak istediğimiz bir nok manasız. hem imkânsızdır. Onun için ta İslâm Türk ansiklopedisinin, ilmî şimdiden abone olmak hususunda hiç Saç dökülme va kepeklen mesinin ttnüne geçer. salâhiyet ve ehliyetleri derecesinde ah kimse ıhmal göstermesin. İstanbulda lâkî fazilet ve kıymetleri umumiyetle Âsarı ilmiye kütübhanesi adresine bes DEPOSU : müsellem olan en güzide Türk âlimle lira abone bedelini bir veya iki defada rmin eseri olduğudur. Mısırda. Filistin göndermek lutfunda bulunsun. Bu izade, Suriyede, Irakta. Hindistanda en yük hatımızı okuyan lutfen gazeteden keÇemberlitaş Peykhane sokak No. 4 sek şöhretı kazanan bugünün en tanm serek okumayana okutsun. Bütün tanımış islâm üleması, münhasıran bu eser dıklannı da abone kaydettirsin. Bütün Dr. iHSAN SAMı için yazdıklan tetebbülerle eserin telıfi İslâm Türk münevverlerinden bunu riGONOKOK AŞISI ne ıştirak etmişlerdir. ca ederiz. Belsoguklugu ve ihtilâtlanna karşı I oek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu | Gerçi Avrupamn muhtelif lisanlarile Memleketimizin ilim ve irfanına hizSultanmahmud türbesi No. 113 neşrolunan bir islâm ansiklopedisi var met yolundaki bu teşebbüsümüze Maarif dır. Fakat bu eser, müsteşriklerm yığın Vekâleti, Dıyanet riyaseti, Halkevleri g: DOKTOR1 yığın hatâlarile doludur. Bu eser Mısır bi kültür müesseselerimizin de manevî da arabcaya tercüme olunduğu zaman müzaheretlerini deriğ etmemek lutfunGureba hastanesi cilt ve zöhrevl hastalıkları sabık hekimi içindeki yanlışları da tashih için uğra da bulunacaklarını şüphesiz addederiz. GUR SAÇ SAPİKSIN Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plâna göre ikramiye dağıtılacaktır. PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LİRA İKRAMİYE VERECEK 4 4 4 Aded „ .. n 1,000 500 250 Liralık n n » n n şılmış. fakat birçok Mısır üleması tashih işine iştirak ettikleri halde bu ağır yü Âsarı ilmiye kütübhane"'1 sahibi: Eşref Edib t 4,000 2,000 1,000 4,000 5,000 4,800 3,200 Lira n ŞUKRÜ MEHMED SEKBAN DtKKAT: HesablanndaJd paralar bir sene içinde 50 liradan aşagı dü?mlyenlere % 20 fazlasüe verilecektir. ikramîye çıkfc takdirde Cağaloğlunda, Kapalıfırın karşıs)nda No. 30 Telefon : 21614. • Hergün saat 1013 vel6 18 kadaı| Kur'alar senede 4 defa, 1 eylul, 1 birincikânun, lerinde çekilecektir. 1 mart ve 1 haziran tarih
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog