Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

rUrf anın nef is hilesiz ilk bahar SADE YAĞLARI daima bulunur tecrübe neticesınde beğenmiyen geri verebilir. Adres: 4 üncü vakıfhan kat 1 No 13/15 SÖZMEN TECİMEVÎ Telefon : 22163 yilI umhuriyet \: Ekselâns Vekilimiz müzakerelerine devam ettiler Türk Rumen görüsmeleri C/IIO İSTANBUL CAĞALOĞLU Ö4İO Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet, Istanbul Posta fcutusu: tstanbuL No 246 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrir heyeti: 24298 İdare ve matbaa fcısnu 24299 24290 Size çok dolgun münderecatlı zengin bir sayı takdim ediyor. Ankarada, Kahramanlar yuvası Harb okulunda hususî müsaade ile yapılan zengin fotograflarla süslü reportajı bilhassa büyük bir alâka ile V okuyacaksınız. YEDİGÜN Bugün çıkan Yeni baremler clisy tadilât lâyihasının Gafenko ile Hariciye Şükrü Saracoğlu dün de müzakeresine dün başladı Ali Rana Tarhan Dünkü müzakerelerde söz alan meb'uslarımızdan Hikmet Bayur Fuad Sirmen Refik İnce Müstakil grupa mensub meb'uslar tenkidlerde bulunarak bazı hükümlerde eksiklik olduğunu iddia ettiler, maddeler üzerinde görüşme çarşamba günü yapılacak imtihan talimatnamesinde yeni değişiklik Dost Rumen Hariciye Nazırı Gafenko ve maiyeti erkânı, Atatürkün manevî huzurunda. Ankara 12 (Telefonla) Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki lâyiha, bugünkü Meclis ruznamesinin 15 inci maddesi ni teşkil ediyordu. Mahsus bir kanunla devletten bir hak temin eden veya sermayesinin yarısından fazlası devlete aid olan banka ve müesseseler memurlannm maaş [Arkası Sa. 9 sütun 1 de] Hayat sahası İstilâ politikasının dünyayı götüreceği tek âkıbet ancak ve ancak harbden ibaret olabilir. Başvekilimizin öğle ziyafeti Devam müddetinin üçte birinden fazla devamsız lığı görülen talebeler, sınıfta bırakılıyor Ankara 12 (a.a.) Orta o ünıhte alınmış taahhüdler nenav talimatnamesinin 20 nci tıcesınde ÇekoSlovakya humaddelerinin birinci fıkralarıdudlarındaki Südet Almannın aşağıdaki şekilde değiştiları Almanyaya ılhak edılecek, geriye rildiği Maarif Vekilliğinden kalan millî Çek devletinin artık kılına hatebliğ olunmuştur: ta gelmiyecekti. O zamana kadar Almau[Arkası Sa. 9 sütun 6 da] ya ırk nazariyesine istinad ile yürüyordu. Yalnız altı aylık bir fasıla ile ve diğer âkidlere sormağa hiç lüzum görülmeksizin bütün Çeko Slovakya Almanyaya ilhak edildıkten sonra ortaya yeni nazariyeler çıktı: Tarihî saha ve bilhassa hayat sahası. Bu iki iddiadan birincisinin sıkı bir münakaşaya tahammülü olmıyacak kadar basit ve çürük olduğu meydandadır. Yeni istilâ emellerinin piştarı olan ikinci iddianın ise sahiblerince hâlâ kuvvetle ileri sürülmekte devam ettiği görülüyor. Nitekim Arnavudluğun ortadan kaldırılması da hayat sahası nazariyesine istinad ettirilmiştir. Hayat sahası ne demektır? Şimdiye kadar görülen misallerinden anlaşıldığına göre totaliter devletlerce e!e geçirilmesi mümkün her yer onlar hesabma bir hayat sahasıdır. Amma o hayat sahalarında zaten başka milletler kendı millî hakimiyet ve istiklâllerinin huzur ve emniyeti içinde yaşayıp gidiyorlarmış. Totaliter devletlere göre bunun hiikmü olamaz. Yalnız onlara hayat sahası lâzımdır, başkalannm istiklâlden esarete geçmelerinin onların nazarında hiçbir ehemroiyet ve kıymeti yoktur. Ve hayat sahasının bir hududu da olmadığına göre bunu Alman tezgâhlarında yapılan ve denize indirilen gemilerimizden biri dünyanın büyük bir kısmı üzerinde ve böylelikle giderek bütün dünya üzerinde Ankara 12 (Telefonla) Deniz Romorkörcülük, Halic Fabrika ve Hahakimiyet tesisi arzularile tefsir etmekten bankın ilgasile uzak ve yakın seferler hiz vuzları, İstinye dokları, Şüepçilik ve [Arkası Sa. 1 s ı ı ' ' n 3 te] başka çare de kalmaz. meti, Gemi kurtarma, Kılavuzluk ve IIIIIIIIIIIllltlllllllttllitlllMlıniinillUIIIIIIMIIinilinillllMinillinitflllllllinitllllllllllinillllllllMlllllllltlllllMlllllllllMIIIIMIItlllilll! IIMIIMIIIIIIII Ancak bu arzular asırlardan ve asırlardanberi kendi yurdlarınin huzur ve emniyeti içinde yaşamağa alısmış ve icabında General Cemil Taner ve Vali, maketi tetkik ediyorlar bu yurdları bütün varlıklarile müdafaadan çekinmiyecek milletlerin mevcudiyet Beşiktaşta eski Istablıâmire binasının ve baka haklarile tearuz ediyor. Hayat bulunduğu mahalde, yapılacak stadycm binasının maketi, dün Cumhuriyet Halk sahası iddıasında ısrar etmek, istilâ harbPartisinde Beden Terbiyesi Genel Direkleri açmağa karar vermiş olmak demektir. \Arkası Sa. 9 sütun 5 ie] Çeko Slovakya ve Arnavudluk gibi birkaç küçük memleketin hayatlarına kasdolunması neticesinde ta Amerikaya varınBİR İKİ GÜNE KADAR cıya kadar bütün memleketlerde uyanmış Ankara 12 (a.a.) Muhterem mi bulunmuştur. Madam Gafenko ise, rekul sınav talimatnamesinin 12 safirimiz Rumanya Hariciye Nazırı Ek fakatinde Rumen gazetecileri olduğu halnci, Use sınav talimatnamesinin selâns Gafenko, bu sabah Hariciye Ve de, Gazi Terbiye Enstitüsünü ziyaret et21 inci ve öğretmen okulları sı[Arkast Sa 9 sütun 3 te] kili Şükrü Saracoğlu ile görüşmelerde Dahiliye Vekilinin imar plânı üzerindeki tetkikatı Faik Öztrak: «Istimlâk kanununun tadilile hiçbir kimsenin malına ve tasarruf hakkına zarar gelecek değildir» diyor Ali Çetinkayanın gazetemize beyanatı Ingiltereye ısmarlanacak yeni vapurlarımız Krup tezgâhlannda yapılan gemilerden birine «Egemenlik» diğerine de «Savaş» ismi verildi imar programı Beş sene içinde yapılacak yollar Beden terbiyesi Genel Direktörü ve Vali stadyom maketini tedkik ettiler Dahiliye Vekili Faik Öztrak Belediyeden ayrılırken Vekil dün akşam Ankaraya gitti Dün Yalovadan şehrımize gelen Da muhtelıf şehir meseleleri üzerinde şu be hiliye Vekili Faik Öztrak, dün Belediye yanatta bulunmuştur: de kendısıle görüşen bir muharrırım;ze [Arkası Sa. 9 sütun 5 te] IMIMIIIMIItilllltllllllllinilUIIMIIIIIIIIIItlllllillllllllllUIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMllllMllfMIMIIIIIIIiyjllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllill Sovyetlerle müzakereye yeniden başlanıyor Ingiltere Hariciye Nezareti müdürlerinden Strang dün tayyare ile Moskovaya gitti Habeş çeteleri faaliyette Tekli Havariatın kumandasındaki kuvvetler, dört Italyan zabitini esir aldılar YUNUS NAD! Sa. 3 sutun 6 da] Tayyare piyangosu Haziran keşidesi dün neticelentli. 45 bin lira 26178 numaralı bilete isabet etti Kazanan numaraların tam ve munlazam listesi 7 nci sahifemizde Londra 12 (Hususî) Hariciye Nazın Lord Halifaks bugün Sovyet elçisi Maiski ve İngilterenin Paris Büyük Elçisi Sir Erik Fibs ile uzun bir mülâkatta bulunmuştur. Nazır bilâhare M. Strang'ı YENİ ROMANIMIZA kabul etmıştır. M. Strang, Lord BAŞLIYORUZ: Halifaks'tan ayrıldıktan sonra Başvekili ziyaret etmiş ve onunla da görüştükten sonra tayyare ile Moskova'ya haYazılarını her zaman seve seve Strang okuduğunuz arkadaşımız SERVER reket etmiştir. Strang Varşova'da gelmiştir. Yarın sabah trenle MoskovaBEDİ'in en cazib romanıdır. ttalyanlara karşı yeniden mücadeleye başlıyan Habeş çctelerinden bir grup Varşova 12 (a.a.) Strang saat ya hareket edecektir. *w 5 inci sahifemizdedİT) 1.8,30 da tayyare ile Londradan buraya [Arkast Sa. 7 sütun 4 te\ Uçurumda bir genc kız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog