Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

12 Haziran 1939 CUMHURtYET Gafenko Ankarada Dost Rumen Hariciye Nazırı büyük merasimle karsılandı ADANA MEKTUBLARh [Baştarafı 1 inci sahifede] şık bir kıt'asını teskin etmiş olan Balsî vagonla Ankaraya gelmişler ve istas kan devletleri, kanlı hâdiselerin kanyonda Hariciye Vekili Şiikrü Saracoğlu şıklık ve kâbus devrelerinin acısını bir çoklarından daha iyi hissetmektedir. ve eşi, Ankara Vali ve Belediye Reisi Ba devletler, tehlikelere büyük bir Nevzad Tandoğan, Hariciye Vekâleti cesaretle karşı koymayı bildiklerinden Umumî kâtibi Numan Menemencioğlu, dolayıdır ki gerek kendileri, gerek büTayyare piyangosunun haziran keşi 28463 28502 28796 28738 28884 29389 Ankara mevki komutanı General Kemal tün dünya icin sulha azimkâr bir sudesi, dün Beyoğlunda Asrî sinemada çe 29449 29599 29600 29674 30301 30474 Gökçe, Hariciye Vekâleti protokol dai rette bağlı bulunmaktadır. kilmeğe başlamıştır. Bu keşidenin en 30985 31036 31831 32108 32182 32312 Dünya yüzünde hüküm süren emni resi reisi Şevket Keçeci, Hariciye birinci büyük ikramiyesi olan 45 bm lira dün 32449 32513 32543 32571 32608 32718 daire reis vekili Sedad Zeki Örs, Anka yetsizlik ortasında, bizler, beş sene evçıkmamıştır. Geri kalan numaralar bu 32772 33201 33572 33696 33953 34262 ra Emniyet Direktörü Şinasi, merkez vel bizi tophyan ayni idealin etrafında gün çekilecektir. Dün ikramiye kaza 34380 34605 34782 34844 35576 35780 blrleşmiş bulunuyoruz. Bu birlik, bütün nanlar sıra tertibile a=ağıdadır: komutanı Albay Demir Ali tarafından 36231 36299 36686 37053 37113 37322 Avrupa için mühim bir sulh unsurudur karşılanmışlardır. 37747 37890 38012 38169 38233 38391 15 bin lira kazanan ve bundan böyle de milletlerimizin ve 38314 38380 38531 38588 38675 38693 İki dost Hariciye Vekilleri ve rafika bizler gibi ayni mukaddes davaya bağlı 17836 38758 38896 38921 38998 39279 39586 lannın karşılaşmaları çok samimî olmuş bulunan herkesin en büyük nefine ola3 bin lira kazananlar 39723 39972 ve iki taraf refakat ve maiyetlerindeki rak mühim bir sulh unsuru kalacaktır. 508 14841 zevatı birbirlerine takdim eylemişlerdir. 30 lira kazananlar Aziz dostum, Bayan Saracoğlu ile Madam Stoyko 168 516 778 820 907 955 Bin lira kazananlar Büyük dost ve müttefik memleketin 991 1039 1399 1460 1621 1674 tarafından Madam Gafenkoya muhte Hariciye Nazırının Ankarayı ziyareü, 2254 23994 38149 1852 1943 2577 2162 2241 2391 }em bir buket verilmiştir. Adana ganndan bir görünüş Romanyanın haricî siyasetinin şefliği va500 lira kazananlar 2634 2964 3131 .3323 3421 3535 Muhterem misafirlerimize, Rumen ve zifesile Balkan antantı konseyinin bu se Adana (Hususî) Ötedenberi ehem ve keyfiyet bakımlanndan ve hele eko3640 3683 3723 3761 3789 3843 112 851 2545 4531 4897 6489 Türk millî renklerile süslenmiş bulunan neki reisliğini şahsınızda birleştirdiğiniz miyetli bir mevkii olan Adana garı, son nomik bir mevzu oluşlan dolayısile çok 3856 3951 3983 4319 4400 4530 7578 11838 18830 19156 23089 32045 gar peronunda yer almış bulunan bir ihyıllar içinde yapılan ilâve ve tadillerle üstün bir derecededir. Vâkıâ evvelce Bağ bir zamanda vukua gelmektedir. 4677 4678 4892 4947 5025 5276 32199 33978 35279 36075 37095 cidden mükemmel bır hale ginniş bulu dad demiryolunun geçtiği mmtakanın tiram kıt'ası resmi selâmı ifa eylemiş Bu iki yüksek vasıfla, sözlerimde, kalb nuyor. Gişeler. bekleme salonlan, me 5294 5550 5556 5598 5939 6034 200 lira kazananlar ve mızıka Rumen ve Türk millî marsçevresi feci bir şekilde tahrib edilmiş 6419 6460 6583 6690 6711 6905 den gelen samimî bir dostluğun hürmetkâr sajeri ve bağaj kısımları baştan başa ve hükumetimizin ormanları korumak 1521 2352 3940 4766 4888 5317 larını çalmıştır. 6919 6940 7118 7275 7656 7692 ifadesini bulmanızı rica ederim. yenilenmiş ve genişletılmiştir. îstasyon maksadile giriştiği tedbirler tatbik ed 5373 6842 8994 9265 13439 15276 Gafenko, yanında Hariciye Vekili.miz 7707 7944 8370 8460 8509 8633 Kadehimi, Majeste Kral İkinci Ca binasının hemen şarkma tesadüf eden linciye kadar da yer yer yangınlar ve 17729 18525 19921 20514 21276 23459 Şükrü Saracoğlu olduğu halde ihtiram 8990 9110 9439 9464 9557 9608 rol'un sıhhatine, dost ve müttefik Ru kısma, temiz ve ferah bir büfe ve kazino fena kat'iyatla bu tükenmez servet kay 24788 27492 28086 28287 28427 30558 kıt'asmı teftiş etmiş ve istasyonun içini 9714 9721 9861 9932 9933 9937 yaptırılmış, peronlar tanzim edilmiş nağımız oldukça hırpalanmışsa da. ta 30837 32899 34820 35850 37384 38038 dolduran kalabalık bir halk samimî te manyanın şan ve refahma, kaldırıyor ve, gelip geçici yolculara kolaylık olsun 10676 10821 10899 11071 11091 11168 biatin gür ve gümrah kudreti sayesinde 100 lira kazananlar zahiiratla dost misafirimizi selâmlamış aziz nazınm, sizin ve Ankarada bulun ye buraya bir de büvet ilâve edilm'ştir 11407 11517 11587 11608 11934 12277 bütün bu gedikler az zaman içinde dolması ziyaretinizin bizde bıraktığı minnet283 1354 1668 1841 3664 4008 tıı. 12520 12934 12954 13167 13384 13447 Bunlardan başka istasyonun şehre ba mak istidadını göstermektedir. Binaen tarlığı arttıran Bayan Gafenko'nun sıh5449 6406 9367 9532 9687 10526 13477 13592 13952 13954 14153 14389 Misafirlerimiz istasyondan, ikametlekan cephesindeki geniş meydan beton aleyh Toros ormanlarını bugün için Tür10865 11495 11528 12246 12941 13639 14396 14409 14462 14935 15456 15493 rine hususî daireler tahsis edilmiş bulunan hatinize içiyorum. la tanzim ve elektriklerle tenvir edüerek kiyemizin en kesif ve en verimli bir 13732 13960 14197 14427 14934 16290 15543 15809 15810 15827 15936 16022 Balkan Antantma ve Türkiye ile Ru nakil vasıtalarının cinslerine göre kı millî servet mevzuu olarak ele almakta Ankara Palas oteline gelmek üzere oto16155 16286 16326 16429 16721 16842 "manyayı birbirine bağlıyan büyük dost sımlara aynlmış, palmiyelerle süslen hata yoktur. Ancak esefle söyl'yebiliriz 17512 17542 17598 17689 20225 23408 mobillere bindikleri zaman, istasyon mey23435 24025 24848 25323 25857 27048 16878 16985 17020 17116 17219 17348 miştir. ki, bu hududsuz kaynaktan millî ekono 28703 29547 29842 30341 30753 32978 danmda birikmiş olan halk da ayni te luğa içiyorum.» 17704 17786 17849 18182 18339 18363 Misafir naztrın cevabı Ancak, bütün bu iyi şeyler yapılırken mimiz, şimdiye kadar hiç de lâyıkile is 33935 33938 34744 35007 35323 35909 zahüratta bulunmuştur. 18486 18854 18859 19028 19092 19171 Muhterem misafirimiz, bu nutka aşa Adananın mücadele tarihi bakımmdan tifade etmek imkâmnı bulamamış ve 36936 36951 39341 îlk otomobilde Gafenko ile Hariciye 19353 19486 19846 20055 20664 20030 canlı birer vesikası olan bazı izler yok güzelim ormanlar şunun bunun elinde Vekilimiz, ikinci otomobilde de Madam gıdaki sözlerle mukabele eylemiş.tir: 20128 20245 20530 20946 21029 21068 50 lira kazananlar adeta hedredilm:ştir. edilmiştir ki, bundan çok ezi duyduk. « Bay Vekil, Gafenko ile Bayan Saracoğlu ve diğer 104 368 379 477 624 82821084 21170 21242 21430 21928 21944 Bilhassa Pos ormanlannı işle'tme isi, Fühakika Adana gannın, Adananın Sözleriniz beni derin surette mütehasotomobillerde Rumen Hariciye Vekili936 968 1050 1131 1758 1866 22029 22141 22280 22328 22628 22629 kurtuluş mücadelesinde unutulmaz mev bu meyanda başlıbaşma bir yılan hikâ22641 22932 23132 23390 23418 23475 sis etti. Bu sözleriniz, asil ve hararetli kenin refakatinde bulunan ve istikbale igti1984 2191 2368 2462 2853 2877 k'.i olmuştu. Gar, daha şimalde, bağlar yesi halini almıştır. Halbuki Toroslar 23483 23494 23510 23618 23685 23677 2900 3080 3235 3530 3935 3960 rak eden zevat yrr almış bulunuyorlardı. limelerle, ittifakımızm temelini teşkil eden içindeki düşman siper ve tel örgülerini daki ormanlarm rasyonel şekilde içle 23693 23843 23852 24074 24161 24177 4390 4525 4909 4980 5505 5658 Baştanbaşa Rumen ve Türk bayrak ve bu ittifakı kuvvetli ve canlı bir bağ besliyen yaman bir istinad noktası rolü tilmesi takdirinde Mısır, Filistin ve Su24305 24354 24424 24705 24771 24784 5738 5929 5981 6416 6550 6671 larile süslenmiş bulunan istasyon cadde haline getiren his, hertürlü imtihanı mu oynuyordu. Millî kuvvetlerimiz, günün riye gibi ötedenberi bu mmtakalardan 25458 25712 25898 26072 26242 26744 sinden geçerek Ankara Palasa gelinciye vaffakiyetle geçirmiş sadık bir dostluğu birinde, Kurttepe mevkii ilerisine yer kereste ithal eden memleketlerin ke 6925 7034 7154 7410 7418 7419 27085 27113 27387 27426 27604 27717 7531 7597 8019 8118 8155 8255 leştirilen iki aded 10,5 luk obüsle Ada reste isteklerini, bütün rakiblerimize tekadar yol üzerinde yer yer toplanmış bu ifade eylemektedir. 27855 28023 28070 28125 28330 28353 8298 8311 8624 8676 8955 9013 lunan halk, Rumen Hariciye Nazırını ve Bu dostluk, milletlerimizi aynlmaz nayı bombardımana başladığı vakit en fevvuk etmek suretile ve en müsaid 9083 9199 9727 10035 10525 11033 28635 28661 28832 28866 28904 28988 eşini alkışlamış ve misafirlerimiz bu sa bir tarzda birbirine bağlamaktadır. başta gelen hedef. Adana gan ve tamir şartlarla karşılamak, yurdumuza ehem 11225 12067 12188 12428 12509 12688 29125 29227 29243 29382 29394 29503 Bu dostluk, hükumetlerimizi birbirine hanesi olmuştu. Bu itibarla da gara bir mıyetli nispette döviz temin eylemek mimî dostluk havası içinde otele gelmiş12801 12902 12915 13427 13754 13781 29831 29944 30012 30093 30540 30722 rapteylemektedir. Gene bu dostluk, kaç mermi düşmüş ve büyük tahribata imkânı kolayca tahakkuk edebilir. 31307 31654 31723 31928 31931 32134 lerdir. Bay Nazır, ikimizi birbirine yaklaştır sebebiyet vermişti. Şehir kurtulduktan Sonra, Toroslardan çıkıp Akdenize 13783 14168 14536 14628 14760 14840 32310 32321 32373 32405 32614 32858 Dün akşamki ziyafet mış ve aramızda emniyetli ve muhab sonra. yıllarca canlı birer tarih hatırası dökülen Ceyhan, Seyhan, Berdan, Gök 14886 15132 15767 15831 16005 16179 ' Ankara 11 (a.a.) Hariciye Vekili betli işbirliği münasebetleri vücude ge gibi itina ile muhafaza edilen bu delik su, Manavgat, Aksu gibi mühim ırmak 16226 16250 16344 16582 16696 16912 32878 32911 32921 33059 33196 33407 33513 33664 33788 33804 33830 33887 Şükrü Saracoğlu ve refikası, bu akşam tirmiştir. deşiklerden bugün hemen hiçbir iz kal lar, orman mıntakalarmda hazırlanacak 17247 17262 17736 17756 17802 18141 34122 34243 34320 34382 34616 34740 Türkiyenin ve Rumanyanm birlikte Ankara Palasta dost ve müttefik Rumanmarnış, tamır maksadile hepsi de aîçı ve kerestelerin kolayca denize kadar nak 18346 19918 20338 20365 20418 20564 34771 34779 35226 35468 35602 35717 yanın muhterem Hariciye Nazın ekselâns ifa edecekleri vazifenin doğru bir tarzda beton sıvalarla kapatılmıştır. Bu anlat lini temin etmeğe müsaid bulunurken. 20585 20799 20837 20954 21001 21581 35731 35819 35822 36262 36346 36529 21690 21747 21873 21980 22034 22901 Gafenko ve refikası şerefine bir ziyafet anlayışını bu dostluk hissine medyunuz. tığım izlerden bugün yalnız birinci pe Torosların bu. servete tahvili kolay kay36663 36710 36918 36944 37107 37128 22918 22919 23044 23149 23173 23491 vermiftir. Bu ziyafette bazı Vekiller, Kader, gerek sizlere ve gerek bizlere, ronun garb merdıveninden çıkılırken naklarmdan hâlâ ıstıfade eylememek. 37142 37374 37505 37512 38034 38037 23789 24029 24129 24204 24255 24644 38088 38153 38267 38472 38620 38710 Hariciye ve Rumanya büyük elçiligi er millî inkişafımız çerçevesi içinde, büyük sağda, solda bulunan ve korkuluk vazi her halde affedilmez bir hata sayılsa ge 24704 24824 24948 25191 25355 25416 avrupai ehemmiyeti haiz birbirine müşa fesini gören demir bonılardaki obüs rektir. 38729 38792 38827 38336 39174 39786 kânı, Balkan devletleri diplomatiği hazır tahribatı göze çarpmıştır. Memnuniyetle görüyoruz ki, Cumhu 25505 25627 26106 26353 26653 26930 39958 bulunmuştur. Bu ziyafeti çok samimî bir bih vazifeler vermiştir. Sizler, büyük bir 27529 27825 27890 28082 28250 28290 inkılâbcının idaresi altında muhteşem bir Gönül arzu ederdi ki, Adana gannı bu riyet hükumetimiz bu lâzimeyi gözönühava içinde geç vakte kadar devam eden millî kalkınma hareketile yepyeni bir va günkü cazib hale sokan faal şefler, yu ne alarak Toroslardaki ormanları evveparlak bir kabul resmi takib eylemiştir. ziyete giren bir devlet otoritesile Boğaz kanda hikâye ettiğimiz tarih vesikaları lemirde fennî şekilde tespite ve bunlarŞüferü Saracoglunun nutka dan en iyi şekilde nasıl istifade edilebiların emniyetine nezaret ediyorsunuz. nı böyle yok edecekleri yerde. onlan, Ziyafetin sonunda Hariciye Vekili leceğini tayine karar vererek mütehasBizler de, hâkim ve cesur bir Krahn in yarına bütün hususiyetlerile de\T:etsin sıs elemanlarına bu mıntakayı etüd et Şükrü Saracoğlu, açağıdaki nutku irad kılâbkâr hareketile yepyeni bir vaziyete ler ve Adana mücadelesinin hususiye tirmeğe başlamış bulunuyor. IBaştaraJı 1 inci sahıfede] Ceyhan (Hususî) Kasabamızın zietmiştir: giren enerjileri gittikçe daha mühim bir tini bilmiyenler için de bunlan bugün Bugüne kadar bu maksadla meyda raî, ticarî ve hatta sınaî bakımdan ehem bir tebliğine göre dün gece Alman ve « Aziz dostum Nazır, hale gekn bir vazifenin emrine vercrek birer ibret ve şehamet izleri diye yaşat na getirilmiş hakikî ve rakamlara müs miyeti günden güne artmaktadır. Bir Çek polisleri arasında kavga çıkmış ve Ekselânsınıza Ankaraya hoş geldiniz aşağı Tunanm hürriyetine nezaret ediyo sınlar... tenid malumat olmadığı için biraz da kaç yıldanberi hararetle devam eden bir Çek polisi ölmüştür. Mücrimler tevdemekle ve sizi bu birkaç gün içinde sıkı ruz. Bu birbirine benziyen ve birbirine Toros ormanları tespit ediliyor götürü pazarlık ve uluorta mütalealara meşkur belediye faaliyeti, şehrimizin kif edilmiştir. ve dostane bir temas halinde aramızda bu derece sıkı surette bağlı bulunan vaCoğrafya kitablarında Türkiye orman mevzu olan Toros ormanlannın reel ka çehresini değiştirdi. Fakat bu derece Yeni tedbir alınmıyor bulundurmaktan duyduğumuz sevincimi zifeler, bizleri, enternasyonal tesanüd va lanndan bahsedilirken tmemleketimizin biliyetleri ancak bu tespit ve tayin iş terakki istıdadı gösteren bir yerde buPrag 1 1 (a.a.) Resmen bıldiıildizi bildirmekle bütün Türk milletinin hissi zifelerimizin hakikî kıymetlerile anlama orman kesafeti itibarile en mühim mın lerinden sonra tahakkuk edebilecektir. güne kadar henüz dahilî telefon tesisatı Bu itibarladır ki, hükumetimizin bu yapılamamış bulunuyordu. Alâkadar ğine göre Kladnov'da bir Alman jandaryatına tercümen oldugumdan eminim. ğa sevki âmirdir. Umumî mahiyette men takası Toroslardır» d:ye yazılır. Filhakika Toros ormanları, şimalî A iyi karar ve teşebbüsünü şükranla kar lann müracaatleri üzerine nihayet P.T.T. masının öldürülmesi üzerine hükumetçe Cumhuriyet hükumeti adına ve şah faatleri müdafaa ediyoruz. Bu vazifelesan kendi adıma, ekselânsınızın şahsında rimizi, bütün devletlerle en iyi münase nadolu ormanlarma nazaran kemiyet şılamaktan kendimizi alamıvoruz. Umum müdürlüğünün kasabamızda da alınan tedbirlerin müessir olduğu görül100 abonelik bir santral kurulmasına düğünden, Alman hâmisi dün akşam adost ve müttefik memleketin muhterem betler idamesine gayret ederek, anlaşma, hürmclle iğilirim. riciye Nazın Gafenko ve eşi bugün saat ve tesisatm az zamanda tamamlanması lınması mukarrer olan yeni tedbirlerden mümessilini selâmlamakla hassaten mecn uzlaşma ve bitaraflık dahilinde yapmaga Ve onun Büyük Eserinin liyakalli ü€ 17 ye doğru Hipodroma gelmişler ve na karar verdiği haber alınmış ve bu ha vazgeçmiştir. nun bulunuyorum. azmeylemiş bulunuyoruz. asll devamcısma karşı derin hürmet hhsi orada hazır bulunmakta olan Başvekil Başvekil General Clias nazır Frank'ı ber kasabamızda alâka ve sevincle karBalkan Antantının tarafımızdan üzeFakat biz, gerek bizim için, gerek yatımı ifade ederek, kadehimi, Ekselâns Doktor Refik Saydam, Hariciye Veki şılanmıştır. ziyaret ederek hâdıse dolayısile derin terine kurulduğu saglam temeli teşkil eden diğerleri için bu derece faydalı olan Türkiye Reisicumhurunun sıhhaline, li Şükrü Saracoğlu, Ziraat Vekili Muhessürlerini bildirmış ve katillerin tevkifi sulh idealine, Atina vesikalarının imza vazifemizi. ancak arazimizin emnive memleketimin sadık dostu Türkiyenin şan lis Erkmen ile birlikte at yanşlannı taUçan kalenin »eyahati için hiçbir noktanın ihmal edıkniyeceğine tini ve millî istiklâlimize hürmeti müsmdanberi geçen seneler zarfında dürüst kib eylemişlerdir. teyakkız bir surette temin etmekle ifa ve refahına, ve aziz dostum Bay Vekil, Vaşington 1 1 (a.a.) «Uçan kale» dair teminat vermiştir. ve sadık bir surette hizmet edilmiştır. sizin ve muhterem refikamz Bayan Sa~ Gafenko ve eşinin Hipodroma gelişi, edebiliriz. Bizim icin herşeyden daha saat 14,14 te Bolling'den havalanmışhr. Prag 11 (a.a.) D. N. B. sjansı Mes'ud işbirliğimizi, ayrı ayn hepimizin ziyade aziz olan bu mülkler, esasen. racoğlunun sıhhatinize kaldırıyorum. burada bulunmakta olan kalabalik bir İçinde Sarabia'nın cesedi vardır. Cesede neşrettiği bir tebhğde Alman umumî vasiyasetlerimizin istiklâlini bir ittihad nokta coğrafî vaziyetimiz dolayısiie de yük Balkan Antanlına içiyorum.» halk tarafından sürekli alkışlarla karşıSarabia'nın kardeşi olan Meksika de/ıiz lısının Kladnov hâdısesı etrafında yapılan sı haline getirerek teşkilâtlandırmaya mu sek enternasyonal bir menfaat irae etlanmıştır. Ziyaretler ataşesile Ruzvelt'ten Cardenas'a bir me tahkikat neticesinde 10 hazirandan sonra vaffak olduk. Bu ittihad noktası, haricî mektedir. Ankara 11 (a.a.) Bu sabah şeh Gafenko'nun refakatindeki zevat sajı hâmil bulunan harbiye müsteşarı re alınması mukarrer tedbirleri şimdilik tatBay Vekil, münasebetlerinin sevk ve idaresinde BalAnkara 1 1 (a.a.) Bugün şehrimi fakat etmektedirler. rimize gelmiş olan muhterem misafiribikten vazgeçmiş olduğunu bildirmekte kan devletlerinin müşterek direktifini teşKocnşu milletler arasında bir sulh, birmiz Rumanya Hariciye Nazırı Gafen ze gelmiş bulunan Rumanya Hariciye Tayyare, Meksikaya. Bayan Sarabia dir. kil eylemiştir. lik ve kardeş işbirligine alet olan, hiç ko, öğleden evvel Hariciye Vekili Şük Nazın Gafenko'nun refakatinde bulun yı hâmil bulunan tayyareden birkaç daBir hırsız aranıyor Sulh için vücude getirilen, sulh içinde kimseye karşı müteveccih bulunmıyan ve rü Saracoğlu, Başvekil Doktor Refik makta olan Rumen matbuat mümessil kika önce varmıştır. Prag 11 (a.a.) Çeteka ajansjıın inkişaf eden ve sulh getiren Balkan An hiçbir Balkan milletini haricde tutmıyan Saydam, Büyük Millet Meclisi Reisi leri şunlardır: bildirildığine göre Kladnov jandarma kutantı en mükemmel bir sulh aleti vazi Balkan Antantının sulha ve Avrupa muAbdülhalik Rendayı ziyaret etmiş ve bu Rumen Matbuat Umum müdürü Bir katil suçlusu beraet etti mandanlığı Alman jandarması Wilhelm fesini görmüştür ve hâdiselerin teakubu vazenesine lüzumlu oldugunu müdrik buziyaretler iade edilmiştir. Madam Ga Dragu, Rumen ajansı müdürü Th. Soher ne olursa olsun en mükemmel bir sulh lunuyoruz. îşte bundan dolayıdır ki, niBursa 7 (Hususî) İnegölün Muzal Kniessel'in katilınin bulunması için tahfenko da Bayan Saracoğlunu ziyaret et lacolo, Rumanya Hariciye Nazırının müal"ti kalacaktır. yetlerini ve sulhperver idealini bu derece köyünden Mustafa, 935 senesinde bir kıkatı gemşletmıştır. Simdi Josef Cecak miş ve bu ziyaret iade edilmiştır. Mös revvici efkârı olan «Tinpul» gazetesinin Türkiye ile Rumanyayı birbirine bağ sarih cümlelerle tebarüz ettirdiğiniz bu gece metrseı Hanifeyi yanına alarak isminde bir hırsızdan şüphe edilmektsdir. yö ve Madam Gafenko öğle yemeğini başmuharriri M. Grigosescu, «Rumanlıyan rabıtaların bu tarzda telâkkisi, antantm faydalılığını ve ehemmiyetini Höylât kaplıcalanna giderken yolda bir Cecak, hırsızlık, cebren evlere girmek ve Rumanya Büyük Elçiliğinde hususî o ya» gazetesinin siyasî muharriri jacquer firar etmek cüriimlerinden maznundur. Balkan devletlerinden herbiri için en ha Elen ve Yugoslav dostlarımızla dürüst Paleologo, «Curentul» gazetesinin siyasî pusuya düşürülmüş ve meçhul bir şahıs larak yemişlerdir. Çeteka tarafından neşredilen bir tebkikî ifadesini, haricî siyasetin muvaffaki ittihad halinde, her türlü şeraitte, teyide tarafından kıskanclık yüzünden çifte ile muharriri Romulus Dianu, «Seara» gaAtatürkün kabrine çelenkler liğde hırsızın eşkâli tarif edilmekte ve yeti için en esash unsuru teşkil eden kuv ve ispata karar vermisizdir. öldürülmüştü. O zamandanberi buluna zetesi muharriri Damasehin. konuldu mıyan katiL geçenlerde yakalanmış ve şöyle denilmektedir: veMi bir dahilî teşkilâtta bulmaktadır. Aziz dostum Bay Vekil, * Ankara 1 1 (a.a.) Rumanya HaBelgrad gazetelerinin neşriyatı «Cecak, cür'etli ve tehlikeli bir hırsızAğırcezada muhakeme edilmiştir. Fakat Bay Nazır, işte bu unsuru, Rumanya, Sözlerimi bitirmeden evvel, gerek refi riciye Nazın Gafenko, bugün saat 16 da Belgrad 1 1 (a.a.) Samuprava ga muhakemede dinlenen şahid Ahmed^ dır. Daima otomatik bir tabanca ile iş bütün milletin kendi büyük hükümdarı etkamın ve gerek şahsan benim, Türkiye maiyetleri erkânı ve Rumanyanm An zetesi, haricî siyaset hakkında neşrettiği Halilin burer sabıkalı oldukları ve bun görür ve tabancasını tereddüd ettneden rafında birleşmesinde bulmaya muvafCumhuriyeti merkezinde bulunmaktan ne kara Büyük Elçisi Stoyka ile Rumen bir makalede Romanya Hariciye Nazırı lann şehadetlerinin birbirini tutma kullanır. Tevkif edileceği zaman müte fak olmuştur. Bükresten hareketinizin aderece memnun olduğumuzu ve Bayan matbuat mümessilleri olduğu halde Et Gafenko'nun Ankara seyahatinin ehem ması, ayrıca şimdiye kadar vak'ayı bü yakkız bulunulması lâzımdır. rifesinde, millî organizasvonun kat'î bir SaracoSlu, size ve bütün Türk hükumeti nografya müzesine giderek Ebedî Şef miyetini tebarüz ettirmekte ve bu seyaha dikleri halde bunu haber vermeden Josef Cecak'ın tevkif edilerek keyfiyemerhalesinin küşadında bulundunuz ve tarafından bize karşı gösterilen hüsnü Atatürkün muvakkat kabrine bir çelenk tin hedefi Balkanlarda sulhu takviye et saklamış bulunmaları gibi sebebler mahtin Kladnov jandarma dairesine bildirilyeni Rumanya parlamentosu önünde kabulden ne derece mütehassis bulundu koymuştur. Bu tazim ziyareti esnasmda mek olduğunu kaydeylemektedir. kemece son defa yakalanan Hüseyin oğ mesi rica olunur.» kuvvetli, müttehid ve kendisine düşen vağumuzu size bildirmek isterkn. Sizlere, Ankara Emniyet Direktörü Şinasi ve bir lu Ali Çakmağm masumiyetine hükmetGazete, Romanya ile Türkiyenin beyzifeleri müdrik bir memleketin haricî siÇek Başvekilinin teessiirleri hepinize, derin surette medyunu şükranız. polis ihtiram müfrezesi de hazır bulun nelmilel bir teşriki mesai vücude getirmek yasetini mes'ud cümlelerle izah eyleditirmiş ve kararda bu noktalar zikredi Prag 1 1 (a.a.) Çek Başvekili EliHer adımda Kemal Alatürkün haina muştur. hususundaki samimî arzularım her vesile lerek Alinin beraet ettiği bildırilmiştir. as, umumî vali muavini Frank'ı ziyare? niz. sı görülen, feyiz ve kuvvetler dolu bu şeAt yarışlarında ile ispat etmiş olduklarım ilâve eylemek Ali, sevinc içinde mahkeme salonunu ederek Kladnov hâdisesi dolayısile tees Bay Nazır; terketmiştir. Sıkı bir azimle Avrupanın en karı hirde, Büyük Bajarıcinm hatırası önünde, Ankara 11 (a.a.) Rumanya Ha tedir.. sürlerini bildirmiş.tir. Bu keşidenin en büyük ikramiyesi olan kırk beş Şehrin kurtuluş mücadelesinde büyük rol oynıyan bin lira dün çıkmadı, geri kalan numaraların istasyon, şimdi yepyeni bir haldedir bugün çekilmesine devam olunacak Adana garı esash bir surette tamir edildi Tayyare Piyangosu 17836 numaralı bilete 15,000 lira isabet etti Ceyhanda telefon servisi başladı Pragda Alman ve Çek polisleri arasında kavga
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog