Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

/ • • CTJMHURÎYET 12 Haziran 1939 GÜNÜN 1 2 S BULMACASI ft « 1 8 9 10 11 1 S 1 4 • 1 1 1 > Şekerli, limonlu ve meyvalı olup HASAN meyva • II • özünün evsafına maliktir. Şampanya gibi lezzetli olup mide rahatsızlıklarına şifalıdır. Hasan gazoz özü Hayatın kaynağıdır Dikkat ve istifade ile okumağa cidden lâyık bir mektub: «Aylarca iştahsızlık ve bu yüzden artan yorgunluktan sonra artık yatağa düşmeme pek az bir şey kalmıştı. Gözlerim sık sık karanyor, arasıra baş ağrıları, hızlı yürüdükçe çarpmtılar, sebebsiz nefes darlığı ve tıkanma ile hayatım zehir ve zindan oluyordu. Doktorum DESCHİENS ŞURUBU tavsiye etti. Bu tedaviye dikkatle devam ettim. Çok kısa bir zamanda şikâyetlerinden seer kalmadı. Şimdi sakin, müsterih ve vücudce topluyum. Rengim herkesin beğendiği bir revnak aldı. H ç mübalâğasız, hayat ve saadetimi, doktorumun tavsiye ettiği DESCHİENS ŞURUBU'na borcluyum.> Filhakika DESCHİENS ŞURUBU kanın cevheri olan HEMOGLOBİNE'i ihtiva ettiği iç.n gerek kanı ve gerekse vücudün tekmıl nesiclerini besler, tazeler, yeniler ve en kıymetli hayatî unsurlarla zenginleştirir. Sizın de muhtac olduğunuz bu değil mi? . DESCHİENS ŞURUBU her eczanede mutlaka bulunur. 4 b 6 • • • • m m w PSEPTfi W///////ffW////W/ffff/üff///M//W///F//. 1 s i Mütehassıs kimvagerler tarafmdan senelerdenberi tetkik ve tetebbu edilen ve bütün dünyada tesir ve faydası mühim olan yeni bir • V. m • • 1 Soldan sağa: 1 Kudreti kâfi gelen (iki kelime) 2 Agzile içme çekerek, geniş. 3 Bır çeşıd mektebler (cemi), bir hayvan. 4 Ters çevirin bayağı olur, mürekkeb blr emir, nota. 5 Bolluk. 6 Avrupada bır nehir, bando. 7 Din inkılâbı yapmış olan tarihî şahsiyetlerden, memurların maaşını tayın eden esas 8 Ters çevirırseniz blr işaret sıîatı olur, Avrupada bir nehir, bir emir. 9 Üzerinde kir izleri bulunan bir elbise parçası (iki kelime). 10 Ters çevirirseniz komşudan evvel gelir, kadın, dananın bağırtısı. 11 Buruşturucu bir madde, parütı. Yukarıdan aşağıya: 1 Çanakkale civarmdaki bir vilâyetin halkından. 2 Bır işin olacağı zannına kapılan (iki kelime). 3 Şecaat, uzuvlarımızdan. 4 Vucudden çıkanlardan birinin içinde bulunur, yetişerek. 5 Elbise parçalarından, aktörün vazifesi. 6 Birşeyi yapmaktakl aljşkanlığın tersi, iutilâf. 7 Nemli, elbisede bulunur. 8 İkametgâh, ötedenberi. 9 Duvardaki tertibat, büyük degnek. 10 Köle, dilinde rekâket olan. 11 Eski ölçülerden, heveskârEvvelki bolmacanın halledilmiş gekli 1 K E Ş İ F T İ R Püskürtmive lüzum yok. Yakmak lüzumu hissetmez. Hiçbir zahmeti yok. Yalnız odanızm veya elbise dolabmızm herhangi bir köşesine asılması kâfidir. Sizin başka bir meşgaleniz olmadan ASEPTA tableti vazifesini kendi görür. Kürkleri, elbiseleri, çamaşırları, hahları, vesaireyi tahrib eden GÜVELERİ kökünden yok eder. Yemek salonuna, yatak odasma, banyo odasma, mutfağa, aptesanelere koyacak olursanız, SİNEK SİVRÎSİNEK ve bütün haşaratı uzaklaştırdığı gibi fena kokulan da izale eder. Sarî hastalıklar mikroblarrnı taşıyan haşarattan korunmak için EVÎNÎZE, APARTIMANINIZIN içine bir veya birkaç A S E P T A tableti asmak kâfidir. Eczanelerde ve büyük bakkaliye mağazalarında satüır. Şark İspençiyari Lâboratuan. tstanbul 8 « 10 11 MİA Z I S t OİDİU N • M 8 DİAİLİ1İM • 4 AİB 0 Ş|E N e S A M • L E 6 1 S • M A K 1 G Ü V E N E e E M • S E S e Ç A P UİT • ıo E N A TİBİB ıı 'N • SİBİCİE 1 2 F E N E R • M • D E E N AİB S E LİEİ E ŞİAİTl R EİK • • L A F1 ş 1 V E, EİM E K, HİE R a 1L E K D E N 1 v|« KİBİM Ü HASAN MEYVA ÖZÜ kullanınız. Mide Jçin her yemekten sonra 1 2 tath kaşığı jrarnn bardak su içinde ve müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1 2 çorba kaşığı yanm bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEYVA ÖZÜ Avrupa ve bilhassa Ingiliz meyva ruzlarından daha yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. HASAN MEYVA ÖZÜ yalaız bir tttrltt olap şekersizdİT ve çok köpıirür ve oütün mide ve barsak rahatsız.iKiarına Karşı İŞTÎHASIZLIK HAZIMSIZLIKŞiŞKiNLiK • BULANTI GAZ SANCI MİDE BOZUKLUGU DiLBARSAK ATALETi • İNKIBAZ SIKINTI SiNiR Bir Hangar Türk Yaptırılacak Başkanlığından: Satılık Kârgir ev Cağaloğlunda Arifipaşa sokağında 10 numaralı kârgir 4 oda, banyo, terkos, havagazi, elektriği bulunan ev satılıktır. Içindekılere müracaat. Hava Kurumu Genel Merkez Dr. M Osman Saka Göğüs ve dahilî hastalıklar Mütehassısı tstanbul Belediyesi karşısında Sinan Ağa daireleri Telefon: 23565 1 Etimes'udda Türkkuşu alanmda vaptırılacak Hava Müsteşarlığı Tecrübe ve Muayene Komisvonuna aid bir hangara talib çıkmadığmdan keşfinde +adilât vapılarak tekrar kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 2 Bu inşaatm muhammen bedeli « 91.183 » lira « 42 » kuruştur. 3 İstekliler bu işe aid şartname, keşif vesaireye aid evrakı Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden « 4 > lira c 60 » kuruş mukabilinde alabilirler. 4 Eksiltme 26/6/939 pazartesi günü saat 16 da Türk Hava Kurumu Genel merkezinde toplanacak Komisvon tarafmdan yapılacaktır. 5 Eksiltmive girebilmek için isteklilerin teklif mektublarile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar Komisyon Reisliğme tevdi etmiş olmaları lâzımdır. 6 Muvakkat teminat miktarı « 5809 » lira c 17 » kuruştur. 7 Eksiltmive girmek istivenler 2490 numaralı kanundaki şartları haiz olduktan baska en az « 60,000 » liralık mümasil bir işi muvaffakiyetle başardıklarına dair vesika ibraz etmeleri lâzımdır. (4162 ) *• 30 Z 50 2 80 kr. Orman Koruma Satılık arsa Cağaloğlu Tevhid matbaası arkasın daki sokakta köşebaşı, bir arsa satılıktır. Bitişikteki eve müracaat. Anadoluyu terennüm eden ilk şiir kltabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinden: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterlik Bürosu için; müsabaka ile ( 4) müsevvid sekreter alınacaktır. Müsabakaya dahil olmak için taliblerin : 1 Türk tabiivetinde olması c Nüfus kâğıdı) 2 Sıhhatte bulunması (Sıhhat raporu ) 3 Askerlik hizmetini ifa etmiş olması ( Askerî terhis vesikası) 4 Âli tahsili bulunması (Yüksek tahsil diploması) 5 Evvelce bulunduğu hizmetlere aıd (beraati, zimmet ve hüsnü hizmet) mazbatalarını ibraz etmesi. 6 Başka yerde herhangi bir meşgale ve vazifesinin bulunmaması sarttır. Yukarıda yazılı vasıfları haiz bulunanlar arasında 26 haziran 939 pazar. tesi günü saat (10) da Parti Merkezinde yapüacak imtıhan neticesini kazananlar aylık (200) lira ücretle tavzif olunacaklardır. Bu imtihana ayni şeraiti haiz Parti Genel Sekreterlik Bürosu Sekreterleri de iştirak edebilecektir. Taliblerin 24 haziran 939 cumartesi günü saat 13 e kadar Parti Genel Sekreterlik Bürosu Başsekreterliğine vesikaları ve üc kıt'a fotoğraila birlıkte müracaatleri lüzumu ilân olunur. c 2198 » ( 4088 ) Genel Komutanlığından: Orman Koruma Genel Komutanlığınm îstanbul Zeytinburnundaki talimgâhı ıhtivacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı ( 8 ) kalem vaş sebze hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Ankarada Yenışehirde Yüksel caddesinde Orman Koruma Genel K. binasmdaki Satınalma Komisvonu tarafından pazarlıkla satm alınacaktır. İstekhlerin pazarlık gününde Komisyonda bulunmaları. (4038 ) 2180 İhale günü Cinsi Miktarı Saati , Semizotu 1080 ) Kabak 12960 ) 15 haziran 939 11,00 Pathcan 15120 ) Perşembe Domates 4744 ) Barbunve fasulye Avsekadm Bamya Patates 10800 6480 2160 20000 ) ) ) 15 haziran 939 Perşembe 16 haziran 939 Cuma 14.00 11,00 Yazan : Eskl Hayat mecmuasının değerll şalrlerlnden M. FARUK GÜRTUNCA Üç yüz sahifeye yakın bir cild içinde Vatan, Memleket, Inkilâb duygulan berrak, temiz şiirler halinde birikmiştir. Bu kitab matbaacılık âleminin Avrupa kitablan tarzında basılmış, ipek ile cidlenmiş nefis bir eseridir. 50 kuruş. Tevzl yerl Inkilâb Kltabevl îstanbul Orman Maarif Vekilliğinden: | Maarif Vekilliğince 2259 sayılı kanun hükümlerine göre yazdırılmadıkları ıcın hususî tâbıler tarafmdan bastırılmakta olan okul ders kıtabları için tenz'lâth gumruk tarifesme tâbi tutularak memlekete ithal edilmek üzere fıligramlı kâğıd müsaadesi verilmesi ve bu kitablarm satış fiatlarmm da bu esasa gbve yeniden tespiti kararlaşmıştır. Bu kitablan basanlann 20 haziran 939 tarihine kadar Maarif Vekilliğine müracaat ederek hangi sınıfların kimler tarafından yazılan hangi kıtablarını ne nevi kâğıd üzerine ne miktarda bastıracaklarım ve bunun için ne kadar kâğıda ihtıyacları bulunduğunu ve bu kâğı3ı ne vasıta ile hangi tarihte getirteceklermi bir beyanname ile bildirmeleri rica (jlunur. «2161» (4012) Koruma Genel Komutanlığından: I Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânJarı KİRALIK EMLÂK No. 26/28 Mahallesi Meşrutiyet G. Hasanpaşa Şehidmuhtar Yenicami Sokak Ebekız Kayıkiskelesi Tarlabaşı Fermeneciler M. Alipaşa han Semti Sişli Kasımpaşa Beyoğlu Galat? 44 4 C i n s i Apt. 1 inci daire 3 üncü 8 inci Arsa Ev Oda 1 Orman Koruma Genel Komutanlığmm Istanbulda Talimgâh erat ihtivacı için iki viiz elli bin kilo ekmekle elli beş bin kilo sığıreti kapalı zarf eksiltmesile ihalesi 27 haziran 939 salı günü ekmeğin saat 11 de, etin saat 14 te Ankarada Yenişehirde Orman Koruma Genel Komutanlığı binasında Satınalma Komisyonunda vapılaçaktır. 2 Ekmeğin muhammen bedeli 23850 ve etin 17600 liradır. 3 Ekmeğin muvakkat teminatı 1788 lira 75 kuruş, etin 1420 liradır. 4 Şartnameleri hergün parasız olarak îstanbul ve Ankara Komisvonlarmda pörülebilir. İsteklilerin muvakkat teminat ve kanunî vesikalarile birlikte ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. (4152 ) Harb Okulu Komutanlığından: Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: Fabrikalarımız sıhhiye kadrosuna 165 lira ücretli *Dİr doktorla 98 lira ücretli bir eczacı ahnacağından isteklilerin sahib oîdukları vesikalarla birlikte Gölcükte bulunan Deniz Fabrikaları Umum MüdürlüŞüne müracaatleri. (4011) Bu sene haricden Harp Okuluna girmeğe istekli bulunanlar için yirmi dört vaşma henüz girmiş olanlarla Üniversite ve diğer yüksek okullardan tahsilde iken Harb okuluna girmek istiyen talebelerin bulunduklan sınıf imtihan neticesini beklemeden Askerlik şubelerindeki talimata göre evsafı haiz olanların Harb Okuluna almacakları ilân olunur. (4127) Yukarıda yazılı emlâk 31/5/940 günü sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmıya konmuştur. İsteklilerin 19/6/939 günü saat 14 te müracaatleri. (4061) Semti Mahallesi Sokak No. Cinsi Beyoğlu Hüseyinağa Söğüd 19 Ev Yukarıda yazılı emlâk 31/5/939 günü sonuna kadar kiraya verilmesi 5/6/939 gününden itibaren bir ay müddetle pazarhğa bırakılmıştır. İsteklilerin hergün müracaatleri. (4060) Gayib köpek Sert tüylü Foxterriex, beyaz, iki ku lağı kahve renginde, bir gözüne perde inmiş, 4 haziranda Boğaziçinde kayboldu. Bulana ve haber verene rnükâfat verılecektir. Satvet Lutfi Tozan, Emirgân ÜNKÂR Gazozunu, HÜNKÂR sodasını ısrarla isteylnlz ve Içiniz. Kolet'in oda kapısını açıp içeri girmek mümkündü. Esasen, şöyle uzanıp bakmak, odanın içini görmeye kâfi geliyordu. Gaspar, camlı kapıyı açtı; balkona çıktı. Akşamdanberi kapalı odalarda, aktris localannda biriken ağır hava ile bunalmış başı, serin, iç açıcı rüzgârm temasile biraz canlandı. Bir sigara yaktı. Uyuyan koskoca şehrin karşısında hulyaya daldı. Yıldız, gökyüzünde, tehdid dolu pırıltı'ar saçıyordu. Semada, bu çok aydmhk yıldızın çiy ışığmdan başka hiçbir fevkalâdelik yoktu. Oteki yıldızlar, her zamanki yerlerinde, ayni soluk aydınlıklarını serpiyorlar; gb'kün koyu kadife rengi ayni yumuşak siyahlığı muhafaza ediyordu. Şehir, bu sayısız ışıklann altında, her zamanki müsterih uykusuna dalmıştı. Hiçbir tarafta, dünyanm tabiî gidişine aykırı bir manzara görülmüyordu. Gaspar, tepesinde, mua>ryen vadeli bir Demokles kılıcı dehşetile sallanan felâketten bihaber, mışıl mışıl uyuyan şelıri, geniş bir bakışla kucakladı. Bu ucsuz bucaksız mamurenin, içindeki canlı ve cansız bütün varlıklarla beraber, iki gün sonra yokluğa karışacağını, bütün şu medeniyetin yerinde, iki gün sonra, belki sa ÜNKÂR SUYU ÜNKÂR GAZOZU ÜNKÂR SODASI , tortu yapmaz, Bozulmaz, durdukça tatlılaşır. En modern tesisata maliktir. Ayni zamanda şişeler 80 derecede kaynar FINDIK Suyuile yıkanmaktadır. Her yerde Hükâr suyunu, kası, hatta her saniyesi son derece kıymetli olan zamanını nasıl kullanacağını bir türlü kararlaştıramıyordu. Muayyen olan vade, o en son ve meş'um vade, dev adımlarile yaklaşmakta idi. Buna kat'iyyen şüphe yoktu. O halde, uğrunda ağırlığınca para dökerek, adeta satm alırcasına kendine bağladığı Kolet'i aparMAURİCI DEKOBRA ÇIVIRIN HAMDI VAROOLU tımanmda yalnızbaşına bırakıp sokaklarda sürtmek budalahk değil miydi? Onunla geçireceği macerayı, manasız bir 22 dargınlık, bir somurtkanlık, daha doğrusu lüzumsuz bir izzeti nefis meselesinden bunu okuyunca gülümsedi. Hayır, hayır, kat'iyyen... Dük çıkıp gittikten sonra, genc kadın, dolayı böyle yarıda bırakıp kıymetli daGaspar, bir lâhza sustu. Sonra, mahvakit kaybctmeden dahilî telefona koştu. kıkalarından istifade etmemek, budalazun bir tavırla: lıktan fazla birşey, bir nevi delilik ola Bir artist, bir yıldız tanımak iste Tatlı ve telâşlı bir sesle, seslendi: Allo! Bana lutfen 213 numaralı caktı. miştim... Yazık! diye mırıldandı. Geri döndii; aheste adımlarîa tekrar Gaspar, beni öpmeden gidemez odayı veriniz! kapmın önüne geldi. Elini tokmağa uzatsin. îmkânı yok bırakmam! IX tı. Fakat, bu basit hareket bile, onun büGaspar, kendine uzanan Kolet'in alDük cenablannı tün takatini birden kesen, tahammülfernma baştan savma bir buse kondurdu. sa bir gayret, bir yorgunluk gibi geldi. aldatıyorlar Kapıyı açtı. Adımmı eşikten dışarı atarken, aktris tekrar seslendi: Gaspar, aktrisin dairesinden çıkhktan Derin bir bezginlik, sonsuz bir tiksinti. Güle güle, cicim; g€Z, hava al, sonra, Ritz otelinin büyük merdivenin bütün ruhunu kapladı. Kapıyı açıp Koçabuk gel. Kapıyı kapattıktan sonra, şu den aşağı ineceği yerde, sahanlıkta bir let'in odasma girmek için bir arzu duykâğıdı kapının tokmağına asmayı unut müddet durdu. Ortalık ıssızdı. Merdive maz olmuştu. Sahanlığm yan tarafındaki camekânlı nin üstbaşından altbaşına kadar, yalnız ma. Gelen giden rahatsız etmesın. Kâgıd dediği şey, iri bir mukavva ta servis lâmbalarının zayıf ışıkları yanıyor balkon kapısına doğru yürüdü. Bu balkon, aktrisin odasile merdivenbaşı arasmbelâ idi. Üzerinde «Kapıyı çalıp, rahat du. Gaspar tereddüd ediyordu. Her daki da bir köprü gibiydi. Oradan geçince, sız etmeyiniz» ibaresi yazıhydı. Gaspar, dece bir taş yığmı kalacağını; bu yoklu maya hazırlandığı adımı durdurdu. Bağa, kendisinin de bir hiç halinde iştirak şını çevirdi, baktı. Bulunduğu yerden, salonun içi tabak gibi görülüyordu. edeceğini, acı acı düşündü. iki gün sonra, dünyanm bir ucundan Gürültü salondan gelmişti. Gaspar, girip öteki ucundan çıkacak olan haceri beden terbiyesi muallimi Gregor'un, sırsemavî, gökyüzünde, kötü niyetlerle par tında pijaması ve robdöşambrı olduğu lıyan hain bir göz gibi bakarken, Gaspar, halde, ayaklarmm ucuna basarak, salonmahrumiyetler içinde geçen hayatınm şu dan aktrisin odasma doğru yürüdüğünii son üç gününden birinin de heba oldu gördü. ğunu dehşetle görüyordu. Şu dakikada, Gregor, karanlık odada, el yordamile Ritz otelinin lüks bir odasmda, avuc doilerliyordu. İki üç adım attıktan sonra, lusu para mukabilinde elde ettiği güzel bir iskemleye çarpıp yere yuvarlandı. aktrisin yanında bulunacakken, manasız bir gurur yüzünden, balkonda sigara içe Gaspar, onun koyu bir küfür savurduğurek pis pis düşünmeye koyulmuştu. Gar nu işitti ve elini masaya dayayıp yerinden drobdaki robdöşambrların sayısı, onlann kalkmaya davrandığmı gördü. Fakat, düşceblerinde unutulmuş gözlükler; Kolet'in, tüğü yerden masanın üstünü göremediiçine tiksinti veren halleri, önünde uzun ği için, elini mayonez dolu bir tabağa veya kısa herhengi bir müddet ömür bu daldırmış, ikinci bir küfür daha savurlunan insanları alâkadar edebilecek nok muştu. talardı. Kendisi gibi, topu topu iki günBu sefer, parmakları yelpaze gibi alük ömrü kalmış bir zavallmın, bu hiç çık elini silmek için bir peçete varaştırten teferrüata kıymet vererek, her daki dı, buldu, çekti. Fakat bu çektiği şey sofkası paha biçilmez bir değer taşıyan sa ra örtüsü idi. atlerini boşa geçirmesi gülünc birşeydi. Müthiş bir şangırtı oldu. Sofra örtüsü, Biten sigarasını attı. Kâfi derecede hava almıştı. Tekrar apartımana dönmeye, aktrisin yanma gitmeye karar verdi. Tam o esnada, Kolet'in dairesinden gelen hafif bir gürültü, Gaspar'ın atüstündeki tabak, çanakla beraber, olduğu gibi yere serilmiş, sağlam hiç birşey kalmamak şartile, cama ve porselene müteallik ne varsa tuzla buz olmuştu. lArkası var]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog