Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

12 Haziran 1939 CUMHTJRÎYET tZMtR MEKTUBLARI: Filo, doğruca Eskişehire gelmiş, Türk larmın adedini artıracağı ve serbest şehir kuşu mensublan, yemeklerini Eskişehirde makamatırun hattı hareketinden en gehavacılarımız arasında yemişlerdir. niş mikyasta icab eden neticeler istihrac Eskişehirin havacılığa âşık halkı, Türk edeceği ve bunun da iktısadî sahada kuşu fılosunu tezahüratla karşılamıştır. Danzig için büyük zararlar tevlid edeFılo, havanın Bılecık üzerinde yağışlı ceği bildirilmektedir. ve fırtınalı olmasından dolayı hareketini Alman gazeteleri, Leh cevabını bir müddet tehir ederek hava raporlarını nasıl tefsir ediyorlar? beklemiştir. Raporlar almdıktan sonra Berlin 11 (a.a.) Alman matbutam saat 12,25 te Eskişehirden hareket atı Sadaki tarafından verilen cevabı, eden Türkkuşu filosu, sert bir havada ol «Danzig'e karşı bir Leh tehdidi» mahidukça fena şartlar içinde yapılan bir se yetinde telâkki etmektedir. yahatten sonra saat 14,10 da Yeşilköye Gazeteler, Polonyanm yeni notası hakMekteblerimizde genclere lisanı nasıl gelmiştir. kında Alman İstihbarat Bürosu tarafın öğretelim: Filo, Yeşilköyde müfreze kumandanı dan neşredilen tebliği iktisab etmektedirİzmir Kültür mecmuası sahıbi ve Halis, teğmen Bürhan, Devlet Havayol ler. Tebliğde, Polonya tarafından tevdi Maarif müfettişlerinden Asım Kültür, ları Umum müdürü Ferruh Şahinbaş, edilen yeni notanın, Polonyanın Danziganketimize verdiği cevabda diyor ki: İstanbul Hava Kurumu başkanı Rıza, te bâdiselere meydan vermemek deŞil, « Bir inkılâb, hayata aid yeni bir Türkkuşu başkanı Sami, matbuat mü bilâkis her çareye başvurarak bunlara segörüşe, yeni bir kültüre, bir kelime ile messilleri, askerî ve sivil tayyareciler, bebiyet vermeye çalıştığmı göstermekte yeni bir telâkkıye sahıb olmaktan başka Türk Hava Kurumu ve Türkkuşu men olduğu iddia edilmektedir. birşey değildir. İnkılâbımız Türk millesublan ve binlerce halk tarafından haraLckal Anzeryger gazetesi Danzig'teki tının yüzünü şarktan garba çevırdı. Her retle karşılanmıştır. müsellâh Leh gümrük memurlannın ikFılo, yere indikten sonra samimî bir tısadî birer casus olduğunu yazmaktadır. millet gibi, biz de, bütün insanlığın malı olan garb kültüründen gıda alarak kuv karşılaşma olmuş, tayyareciler hava müfDanzig hakkında tavassut vetlenmeğe karar vermiş bulunuyoruz. rezesince hazırlanan büfede ağırlannv.şyapılmamış Fakat bundan istifadeye kalktığımız zaParaşüt kulesinden Kültürpark ve ormanlığa doğru bir bakış lardır. Berlin 11 (a.a.) Alman mehafili, man iki güçlükle karşı karşıya kalıyoruz: Türkkuşu filosu, bugün 7 de Ed.rne Danzig hakkında Almanya ile Polonya İzmir (Hususî) Şehrin ileri gelen yük bir müzedir. Vekâlet, Haşerat Ens1 Bugün garbın kuvvetini teşkıl ye hareket edecek ve Edırneden sonra gelerile matbuatında akisler yapan bir mev titüsü müdürü Nihad İyribozu, bu müarasında tavassut yapılmış veya yapıl eden eserlerden pek azı dılımıze çevrıi zu münakaşa edilmektedir. Bu, İstanbu zeyi, bütün Türkiye ziraatini temsil eden ne şehrımiz üzerınden Bursa, İzmir, A makta bulunmuş olduğuna dair çıkan hamiştir. lun, Galatasarayda açacağı yerli mallar bir şekılde ve fuara kadar hazırlamağa dana, Merzifon, Kayseriyi ziyaret ede berleri bir kere daha bugün tekzib etmek2 Onlardan istifade etmek için bir rek Ankaraya dönecektir. Seyahat bir sergisidir. İleri sürülen kanaat şu merkez yetmiştir. tedir. garb dilini bilmeğe ihtiyac vardır. haftada ikmal edilecektir. Asım Kültür dedır: Bunlar arasında büyükçe bir meydan Alman silezyasında Polonya Lisan tedrisatına aid düşündüklerim Türkkuşunun bu turnesi, her sene ol«Bu sergi, doğrudan doğruya İzmir kalmakta ve bu meydanın dibinde, inkıaleyhine yapılan nümayiş şudur: Bunun için olan işin menfi cihe Bu çok güçtür, çok zaman kaybedilmesifuarını hırpalamak, Istanbuldaki muhtelif lâb müzesi kurulmaktadır. Bu muzenın duğu gibi, Kuş pilotlarının mümaresele Oppeln 1 1 (a.a.) Alman silezya tini sayalım, ondan sonra da müspet ta ni icab etmektedir. Buna meydan vermemüesseselerin İzmir fuarına iştirakleri im mimarisi çok enteresan, cephesi çok oriji rini artırmak ve halkta havacılık sevgisi sındaki Ratibur şehri, dün Polonyahlar raflannı ele alalım: mek için garbm ihtiyacımıza cevab verekânını kaldırmak ve azaltmak gibi bir naldir. İnşaatı da yakında bitecek ve bu yaratmak için yapılmaktadır. Bu arada aleyhinde yapılan birtakım harekâta sahLiselerimizde, öğretmen okullarunız cek her sahadaki eserlerini dilimize çeKuş mensubları indikleri şehirlerde kon maksad taşımaktadır. Hüsnü niyetle dü raya, meydandan görülebilecek şekilde ne olmuştur. Hitler Jugend erkâmndan da yirmi yıldanberi bilhassa bir ecnebi virmektir. Birçok büyük adamlar, ya feranslar da vereceklerdir. şünüp, böyle bir maksad olmadığını kabul Millî Şefin bir büstü, meydana da bir inelli kişiden ve Gestapo ajanlanndan bir dilin öğretilmesine ehemmiyet verilmek bancı bir dil bilmedikleri halde kendi dil Türkkuşunun gencliğe hitabı etsek bile, açılış ve imtidad ediş tarihinin kılâb âbidesi dikilecektir. İnkılâb müzesigrup, «Polonya yurdu» binasım istilâ etlerinden dünya fikir neşriyatım takib fırDün filonun gelmesinden biraz sonra miştir. Bu bina, Almanyadaki Polonya tedir. Bu hususta bütün tecrübeler yapılİzmir fuarı zamanlarına isabet ettirilme nin arkası da, boydan boya, yeni ve bümıştır. Fakat liseyi ikmal eden bir tale satını bulmuşlardır. Misal olarak, bu assi, otomatik şekilde bu neticeyi vermekte yük İzmir müzesine hazırlanmıştır. Bu üç tayyarelik bir Türkkuşu filosu, şehrin hlar birliğinin mahallî binasıdır. Binaya benin okuduğu lisana aid bir kıtabı oku rın en büyük edib ve mütefekkiri olan dir. gün, Basmahane civarında bulunan İzmir üzerinde uçarak gencliğe şu beyannanıeyi giren grup bu hareketlerini muhik göster yup anlayıp ondan istifade etmesı netıce Maksım Gorki'yi zikredebilirim. Bu sumek için Berlinden almış olduklarını söyİzmir fuarı, yalnız memleket değil, bey müzesi, tasnifte gösterilen bütün dikkate atmıştır: retle bir yabancı dil öğrenmek fırsatına «Liseliler ve lise mezunları! Türkku ledilkeri bir telgrafı göstermişlerdir. Bu si elde edilememiştir. Bununla hiçbir şey nelmılel ölçüde ve ayni zamanda bugün rağmen, Egede geçen tarihî ve muhteşeın kavuşamıyanların da garbdan ayni de şuna koşun! Tayyare subayı ve Kuş öğ telgraf binanın «Hitler Jugend» lehine öğrenilmemiştir, demek istemiyorum, fakü Türkiye kalkmmasının Ege sahillerin devirlerin buraya toplanan eserlerini istikat gaye temin edılmemıştır. Bu şundan recede istifadeleri temin edilmiş olur.» retmeni oulnuz. Yurd semalarının müda musadere edilmesini âmir bulunmaktade büyük bir ifade ve timsali sayılan bir ab etmemekte ve müze evsafından mahDr. Kâzım İsmaile göre: faası için sizleri gözlüyoruz. Hepinize dır. Mutaarnzlar bu tebligatı yapt'ktan ileri gelmektedir: eserdir. Hükumetin gösterdiği müzaheret rum bulunmaktadır. Ancak, bu müzenin 1 Bizim dilimizle, ecnebi bir dil kahramanların kahramanı olmak yolu a sonra Polonya federasvonunun evrakını de, bu esere verdıği kıymet ve ehemmi inşaatı önümüzdeki sene başlayacaktır. Operatör doktor Kâzım İsmail de şunçılmıştır. Hava Kurumu ve Türkkuşu musadere etmişlerdir. Polonya armala arasında cümle teşekkülü bakımından büyeti tebarüz ettirir. Binaenaleyh, îzmir ları soylemektedır: Meydanın karşısına isabet eden müsta başkanlarına müracaatle şeraiti öğrenebinnı ayak altına alıp ezmişlerdir. Pilsuds yük bir fark vardır. Bırbirine zıddır. fuarının, İstanbul tarafından mukabil bir til şekilde havuzun ilerisinde, bir kanape « Şımdiki halde modern ilmi tahsil 2 Dılimizde yabancı bir dıhn 6ğiırsiniz.» ki'nin portresini yırtmışlardır. sergi ile hem de ayni tarihlerde hazırla vardır. Millî Şef İnönü, Başvekâletleri için genclerimize garbm büyük dıllerinrenilmesini kolaylaştıracak, tabir caizse, htanbuldan sonra takib «Polonya yurdu» nun işgali münaseden birini öğretmek zaruridir. Bana göre nan bir sergi ile zayıflatılmaması, bilâkis zamanmda îzmir Fuarını ziyaret ettikleri kelime sermayesı de yoktur. edilecek yol betile dün akşam Polonyahlar alevhinde. üniversite tahsilini yapan gencler bu dıli, millî bir müessese olarak kuvvetlendiril zaman ilk defa burada istirahat etmişler3 Bir dilın b'ğrenmesinde ve öğreAnkara 1 1 (a.a.) Türkkuşu filo muazzam bir nümayiş yapılmıştır. Polonmesi lâzımdı. Halbuki, tamamen bunun dir. Fuar komitesi, bu kanapeye şık bir hilmesinde bellibaşlı rolü içtimaî muhit Ünıversitede değil, daha evvel öğrenmiş su, bu turne esnasında îstanbuldan sonra ya yurdu 35 senedenberi bu mıntakadaki olmalıdırlar ki, o dılden bir ilmi takib aksine şahid oluyoruz. Esasen, nedense, levha asarak o hâdiseyi tespit edecektir. Edirne, Bursa, İzmir, Çivril, Konya, A Polonyalıların kültür hayatlarının merke oynamaktadır. Lisan öğrenmekte yainız İstanbul sanayi müesseselerinin fuara iş«Dünkü, bugünkü, yarınki îzmir» pa dana, Kayseri, Merzifona uğnyacak ve zi idi. göz ve ağzın değil, kulağın da, bir ihti imkânını bulabılsınler. Esasen dilin en tirak şekilleri çok hafıf ve alâkalan da viyonu da bu civarda kurulacak ve bu suyacı takdir etmenin bu hususta devatnîı ıyi ve kolay öğrenilebileceği çağ, orta akriben dört bin kilometrelik bir uçuş Tahrikâmiz bir nutuk gayet azdır. Nitekim, bu vaziyeti hüku retle hakikaten zengin bir müze sitesi ku yapacaktır. tahriklerin tesiri altında bulunmak şart tahsil çağıdır. Danzig 1 1 (a.a.) Doğu Prusya met bile hissetmiştir. Şimdi ise, îstanbul rulacaktır. Buluş, çok mükemmel ve oriYüksek tahsil için bir tek dilin kabul tır. ından askerî spor şenliklerine iştirak için sergisıni bir vesile ittıhaz ederek, esasen jinal olmuştur. edilmesınin külliyen aleyhindeyim. Bu, Ayasofya mozaikleri Sonra muallimin şahsiyeti, metodu büburaya gelmiş olan 6000 muhafız kıtaatı Türk fabrika ve sanayiini temsil etmekten Ayasofya mozaiklerinin meydana çı mensubu, Danzig muhafız kıtaatile bir yük rol oynamaktadır. Muallım ve meto terakkiye mânidir. Bilâkis üç büyük ilim Atlıspor, tenis, Avcılar kulübünü de ihçok uzak olan iştirak derecelerini, büsbü tiva etmek üzere atış poligonu, havacılık karılması için çalışan Amerikalı müte dilini, üç ayrı lisede öğrenebiliriz. Bunun likte Alman muhafız kıtaatı kurmay reisi du haric olmak üzere, biz, diğer üç şartiçin, orta tahsilin mebdeinden lisenin sotiin azaltacaklardır. Biz bu teessürü, İz kulübü ve daha ileride futbolü de ihtiva et hassıs Withmoore şehrimize gelmiş, çaLuzein önünde gecid yapmıslardır. Ge tan tnahrum bulunuyoruz. Bu ıse lısan mir değil, memleket ve beynelmilel olan mek üzere muhtelif şubeler üzerinde ku lışmalanna başlamıştır. Mütehassıs, bu öğrenmeği tasavvur edilebildıği kadar nuna kadar, bazı ders saatlerinden istifasene büyük eMeryem ve oğlu» mozaıkmi çidde Foresten ile Senato reisi Greiser de bir Türkiye fuarı hesabına gösteriyoruz. rulmaktadır. Atlıspor hazırlığı bitmiş, Külgüçleştırmektedir. Bilhassa sosyal muhı de etmek suretile, dil tedrisatını artırmak meydana çıkarabileceğini ümid etmek hazır bulunmuşlardır. ve yabancı dil öğrenmeyi dersane içerıHa'buki, İstanbul Ege ile çok alâkalı bir tür park dahilinde menajlara bile başlantedir. Foresten, bir nutuk söyliyerek ezcümle tin tesiri o kadar barizdir ki, ben daha şehirdir. Bütün ithalâtımızı oradan yapı mıştır. Tenis kortları da hazırlanmaktadır. pek yakın bir zamanda bir okulda beş sine sıkıştırmıyarak imkânın bütün mü demiştir ki: saadesi nispetınde, o mektebde o yabanyoruz. Kendi limanımızdan yaptığımız ih Atış poligonu, doğrudan doğruya İnhi Iranla hükumetimiz arasında « Danzigliler, Führer çocuklarının. yıl fransızca dersi gören bir çocukla de cı dilin havasını yaratmak ve çocuğa onu racatm bedelleri, istihlâk ve ithalât eşya sarlar Vekâleti tarafından yaptırılmıştır. müzakereler Danzig mücadelesinde yeni bir kuvvet, diğim dil muhitinde yetişen bir çocuğun bir ders gibi değil, o dille düşünmeyi telsı getirtilmek suretile, gene fazladan faz Dahilî tertibatı, büfesi, avcılar müzesi, aSuriyeden verilen haberlere göre, yeni bir cesaret için gelcükîerini görmekle dıldeki kabiliyetlerinı tetkik ettığım vakıt kin ve ıhdas etmek suretile öğretebiliriz. laya İstanbula gidiyor. Eğer İzmir fuarı, tış salonu gayet güzel ve geniştir. Dış tara İran hükumeti bütün transit muamelâdaima bahtiyardırlar. Danzig içindeki ikincisinin birincisinden daha kuvvetli olSonra, Universiteye mahrec olacak libu şehre bir kazanc bırakıyorsa, biz iyice fına kameriyeler de kurulmuştur. Bu haf tının İskenderun üzerinden yapılması 400 bin Almanın anayurda dönmek is!e duğunu gördüm. selerde klâsik tahsil bittikten sonra, araya biliriz ki, bu kazanc da döne dolaşa, hem ta içinde, halka açılacaktır. Zengin ve iç n hükumetimizle müzakere halinde Bunun için yapılacak şey elit yetişecek diâinden ve bu temenninin bir gün tahaVde kısa bir zaman içinde İstanbul piya çeşidli bir silâh koleksiyonu, müteharrik dir. Kardeş İrana İskenderun körfezinde ve yetiştirilecek olanlar için muayyen bü bir zaman koyarak o müddetı sırf yabanbir serbest mmtaka verümesi üzerinde kuk edeceğinden hiçbir zaman şüphe et sasına akıyor. Menfaat bakımından da hedefler tamamen getirtilmiştir. yük şehirlerde hususi lisan kollejleri aç cı dıli kuvvetlendırmeğe hasrettikten sonmemi'tir.» müzakereler cereyan etmektedir. İstanbula karşı faidesi olan bu fuar, nimak, daha doğrusu bugünkü Galatasaray ra çocuğu yüksek tahsile verebiliriz. Bu Hücum kit'ast kumandanı Yeni Diyarbakır îran nattı bunu koHavacılık kulübünün paraşütçülük şuçin İstanbulun hakikî sempati ve alâkasıgibi liselerimizi çoğaltmaktır. Bunun dı fıkrin programa taalluk edecek olan teBerline döndü besi, muntazaman faaliyet halindedir. Her layılkla temin etmiş olacaktır. Bu suretna mazhar olmuyor; anlamıyoruz. Emin şında Unıversıtemızde açılacak lısan kur ferruatına girmiyorum. Ancak kitab, küDanzig 1 1 (a.a.) Sarkî Prusvadagün, kız, erkek birçok gencler, paraşütle le İran, Akdenize en kısa yoldan şimenolalim ki, bu fuar, Türkiyenin herhangi larile liseden muayyen bir bilgi ile ge tübhane ve bilhassa hoca meselesinin bidiferle bağlanmış bulunacaktır. ki nazi kıt'aları kumandanı Lutze akşam atlama tecrübeleri yapmaktadırlar. bir şehrinde kurulamaz. Kurulsa bile bu len genclere orada lisanlarını kuvvetlen rinci plânda ehemmiyetleri olduğunu Büyük düğün münasebeHe Tahrana üzeri Berline hareket etmistir. Futbol sahası, gelecek sene hazırlanmakadar cazib, bu kadar zengin olamaz. gitmiş olan heyetimiz erkâmndan bazıdirmek imkânını vermektedir. Orta okul unutmamak lâzımdır. ğa başlayacak, ayni zamanda, atletizm lan bu hususta temasta bulunmuşlardır. Şayani dikkat bir müracaat! Çiinkü onu sinesine alan kültürel, medeBen mücerred bir şekilde yabancı dil lara fransızca öğretmeni yetiştirmek için nî, içtimaî, terbiyevî mahiyette büyük bir pistini, duş yerlerini, soyunma giyinme o Şimdi bu temaslara Ankaradaki İran ve Maruf bir bayan, zabıtaya şayani dık Maarif Vekilliğinin bu yıl yaptığı tec öğrenmeye mukabil, bu nevi irfanm gölKültürpark da mevzuubahstir. Bu fuar, dalannı ihtiva edecek ve bir müddet son Tahrandaki Türk sefaretleri vasıtasile kat bir müracaatte bulunmuştur. rübe, bu bakımdan güzel neticeler ver gede kalmasma da razı değilim. Yani yaBu bayanın iddıasma nazaran. iki gün miştir. Bugünkü dil tedrisahndan daha bancı dil bilgisi başkalannın zararına olaayni zamanda, bugünkü turizm davamı ra, büyük karşılaşmalar burada yapılat devam olunduğu anlaşılmaktadır. Hatayın ana vatana iltihakını müteakib, me evvel bir paşanın oğlu olan kocası, Arza müvazi ve onu alâkalandırbilecek bir caktır. iyi neticeler elde edilmesi hususuna ge rak elde edilmemelidir. selenin kat'iyet kesbedeceğ.ne muhak navudköyündeki evinden kendisinı gezAtış poligonunun arka kısmmda, büyük kak nazarile bakılıyor. vesiledir. Yeni turistik yollar sayesinde, lince, bu, öğretmen ve metod işidir. VeEsasen ideal olan şey, her suretle kuvmeğe göndermiş ve kendısi hasta oldufuara gelecek olan ziyaretçiler ve mües ve zengin bir ser vardır. Burada, memlekâlet bunu da ele almış bulunmaktadır. vetli millî kütübhaneye ve hertürlü irfan ğunu ileri sürerek evde kalmıştır. İki sese sahibleri, ayni zamanda Egenin en ketin en güzel, en nadide çiçekleri yetişSonra unutmamalıyız ki, bir lisan öğ hazinelerine sahib olarak yabancı dili Toprak Mahsulleri Ofisi saat kadar dışarıda kaldıktan sonra evimüstesna tabiat parçalannı ve bu toprak tirilmektedir. Dünyanın her yerinden gene dönen bayan, evini bomboş bulmuş renmek bir gaye değil, bir vasıtadır. Asıl munzam bir bilgi mahiyetine indirmcktir. kadrosu hazırlandı larda yatan tarihî şaheserleri, Bergama, tirilen tohum ve fidanlarla da ser'in muhtur. Bütün araştırmalarma rağmen ko gaye garb eserlerinden istifadedir. Her Ama yukanda da dediğim gibi, bugün Toprak Mahsulleri Of si umum müEfes harabelerini de göreceklerdir. Yani teviyatı arttırılmıştır. Boydanboya salon dürlüğüne Ofis idare meclisi reisi ve es casmı ve hizmetç.sini bulamayınca ko kesin bir dil öğrenmesine imkân yoktur. için bundan bahsedecek halde değiliz.» İzmir beynelmilel fuarı tek cepheli bir e larda, binlerce saksı, her çeşid tohum ve ki İstanbul Valisi Raşid tayin edilmiştir. casınm genc hizmetçi kızla birlikte eş ser değil, çok taraflı ve her tarafı ayrı çiçekle doludur. Ayrıca, binanm ön kıs Of sin bütçe ve kadrosu hazırlanmış yayı da toplayıp kaçtıklarını anlamıştır. Bunun üzeıine kadmcağız, zabıtaya bir kıymet ve hedef taşıyan bir teşekkül mından da istifade edilmektedir. Bele tır. Yeni şekil eylulden itibaren tatbık müracaatle, kocasının ve hizmetçisinin dür. Bu itibarladır ki, İstanbulun alâka diye, bu sayede hem Kültür Parkı çiçek olunacaktır. Heyeti teftişiye kaldınlmış, eşya ile birlikte bulunmasını istemiştir. st7İığına ve hareketine karşı çok mütees lendirmekte, hem de satış yaparak epeyce murakıblıklar ihdas olunmuştur. Bayan, kocasının bu hareketinden dolavaridat temin etmektedir. siriz.» Sarhoş kadınlar yı davacı olmadığını. yalnız eşyanın kenBugün Kültür Parkta bir sinema varZabıta. evvelki gece aşırı derecede disine iadesini ve hizmetçinin de CumFilhakika, Kültür park, diğer büyük şe dır. Komite, tiyatro ihtiyacmı düşünmüş sarhoş olan iki kadmı yakalamıştır. huriyet Müddeiumumiliğine tevdiini isrn'rlerimiz için de temenni edilen, güzellik ve 2500 kişilik anfi şeklinde büyük bir a Bunlardan biri Leman ismindedir. Le temektedir. ve faydası çok geniş bir eserdir. Kültür çıkhava tiyatrosu inşasına başlanmıştır. O mar> » sarhoşluk tesirıle, evinin merdparkm ormanhklarından, gül bahçelerin da fuara kadar hazırlanmış olacaktır. Ti venini çıkarken düşmüş. ağır surette ya Satın alacağı evi balkondan tetkik ederken... den, parklarından bahsetmiştim. yatronun çıkış yerinde geniş bir asfalt cad ralanmıştır. Diğer sarhoş kadın Stanik isminde biridir. Stanik, Çemberlitaşta Bakırköyünde oturan kazancı Remz:, Bu yerin, muhtelif ve geniş eğlence şe de başlamaktadır. nara atarken yakalanmıştır. Zeytinlik mahallesinde yeni satın alakiüerinden sarfmazar, şu üç esasım da u Bu sene, fuann kavuşacağı eserlerden cağı evi balkondan tetkik ederken munu'mamak gerektir: biri de, cephesi 82 metre tutan ve üç bü dılecektir. Almanya, saraym iç kısmmda vazenesini kaybedip aşağı düşmüş, muhMüzeler, sitesi, spor sitesi, umumî si yük kısım üzerine hazırlanan sergi sara kendisine geniş bir kısım ayırtmıştır. Mev telif yerlerinden ağar yaralandığmdan te. Vidır. Sarayın orta katında gazino ve lo cud eski gazino, gelecek sene yıkılacak hastaneye kaldırümıstır. Yunanlı deniz talebelerinin dünkü gezintilerinden bir intıba Müzeler sitesi, doğrudan doğruya dev kanta, üst kısmmda fuann resmî teşek tır. Saray, Ankara sergi sarayına nispetle Bacakları yandı Dört gündenberi şehrimizde bulunan lunmuşlardır. Bu çaya Türk denizcilerile letin eseridir. ve evvelâ, sağlık müzesinin külleri bulunacaktır. Taksimatı 300 stand üç mısli büyük olacaktır. Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinde dost Yunanistanm Arıs mekteb gemisi kurulmasile başlamıştır. Başvekil ve ve üzerine yapılmıştır. Ecnebi memleketlerGörülüyor ki, fuar ve Kültür park, çok oturan Kezban Yüksel. eteklerini ben nin subay ve mürettebatı, dün şehirde askerî ve sivil erkân da davet olunmuşkillerimizin bile alâka i'e seyrettikleri bu den fuara iştirak etmek isteyip de mümes geniş esaslar dahilinde tamamlanmakta zinle yıkadıktan sonra kurutmak iste serbest olarak gezintiler yapmıslardır. tur. Yunan mekteb gemisi bugün limaeserin, deniz cihetinde ikinci olarak ziraat sil göndermek imkânını bulamıyan mü dır. Bir iki sene sonra, burada, bütün miş, bu sırada kumaş ateş alarak elbise Misafirler öğleden sonra 16 da Yunan nımızdan Köstenceye hareket edecek ve müzesine baslanmış ve o da bitmiştir. O esseselerin eserleri, 30 paviyonluk bir cep memleketin alâka ve iftiharını toplayan yanmaya başlamıştır. Kızın bacakları konsoloshanesi tarafından Tarabyada, dönüşte limanımızdan transit olarak geda, ayni mükemmeliyette, çok şık ve bü hede, bizzat Belediye tarafından teşhir e bir eser yükselmiş olacaktır. Tokatlıyan otelinde verilen çayda bu çecektir. yanmış, güçlükle kurtanlmıştır. Izmirliîer, Istanbuldaki sergiyi hoş görmüyorlar Türkkuşunun Lehistanm verdiği memleket turnesi cevab [Baştaraft 1 inci sahifede] [Baştarafı 1 inci sahifede] Cumhuriyet'in anketi: 3 Şehrimizdeki Yerli Mallar sergisinin, açılışı İzmir Fuarı zamanına tesadüf ettirilmesi, İzmîrde bir çok münakaşalara yol açtı Mekteblerde genclere lisanı nasıl öğretelim ? Bir müfettiş ve bir doktor anlatıyor Asıtn Kültüre göre, yapılacak iş, büyük şehirlerde hususî lisan kollejleri açmak, Galatasaray gibi liseleri çoğaltmaktır ı Yunanlı talebeler şerefine verilen çay j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog