Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 12 Haziran 1939 Fenerbahçenin 31inci yıldönümü kutlulandı Fenerbahçe sporculan bayrağı sahaya 31 senelik şerefli bir spor tarihine malik olan Fenerbahçe kulübü dün bu parlak mazisine yaraşır bir şekilde yılddnümünü büyük ve iftihara değer bir takım spor hareketlerile kutluladı. Otuz küsur sene evvel birkaç müteşebbisin elıle kurulmuş olan bu ocak, bin türlü müşkülât ve iptidailik içinde topraklanmızda hertürlü zorlukları yenen bir azimle uğraşa, didme, spor varlığmı bu günkü olgun şekline sokmuş bulunması takdire, ve tebrike lâyıktır. Emsaline ender tesadüf edilen bu büyük spor bayramını hazırlamış olan Fenerbahçe kulübü idarecilerini, bu işi muvaffakiyetle başaran müsabaka komitesini ve bu müsabakalara iştirak etmek şerefini kazanan sporcuları burada candan tebrik etmeği bir vazife biliriz. Fenerbahçe stadı, bu bayratn münasebetile dün on beş bine yakın seyirci ile dolmus, iğne atılacak yer kalmamı^tı. Dün 8900 lira hasılat olmuştur. çıkarıyorlar İngiliz amatörleri, Fenerbahçe takımını ve halkı selâmlıyorlar yan bir takıma tesadüf edılmemiştir. İngiliz takımının antrenörü, elinde takımın mask>tu, sahaya çıkıyor avinin uzaklardan gönderdıği pası alan merkez muhacim onuncu dakikada köşeden ve yerden bir şütle ılk golü yaptı. Omer çıktı, Basri girdi, Fenerbahçe, o sür'at karşısında mütemadıyen takımını değiştinyor, ve ancak bu suretle mukabeleye çalışıyordu. İngilizler, Fenerin oyununu iyice kavramağa başladığı için daha güzel marke ediyorlar. Fırsat buldukça hücum hattma karışan sağ muavin müthiş bir şüt çekti, bermutad bunu da Cıhad yıldırım gibi yere yatarak kurtardı. İngiliz sağ açığınm sıkı bir şütıle Reşad, sakatlandı, İngiliz oyuncuları tarafından tedavi edilen Reşad bir müddet çıktı, Angelidis gene girdi. Rahat rahat hücum yapan İngilizler, Fenerin açık oyunundan istifade ederek gol fırsatı arayorlardı. Merkez muhacimin ufak bir sürüşten sol içe verdiği topa Kelleher yetişti. Sol için 32 nci dakikada çektiği sıkı bir şütü karşılamak için Cihad kendini yere attı ise de top daha evvel içeri girerek İngilızlere ikınci sayıyı kazandırmış oldu. Mağlub vaziyetten kurtulmak imkânı kalmaymca, Fenerbahçe ümidsizliğe dd şen bir haleti ruhiye içinde oynamağa başladı. Hesablı ve bilerek çalışmalarını hiç bozmayan İngilizler tektük yaptıkları o kabul etmiyeceği bir tarzdır. Siz, bizim oyunumuzdan memnun oîduysanız, takım namına bahtiyarım.» Maçın hakemi Kemal Halim diyor kiz « îngilizlerin güzel oynamaları, Fenerin de aynı tarzı kabul etmış olması işimi çok kolaylaştırdı, Futbolu, futbol için oynıyan takımların maçlannı idare etmenin çok kolay olduğunu gördüm ve anladım. Ben maçm temiz oynanmasından dolavı memnunum.» Yapılan merasim Programda ilân edıldiği üzere merasime tam üçte başlandı. Galatasaray kulübünün armasmı taşıyan büyük bir çelengi taşıyan Fenerbahçelileri Fenerin ve Süleymaniyenin gönderdiği çiçekler takib etti. Fenerbahçe müessisleri, birinci fut Fenerbahçe kulübü erkânı ve bol takımı ve idare heyetinin yaptığı geçid resmi dakikalarca alkışlandı. Şehir bandosu İstiklâl marşını çalarken, direğe bayrak çekildi. İngiliz marşı da ayni sükutla dinlenildi. Stadm muhtelıf yerleri Türk ve İngiliz bayraklarile süslenmişti. Ebedî Şefe tazim Bayrak merasiminden sonra Ebedî Sef Atatürkün aziz hatırasına hürmeten üç dakika ayakta duruldu. Kulüb namına söylenen nutuk Fenerbahçe kulübü müessislerinden Hüsnü Ural aşağıdaki nutku söyledi: « Bugün inkılâbın enerjisıle en mütekâmil safhasına ulaşan ve Türk yapıcılık kudretınin güzel bir ifadesi bulunan Fenerbahçe spor kulübünün 31 inci tesis yılını kutlulamak sevincile bahtiyarız. Bu cevherî kabılıyetler İnönünde Türk milletinin makus talıhıni yenen değişmez Şefimizın kudretli elinde en değerli eserler yaratacağına asla şüphemiz yoktur. Gelecek sene 32 nci yıldönümümüzde huzurunuza daha varlıklı çıkacağımızı müjdeler, hepinizi kulübüm namına şükranla selâmlarım.» Bayrak merasimi Bu nutku müteakıb Fenerbahçenin renklerinden yapılan büyük bir bayrak futbolcular tarafından uçlanndan tutu larak koşa koşa, sahanın ortasına taşındı ondan sonra sahayı terkedebilmiştır. Gave sahanın ortasmdaki dıreğe çekıldi. latasaray Fenere hatıra olarak güzel bir Bundan sonra atletizm müsabakalarına şild vermistir. başlandı. Giiniin mühim miisabakası Atletizm miisabakası Bütün müsabakalar bıtmiş ve İngilizFenerbahçe Kurtuluş atletleri ara lerle Fenerbahçe arasındaki maçın başsındaki bu müsabakalarda şu neticeler a lama hazırlıkları esnasında takımların sahaya çıkmak üzere oldukları haberi holındı: 100Atincos (Kurtuluş) 11.5. Ci parldrlerle halka ilân edıldi. Elinde büyük bir çelenk bulunan tahad (Fenerbahçe). 800 Rıza Maksud (Fenerbahçe) kım kaptanı başta, dığer oyuncular arkada İngilizler Scfıaya alkışlar arasında 2.02, Vladmir (Kurtuluş). 400 Füruzan (Fenerbahçe) 55.1, çıkarak sahanın kenarında bir hat üzerine dizüdıler. Ali (Galatasaray). İngiliz takımı beyaz kapaklı lâciverd 1500 Rıza Maksud (Fenerbah çorab, lâciverd pantalon, göğüslerınde çe) 4.19, Mafıdis (Kurtuluş). 200 Füruzan (Fenerbahçe) 24.4, kulübün armasmı taşıyan beyaz gömlek giymişlerdı. Kulübün koyundan maskotu Cıhad (Fenerbahçe). 4 X 100 Fenerbahçe 46.5, antrenörlerinin kucağında gene uğur olarak sahaya çıkarıldı. Kurtuluş 48. Takımm hazırladığı güzel çelenk İnIki kulüb arasındaki müsabakalar r.egilizler tarafından Atatürk büstüne koticesinde Fenerbahçe 39, Kurtuluş 21 punurken, oyuncular hazırol vaziyetmde van kazanmıştır. resmı selâmı yaptılar ve bilâhare hora Galatasaray Fenerbahçe te dıye bağırarak halkı selâmladılar. kaüdleri karşı karşıya Hakem Kemal Halimin düdüğıle Fenerbahçe takımı da sahaya geldı. TakımBundan sonra Galatasaray ve Fenerbahçe tekaüdleri, halkın alkışlan araiin lar birbirlerine takdım edıldıler ve bırbirda sahaya çıktılar. Gencliklerinde herbi lerini selâmladılar. Fenerbahçe misafır risi Türk futbolunun bırer vıldızı olan takıma güzel bir bayrak hediye ettı. Kemal Halimin hakemhği, Şazi ve Adnanın yan hakemliğile takımlar şu şekilde yer aldılar: İngiliz takımı Mulley (takım kaptanı) Fırth, Hıcks Rıchard^on, Hocaday, Brown Gerrans, Kelleher, Head, Anderson, Griffths. Fenerbahçe: Cıhad Yasar, Lebıb Ali Rıza, Esad, Resad Naci, Şaban, Melih, Rebii, Fıkret. İngiliz futbol karakterini göstereceğini, fakat oyun kudret ve kabjlijetlerini bilmediğimizi dün yazdığımız İngiliz takımı, İngilterede amatör bir takımm yapabileceği oyunu gö=termis, ve bizim için dünkü maçta muvaffak olmuştur diyefutbolcular merasim esnasında biliriz. meşhur futbolcuların sahaya çıkışları esBir mevsim içinde 42 lık maçı, 88 ki Galatasaray Fener maçlannı halırla kulübün iştirak ettiği Kral kupası ve nitıyordu. hayet Noel yortulan ve yılbaşı maçları Sarı kırmızı ve sarı lâciverdin emek yaparak lâakal altmışa yakın maç yapan li sporculan eski günlerin neş'esi ve ar İngiliz profesyonelleri gibi bir oyun çıkadaşlığı içinde ve hakem Altınordulu karmasma imkân olmıyan Wanderers taAbdullahın ıdaresınde oyuna başladı'ar. kımı hiç şüphe yok ki halk üzerinde iyi Zeki, Fener takımını, on sene evvelki bir tesir bırakmıştır. Paslannın uzunluğu, topu yerden kalgibi sürüklüyor, Galatasaray kalesini dırmadan oynamaları, kafa ile topa habombardıman edıyor. Muslıh hoca, fırsat gözlüyor. Necib kimiyetleri, hiç topu tutmadan ayaklahoca, ofsaydken bile fırsatları kaçırmasa, rından çıkarışları ve gözle görülür şekilŞadinin kara gülle gibi kaleye ineceği bel de W sistemini tatbik edişleri ve bilhassa hasım oyunculan marke etmeleri tali oluyor. Vahi, şiddetli bir ıska geçti. Bereket kımm bellibaşlı meziyetîeridir. Pek tabiidir ki, profesyonel tak'^nlar Aptal Mehmed Fener forvetlerinin hepbu tarz oyunu, amatörlere nazaran daha sini taradı ve yedı. Nedim, sağ zaviye den atılan bir şütü, fedakârane bir plön korkunc bir şekilde tatbik etmek imkâ jon yaparak ve topu kornere atmak sure nına maliktir. Merkez muavinleri iki müdafi arasıntile kurtardı ve stadı, bu sporcunun hiç de da oynadığı için müdafaa hatları nispeten yabancı olmadığı bir alkış inletti. Maç sıfır sıfıra devam ederken hake rahat oynamıştır. Bütün oyun esnasında min, oyunun bittiğini haber veren düdüğü nazarı dikktfi celbeden en mühim oyunöttüğü zaman Fenerli Suad, Ragıb ve cu sağ muavin Brown olmuştur. Kalevi Omer, topa ayak sürmeğe mecbur olma her yerde müdafaa ettiği gibi, icab ettiği dan sahayı terkettikleri için yüzleri gülü zaman hasım kalesine mükemmel şüt atan bu oyuncu takımm yarı kuvvetidir. yordu. Hücum hattını büyük bir kolayhkla işGalatasaraylı Mıthat ise, hızını ala leten merkez muhacimin yanında en mamış, hakemin son düdüğünden sonra tehlıkeli bir oyuncu olarak oynıyan sol Fener kalesıne üç gol atarak rahatlamış, iç, hücum hattında civa gibi her tarafta görünmektedır. Takımm heyeri umumiyesi iyi ve anlasmış bir şekilde çahşmaktadır. Gelen yabancı takımlar arasında İngilizler kadar hilesiz, gürültüsüz oynı Oyun nasıl oldu? Fenerin sağdan yaptığı hücum, tacla bitti. İngilizler, hemen soldan hücuma gL'çtiler. Rjbıi derhal bir favul yaptı. Kuvvetli bir süt Cihadın elinde kaldı. Fenerin mukabil akınmı Şaban bozdu. Kaleci bunu kolayhkla defetti. İlk dakikalarda İngilizlerin bir hücumu ofsayd oldu. ingilizler hakimiyeti alır gibi oldular. Uzun pasla Fener kalesine kadar inen İngilizlerin sol içi kuvvetli bir şüt çekti, Cihad, havaya sıçrıyarak netis bir kurtarış yaptı. Fenerbahçe, İngilizler gibi hesablı ve düzgün oynamağa gayret ediyor. Rebii ve Fıkretin ince oyunu arasına karışan Melih, ortalığı da karıştırdığı için, Fenerin hücumları hemen hemen şahsî olmağa mahkum. Nitekim kenarda unu tulan Fıkret, aldığı topu süre süre ingiliz oyunculannı kıvırmağa başladı, muvaffak da olmuyor degil, İngilizler, kendilerini toparlaymcaya kadar Fikret hiç bellı etmeden şütünü çekti, top dışarı gitti. İngiliz takımı \V sistemi içinde yay gibi açıhp kapanan bir oyunla hakimiyeti bırakmıyor. Sol için uzaktan bir şütünü Cihad meharetle yakaladı. Cıhada fazla is düşeceği oyunun gidişinden belli oluyor. İngilizlerin uzun pasları bazan yerini bulmamakla beraber sağ muavinden sol acığa kadar gidiyor. Sıkı bir hücum ya pan İngilizler bir korner kazandılar. Netice alınamadı. Fenerin soldan yaptığı bir hücumda top Melihe geçti. Topu süren Melıhin üzerine kaleci çıkış yaptı, kale boş, fakat Melih topu büyük bir soğukkanlılıkla dısarı atarak muhakkak bir sayı kaçırdı. İngilizler, rahat, sakin bir oyunla kolayhkla Fener kalesi içine kadar iniveriyorlar. Sol iç Kelleher, sahalarımızda ender görülür bir oyuncu, her tarafta o, her şütü o çekiyor, her kafayı o atıyor, Cihadı her dakika ya yere, ya havaya sıçratıyor. İsabetli, isabetsiz çekilen şütler kaleyi bulursa Cihadın harikulâde fedakârlığı mukabilinde kurtuluyor, dışarı giderse, bütün müdafaa nefes alıyor. 30 uncu dakikada Fıkret çıktı, Basri girdi, biraz sonra gene Fikret girdi. 37 nci dakikada Esad çıktı, Angelidis girdi. Fenerbahçe takımını çok değişlirme ğe başladı, bu daha ziyade İngiliz takımı hücumlarının tehlikeli bir şekil almasm . dan idi. Nefes, sür'at, kafa vurusları gibi büyük bir avantaja malik olan İngihzler hâkim oynadıkları devreyi sıfır sıfıra bi tirdıler. Şişli, Süleymaniye: 2 î. Spor, Beyoğluspor: 0 Beden Terbiyesi kupası maçlanna dün sabah Taksim stadında devam edilmiştir. îstanbulspor, Beyoğluspor ve Süleymaniye, Şişli muhtelitlerini karşılaştıran bu müsabaka oldukça sert olmuştur. Her iki devrede de birer gol yapan Süleymaniye, Şisli muhtelıtı 20 maçı kazanmıştır. Vefa Barutgücü berabere kaldı Bakırköy sahasında yapılan Vefa • Barutgücü maçı 11 berabere bitmiştir. G. Saray, Doğansporu 4 0 yendi îzmir 1 1 (Telefonla) Galatasa» Galatasaray tekaUdleri kalecisi kurtarış yapıyor bir Fenerbahçe birinci takımı kalecisi İngilizlerin bir akınını durduruyor lkinci devre Fenerbahçe Şabanın yerine Boncuk Bahriyi alarak sahaya çıktı. Angelidisin yerine de Esad oynuyordu. îngilizler bu devrede daha canlı bir şekilde oyuna başladılar. Bıraz yorgun düşen Fener hücum hattını daha rahat bir şekilde marke eden İngiliz takımı oyundaki hakimiyeti daha kolay temin ettiler. Fenerin soldan yaptığı bir hücumu İngilizler kornerle kestiler ve bu tehlike böyle atlayınca hücuma geçtiler. İngilizlerin bütün hücumu sol tarafta toplandığı için sol içe her fırsatta paslar vermek suretile o taraftan tehlikeli olmağa başladılar. Sol için uzun bir sürüşü neticesinde çektiği şütü Cihad kurtardı. Cihad, başlıbaşına bir müdafaa gibi oynu vor, hem de muvaffak oluvordu. Sağ mu yun içinde fazla sayı imkânı bulamadan ray, bugün ikinci maçı Doğansporla yapoyun 20 galibiyetlerile bitti. tı ve 4 0 galıb geldi. Hakem; Üçoktan Mustafaydı. Kafile reisi kaptajn Alaıvay Galatasaray takımı: Osman Faruk, ne diyor? Adnan Mehmed, Rıza, Musa Mu Müsabakadan sonra misafir takımm kafile reisi, takım kaptanı ve maçın hake rad, Bodurı, Cemil, Salâhaddin, Bedii. Galatasaray birinci devrede Murad ve mile konustuk. Bu müsabaka hakkında Salâhaddınin ayağile 2 gol çıkardı. Devsbylediklerini yazıyoruz. Misafir takımm kafile reisi diyor ki: reyi 2 0 bitirdi. « Oyun heyeti umumiyesi itibarıle İkinci devrede İzmirliler, iki fırsat kagüzel olmuştur. Fenerbahçe takımı ümid çırdılar. 26 nci dakikada Doğanspor müettığimiz gibi güzel oynamıştır. Kalecini/i dafıi Fethi, kendi kalesine Galatasaray çok beğenmeğe mecburuz. Takımın sol hesabına üçüncü golü attı. 33 üncü dakitarafı iyi ve kuvvetlıdir. Fenerbahçe temiz kada da Boduri 4 üncü golü attı. Bu subir oyun oynadığı için takdire lâyık'nr. retle Galatasaray ikinci oyunu 4 0 kaHavanın sıcak oluşu oyuncularımıza fena zandı. Takım, yarın îstanbula hareket tesir yapmıştır.» ediyor. Takım kaptanı Erik diyor ki: Demirspor R u m a n y a d a 3 0 « Evvelâ sıcaktan şikâyet etmeğe yenildi mecburuz. Takımınız cidden güzel oynamıştır. Aralarırda dıkkate değer oyuncuBükreş 1 1 (a.a.) Rumanyada Rular vardır. Kaleci olduğum için en çok na manya Demiryollan spor kulübile Türzarı dikkatimi celbeden kaleciniz olmuş kiye Demiryolları idaresinin spor kulübü tur. İki tarafın da güzel ve temiz oynadıolan Ankara Demirspor kulübü arasında ğını ve bundan doîayı maçın güzel olduburada büyük bir kalabalık önünde bir ğunu sb'yliyebılirim. Hakemden memnu nuz. Oyunu icab ettiği kadar temiz idare maç yapılmıştır. Birinci haftaym gölsüz geçmiş, ikinci etmiştir. Futbolcularımz topu ayaklarında çok haftaymda Rumen takımı arka arkaya üç tutuvorlar. Sahsî ovnamaları, futbolun gol çıkararak maçı 3 0 kazanmıştır. Millî küme maçlarında puvan vaziyeti Takım A. Gacü Demırspor G. Saray Fener Beşıktaş Vefa Doğanspor Ateşspor Galatasaray » Fener tekaüdleri bir arada Maç 13 11 11 11 10 12 12 11 Galıb 8 8 8 6 5 3 3 1 Beraben ; Mağlub Attıgı 1 1 1 1 2 1 1 4 2 3 4 4 7 8 9 Yediği 19 14 21 18 13 32 37 31 Puvan 30 28 26 24 21 20 19 14 31 31 31 26 24 28 12 8 Fenerbahçenin spor bayramında yapılan atletizm maçından bir görünüş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog