Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

\ 12 Hazîran 1939 CUMHURİTET Musahabe Çocuğumuz güzel olsun! İnsanlar yavrularına iyi bakmanın yolunu bilmezlerse nesil hiçbir zaman güzelleşemez Yazan: SEUM SIRR1 TARCAN BUyUk üstad milletler refaha kavuşur. Dr. Beslm ömere İyi gıda almıyan, hıfzıssıhhat kaidelerine uygun bir hayat geçirmiyen, vücudünün terbiyesini ihmal eden, cahili çok olan milletlerin güzel insan yetiştirmeleri müsteb'addir. Belki içlerinde nesilden nesle intikal edip gelen beş on müstesna tip güzel vardır. Ne yazık ki müstesnalar umumî kaideyi teşkil etmiyor. Hasta, malul, mariz insanlarm ekseriya çocuklan da kansız, dermansız ve hastahğa müstaid olarak dünyaya geldiklerine şahid oluyoruz. Bir sarhoşun, bir sinirlinin, bir delinin, bir frengilinin evlâdında veya torununda bu hastalıkların veya kusurların fena netcelerinin tecelli ettiğine şahid oluyoruz. Yorulmak bilmiyen, çahşmaktan yılmayan, Türk neslinin gürbüzleşmesi için çok kıymetli eserler yazan üstadım Dr. Besim Ömer Akalın bu yıl analara gene mühim armağan bahşetti: «Türk çocuğunu nasıl yaşatmalı?» Birinci cildin önsb'zünde profesör şöyle diyor: «Sosyal ve ekonomi bakımından devlete, pek zayıf bir yavruyu koruyarak gürbüz bir çocuk ve ileride dinc bir babayiğit kazandırmak ve memleketi lâyıkı veçhile temsil ve müdafaa edecek kuvvetli, dayanıkh bir genc yetiştirmek, geçmiş zamana bağh bir ihtiyann hayatını uzatmak tan elbette daha faydah olduğunu hatırdan çıkarmamalıdır. 3 Demiryollarımızda tarife tadilâtı Yolculuk müddetleri asgarî hadde indirildi Devlet Demiryolları idaresi, tarifelerde mühim değişiklikler yaparak yolculuk müddetini haddi asgariye indirmiştir. Yapılan değişikliklerin en mühimmi Ankara Haydarpaşa arasmdadir. Ankaradan yıldırım trenleri, her sabah 8,20 de kalkacak ve 19, 55 te Istanbula gelecektir. Bu suretle bu trenler Ankara Haydarpaşa mesafesini 12 saat bir çeyrekte katedecektir. Bu tren Haydarpaşadan 9 de kalkıp 21,10 da Ankaraya varacakhr. Anadolu ekspresi, Ankaradan 19,25 te hareket edecek ve Haydarpaşaya sabahları 8,50 de gelecektir. Muhtelit tren, Ankaradan 19,50 yerine 20,20 de kalkacak ve Haydarpaşaya 11,50 de varacaktır. Anadolu ekspresi, Haydarpaşadan 19 da kalkıp 9,10 da vasıl olacak ve muhtelit katar 15,45 te kalkıp 8,10 da varacaktır. Dördüncü katar, Ankaradan 1 7 de, Haydarpaşadan 14,25 te kalkacaktıı. Haydarpaşadan Izmir treni 15,45 te kalkacak ve îzmirden de 7,30 da hareket edecektir. Haydarpaşa Erzincan katarı, Haydarpaşadan salı, perşembe ve cumartesi günleri 15,45 te kalkacaktır. Edirneden her gün 4, 21,11 ve 8,45 te kalkan katarlar 7,20, 7,40 ve 17,25 te Sirkeciye gelecekler, Sirkeciden de 8,40, 22,35 ve 22 de hareket eden kaCtarlar, 17,23, 7,35 ve 5,25 te Edirneye varacaklardır. Fransada siyasî partiler:4* Cumhuriyetçi radikal ve radikal sosyalist partileri ( Nakleden: Cevad Sadık ~) İlk radikallerden olan Clemenceau ile Pelletan, La Justice gazetesini tesis ettiler ve uzun zaman Fransız siyaseü radikallerle «Opportunistes» ler arasmdald mücadeleye inhisar etti. 1907 de, Nancy kongresinde, radikal parti, aksiyonunu şöyle tarif ediyordu: Radikal parti hiçbir kaide tanımaz, bütün imtiyazlan kaldırmak ister, fakat vatandaşlar arasında, nazarî bile olsa, birbirlerile boğazlaşan sınıflar tesisini reddeder. Parti hertürlü şiddet tezahürüne muhaliftir. İLİMKÖSESİ İHTiRALAR Radyo lâmbası En mühim keşıflerden biri mikrofon ise diğeri radyo lâmbasıdır. Bizim radyo iâmbası dediğimiz küçücük ampule franızcada (lâmba) manasına, Alman ve Amerikan dillerinde (boru) manasına ve ingilizcede (supap) manasına gelen kelımeler kullanılır. Bunlann en doğrusu supap manasına gelen Valve'dir. Çünkü lâmba bir tenvir vasıtasına verilen bir isimdir. Halbuki radyo lâmbası bu iş için kullanıhnaz, radyo lâmbası cidden bir nevi supap veya musluktur. Su borularına takılan ve (Valf musluğu) denilen musluğun vazifesi takıldığı noktada su yun sür'atini değiştirmekten ibarettir. Bunun gibi radyo lâmbası da ampul içindeki elektron akıntısmm sür'atini ve karakte ristiğini değiştirir. Bu lâmbanın tarihi pek enteresandır. Elektrik lâmbasını icad eden meşhur muhteri Edison bir gün bir telefon ku laklığınm bir ucunu bir elektrik arnpulünün dışjna ve diğer ucunu da yere dokundurmuş; kulaklıkta bir takım tıkırdılar duymuş. Büyük bir ihtira kafasını taşıyan Edison'dan herkesin ganb göreceği bu nevi tecrübeler her zaman beklenebılirdi. Edison'un izah edemediği bu hâdiselere fizikte (Edison hâdisesi) denir. Bu hâdise İngilterenin yetiştirdiği büyük elektrik üstadlarından Fleming'in dikkat nazarını celbetmiş. Edison'dan daha sağır olan, bugün seksen yaşım ikmal ettiği halde gene ilim meseleleri üzerinde uğ raşmaktan vazgeçmemiş bujunan Fleming bir elektrik ampulünün içine, fitilin karşısma bir plâk koymuş. Bu plâğı bir bataryanın müspet kutbuna bağladjğı zaman araları açık olan fitil ile plâk arasında cereyanın geçtiğini, fakat plâğı bataryanın menfi kutbuna bağladığı zaman cereyanın geçmediğini görmüş. O sıralarda Londra Üniversitesi Pender elektrik profesörü olan Fleming ayni zamanda Markoni telsiz telgraf fabrikasile temasta bulunuyor ve telsiz alıcı cihazlannın dedektörleri üzerinde çalışıyordu. Markoni fabrikasmın yaptığı alıcı cihazlarda kullanılan miknatıs dedcktör'.er diğer dedektörlere nazaran hassas olmakla beraber bazı mahzurları da vardı. Bir cihetteki cereyanı geçirip mukabil cihetteki cereyanı geçirmiyen bu plâklı (veya anodlu) ampule, iki elektrodlu olmasından dolayı, diode ismi verildi ve telsiz cihazlannda mükemmel bir dedektör olarak kullanılmağa başladı. İhtiralar tarihinde telsiz ve radyo kadar, ilim adamlannın fazla hırsını tahrik eden ve bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük mikyasta inkişaf eden hiçbir keşif yoktur. Bu vadide birçok ilim adamlan çalışıyordu. Amerikalı fizikçilerden Lee De Forest Fleming'in bulmuş olduğu diode'un içine anod ile fitil arasına bir parça daha soktu. Iskaraya benzediğin den dolayı buna Grid ismi verildi. Gri, menfisi arza bağh olan bir bataryanın müspet kutbuna bağlanırsa fitilden anoda doğru olan elektron akınhsı şiddetleniyor, bilâkis müspet arza ve menfi griye bağlanirsa elektron akıntısı zayıf düşüyor. Bu griyi bir elektrik raks devresine (atej devresine) bağlarsak ampul içindeki elektronlar raks devresindeki elektronUrın raksına uygun hareket ediyorlar. İşte size mühim bir keşif. Radyonun esası olan bu lâmbaya (daha doğrusu valfa) üç elektrodlu olduğu için Triode ismi verildi. Yakın zamana gelinciye kadar radyo devrelerinde hep bunlan kuUamrdık, Sonra Pentode, Aekstode... gibi dört, beş, altı, yedi, sekiz elektrodlu lâmbalar icad edildi. Fakat ne de olsa bunların en mühimmi Triode'dur. Bu lâmba öyle bir cihazdır ki radyodan maada binbir işte kullanılır. Ana ve babanın, ecdadın hatta atalann maddî ve manevî sağlığı ırkın ıslahmda bir temeldir. Bugün Almanya, Italya ve Birleşik Amerikanın yirmi yedi hükuAnası, babası biçimli, mütenasib oldu metinde deli, akılca müvazenesiz, beyni ğu halde evlâdları küp gibi şişman olan bozuk olanları ve bazı irsî hastalıklara uglara tesadüf ediyoruz. rayanlan zürriyetlerine nihayet verilmek Bazan bana yana yakıla: üzere kısırlaştırıyor, üretme kabiliyetleri Görüyorsunuz ya ikimiz de ?ayet ni gideriyorlar. tabiî teşekkül etmiş bir vücude maükiz, bu çocuk neden böyle bir yağ fıçısına dönIrkın ıslahında püerikültür ilk adımd:r, dü? derler. ondan sonra terbiye, koruma, hıfzıssıhha, Ben de kendilerine: tedavi ve sosyal hekimlik gelir. Bu istidad büyükbabadan, dededcn de gelebilir. Araştırın ailenizin eski büDünyanuı her tarafında yalnız neslin yükleri arasında böyle şişman varsa çocuk korunmasına değil, yükselmesine, güzelona çekmiştir. derim. leşmesine çok dıkkat ediliyor. Her memBu aile benzeyişj lisanımızda darbı leket neslin, ırkın ıslahı için öjenizm fenmeseller yaratmıştır. Kız halaya, oğlan nile uğraşıyor. Islahtan maksad daha sağdayıya çeker! derler. Bu hiç yabana atıla lam, daha güzel, daha kavi, hususile dacak bir söz değildir. Güzellik gîbi çirkia ha zeki bir ırk meydana getirmektir.» lik de bir nesil aşırı atlayabilir. Ustadm her biri bir vecize mahiyetinYalnız herkesin teslim etmesi lâzım de olan sözleri altın harflerle yazılmağa gelen bir hakikat vardır ki bakımsız nesil lâyıktır. Bu eser, dine inananların evleler yavaş, yavaş tereddi eder. Avrupada rinde bulunması lâzım olan bir dua kitabı günden güne güzelleşen, boylan uzayan, gibidir. Kendini fenalıktan korumasını bihayat müddetleri artan milletler vardır. len, iyiliği, doğruluğu, güzelliği rehber eBiz bunlann mekteblerini gezerken ço dinen, fikrinin olduğu gibi bedeninin de tercukların düzgün çehreleri, mütenasib vü biyesini ihmal etmiyen, hayatı seven, mücudleri, canlı bakışlan dikkatimizi celbe cadeleden kaçınmıyan, hulâsa kendine diyor. Meselâ îsveçte, Danimarkada, bakmayı bilen insanlarm şuurlu bir izdiFinlandiyada, îngilterede sokaklarda, ga vac neticesinde dünyaya getirecekleri çozinolarda, tiyatrolarda tesadüf ettiğimız cuklarm âkıbeti, güzel, gürbüz olmaları, insanlarm gencleri gibi ihtiyarlarının da büvük bir şans dahilindedir. dıbdiri, çevik ve çalâk olduklarmı gördük. Rasgele yapılan izdivaclardan doğaLondrada kalçaları fazla büyük kadınla cak çocuklar tesadüfen güzel de olsalar, ra nadiren tesadüf edilir. Trende, vapur o güzelhk muvakkattir. Devamlı bir sây da, tramvayda, otobüste karşınıza tesadüf mahsulü olan şeyler ancak payidar olabieden kadınlarm ekserivetle yüzleri düzgün, lir. vücudleri mütenasibdir. Nasıl itina ile yetiştirilen atlarla, ba Acaba bu tendürüstlüğü iklim mi yapı kımsız sürücü beygirleri arasında mühim yor? Irk mı esasen güzeldir? Hiç zannet bir fark varsa, nasıl toprağına, suyuna dikmiyorum. Muhakkak olan birşey varsa o kat edilen çiçekler günden güne güzelleda bu milletlçr güzel olmayı, sihhatte ol şiyor ve kendi haline bırakılanlar mahvomayı, çok yaşamayı gaye biliyorlar. Bu luyorsa, insanlar da dünyaya getirdikleri gayenin tahakkuku için de cehd sarfedi yavrularına iyi bakmaz veya bakmanın yorlar, refahın da bu işte büyük rolü ol yolunu bilmezlerse nesil güzelleşemez, o duğunda şüphe yoktur. Yalnız unutma zaman çocuğumuz güzel olsun! sözleri mak lâzımdır ki refah bir sây mahsulü kuru bir temenniden ibaret kalır. Selim Sırrı TARCAN dür. Çalışan ve çalışmanın yolunu bilen Anlaşan, sevişen, evlenen çiftler için en büyük temenni zannederim, güzel bir çocuk sahibi olmaktır. Sadece çocuk demedim, güzel çocuk! Acaba güzel çocuk ne gibi şartlara tâbidir? Ne yapmalı ki doğan yavru güzel olsun! îlk akla gelen izdivac edenlerin her ikisinin de güzel olmasıdır. Halbuki nice güzel ana baba vardır ki çocuklan ne anadan, ne bahadan hiçbir şey a!mamışlardır. Sonra hiç güzel olmıyan çiftlerin nur parçası gîbi evlâdı oluyor! Bunun bir Allah vergisi olduğuna dair halkta bir itikad vardır. Bu hususta bazı mütehassıs doktorların şöyle bir mütaleası var: «Fikren, ahlâkan, ve bedenen mükemmel olan insanlarm izdivacmdan mükemmel evlâd dünyaya gelir. Nitekim hayvanata tatbik edilen ıstıfa kanunu sayesinde mükemmel atlar elde ediliyor.» Acaba nazariyatta pek doğru olan, hayvanatın cinsini ıslah için tatbik edilen bu usul insanlarda ayni neticeyi vermiyor mu? Fılhakika evlâd ana ile babanın muhassalasıdır. Dünyaya gelen nevzad kısmen babadan ve kısmen de anadan bedenî ve ruhî vasıflara tevarüs eder. Fakat iş o kadarla kalmıyor ki, bazan dayıya, bazan halaya, bazan da daha uzak bir akrabaya benzeyen çocuklar az mı? Çok defa ayni anadan babadan dünyaya gelen dört kardeşten içlerinden biri çok güzel olduğu halde, diğerleri çirkin oluyor. Şurası muhakkaktır ki beşeriyette tevarüs doğrudan doğruya ana ve babadan geliyor, bazan birkaç kuşak atlıyor. Doktrin Ferdinand Buisson'un radikal partiye dair yazdığı kitaba cevab olarak neşrettiği «Ferdinand Buisson'a mektub» unda M. Leon Bourgeois der ki: «Radikal parti hiçbir kaide tanımaz, Aklm kanunlarına göre yani insanlar arasındaki münasebetlerde adaleti tahakkuk ettırmek maksadile, cemiyeti siyasî ve içtimaî olarak organize etmek. Radikal partinin bir metodu vardır: Bu, tabiatin kendisinin metodudur. Ra dikal parti bilir ki her tabiî organizm daha yüksek bir hale doğru inkişaf etmeğe meyyaldir. Bunun için, cemiyeti teşkil eden ferdlerden herbirinin manevî tekâmülünden cemiyetin tedricî salâhını bekler; bu salâhı hızlandırmak içindir ki halkm tahsil ve terbiyesi meselesini devletin en büyük vazifesi olarak sayar. Radikal partinin bir ahlâkı ve bir felsefesi vardır: Şuur vakıasından hareket eder. Radikal parti, manevî ve içtimaî bir vakara sahib olan ferde bir hak tanır ve bir vazife tevcih eder: Şahsî ınkişafının şartlannı ve hemcinslerile giriştiği münasebetlerin kanunlannı aklı sayesinde aramak hakkı; aharın haklarını tanımak vazifesi. Radikal partinin siyasî bir doktrini vardır: Bu, cumhuriyet doktrinidir, fakat demokratik cumhuriyet doktrini; çünkü yalnız demokratik cumhuriyettir ki hiçbir sınıfa imtiyaz vermeksizin, bütün vatandaşların hükumete iştirakini temin eder.» Clemenceau 3 Demokrasinin ckonomik statüsünü, istihsalin bütün şubelerinde, müstahsillerin ve müstehliklerin, ferdlerın v« devletin, ziraatin ve sanayiin birbirlerile daha sıkı iştirakile hazırlamak. Ticaret sahasında: Gümrük tarif elerinin meclis tarafından gözden geçirilmesi ve yeniden tespiti; ticaret odalanna aza intihabı usulünün demokratik kaidelere göre ıslahı; ticarî mülkiyetin bilfiil himayesi. Ziraat sahasında: Ziraat: a) llmin ve tekniğin bütün imkânlarını kullanabilmesi için muhtac olduğu maddelerin; b) Tabiî ve sun'î gübrelerin ve elektrik enerjisinin; işletılmesine vc imaline iştirak etmelıdir. Kredinin, sigortaların ve ziraî kooperatiflerin inkişafı; ziraat odalannm salâhiyetinin genişletilmesi; Müstemleke sahasında: Yerli halkla işbirliği yapılarak müstemlekelerin kıy metlendirjlmesi. Sosyal sahada: 1 Radikal parti gittikçe sosyal bir parti olmak istiyor. Evvelce siyasî programını tahakkuk ettirdiği samimiyeti sosyal programını tahakkuk ettirmek ister ken de gösterecektir. Parti, şahsî mülkiyet prensipine bağh olduğunu açıkça söyler, fakat mülkiyet hakkmın meşruiyetini haleldar eden suiistimallere karşı isyan eder. 2 Parti, iş kanunlarınm inkişafına çalışır. 3 Sekiz saat kanununun muhafazası fikrindedir. 4 Kollektif iş akidlerinin genişletilmesine taraftardır. 5 Meslekî sendikalar ve kooperatif iştirakler yolile ameleye maddî ve manevî istıklâl temin etmek, onu istihsal vasıtalarının mülkiyetine doğru götürmek, teşebbüslerin idaresine ve kârına iştirak ettirmek ister. 6 İçtimaî sigortalara taraftardır. 7 îçtimaî afetlerle mücadele; amele evlerinin ıslahı; aileler için ucuz evler tenuni. KÜLTÜR tŞLERt Sözlü imtihanlar başlıyor Liselerde sözlü ımtihanlara bu sabahtan itibaren başlanacaktır. Bu imtihanlar, ayın son günü nihayet bulacaktır. Sözlü imtihanlarda üç dersten ikmale kalan veya meşru bir mazeret dolayısde imtihanlara giremeyip bu mazeretı tasdik edılenler, eylulde yapılacak engel imtihanlarına kabul olunacaklardır. Orta tedrisat muallimliği için imtihanlar Orta tedrisatta muallim muavini ol mak istiyen muallimler.n sayısı dokuz yüzü bulmaktadır. Bunlann evrakı tetkik edilmektedir. Program Bu ay içinde imtihana girmeleri mu Cumhuriyetçi radikal ve radikal sosvafık görülenlerin imtihanı yapılacaktır. yalist parti, Fransada cumhuriyetin ha Eylul ayı ıçinde, yardımcı muallim yahna ve inkişafma sıkı sıkıya bağlıdır. lerden ortamekteb muallimi olmak istiBu parti Fransız demokrasisinin bugüne yenlerin imtihanlan yapılacaktır. kadar tam ifadesi olmuştur, bugün de öyHAVA YOLLAR1 ledir ve yann da öyle olacaktır. Sivasî sahada: Bu parti umumî intihaYeni açılacak hatlar Ingiliz Kraliyet havayollan idaresi ile Yunan devlet havayolları idare si, hükumetimize müracaatle, Lon dradan Asya ve Afnkaya gitmekte olan hava hatlarmın İstanbul üzerinden geçmesi için teklifte bulunmuşlardır. Teklif, tetkik edilmektedir. Bu suretle Londra İstanbul ve Atina İstanbul hatlan da açılacaktır. ba şiddetle taraftardır. Şahsî kuvvet ve nüfuzun her sahada görünür veya gizli tatbikını reddeder. îdarî sahada: Parti şunları taleb eder: 1 Komünlerin serbestisinin teşmili ve bazı şehirlerde tatbik edilen bılhassa Pariste istisna rejiminin kaldırılması; 2 Karar salâhiyetini haiz servis şeflerinin mes'uliyeti; 3 Devletın büyük servislerini hu susî menfaatlerin müdahalesinden kurtarmak; 4 Bu servislerin smaileştirilmesi. 5 Kollektif servetlerin işletilmesi için devletin ve müstahsillerin işbirliği. Adlî sahada: Daha az masraflı ve herkes için müsavi, yıldırım adalet, medenî kanunun kollektif hukukun inkişa fına uydurulması, usul kanunlarınm ıslahı; sulh hâkimlerinin ve sivil mahkemelerin salâhiyet derecesinin gözden geçiriîmesi; tevkif suiistimallerine karşı şahsî hürriyetin bilfiil himayesi. Harb divanlarının kaldırılması. Kültür sahasında: Parti, lâik tedrisa Havayolları umum müdürü şehrimizde Devlet Havayollan umum müdürü Ferruh Şahinbaş dün tayyare ile teftiş icin şehr.mize gelmiştir. Beyruta giden tayyarelerimiz Beyrutta açılacak olan Tayyare istasyonunun açış merasiminde hazır bulunmak üzere iki tayyaremiz Beyruta git mek üzere yola çıkmışlardır. Bu tayyarelerde hava işleri müsteşan Zeki Doğa ile Havayollan müdürü Ferruh Şahinbaş ve yüksek rütbeli birkaç subayımız bulunmaktadır. Tayyarelerimiz merasimden sonra Lübnan üzerinde uçuşlar yapacaklardır. Eski Valinin bir mektubu Eski Vali Muhiddin Üstündağdan dün şu mektubu aldık: <Sayın gazetenizin bugünkü 10 hazi ran tarihli nüshasmm ikinci sahifesinin 5 inci sütununda «Esnaf Bankasmın tasfiyesi meselesı ve eski Vali müesseseve 15 bin lira borcTu mu?» başlığı altında bir yazı çıkmıştır. Mündericatma göre, bu 15 bin lira borcdan 7455 lirasmm Beledıyenin süt şirketi işinden dolayı Esnaf Bankasma olan borcuna a:d kefa letten ve mütebaki kısmın da sair borclardan mütevellid bulunmaktadır. Be nim, Esnaf Bankasma şahsan 15 bin lira değil, 15 para borcum yoktur. Esnaf Bankasmdan hiçbir zaman ne doğrudan doğruya, ne de dolayısile bir santim bile borc almış değilim. Beledıyenin borcuna bir formaliteden ibaret olan kefaletim den dolayı olan kısmma gelince: Bunda evvelâ Belediye hesabına mubalâğa vardır. Sonra Belediyenin borcu şahsı ma aid bir borc gibi gösterilmemelidir Tasfiye memuru tarafmdan; benden başka ikisi Belediye müdürü olarak altı kişiye karşı dermevan edilmiş olan ayni talebin şahsıma aid tahakkuk etmiş bir borc gibi gösterilmesi doğru değildir. Meselenin tavzihi sadedinde bu mektubumun neşrini rica ederim.» c Antalya Halkevinde faaliyet J Antalya (Hususî) Bütün kolları faaliyet halinde bulunan Antalya Halkevi, son günlerdie spora büyük bir ehemmiyet vermeye başlamıştır. Bu cümleden olmak üzere Halkevinin bahçesinde modern bir tenis sahası vücude getirilmistir. Sporcu gencler bu sahada günün hemen her saatinde antrenmanlarina devam etmektedirler. Gönderdiğim resim, Halkevi binasını cepheden göstermektedir. 8 Kadının kahlarını tedricen genişProf. Salih MURAD letmek. 9 Parti, doğum meselesinin ehemADLİYEDE miyetini kuvvetle hissetmektedir. Anneliğe hürmetten ve çocuk aşkından mülhem Mahkum olan kadın tın kuvvetlendirilmesini taleb eder: kanunların aile yükünü hafifletmesini ve Ankara caddesmde Musluk sokağın 1 Tahsil mecburiyetini bilfiil tahakana ve babaya çocuklarını terbiye vazife da 22 numarada oturan Muzaffer admda kuk ettirmeli. genc bir kadınla ayni evde kıracı Emine lerini ifada yardım etmesini ister. 2 Bütün Fransada mekteb sandıkarasında geçen bir hakaret davasma dün Malî sahada: Parti, mutlak malî saları organize etmeli. üçüncü sulh ceza mahkemesinde bakıl 3 Orta tahsilden sonra çocuklara, mimiyet ve bütçenin kat'î muvazenesini is mıştır. Suçlu Eminenm üç gün hapsir.e istidad ve kabiliyetlerine göre istedikleri ter. ve bir lira para cezası ödemes ne karar 2 İstikraz, millî istihsal vasıtalarınm verilmiştir. mektebe girmek imkânlarını vermeli. 4 Mektebden sonra teknik tedrisatı inkişafma tahsis edilmelidir. Kumarbazlar 3 Parti, kollektif servetlerin işle mecburî kılmalı. Fatihte, Atpazarında bir viranede ku5 Üniversitelerin aksiyon vasıtala tilmesine devletin de iştirakini ister. mar oynıyan Cavıd, Mehmed, Hayri, Ce4 Verginin varidat üzerinden ahn vad ve Lutfi isimlerinde beş arkadaş rını artırmalı. 6 Entellektüel krediyi organize et ması, vergi kaçaklarınm şiddetle cezalan suç üzerinde yakalanarak üçüncü sulh ceza mahkemesine verilmişlerdır. Suçdırılması. meli. luların dün durusmaları yapılmış, hepsi 7 Tedrisat organizasyonunun yalHaricî sivaset ve millî müdafaa: Rade ikişer lira para cezasına mahkum enız kanunla değiştirilebileceğini karar al dikal parti son derece vatanperver ve dilmişlerdir. tına almalı. kat'î olarak sulha bağlıdır. Ekonntmik sahada: Parti, Fransanın Vatanın, dahilî mücadelelerin üstünde nın haricdeki itibarınm şartlandır. Beynelmilel tesanüde ve milletlerin humillî istihsal vasıtalarının inkişafını temin olduğunu, hiçbir partiye aid olmadığmı, kukuna dayanan sulhun ancak genişlemiş etmek azmindedir. onu istismar etmek istiyenlerin müdafaa 1 Mevcud devlet inhisarlarınm mu ettikleri davamn kendisine ihanet etmiş ve kuvvetlenmiş milletler cemiyetile ta • hafazasını, umumî menfaat icab ettirdiği olacaklarını açıkça söyler. Parti, Fransa hakkuk edeceğine kanidir. Ordunun, bahriyenin, tayyareciliğin ve takdirde filî inhisarlarm devlet inhisan ya dünyadaki nüfuzunu ve kredisini, hasanayiin sıkı işbirliğini ister. Parti, Av şekline inkılâbını taleb eder. kikî çehresile, iade etmeği elzem add« 2 Fransız istihsalini ve vatandaşla der. Dahilde demokratik siyaseti Fransa rup^a sulhunun ancak devamlı bir ekonorın heyeti umucniyesini tröstlere karşı hi•] Bundan evvelki yazılar 31 mayıs, 3 ve mik kalkmma ve tesanüdle kaim olacağı fikrindedir.» 9 haziran tarihlerinde çıtanıştır. maye eden bir siyaset.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog