Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

12 Haziran 1939 CUMHURÎYET Büyük davalar İtalya, Libya sahillerile Oniki ada hattı müdafaa kuvvetüe karşılaşmadan Ankara 11 (Telefonla) Meclisin sayesinde şarka doğru uzanan muazzam hedeflerine yaklaşma hususunda pek bügeçen haftaki ruznamesinde iken müza bir sed gibi, Akdenizi ortasından bolerek yük kolaylığa mazhar olacaklardır. Libya'da, coğrafî şerait büsbütün fekeresi yannki celseye bırakılmış olan ye birinci derecede bir askerî duruma sahi'o bulunmakta ve bu suretle havzanın bü nadır. Mühim tesisatm hepsi sahillerde ni barem kanunları üzerinde Büyük Mıllet Meclisinde hararetli müzakereler ve tün deniz nakliyatını tehdidi altına ald; dir ve dahilin çöl oluşu, bu tesisatın, hava münakaşalar açılacağı anlaşıhyor. Bu te ğı gibi, tayyare kuvvetleri sayesinde, ta taarruzlarından yegâne kurtuluş çaresi hirle Büyük Millet Meclisi azasına mem arruz imkânmı, havzayı ihata eden dev olan ric'at tarikine müracaatle kurtarıl Londra 11 (a.a.) Strang. Moskova ler beslediğini tevsik etmek kaygısma leketin her tarafındaki geniş memur küt letlerin kalbgâhına kadar götürmektedir. masına imkân vermemektedir. împaratorya yapacağı seyahat etrafmda bu akşam düşmüştür. lesini alâkadar eden bu lâyiha üzerinde Modern tayyarelerin sür'ati sayesinde, luŞun bu eyaletindeki bütün faaliyeti idatekrar Hariciye Nezareti mütehassısla Lord Halifaks'ın bu çember siyasetidaha esaslı tetkikler yapmak imkânı ve Lotnbardiya, Sicilya ve Sardenya tay re eden Bingazi, Trablus gibi başlıca asrile görüşmüştür. ni muhik göstermek için ileri sürdüğü rilmiştir. Grup azası da yarın noktai na yare karargâhlarile Bordo, Paris, Bel kerî merkezleri böylece, sür'atle tahrib Strang, Londradaki ikametini uzat delillerde hiçbir yenilik yoktur. Hep maya karar vermiştir. Pazartesiden ev sözde durmamak ve şiddet istimal et zarlannı hararetle müdafaa edeceklerdir. grad, Atina, Tunus, Cezair, ancak iki edilmek tehlikesine maruzdur. Diğer taraftan bu lâyihalar dolayısile saatlik yoldadır. İstanbul, Ankara, Sü İtalyanın, bir Avrupa harbi zuhurunvel hareketi muhtemel değildir. mek şikâyetleridir. Fakat, Lord Hali faks, verilen sözü tutmamaya dayanan gerek bankalar, gerek devlet memurla veyş ve Kahirenin Rodos ve Bingazi tay da işgal edeceğı merkezî mevki ve araziEderiin nutku Çinliler Kanton'a girmişler bugünkü vaziyetin 5 teşrinisani 1918 ta rmdan bazı meb'uslarımıza müracaatler yare karargâhlarile aralarındaki mesafe sinin azlığı, limanlarını, tayyare meydanLondra 11 (a.a.) Eden, bugün muharihli notasının ihlâlinden doğduğunu sü de vaki olduğu anlaşılmaktadır. de o kadardır. larını, harb fabrikalarını, iaşe ve mühicn Kuelin 1 1 (a.a.) Çin Ajansı bilfazakârlarm bir toplantısında söylediği kutla geçiştiriyor. İtalyan hava ordusu, işgal ettikleri ka mat merkezlerini, münakalâtını, hulâsa diriyor : nutukta, İngilterenin taarruza karşı muLord Halifaks, yapılan hatalan, yani Çin askerleri geçen 24 mayısta Kanton rargâhlarından hareket edecek olan filo bütün müdafaa vesaıtıni, son derece zâfa kavemet siyasetini artık değiştiremiyehaksızlıklan tamir için tavzilerde bu şehrine girerek saatlerce süren sokak mutillâlarını, şarkî veya garbî Akdeniz harb düsürmektedır. ceğini ehemmiyetle kaydetmiş ve Sov lunulmasım kabul ediyor. Ancak, Al yetlerin de bir an evvel sulh cephesi içisahasınm en ehemmiyetli noktasına isteİtalyanın, büyük bir hata eseri olarak, harebesi yapmışlardır. Japonlar 20 ölü manya için senelerce sabit olmuştur ki, ne almması lüzumunu tebarüz ettir diği gibi sevkedebilecek; muhasım taraf düsmanlığını kazanmak tehlikesile karşı vermişlerdir. böyle bir tamir müzakere yolu ile yani miştir. filolarının, Tulon, Cezair, Tunus, Malta laştığı devletlerin vaziyeti ise büsbütün Japonlarm ithal. ettiği afyonlar gönül nzasile mümkün değildir. üslerini kullanmalarına mâni olabilecek; baska türlüdür. İngiltere olsun, Fransa Fransız kabinesi mühim bir içtima İngilterenin bugünkü siyaseti, İn Hong Kong 20 (a.a.) Çekia aBerlin 1 1 (a.a.) Völkischer Beo Fransanın cenubu şarkisini, Mısın ve giliz fikir ve metodlannm değiştiğin olsun veya Balkan devletleri olsun, hep jansının Tientsin'den aldığı haberlere göyapacak bahter gazetesi ilk sahifesinde büyük Balkan devletlerini bombardıman edebisi, İtalya yarımadasma nazaran, geniş re Pekindeki 23,235 mağazadan 1268 i Paris 11 (a.a.) Fransa kab.nesi salı Alman milletine gösterecek mahiyette harflerle verdiği bir haberde İngilterenin lecektir. İtalya, tarihi ve mantığı inkâr değildir. sahalara ve bütün dünya sanayi merkez Japonların ithal ettikleri afyonları sat sabahı Reisicumhurun riyaseti altmda Almanya, Büyük Britanyamn hayatî Yemene karşı bir baskın hareketine te ederek komşularile harbe girdiği takdır lerile serbest muvasala imkânlarına sahib içtimaa davet olunmuştur. maktadırlar. Bu rakamda Japonlann lasmenfaatlerini da;ma tanıyageldiği halde vessül ettiğini ve Cebuayı işgal eden in de, birdenbire harb hatlarının tam merbulunmaktadırlar. Bu memleketler, kuv vibile lisans almış olan kontuvarlar dahil Halifaks'ın nutku hakkında Alman İngiltere bugüne kadar Almanyamn teş giliz kuvvetlerinin İmam Yahya tarafınkezine girmiş bulunacak, oradan, düş vetlerini, müsterek düsmana müttehiden değildir. gazetelerinin tefsiri riki mesaide bulunmak istediği memle dan gönderilen kuvvetli bir müfreze karmanlarına derhal silâhlarının kuvvetini tevcih imkânına malik bulunmakla beraBerlin 11 (a.a.) Diplomatische Kor ketlerle olan münasebetlerini boğmaya şısında ric'ate mecbur olduğunu bildir Meokuf İngiliz ataşemiliteri duyurabilecek ve korkunc yaralar açabi ber tesisatlarını dağimk vaziyete getir respondenz, İngiliz Hariciye Nazırı Lord çalışmıştır. mektedir. Tokyo 11 (a.a.) îyi malumat alan lecektir. Fakat, bu merkezî vaziyetin fay mek, icabında tayyare menzilinden uzakHalifaks'ın son nutkunu mevzuu bahseAlman milleti, İngilterenin muallâkta Japon kaynağından bildirildiğine göre, Bu gazete bu münasebetle diyor ki: dalarına mukabil, komşularının ayni lastırmak suretile, tahrib edilmeleri im derek d:yor ki: bulunan meseleleri memnuniyet verici «İngiltere, İtalyan İngiliz mukavelesi merkeze müteveccih darbeleri karşısında kânını azaltmak ihtiyarına da sahibdir Arita bu sabah Sir Robert Craigie ile «İngiliz siyaseti evvelce hedefinin dün bir tarzda halline yardım edeceğine dair ni ihlâl etmektedir. Bu hareket, îtalyanın maruz bulunduğu tehlikeler vardır ki, ler. Ezcümle bizim hava üslerimiz, Fran yaptığı mülâkat esnasmda, Japon hüku ya sulhunu muhafaza etmek olduğunu Lord Halifaks'ın sözlerini dinlemiştir. ilân ediyordu. Şimdi müttefik devletleİngiltere böyle bir hal tarzı için neyin şarkî Akdenizdeki hayatî mevkiini ta'nrib îtalya, hayatî merkezlerinin uzaklığı ve sanm ve Cezairin garbına doğru geri çe metinin Kalganda mevkuf bulunan îngiliz rin hayatî rnenfaatlerini bütün vasıta lâzım olduğunu pekâlâ bilir. Fakat iti etmek olan büyük İngiliz plânının bir kıs dağınıklığı sebebile, bu darbelerin tesirini kilebilecektir. Hinihacette, fabrikaları ataşemiliterinin serbest bırakılması hak larile muhnfaza edeceğini bildiriyor. madı, iyi niyetli sözler değil, icraat mı olarak telâkki edilmek lâzımdır. în hafifletmek imkânından mahrum bulun mızdan bir kısmını Fasa veya İngiltereye kındaki istegi reddettrğini İngiliz büyük Fakat boyle bir siyasetin uyandırdığı ispat eder ve bu icraat da İngilterenin gilterenin bu hareketi, münhasıran ltal maktadır. nakledebiliriz. Bizzat bu topraklar ciddî elçisine bildirmiştir. endişeler önünde Lord Halifaks, îngiliz şimdiki çember siyaseti g:bi İngiliz he yayı istihdaf eden Türk İngiliz anlaş Tokyo 1 1 (a.a.) Domei Aiansî İtalya, bu noktai nazardan, bilhassa bir tehdid karşısında kaldıklan takdirde, çember siyasetinin asıl istihdaf ettiği defleri hakkında emniyetsizlik tevlid e masile ifadesini bulan siyasetin neticesineşrettiği bir tebliğde diyor ki: zayıftır. Arazisinin derinliği yoktur. P6 Amerika istihsalâtmdan istiane etmek eliAlmarryaya karşı İngilterenin iyi niyet decek icraat değlidir.> dir. Ayni zamanda îngiltere Filistin hâCalgan'da 15 mayıstanberi mevkuf vadisi ancak 400 kilometre uzunluğun mizdedir. Balkan ve Yakınşark devlet ınırımilimilllllllllinimilllllllllüüllllllllllllllllinillllllllııınnırMi diselerile Yakınşarkta sarsılan mevkiini bu dadır ve yarımadanm en geniş noktası leri, ayni şekilde tertibat almakta muh tutulan îngiliz teğmeni tercüman Cooper suretle kurtarabileceğini ümid ediyor. 250 kilometreyi geçmez. Bütün mahsu tardırlar. Tuna ovaları, Rusyanın uzak Japon makamları tarafından casusluk cürFakat bu sefer İngiltere yalnız Yemenin lât buraya sıkışmış kalmıştır. Dağlar, va tnıntakaları, Küçük Asya ve Mısır içeri mü sabit olmadığı için tahliye edilmiş ve değil fakat şarkî Akdenizdeki vaziyetinin ziyeti büsbütün vahimleştirmektedir. A leri, üslerin, lüzum görüldüğü kadar uzak bu akşam Pekine gelmiştir. İngiliz baskın hareketlerile tahribine as'a razinin büyük kısmını örten Afennin dağ larda tesisini ve taarruz kuvvetlerinin, büîngiliz ataşemiliteri teğmen Spear ise meydan vermemeğe azmetmiş olan büyük ları, sanayıin hemen heyeti mecmuasını, tün ciyadetile bu mıntakalardan ileri a tahkikatm sonuna kadar mevkuf kalacakİtalyan devletinin de şiddetli mukavemedaracık P6 havzasına sürmüş, onu orada tılmasın: mümkün kılmaktadır. tır. tile karsılaşmış bulunuyor.» tayyarelere bir hedef haline koymuştur. Muhitteki devletlerin hava bakımından Londra, tekzib ediyor Harb malzemesi fabrikalarmın heyeti sahib oldukları üstünlüklerle, İtalyanın Londra 1 1 (a.a.) Völkischer Beo umumiyesi, birkaç saat içinde, tamir ka[Başmakaleden devam] merkezî vaziyetindeki zâf, bu suretle, Paris 11 (a.a.) Bugün öğleden bahter gazetesinin guya İngiliz kuvvetleri Roma 1 1 (a.a.) İspanya Dahiliye bul etmez şekilde tahrib edilebilecektir. ayni zamanda görülebılıyor. Buralarda okutulanlar adam olaNazırı Suner ile İspanya askerî ve bahrî sonra Harbiye mektebi karşısında dikilen tarafından Yemene karşı harekette bu Diğer taraftan, gene dağlar, İtalya yaheyeti azasmı Mussolini Venedik sara Mareşal Joffre' m heykeli merasimle açıl lunulduğuna dair verdiği haberi resmî înİtalyanın coğrafi vaziyetlerinden ileri rak yetişrnek için değil, şehadetname sarımadasmın şimalile cenubu arasındaki ymda kabul etmiştir. îtalyanın îspanya ve mıştır. Merasimde Reisicumhur Lebrun, giliz mehafili kat'î olarak tekzib etmek münakaleyi temin eden demiryollanm gelen bu zayıf durutn, memleketin tabiî hibi olmak için okuruluyorlar! Diyor. îspanyanın da İtalya büyük elçileri bu ka Başvekil ve Millî Müdafaa Nazırı Da tedir. deniz kenarma atmış; bu suretle, açıktan kaynaklannın çok mahdud olması ve deladye ve hükumet azası da hazır bulun . Bu iddia, Maarif Vekâletini bulde hazır bulunmuşlardır. İngiliz hükümdarları dünya gelen hücumlara karşı muhafazalarını im niz münakalâtının tamamen durması yü eder ve yeni bir meseledir; baremalâkadar muştur. kanuniHeyet daha evvel Chigi sarayında Hakânsız hale getirmiştir. Bunun neticesi o zünden, harb zamanında daha vehamet sergisini gezdiler Daladye, söylediği nutukta, Mareşalin riciye Nazırı Kont Ciano'yu ziyaret eylarak, münakalât çabucak dumura uğra kesebedecektir. İtalyan başkumandanhiı le münasebetini göremiyorum. Eğer Türk Nevyork 11 (a.a.) İngiltere Kral ve harb esnasındaki faalıyetıni çızmiş ve yabilecek ve bu hal, askerî harekâta ol nra, bu tehlikeyi, «hava ve kara orduları mekteblerinde tabsilin mahiyeti bu kadar lemiştir. Kral.çesisaat 12.30 da enternasyonal sermanasız ve geri telâkki ediliyorsa, mentıItalyan tayyarecileri de dönüyor Marne meydan muharebesini mevzuu giyi gezmiştir. İngiliz hükümdarlanmn duğu kadar, memleketin umumî faaliye nı yıldırıtnâsa bir şekilde harekete geçirmek» suretile, kısa sürecek bir harb saye leket hesabına cidden yazık olur. Diplobahsederken demiştir ki: muvasalatmda 21 pare top atılmıştır. tine de sekte vuracaktır. Kadiks 11 (a.a.) İspanya dahilî sinde bertaraf etmek ümidini beslediği ma almak için mektebe gitme zihniyetini « Marne muharebesi gururlu Belçi İngiliz hükümdarlanmn sergiye muvaLimanlar da, buna benzeyen tehlike harbine iştirak etmiş olan îtalyan tayyaremalumdur. Mizacı fazla heyecanlanmağa Maarif Vekâleti kökünden kazımalıdır. kanın asil fedakârlığını ve hakır görüien salatlarında İtalyan paviyonu reisi Ami lere maruzdur. Hiçbir körfez yoktur kı, cileri «Duilio» vapurile saat 20 de Cenoküçük İngiliz ordusunun kahramanhğını ral Cantu halkm tenkid edic. mınltılan doğrudan doğruya tehdid karşısında bu çok müstaid bir milletin böyle bir hare îcab ederse yeni kanun projesi üzerinde vaya hareket etmişlerdir. General Kindehatırlahr. Bu muharebe yapılırken şarkî arasında faşist usulile selâm vermiştir. lunmasm. Limanların hepsi kıyılardadır ve kete geçmesi itnkânını hiç kimse inkâr de bir takım değişiklikler yapılabilir. lan'ın riyasetinde İspanyol heyetile 280 Fakat: Enternasyonal sergi reisi, Krala, ya hava defi topçusu müdahaleye vakit bu edemez. Fakat, Avrupa büyük devletleri Prusyada mühim Alman ordularını tespit îtalyan makinisit ve teknikçi 70 îtalyan nnki dünyanın bir remzi olmak üzere lamadan hepsi top ateşi altına almabile arasında zuhur edecek bir harbde, bu Diploma hakikî kıymeti ifade edeeden Rus askerlerini bugün hatırlamamak tayyarecisile birlikte vapura binmişlerdir. kristalden bir kürre ve bir de altm p. mümkün müdür}» cektir. Bizzat Napoli limanı bile hava hareketin sür'atli bir netice temin edece mez. însan mektebe gitmeden de bir işin ramid takdim etmiştir. Almanyaya giden tspanyol Hatib, Joffre'ın meziyetlerini, sebathücumlarına karşı müdafaasızdır. Deniz ğini ummağa, ne tecrübe, ne de mantık ehli olabilir. Kral ve Kraliçe, Belçikaya da de, Pelermo ile Caglieri arasında 160 müsaade etmez. generalleri Diyerek esasa taarruz etmek, dogrj bir kârlığını, cesaretini ve soğukkanlılığmı tegidecekler Berlin 11 (a.a.) Görinğ'in daveti barüz ettirmiş ve sözlerini şöyle bitirmiş Garb ve Balkan devletlerile olacak bir görüş sayılamaz. millik mesafe dahilinde yapılacak gözcüLondra 11 (a.a.) Star gazetesinin lük, bahriye kuvvetleri tarafından devam harbin, İtalyayı maruz bırakacağı ölütn üzerine Almanyada bulunan îspanyol tir: Dünyanın her tarafında idare mekaverdiği bir habere göre, İngiltere Kralı, lı surette temin edilebilecektir. Fakat, ha tehlıkelerı karşısında, şeflerin, bu uçuru nizmasmın başlıca düşmanı sayılan ve generalleri, Berlinin 60 kilometre cenu . « Fransanm mukadderatına, böyle Belçikayı 24 28 ilkteşrın tarihlerinde bunda bulunan Juterborg kamplarındaki sarsılmaz bir iman misali ortada duruıken va kuvvetlerine karşı, açık denizlerde de ma sürüklenmeğe nasıl muvafakat ede başıboş bırakıldığı takdirde umumî hizresmen ziyaret için Kral Leopold'ün vameti felce uğratan o meş'um «adam kavamlı bir sed vücude getirmek imkânsız cekleri suale değer bir keyfiyettir. talimlerde hazır bulunmuşlardır. General bugünkü kararsızlıklar karşısında kirn ki davetini kabul etmiştir. yırma» derdile başka yollardan mücadeolup, bombardıman tayyareleri, bir ileri Solcahaga atış talimlerine bizzat işlirak utanıp kızarmadan telâşa düşebilir?» Küba Hariciye Nazırı istifa îeye kalkmak, eğer imkânsız değilse heretmiştir. Tekirdağında ilk arpa halde daha zararlıdır. etti Lord Halifaks'ın nutku Berlinde nasıl anlaşıldı? Bir gazete; «Lord Halifaks, çemberleme siyasetini muhik göstermek için yeni birşey söylememiştir» diyor Yeni baremler Lâyiha, bugün B. M. Meclisinde görüşiilecek îtalyanın vaziveti Çinliler Kanton'a yürüyorlar HongKong 11 (a.a.) Çekia A jansı bildiriyor: Doğu cephesinde faaliyette bulunan Çin çeteleri Şanghay etrafmda muazzam bir çevirme hareketi yapmaktadırlar. Bu çevirme hareketi Japonlarm civar mahailelerle münakale ve muvasalalarını kesmeye matuftur. Lunghdan Şanghaya kadar Uangho nun iki sahili Çinlilerin kontrolu altmdadır. Çinliler 4 haziranda Sanghay yakınmda Nanuei Maru ismindeki Japon gemisinin mürettebatını esir etmişlerdir. Çinliler Şanghaym batı kısmını Fransız bölgesinin cenubunda Nanyao şehrine bağlıyan yol boyunca müteaddid stratejik noktalar işgal etmişlerdir. Uydurma bir haber İngilizler, Yemene bir baskın yapmışlar! îspanya Dahiliye Mareşal Jofr için Nazırınm mülâkatı dikilen heykel Suner, Mussolini tarafın Fransız Basvekili bir nutukla abideyi açtı dan kabul edildi Diploma meselesi Havana 11 (a.a.) Cumhurreisi Tekirdağ 11 (a.a.) Dün, Zahire BorLaredo, Hariciye Nazırı Remosun isti Roma 1 1 (a.a.) İtalya bugün, sasına 800 k lo taze arpa mahsulü geti fasını kabul etmiştir. Nazırın üç hafta evDuçe'nin tesis ettiği bayriye bayrammı rilmiş ve törenle kilosu otuz iki buçuk vel verdiği istifa bazı diplomatik müzakekuruşa satılmıştır. tes'id etmiştir. Casablanca 11 (a.a.) Fas Sultaİskenderun 1 1 (Hususî Muhabirimizrelere intizaren reddedilmişti. Nazırın yeRomada, bahriye şerefine yapılan büTekirdağında sürek avları rine müsteşar Miguel Campanın geçeceği den) Büyük kurultaya iştirak eden nı, «Kantonba» vapurile Fransaya hareyük merasimde Kral, Duçe, Amiral ThaTkeirdağ 11 (a.a.) Tekirdağımn Ka Dİldirilmektedir. delegelerimiz, Hataya döndüler. Mera ket etmiştir. Limanda bulunan «Proon di Revel ve Savva ailesine mensub raca Klavuz köyü halkı bir ay içinde vence» Yugoslavyanın Ankara elçi simle karşılandılar. Delegelerden Ab tana 4 zırhlısı 12 pare top atmışur. SulPrenslerin ekserisile Serrano Suner ve yaptıklan sürek avlannda 47 yaban doçocuğu da refakat etmektedir. durrahman Mursalla görüştüm. Değişmez liği değişti îspanyol heyeti azası hazır bulunmuslar muzu vurmuşlardır. Çocuklar AIpo dağlarında kâin Villars Baskan İnönününe tazimata giden heyet dır. Belgrad 1 1 (a.a.) Yugoslavyanın arasında bulunmak şerefine erdiğini, Millî de Lans'a gideceklerdir. Alman Dahiliye Nazırı PeşMilletler Cemiyeti nezdindeki daimî mu Şefin Hatay delegelerile bilhassa alâkaBu münasebetle yarımadanm bü!ün Sultan, Fransanın muhtelif merkezleteden ayrıldı rahhası Sumenkoviç Ankaraya, Varşova bb'lgelerinden bahriyeye mensub 20 bin r olarak kendisine şunları söylediğini rinde ve bilhassa Paris civarında Champs Budapeşte 1 1 (a.a.) Alman Da :lçisi Vukoviç Atinaya, Londra büyük kışi Romaya celbedilmiştir. şatosunda ikamet edecektir. 18 inci asırbeyan etti: hiliye Nazırı Frick ve zevcesi bugün saat Merasimin ilk kısmı meçhul askerin 14,20 de trenle Almanyaya hareket et elçisi Kassildolats Berne, Prag elçisi Pıc« Hataya olan sevgimizi, ona neka dan kalma mükellef bir bina olan bu tiç Varşovaya, Ankara elçisi Subotiç mezarı başında cereyan etmiş, Kral Ama mişlerdir. Londraya, Atina elçisi Lazareviç Brük dar kıymet \erdiğimizi görüyorsunuz. şato, birkaç sene evvel sahibj tarafından vudluktaki ihrac hareketi esnasmda ölen Nazır Frick, Macaristanla dost mem sele tayin edilmişlerdir. Hatayın idarî işleri bitmiştir, siyasî işini devlete terkedilmişti. bahriyelilerin ailelerine nişan dağıtmısur. leketler arasında daha sıkı bir teşriki mede bitiriyoruz. Macaristan, Almanya ile ittiAlmanlar Lilde bir sergi Müteakıben Kral, Duçe ve diğer şah sai etrafmda noktai nazar teatilerinde buHataylılara selâm söyleyiniz; müsterih fak yapmıyacakmış açtılar siyetler Venedik meydanında toplanan lunmuştur. olsunlar.» Budapeşte 11 (a.a.) Nemzeti UjLille 11 (a.a.) Almanyamn Parisaskerî ve yarım askerî teşekküllerin ge . Tataresko, Paris elçiliğinden Reisicumhurun bu büyük iltifatı Ha sag gazetesi, Alman Dahiliye Nazırınm teki büyük elçisi Kont Weezeck, Lilleçidinde hazır bulunmuşlardır. tayda sonsuz bir sevinc ve iftihar uyan istifa etti deki sosyal terakki sergisindeki Alman Peşteyi ziyareti münasebetile bazı FranBulgar Basvekili tekzib dırmıştır. Berlin 11 (a.a.) Bükreşten bildi şubesini açmıştır. sız ve îngiliz gazetelerinin Macaristan ediyor rildiğine göre kraliyet meclisi azasmdan Elçi bu münasebetle verdiği nutukta Fransova Jozefin torunu öldü hakkında işaaya devam ettikleri asılsız Paris 11 (a.a.) Viyanadan büdi Sofya 11 (a.a.) Fransız Paris Soir Romanyanm Paris büyük elçisi Tatares ezcümle demiştir ki: haberleri ve bilhassa Macaristanla Al rildiğine göre İmparator François Josef'ın ko istifa etmiş ve Kral bu istifayı kabul « Lille sergi idaresinin seçtiği mevgazetesi Başvekil Kö'seivanoFıın bir mümanya arasında bir askerî ittifak yapılazuu milletler arasında en iyi anlayış te torunu Prens Rudolf Windischgratz bu cağına dair verdikleri malumatı şiddetle lâkatım neşretmektedir. Halbuki Basve eylemiştir. Bu haber resmen teyid edilmemiş ol minine yardım için bilhassa müsaid telâk motosiklet yarışı için antrenman yaparken tenkid ediyor ve diyor ki: kil mezkur gazetenin muhabirine mülâkat makla beraber Tataresko'nun bu anî isti ki ediyorum. Zira her hükumetin takıb diğer bir motosiklete çarparak, kafatası vermemiş, ancak kendisile görüşmüştür. «Alman Dahiliye Nazırına münhasıfasınm büyük elçinin hükumeti ihmal e edilecek bir ideal olarak kendine en bü yarılmış ve hastaneye naklolunurken öl ran Dahiliye Nezaretine mensub idare aBu görüşme de Başvekilin söylemediği derek Paristen doğrudan doğruya Kra'a yük iftiharla çizeceği gaye, nihayet içti müştür. damlarının refakat etmesi mevzuubahs şabazı ifadeleri muhtevi olarak intişar et •anorlar göndermiş olmasından ileri gel maî terakki vani bütün vatandasiar için 26 yaşmda olan Prens amatör bir moyiayı tekzibe kâfidir.» (osiklet yarışçısı olarak tanınmaktaydı. diğı zannolunuyor miştir. salim hayat şartları ihdasıdır. Romada bahriyeliler şerefine yapılan merasim mahsulü Kurultaya gelen Hatay Fas Sultanı dün Franheyeti İskenderunda saya hareket etti NAD1R NADİ Yugoslavya Münakalât Nazırı Almanyaya gidiyor Belgrad 11 (a.a.) Yugoslavva Münakalât Nazırı Spaho'nun Alman yaya gideceği bildirilmektedir. Belçikada bir maden ocagında kaza Liege 11 (a.a.) Val Benoit kömür madenlerinde bu sabah bir grizu patlamış ve altı kişi ölmüştür. ıııııiııııtıııııııııııııııııııiııııiııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııiıııııııınııııı Yeni romanımız Uçurumda Bir Genc Kız Yazan : SERVER BEDİ Pek yakında Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog