Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

i~i>ttıIİİJlkJ 1 C/l 12 Haziran 1939 MA4I EiRUZ Tarihî roman: 51 Yazan: Kadircan Kaflı ( Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Rasadhanemiz Halkın dilekleri 1 Temmuz ve Barbaros Bir denizci kariimiz yazıyor: «Dünya denizcilerinin en büyüğü ve Türk deniz tarihinin en yüksek siması Amiral Barbaros Hayreddinin hatırasını bir ihtifalle anmak ve j büyük denizciye lâyık olan hürmeli ^ 1 göstermek ancak Cumhuriyet dev I rinde ve geçen sene bugünün çocuk i larına nasib oldu. ' Fakat kanaatimce gene yanlış bir ) ' iş yapıldı. Barbaros ihtifalinin ya ' pılması için dâhi Türk Amiralinin yalnız bir tek zaferi olan Preveze harbinin neticelendiği gün seçildi. Halbuki Barbaros Hayreddin, bütün denizcilık hayatı boyunca hemen hergün bir zafer kazanmış ve Türke ülkeler maletmiş bir simadır, Preveze zaferi, belki onun en büyük zaferidir. Fakat, bu, onun diğer ( zaferlerinin küçük olduğu manasına ^ gelmez. Geçen sene Barbaros ihtifalinden evvel Cumhuriyet sütunlarında bu vesile ile ihtifalin Türk denizciliğinin büyük bayramı olan 1 temmuzda yapılması teklif olunmuştu. Hakikaten ihtifal o gün yapılsa, denizlerde Türk hakimiyetinin teessüsüne çalışan^ Barbarosun ruhu şadolur, kanaatin \ deyim.» Zavallı dalgıç! Ingiltere Almanya arım asra yakın bir zamandanberi Avrupa ve dünya politıkası hep İngiltere ile Almanya araandaki zıddiyet, rekabet ve itimadsızlığm tesiri altmda kalmıştı. Umumî Harbin ;ıkmasında dahi başlıca amil bu olmuş :u. Şimdi de bütün Avrupa; bu kıt'anın :n büyük bahrî devleti İngiltere ile en :üyük askerî devleti Almanya arasında ki eski zıddiyetin bütün şiddet ve vaha metile tekrar kendisini göstermiş olmasmdan ıstırab çekmekte ve sulh tehlikede bulunmaktadır. Bu zıddiyet ikinci ÇekoSlovakya buhanmdan yani Bohemya ile Moravyanın Almanyanın içine alınmasından sonra büsbütün açığa vurmuştur. Dünya sulhunun İngilizlerle iyi geçinmeye bağlı olduğunu öğrenen Hitler, Mein Kampf'ta yazdığı gibi bu harbin başlıca sebeblerinden biri olan İngiltere ve Almanya arasındaki donanma rekabetinin bir daha ortaya çıkmaması için, 1935 :e İngiliz İmparatorluğile bir deniz anlaşması akdetmişti. Birinci ÇekoSlovakya buhranından sonra da Hitler Çemberlayn'le birbirlerine karşı ebediyen harb yapmıyacaklarına dair bir beyanname mzalamışlardı. Halbuki Lehistana İngilterenin teminat vermesi akabinde bu hareketi Almanyanın hayatına bir kasid sayan Hitler'ın ilk mukabelesi de İngiliz Alman donanma muahedesini feshetmek olmuştu. Maahaza yenisini yapmak ve anlaşmak için de müzakere kapısını açık bırakmıştı. Fakat gün geçtikçe bu kapı dahi kapanmıştır. Çünkü Almanya; İngilterenin kendisine müttefik bulmak ve teminatla bağlanmak üzere yaptığı her teşebbüs ve hareketi yeni bir husumet eseri ve faaliyeti saymıştır. Uzlaşma ve anlasma kapıları sımsıkı kapandıktan sonra yahud Almanya hükumeti böyle bir kanaate geldikten sonra gerek Hitler gerek muavini bulunan devlet adamları bütün nutuklarında Alman milletinin dünyada yegâne can düşmanı daima îngiltere olduğunu ilân ediyorlar. Koca Hasanın vaktile Osmanlı uğruna kılıc salladığı elinde, şimdi Osmanlı elile açılan yaraların kanları vardı! Vaktile Kalenderoğlunun yanında cellâdlık yapan bu adam nasıl oluyor da şimdi Osmanlı sipahilerile beraber bulunuyordu. Hem de üstübaşı gayet düzgün, pek şatafatlı olduğu gibi yanında ve arkasında bulunanlara kumanda ettiğine de şüphe yoktu. Kayış Mehmed selâm bile vermeden, sert bir sesle sordu: Koca Hasan nerede?.. Deli Durmuşun benzi attı; bir adım geride duran oğluna döndü ve göz kırptı: Gördün mü? Sabah evde yoktu. Sonra görmedim; bir bakayım, dere boyunda olmah!.. Delikanlı oradan uzaklaştı. Yirmi adım ötedeki bir evin önünde merakla Osmanlılara bakan bir çocuğa yavaşça birkaç söz söyledi. Çocuk evin arkasındaki çitten atlıyarak mesçid önüne doğru koştu. Fakat tam oraya ulaşarak Koca Hasana: Deli Durmuş söyledi; gizlenesin! Diyeceği sırada Kayış, Mehmed de dörtnal meydana girdi. Koca Hasanın Maarif Vekâleti, müessese için yeni bir teşkilât projesi hazırladı Denizcinin bataklığa saplanarak öldüğü tahmin ediliyor Evvelki akşam Halicde bir gencin boğulmasile neticelenen feci bir kaza olmuştur. Ayvansarayda yeni yapılmış olan çeltik fabrikası nhtımı önünde bu fabrikanın yanında bulunan cıvata fabrikasına aid büyük demirleri çıkartmak için, fabrika sahibi; Eşref, Ahmed ve Hamdi namında üç dalgıcla anlaşmıştır. İşe başlanmış, evvelâ Hamdi dalmıştır. Aradan uzun bir zaman geçmiş, denizin dibindeki dalgıc işaret vermemıştir. Hamdi çıkarıhp hastaneye nakledilmişse de ölmüştür. Zabıta, facianm cereyan şekli üzerinde tahkikat yapmaktadır. Dalgıcm bataklığa saplandığı anlaşılıyor. Başka bir boğulma hâdisesi Dün Kumkapı açıklarında da bir gene boğulmuştur. Fenerde Aynalıçeşmede 38 numarada Koçonun kızı Eleni, Çakmakçılarda Büyük Yeni handa gömlekçilik yapan Mansur isminde bir gencle buluşmuştur. îki gene bir sandal safası yapmak kararile Kumkapıya gidip sandala binmişler, açılmışlardır. Oldukça uzak bir mesafede bir banyo yapmak hevesine kapılan iki gene soyunmuşlardır. Gene kıza cesaret vermek için evvelâ Mansur denize atlamış, Eleni de bu atlayışa hayran olarak Mansurun nereden çıkacağını merakla beklemeye başlamıştır. Dakikalar geçmiş, Mansur çıkmamıştır. Etraftan yetişenler Mansurun boğulduğunu anlamışlardır. Tahkikat yapılmaktadın V önünde durdu: Moruk!.. Doğrusunu söyle! Torunun nerede? Bilmiyorum. Gitti. Nereye? İstanbul yolunu gösterdi. Kayış Mehmed yere atladı; kırbacını ŞEHİR ÎŞLERÎ bütiin hızile ihtiyann yüzünde şaklattı. Bir daha vurdu ve buruşuk derinin üstünBelediye varidatı nasıl de şakaklardan çeneye doğru iki taraflı Belediye ile fırıncılar cemiyeti arasınarttırılacak? kızıl ve mor kabarıklar görüldü; birkaç da yapılan son temaslar üzerine mühim İstanbul Belediye bütçesinin varidat damla kan beyaz sakahnın tellerinde parbir vaziyet hasıl olmuştur. Bu vaziyet kısmının yeni formüller bulunarak artladı. dolayısile bakkallar, bugünden itibaren tırılması yolunda yapılan teklifler Da Kayış Mehmed homurdandı: ekmek satamıyacaklardır. hiliye Vekâleti tarafmdan tetkik edil Eski gidişini sormuyorum. Şimdi Bundan bir müddet evvel buğday fi miş, bir kanun lâyihası hazırlanmıştır. Hitler son nutkunda ingilterenin Unerede? İkı hafta önce hünkâr sarayınatlarındaki tereffü dolayısile îstanbulda Yapılan hesablara göre, bulunan for mumî Harbı sırf Almanyayı mahvetmek dan kaçtığını bilmez misin? Kaymakam ekmek narkının yükseltilmesi zarureti müller sayesmde îstanbul Belediye bütiçin yaptığını iddia etmiştir. Şimdi AlSarıkçı Paşa emrile geldim. Çabuk söyhasıl olmuş, fakat narkın yükseltilmeme çesi varidat kısmı, 1,5 milyon kadar arman milletinin nazarında bolşevik, yahudi le, yoksa!.. si, hatta düşürülmesi için tedbirler alın tacaktır. B.eiexiiyeye devredilmekte ove Fransrz' düşmanlığı hiç mesabesinde Koca Hasan elmî* "yuzîrne^götürdü, mışn. lan elektrik, tramvay ve tünel hasılatı kalmıştır. Bilâkis Alman milletinin hayat sonra çekerek baktı. Vaktile Osmanlı uğBu aralık Belediyede müteşekkil eko bundan haricdir. ve saadeti yalnız İngiltere ile son ve kat'i nomik istişare heyeti, ekmek meselesini runa kılıc salladıgı o elcîe •şirh'dr Osmanlı Öğrendiğımize göre, Belediye, cib'ayet hesabı görmeğe bağlı kaldığı kanaati iyke bütün ehemmiyetile tetkik etmiş ve ektarzı ıslah edilecek, Belediye gelirleri elile açılan yaraların kanlan vardı. yer etmeğe başlamıştır. mek fiatının indirilebilmesi için bazı ted tamamen tahsil olunacak ve bakaya nıs Dün akşam geldi, geceyarısı ata Almanların kalbinde İngiliz düşmanlıbirler meyanında ekmek imaliye ücreti beti haddi asgariye indirılecektir. binip gitti. ğı kökleştikten sonra yeni bir umumî harnin çu%al başma 50 kuruş tenzilini de Yalan!.. Atatürk köprüsünde.. DENÎZÎŞLERİ tavsiye etmişti. Belediye bu tavsiyeyi ye Atatürk köprüsünün Unkapanı cihe bin önüne geçmeğe tabiî imkân kalmıyaKırbac yeniden şakladı. Deli Durmuş caktır. Bunun için İngiliz devlet adamlarinde bularak imaliye ücretini bir çuval araya girecek oldu, fakat bir yumrukta Yeni idareler ve Denizbank unda 193 kuruştan 143 kuruşa indirmiş tinde bulunan 75 metre tulündeki orta rı bu kanaatin önüne geçebilmek ve angeri atıldı. Köylüler hücum için davramüteharrik kısımlan bu hafta yerine Denizbank, emri altındaki servisleri, ti. laşmaya yol açmak için son nutuklannda Safiye Sultan sekiz dokuz sene evvel konulacaktır. Bunun için tertibat alınnacak oldular. Koca Hasan Deli Duryeni kurulan Denizyollan ve Limanlar «Yenicami» nin yaptınlmasına karar verCumartesi günü geç vakit fırıncılar ce mağa başlanmıştır. Unkapanmdaki kı gayet itilâfcuyane lisan kullandılar. muşu yerden kaldınrken onlara: umum müdürlüklerıne bu ayın on be miyetile Belediye îktısad müdürlüğü adiği zaman oralardaki Yahudi mahallesım, Azabkapı tarafına geçirilecek ve Çemberlayn, Alman milletinin ebedî Allahaşkma siz karışmayın! şinden itibaren devir ve teslime başlı rasmda hasıl olan temasta, fırıncılar, busini «Hasköy» e kaldırtmıştı. Fakat kırk burada tespit olunacaktır. Ay sonuna ka düşmanı İngilizler olduğu yolunda bir Diye yalvardı. Belki köylüler bunlan yıldanberi İstanbulun hemen hemen bü yacaktır. Denizbank kendi bünyesine günkü narkın kâr bırakmadıktan başka, dar bu kısmın tecrübeleri ikmal ediLmiş kanaatin hasıl olması sulh için çok tehlihaklıyabilirlerdi; fakat onlardan da bir tün kredi işlerini ellerine alan bezirgânlar dahil uzak seferler hizmeti, yakın se bakkallara ve tablakârlara kilo başına ve olacaktır. keli olacağını ve İngilterenin Almanyanın çoğunun öleceğine yahud yaralanacaŞma ya «Eminönü» nden biraz öteye, yahud ferler hizmeti (sabık Akay ve körfez va rilen 20 paradan sonra zararlı olduğunu hayat sahasında iktısadî cihetten genişleYeni hastanenin yeri şüphe yoktu. Koca Hasan bunu istemi Galata tarafına çekilmişlerdi. İşte 1605 purları), Gemi Kurtarma müessesesi, bildirmişlerdir. Yapılan hesablar fırıncımesine asla mâni olmak istemediğini Kılavuzluk ve römorkörcülük, İstınye İstanbul Vilâyeti namına yapılacak Avam yordu. Kamarasında beyan etmiştir. senesinin sonlarına doğru bu adamların doklan, şılepçilik (sabık sosyete şilep lan bu iddiada haklı göstermiş, Belediye 400 yataklı yeni hastane binasının plâ İkinci bir nutkunda İngiltere teslihatını Deli Durmuş: bulundukları yerlerde büyük bir yeniçeri dahil), Van gölü işletmesi ve Yalova de yeni mahsule kadar narkı yükseltme Koca Hasan yalan söy!emez, ben kalabalığı vardı, çünkü maaş gecikmişti. kaplıcaları işletmesile bunlara müşabih meyi karar altına aldığmdan fırıncılara nını hazırlıyacak olan Fransız mütehas hiçbir devlete karşı harb teşebbüsünde ekmeği bakkallara ve ekmekçi şubelerine sısı Valter, bu ay sonunda şehrimize ge kullanmak istemediğini söylemiştir. İngide gördüm. Gece nal seslerini de duyYeniçeriler bazan da aldıkları günde teşebbüsleri Devlet Denizyollan umum verip vermemekte serbest olduklannı, an lecektir. liz Hariciye Nazırı Lord Halifaks Lordmuştum. İsterseniz her tarafı, bütün evliğe göre anılıyorlardı. Yedi akçe al«ın müdürlüğüne, İstanbul, îzmir, Mersin, Yeni hastane binasının yerini bu zat lar Kamarasında dikkate şayan mutedil cak ekmek narkınm behemehal sabit kaleri araym! lara yedişerli, beş akçe alanlara beşerli Trabzon liman :şletmelerini, palamar tayin edecektir. lisanla beyanatta bulunmuş ve İngiliz Diyordu. Koca Hasan da, torununun, deniliyordu. Bezirgânların da kredi aça şamandıralan, fenerler, deniz işaretleri, lacağını bildirmiştir. Şimdiki halde bu iş için Belediyenin tahtelbahri Thetis'in uğradığı faciadan Murtazanm kızı Rukuşa gönül verdiğini, cakları zaman sorduklan ilk soru: radyofarlar, tahlisıye istasyonlan, iskeFırıncılar, bakkallara bugünden itibaelinde iki yer vardır. Bunlardan birı İngiltereyi taziye edenlerin Hitlerl'e leleri ve bunlara aid teşebbüslerle bu ren ekmek veremiyeceklerdir. Îstanbulda onun ardmdan gittiğini söylüyordu. Kaçarhsın, ağam! Şişli tramvay istasyonunun bulunduğu neviden işleri, bılcümle iş,letme leva 183 fınn vardır. Halbuki ekmek satan Mussolininin olmaları milletlerin insaniyet Murtaza nereden gitti? Oluyordu. zımile beraber Devlet limanları umum 200 kadar ekmek şubesi, 4000 kadar mahalde Vilâyete a:d 30,000 metre mu esası üzere anlaşmayı samimî surette arzu înegöl yolundan... rabbalık arazi, diğeri de gene Şişlide Kendilerine kredi bulamıyanlar öbek müdürlüğüne devredecektir. ettiklerine hakikî delil olduğunu kaydetbakkal ve yüzlerce de seyyar ekmekçi Yalnız bunu doğru söyliyememişti. Bulgar hastanesi civarındaki hâli b r öbek toplanarak homurdanıyorlardı. Ne tikten sonra beşeriyete ve medeniyete niSöylendiğine göre, Denizbankın lâğ bulunmaktadır. Çünkü bu adamlar bindikleri şu çevik ve kısım sahadır. idi o günler! Mevacib hiç şaşmazdı. Her hayet verecek yeni bir umumî harbin sırf vile 60 kadar memur açıkta kalacaktır. kuvvetli atlan sürerek torununa yetişebiMeçhul motosiklet! Bu hastanenin Beyoğlu Erkek hasta üç ayın maaşına o aylaçın harflerinden bir anlaşmamazlık yüzünden çıkabiîeceBu memurlann ekserisi dolgun maaşlı lirlerdi. Halbuki şimdi onlar tnegöl yoOsmanbeyle Şışli arasmda yolun bir nesi civarında yapılması, şehre yakın ğini ve bunun için çok feci olacağını ve birer tanesini alarak isim takmışlardı. mütekaidler veya tekaüdlüğü gelmiş bulunda uzaklaşırken Koca Hasan da İztarafmdan diğer tarafına geçmekte olan lığı dolayısile daha elverişli görünmekte Meselâ şimdi rebiülâhır, cemeziyelevvel, lunan kimselerdir. ingilterenin anlaşmak için Almanya ile mit yoluna çıkaracağı bir atlı ile Çakır Ali Çakır, meçhul bir motosiklet'n çarp ise de istimlâk için fazla para sarfına hcemaziyelâhir taksitini almış bulunacakmüzakereye hazır bulunduğunu beyan ve Aliye haber ulaştırabilirdi. tiyac hasıl olacaktır. Deniz kulübü umumî heyet masile yaralanmıştır. lardı. Buna «recec» diyorlardı. ilân etmiştir. Kayış Möhmed sipahilerden dördünü içtimaı Üç ay dolduktan sonraki pazar günü ayırdı: İngiliz Başvekili ikinci nutkunda ortayeniçeri kâtibi mevacib defterini sadnaGeçen hafta ikmal edilemeden kalan Şunun evini arayın! Torununu buda müzakere ile halledılmiyecek hiçbir zama götürür; bu sırada bütün ocak za Deniz kulübü heyeti umumiyesinin ikinlamazsanız yakın! mesele olmadığını bildirmiştir. İngiliz bitleri de dereceleri sırasile onun huzu ci celsesine dün devam edilmış, yeni iBiraz sonra Koca Hasanın küçük ve runa çıkarlardı. İlk salı günü de sarayda dare heyeti intihabı yapılmıştır. devlet adamlarının sözleri Almanya seksen yıllık yuvasından dumanlar yükse «Divanı hümayun» kurulur; Padişah kamatbuatı tarafmdan uzlaşmak ve anlaşParçalanarak çıkarılacak liyordu. Zavallı ihtiyar sipahi, bütün fes ardında yer alırdı. Büyük kırmızı kemak arzusunu gösteren birer alâmet ola . ganbot genclik, olgunluk, hitiyarlık saadet ve fe seler içine konulan paralar «Kubbealh»nrak karşılanmıştır. Lâkin amelî olarak ise lâketlerini yaşadığı bu yuvanm kül olu da kocaman bir yığm olurdu. Umumî Harb esnasında Bakırköy sanasıl başlanacaktır? Almanlar, İngilterchilinde kıyıdan 2500 metre açıkta batan şunu yaşlı gözlerle seyrediyordu. den filî ve hakikî fedakârlık ve teşebbüsO sırada bütün yeniçeriler, zabitleri Pelenkiderya ganbotu parçalanarak çıBiraz sonra onu bileklerinden bağlaler bekliyoruz, diyorlar. İngilizler ise, başta olduğu halde «orta kapı» ye gelir karılacaktır. Bu ganbot anî bir denizaltı mışlar, iki atlının ortasmda sürükliye süsöz ve iş sırası şimdi Almanyadadır, cevaler, sadrıazama ve diğer vezirlere selâm torpilile batmıştı. Kasasında bir miktar rükliye götürüyorlardı. bını veriyorlar. Cihan sulhunu elinde tuverirlerdi. Saray mutfaklarında Rİşen altm da bulunuyordu. Koca Hasan son dakikada Kayış tan iki büyük devletin aralannda anlaşcçorba, pilâv, zerde kazanları «BabüssaMehmede: bilmeleri için son bir fırsat daha zuhur etade» kapısına götürülünce «Kul kethü Kral Zogonun kardeşi hasta Son bir dileğim var. İzin ver dedası» elbisesinin eteğile bir işaret verirmiştir. Beşeriyetin akıbeti bu fırsatın kaSabık Arnavudluk Kralı Zogo, Franşunu Deli Durmuşa söyleyim! çıp kaçmamasına bağlı bulunuyor. di. O anda yeniçeriler, uzun külâhlarını, Diye yalvarmışh. Subaşı ile kethüda beyaz börüklerini, kırmızı şalvar ve kaf saya yapacağı seyahate ancak gelecek Muharrem Feyzi TOGAY hafta başında çıkabilecektir. Buna se araya girmişler, bu arzusunu kabul ettir tanlarmı dalgalandırarak koşarlar; yebeb, Kralın kızkardeşlerinden birinin mislerdi. mekleri alırlar, saraym geniş avlusunda Şişlı Sıhhat Yurdunda geçirdiği ameliKoca Hasan Deli Durmuşun boynuna öbek öbek oturarak yerlerdi. Binlerce ka yattan sonraki rahatsızlığıdır. Kral, KoFakültenin alacağı şekil Nüshası 5 kamstur Ankara (Hususî) Sıhhiye Vekâletinin yaptıracağı Ankara Tıb Faşık sesinin ve ağız şapırtısmın bütün ses lonyadan beynelmilel şöhreti haiz doksarılmış: kültesi ve klinikleri inşaatma temmuz içinde başlanacaktır. Üç dört sene Türkiye Haric Ali gelirse ona de ki beni ve Ru lere hâkim olduğu o dakikaları hayatla tor profesör Köferi davet etmiştir. icin sürecek olan bu inşaatm projelerini mimar Jean Walter kazanmıştır. icin kuşu götüreceği yere hemen gitsin! Be rının en mes'ud zamanı olarak sayanlar Profesör, bu sabah şehrimize gelecek Müessese dört büyük binavı ihtiva etmektedir. Birincisi fakülte binası, Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. ve hastayı muayene edecektir. Doktor, ikincisi arkasında 800 yataklı hastanesi ve daha arkasında da poliklinik binası ni beklemesin, aramasın. Çünkü İnegöle pek çoktu. 750 > 1450 » Altı ayhk seyahate müsaade ederse, Kral, seyahat ve dördüncüsü de bu binaların yanma gelmek üzere Tıb Talebe yurdudur. Üç ayhk saâ'varmak kısmet olmıyacak!.. 400 » 800 > [Arkası t>ar] gününü tayin edecektir. Ayrıca hamam önünde bir de nisaiye kliniği vardır. 150 » Yoktur Demişti. Bir aylık Haber aldığımıza göre, Maarif Ve . kâleti, İstanbul Rasadhanesi için mühinı Sahne o kadar acıklı idi ki köyün kü bir teşkilât projesi ve bir program hazırlamıştır. Program bir kanun lâyihasile çük mevdanı hemen karıstı. Gencler: Bizim böyle bakıp kalmamız al Büyük Millet Meclisine arzolunacaktır. Teşkilât projesine göre, Rasadhane iki çaklıktır; Koca Hasanı kurtarabilirdik! şubeyi ihtiva edecektir. Bu şubelerden biDiyorlardı. Fakat daha yaşlılar kendilerini mazur risi hey'et, diğeri jeofizik şubesidir. Hey'et şubesi, hey'et ve fizikî hey'et gösteriyorlardı: Devletle baş edebilir miyiz? Şim namile iki kısma ayrılacak, jeofizik şubediye kadar ne yapabıldık? Koca Hasan si ise zelzele, miknatıs, cazibe, meteoroloistememiş olsaydı, gene elbet seyirci kal ji, yer ve gök elektriği şubelerini ihtiva edecektir. İkinci kısmın bilhassa miknatıs mazdık... Delikanlılardan birkaçı hemen silâhla şubesi çok ehemmiyetlidir. Bu şube tayyarelerimize pusulalarını ayar imkânını nıp atlandılar. Kayış Mehmedle adamlannı «Erme verecektir. Rasadhane müdürünün bir başmuavini niboğazı» nda sıkıştıracaklarını, Koca Hasanı kurtaracakları gibi ona ve köye ya bulunacak, diğer iki şubenin başında da pılan hakaretlerin de intikamını alacak ayrı ayn muavinler çahşacaktır. Yeni şekille İstanbul Rasadhanesinin lannı söylüyorlardı. vaziyeti daha ziyade ilmî bir mahiyet aKestirme dağ yollannda, sık ağaclara lacaktır. Teşkilâtla Rasadhanedeki me ve çalılara karıştılar. Ertesi gün döndükleri zaman ne yapıl murların maaşları da artırılacaktır. dığını anlattılar: VÎLÂYETTE Boğazda pusu kurmuşlar. Kayış Mehmedle yanındakiler görünmüş ama araDahiliye Vekilinin kabul larında Koca Hasan yokmuş. Çok canettiği valiler ları sıkılmış. Hiç görünmeden sipahiler tstanbul Valisi Lutfi Kırdar, Manisa üzerine ok yağdırmışlar. Kayış Mehmed Valisi Faik Turel. Sıvas Valisi Muhtar bir an durup geri dönecek olmuş fakat Akman, Muğla Valisi İbrahim Akıncı oradan da oklar geldiğini görünce ileri Yalovaya giderek Dahiliye Vekıli Faik atılmış. Bu sırada arkadaşlarından üçü Öztrak tarafmdan kabul olunmuşlardır. vurulup düşmüş; onun da göğsünün sağ îhtiyar heyetleri hakkında tarafına bir ok saplandığını, atın üstünbir tamim de irkilerek elindeki kıhcın düştüğünü görVilâyetlere yapılan bir tamimde köy müşler. Subaşı hemen Kayış Mehmedin yanına koşmuş, onu kucaklamış; dizgin ihtiyar heyetlerinin elli liraya kadar oleri elinden alarak iki atı birden mah lan alacak, verecek ve kira davalanna bakabileceği, bunlardan on liraya kadar muzlamış ve sürmüş!.. olanlar hakkında vereceği kararın kat'î Dehkanlılar onların boğaza kadar ge olacağı, on liradan fazlası için alâkadarlirken tuttukları yoldan dönmüşler. Ak ların asliye mahkemelerine müracaat epınara iki saat kadar kaldığı sırada, Kar debilecekleri tebliğ olunmuştur. gacık köyünün mandırası önünde Koca Mesai saati hakkında yapılan Hasanın ölüsünü bulmuşlar. Zavallı ihtebligat tiyann bilek kemikleri birbirinden üç dört Geçen sene tatbik edilen yaz mesai saparmak ayrılmış, bacakları parçalanmış atm.n bu sene tatbik edilmiyeceğini yazve ensesinde derin bir hançer yarası varmıştık. Bu hususta Dahiliye Vekâletinmışl den Vılâyete şu tebligat yapılmıştıri' O sırada Kargacık köyünden de bir«Yaz mesai saati hakkmdaki Vekiller kaç kişi gelmiş* İmam Mustafa Efandi: Heyeti kararı kaldırılmıştır. Mesai ia Şehiddir, yıkamak lâzım gelmez! bahlan 9 da başlıyacak, 12 ye kadar deDemiş. Hemen namazı kılmarak kö vam edecektir. Öğleden sonra 13.30 da açılacak olan daireier, 17,30 da kapanayün mezarlığına gömülmüş. caktır.» 26 Bakalım, bu kararın neticesi ne olacak? Fırıncılar, bugünden itibaren şubelere, bakkallara ekmek vermiyecekler Baş kesilen meydan ... f Ankarada yapılacak Tıb Fakültesi J C u m hu r i yet Abone şeraiti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog