Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

riTMTTURtYET 12 Hazîran 1939 PHILCO •Radyolarını edensemz: d Vepdıgınız papanın Eğlenceli tenezzühlerinizi en yüksek marka ve kaliteden Meşhur BiANKi lo ^ o o fclmîslî kıymefınole bînRadyo almıs olupsunuz. TENZİLRTLI YENİ FİYflTLflR, „ TUuufotun en mühim bisikletterile vapınız 'Tir^.r S S i KL T A F i F L E R i Z A R ı F A Ğ L A M CtycJu bozufrncJi TROPİK modeâ 6 eamBcu T.L 135,. // n o 220,. (GÖZ PYFmi HRRIÇ) E 2AR EN C A O O E S i lajoUfo fobbÜULOi o€an PHILCO HRDYO RND TELEVISION CDRP. uMuMMtimsshr HEÜOS M Ü B S K f l T l . PASTİL KATRAN HAKKI Kaput Bezi ve iplik Malatya Bez ve iplik Fabrikalan T.A. Şirketinden : Yeni tesisatla faaliyete geçen Adana fabnkamızın silindirli 75 ve 90 santim B. (Tip 2 çıfçi) kaput bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater iplikleri imalâtı piyasaya arzedil mıştir. Sıparişler bir hafta içmde gönderilır. Sipariş için Adana fabrikamıza veya Ankara Atatürk bülvan And apartıman No. 4 daireye müracaat edilmesı. Telgraf adresi: Çeşid Ankara. keser tecrUbelidir. HOR OTOSİKLETLERi iktısadî, randımanlı ve fazla kullanışlı bir makineye sahib olmak isterseniz Yeni D E R I MERHEMİ Alelumum cild hastalıklannda tavsiye edilen «n mük«mmel merhemdir. Terkibi bütün dünya doktorları tarafından takdir kazanmıştır. Soğuk ve sıcaktan mütevellid cild çatlamalarında, e ğ ı t m a ve ustura yaralarında muannid ve kapanmayan yaralarda pek faidelidir. Yenideri merhemi her eczanede bulunur. HOREX MOTOSİKLETİNİ Tercihen isteyiniz. İN6İLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu, istanbul Saç Bakımı Güzelliğin en birinci şartL Zonguldak Valiliğ inden: Zonguldak Vilâyeti içinde Beycuma Çavcuma yolunda yapılacak «70000» lira keşıf bedelli şose inşaatı işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmesi 15/6/939 günü saat 11 de Zonguldak Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Zonguldak Nafıa Müdurlüğünde ve Daimî Encümen kaleminde görülebilir. Muvakkat teminat 5250 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale gününden sekiz gün evvel Zonguldak Vilâvetine müracaat ederek Vilâyet makammdan alınmış müteahhidlık ehliyet vesikasile Tıcaret Odasından bu yıl içinde alınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektublarmı yukarıdaki günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilâyet Daimî Encümen Reisliğine vermeleri ilân olunur. ( 3873 ) PETROL NİZAM Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesıri mücerreb bir ilâcdır. SAĞLAMLIĞI, ŞIKLIĞI, HAFİFLİĞ1 ve bilhassa UCUZLUĞU ile PİYASAMIZDA büyük rağbet kazanan B 1939 model B i S i K L E T ve hafif A U ER MOTOSİKLETLERİ En mUşkülpesend biniciyi bile memnun eder. ÇOCUKLARINIZIN SAGLIGI İCİN Bütün Münevver Anneler p Q g p ^ f J ^ ' i Bilirler. Fosfath, Vitaminli bir gıdadır. F OS F A T İ N: F O S F A T İ N: Çocuklann, 3 aylıktan itibaren tagaddilerini karşılar. BAUER Hakikî Türkiye Umumî Vekili: Mamulâtını yalnız, f ı F OS F A T ! N: En kuvvelli çocuk gıdasıdır. F O S F A T İ N: Renksiz yanaklan pembeleştirir. ARŞiMiDiS MÜESSESESiT.A.Ş.de bulabilirsiniz. TeEefon : 44750/9 istanbul, Beyoğlu Istiklâl caddesi No. 3034 F OS F A T İ N: Canlı, kanlı, fcuvvetli yavrular yetiştirir. F OS F A TI N : Fransadan gelir, taklidlerinden sakınımz. FOSFATİN F A L Y E R Markasile isteyiniz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog