Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

12 Haziran 1939 C< çabuk, daha kolay, daha kat'î bir tesir icra eder. Yalnız toptan satış yeri: Hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaz, S K | | f | E t A 7 sarılık, safra, sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti i n i V I D A f c ı karaciğer ekşilik ve yanmalarında ve bütün MİDE, BARSAK bozukluklarında kullanınız. H O R O Z m a r k a s ı n a d i k k a t . Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha Mazon v e Boton AZON EYVA TUZU ^ Jeposu. Yenipostane arkası N O . 31 11 MiDE SAPİKSIN Saç dökülme ve kepeklen mesinin ttnline geçer. DEPOSU: 0r. Ibrahim Ethem Kimyaevi Çemberlitaş Peykhane sokak No. 4 Jfö rlina Vapurların haftalık hareket tarifesi: 12 Hazirandan 19 Hazlrana kadar muhtelif hatlarda kalkacak vapurların isimleri, kalkış glln ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar Sah 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Tarı), Pazar 16 da (Karadeniz). Galata Rıhtımından. Bartın hattına Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Mersin), Sirkeci Rıhtımından. tzmit hattına Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur). Tophane Rıhtımından. Mudanya hattına Pazartesi 13 te ve diğer günler 8,45 te (Trak) sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 13,30 da ve Pazar ayrıca 20 de (Sus). Galata Rıhtımından. Bandırma hattına Pazartesi, Çarsamba ve Cuma 8,15 te (Sus). ayrıca Çarsamba 20 de (Mersin ), Cumartesi 20 de ( Antalya ) . Karabiga hattına Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane Rıhtımından. İmroz hattına Pazar 9 da (Tayyar). Trçohane Rıhtımından. Ayvalık hattına Çarsamba 15 te (Saadet), Cumartesi 15 te (Bartm). Sirkeci Rıhtımından. İzmir Siir'at hattına Pazar 11 de ( E g e ) . Galata Rıhtımından. Mersin hattına Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Dumlupınar). Sirkeci Rıhtımından. Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon numaralan yazılı acentalanmızdan ögrenilir. Karaköy acentalığı Karaköy, Köprübaşı Tel: 42362 Galata acentalığı Galata, Deniz Ticareti Tel: 40133 Müd. binası altmda Sirkecl acentahğı Sirkeci, Yolcu salonu Tel: 22740 İstanbulda Yalıköskü sokağında Eminönünde Topkapı tramvavlarınm durduğu verde kâin Bankamız emlâkinden Ayniye hanmda ayrı avrı kiraya verilmekte olan depolardan 6 numaranm kira müddeti 14 haziranda 1 ve 2 numaralıların da 30 haziranda tamam olacaktır. Bunların hepsini vevahud her hangi birinj kiralamak istiyenlerin 12 haziran 1939 pazartesi günü saat 14 te her birisi için 500 lira ilk teminat akçesile E^nkamızm Yapı ve Bmalar Servisine müracaatleri. ( 4109 ) Karadeniz hattına Deutsche Lufthansa Junkers Ju 52 tipinden 3 motorlu biiyük tayyare İle Radyolanı UCUZLADI NECiP ERSES Cf Pazar günleri müstesna olmak Uzere seyrüsefer tarifesi: İstanbuldan hareket 7,55 Sofyaya muvasalat 10,45 Belgrada „ 11,40 Budapeşteye „ 13,35 Viyanaya ,, 14,45 Berline „ 17,10 Gidlş DönUş bilet Ucreti ayni zamanda tediye edilecek olursa, dönüş bileti Ucretinden Honopıs»!!? lipa 1 Türkiye SESLiHAN ZULFARUZ S. GALATA Yüzde 20 tenzilât yapılır. Bu hava hattının, Amsterdam, Atina, Brüksel, Bükreş, Kopenhag, Londra, Milâno, Malmö, Paris, Roma, Venedik, Zürih gibi büyük Avrupa şehirleri ile de irtibatı olup ayni günde bu şehirlere varılır. Büyük Millet Meclisi Inşaat Komisyonundan: Izahat ve malumat almak Uzere ve kayıd muamelesi İçin, tayyare bileti umumî satış acentası " H a n s VValter Feustel,, İstanbul Galata Rıhtım caddesl No. 45 adresine müracaat olunmalıdır. (Telefon: 41178, Telgraf: Hansaflug) 1 Ankarada Yenişehirde Devlet mahallesinde yeni vapılacak olan Büyük Millet Meclisi binasınm 30 mayıs 1939 tarihinde mukarrer olan ihale gününde verilen teklif komisyonca lâyık hadde görülmemiş olduğundan eksiltmenin yeniden yapılması takarrür etmiştir. 2 İhale 26 haziran 1939 pazartesi günü saat on beşte kapalı zarf usulile Büyük Millet Meclisi İnşaat Komisvonu odasında yapılacaktır. 3 İsteklilerin evvelce gazetelerle 14, 20 ve 27 nisan 1939, 4,11,19 mayıs 1939 tarihlerinde ilân edilen şartlara göre hareket etmeleri lâzımdır. 4 19 haziran 1939 pazartesi günü öğleye kadar malî ve fennî ehliyet vesikalarını İnşaat Komisvonuna bir arzuhalle tevdi ederek eksiltmiye girebilmek için lâzım olan vesaiki almaları şarttır. « 2093 » (3893 ) Betonarme Köprü inşaatı Nafıa Vekâletinden: I Devlet Demiryollan İşletme U. Müdürlüğünden: I Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yokuluğun daha müsaid şartlar altuıda yapılmasını temin etmek maksadile 15/6/939 tarihinden itibaren Ankara Haydarpaşa Ankara arasında işliyen 1 ve 2 No.lı Andolu ekspres katarlarile 3 ve 4 No.lı sür'at katarlarındaki birinci ve ikinci sınıf arabalarda mevcud yer adedi nispetinde bilet satılması mukarrerdir. Bu katarlarla seyahat etmek istiyen volcular beher birinci sınıf yer için 25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. tediye etmek şartile : A Ankara Havdarpaşa arasında ve mütekabilen hergün seyrüsefereden 1 ve 2 tNaJLj Aaaıctpju .î$X'*tj4a*an.î,;'::.: , \ k . \ j.jiKi** B Pazar, salı, çarsamba ve cuma günleri Ankaradan hareket eden 3 No.lı sür'at katarı; C Pazar, salı, perşembe ve cumartesi günleri Haydarpaşadan hareket eden 4 No.lı sür'at katarı; için Ankara ve Haydarpaşa mebde garlarile Polatlı, Eskişehir, Karaköv, Bilecik, Arifiye ve İzmit mutavassıd istasvonlardan yer kuponu temin edeceklerdir. Yer kuponlarının satış mahalleri ve zamanlan 1 Ankara garı; A 3 No.lı katar için katarm hareket saatinden 24 saat evvel ve 1 No.lı Anadolu katarı için, katarm hareket edeceği günün saat 8 inden itibaren; 2 Havdarpaşa garı; A 4 No.lı sür'at katan ile 2 N0.I1 Anadolu sür'at katarı için hareket saatinden 24 saat evvel; 3 Polatlı istasyonu; Bu katarlarm Ankara ve Eskişehirden hareketlerinden sonra; 4 Eskişehir garı; Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra; 5 Karaköy istasvonu; Eskişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra; 6 Bilecik istasyonu; Eskişehir ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 7 Arifiye istasyonu; Bilecik ve îzmitten hareketlerinden sonra; 8 İzmit istasyonu; Haydarpaşa ve Arifiyeden hareketlerinden sonr^; Yer kuponları satacaklar, Mutavassıt istasyonlar kendi emirlerinde kalacak serbest yer nispetinde yer kuponu satılabilecektir. Yolcuîarm aldıkları yer kuponlarını gidecekleri mahallere ve kondüktörler tarafırdan toplamncıya kadar muhafaza etmeleri lâzımdır. 1 ve 2 No.lı Anadolu sür'at katarlarındaki bütün birinci ve ikinci sınıf yerlerin evvelden kapatılması zaruridir. Yer kuponu almamış olan yolcular bu katarlarla sevahat edemezler. 3 ve 4 No.lı katarlarda yer kuponu alamıyan yolcular bu katarlarda bulunan serbest arabava binebilirler, yer kuponu almaksızm No.lı yerleri işgal eden yolcular işgal ettikleri yerleri terketmiye mecburdurlar. Bu mevzu hakkında Ankara ve Havdarpaşa garlarınm İstihbarat Bürolarında daha mufassal malumat almabilir. Umumî ıstirahatinl ve herkesçe matlup intizamm temini için sayın halkımızın istasyon ve katar memurİanmn tavsiyelerine uymalarını ve tahsis edilip kuponları verilen yerlerden başka yerlere oturmamalarmı ve her hangi bir hosnudsuzluk vukuunda, dileklerini istasvon ve katar memurları yamnda bulunan şikâyet defterlerine yazmalarını ehemmivetle rica ederim. Umumî Müdür. (4023) Devlet Demiryolları Havdarpaşa İşletmesi için (150.000 ) aded adi kerpiç tuğlası açık eksiltme ile satm almacaktır. Bin adedinin muhammen bedeli on dört lira ve tutan iki bin vüz liradır. Tuğlalar Haydarpaşa . Ankara hnttı üzerindeki istasyonlardan birinde vagon dahilinde teslim edilecektir. Eksiltme 16/6/939 tarihindeki cuma günü saat on birde Haydarpaşada îşletme binasmda yapılacaktır. Kanunî evsafı haiz isteklilerin eksiltme saatindep evvel muvakkat teminatlarmı veznemize yatırmalan ve eksiltme saatinde Komisyona müracaat etmeleri lâzımdır. Şartname ve mukavele projeleri parasız olarak Yol Başmüfettişliğinden almır. ' (3815) 15/6/939 tarihinden itibaren Tuzla İçme trenleri işlemiye başlıvacaktır. Haydarpaşa İçme münasebatmı 18/23, 20/25, 22/27, 26/31, 28/33, 32/37. 36/41 ve 19 numaralı katarlar temin edeceği gibi 7, 9, 10, 13. 14 numaralı ana hat katarları da bu durakta birer dakika duracaktır. Fazla tafsilât :çın istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. (4177) Sıhhat ve Içtimaî Muaven et Vekâletinden: 1 Halk sağlık propagandası için nümuneleri Vekâİette mevcud « 10 » cins renkli afışin beherinden onar bin aded olmak üzere. cem'an « 100,000 » adedinin hastırılması kapalı zarf usnlile eksiltmive konulmuştur. ~r 2 Bu iş icin tahmin edilen fiat « 7,500 » liradır. 3 İhale Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinde teşekkül eden hususî komisyon marifetile ve 28/6/939 çarsamba günü saat € 15» te yapılacaktır 4 Teminatı muvakkate miktan « 562 > lira € 50 » kuruştur. Teminatı muvakkate nakden veya tahvil olarak komisyonca alınmıyacağından bunun daha evvel vezneye yatırılmış olması ve makbuzun zarfa konulması lâzımdır. 5 Şartnameler bedelsiz olarak Ankarada Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Vekâleti Sağlık Propagandası ve Tıbbî İstatistik Umum Müdürlüğünde ve istanbulda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. 6 Zarflar 28/6/939 günü saat « 14» e Komisyona verilmiş olmalıdır. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilmiyeceği gibi kanunun tarifi dairesinde hazırlanmamış ve mühürlenmemis. olan zarflar da kabul edilmez. « 2207 > ^ ^ ^ ^ ^ ( 4135 ^ 1 Amasya Vilâyeti dahilinde Amasva Samsun yolu üzerindeki ahşab Yeşil ırmak köprüsünün betonarme olarak yeniden inşaatı « 38,500 » lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme, 22/6/939 tarihine musadif perşembe günü öğleden evvel saat « 11 » de Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği odasında yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak « 193 » kuruş mukabilinde adı geçen Reislikten almabilir. 4 İsteklilerin, eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel yazı ile Nafıa Velcâletine müracaat ederek bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 5 Eksiltmiye gireceklerin dördüncü maddede bahsedilen vesika ile 939 senesine aid Ticaret Odası vesikasım ve « 2888 » liralık muvakkat teminatlarmı havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırhvacakları kapalı zarflarım ikinci madede yazılı vakitten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisvon Reisliğine vermeleri muktezidir. «2097» (3892> TUZLA İÇMELERİ 15 Haziran Perşembe günü açıhyor. Açılacak Aid Artezyen İlânı Eksiltme Adanada Kuyusunâ Dahilîye Vekâleti nden: Mühim İlân Münakalât Vekâleti İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğü Denizcilere İlân İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünün Eminönü ile Karaköy arasında, Galata köprüsünün Halic cihetine ve dubalar zincirlerinin altına konmuş olan denizaltı kablosunun tamir edilmek üzere kaldırılacağı alâkadarlara bildirilir. 12 haziran 1939 da başlıyacak ve 15 gün sürecek olan tamir işi için kullanılacak dubada arsıulusal işaretler gece ve gündüz bulunacaktır. Bu yerden geçecek gemilerin dubanm yakınından geçmemeleri denizcilere ilân olunur. (4151 Adanada tahtelzemin su arastırmaları icin artezven sondaj kuvusu açılması ve mezkur kuyuva icab ed<en tulumbaların verilmesi isi 2490 sayıh kanun hükümleri dairesinde kapalı zarf usulile eksiltmive konulmuştur. İşin keşif bedeli 29620 liradır. Muvakkat teminat 2221,50 liradır. İhale 28 haziran 1939 tarihine raslıvan cuma günü saat 11 de Adana Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. Münakasava istirak edeceklerin buna muadil sondai işi vaptıklanna dair Nafıa Vekâleti vesikasım teklif zarflarıle beraber vermeleri lâzımdır. Şartnameler bilâbedel Ankarada Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden ve Adana Beledivesinden almabilir. Bu hususta fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler Tmar Heyeti Fen Şefliğine ve Adana Beledivesine müracaatleri ve kapalı teklif zarflarınm muayyen günde saat 10 a kadar Adana Beledivesine verilmiş veva posta ile bu saate kadar gönderilmiş olması lâzımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 2144. (3983 V ETİBANK Genel İKİ BAYAN Direktörlüî«nden: DAKTİLO ALINACAKTIR İngilizce, Fransızca. Almanca lisanlanndan ikisîne vakıf İsteklilerir Ankarada Genel Sekreterlige, İstanbulda Galata Voyvoda caddesinde Güven hanmdaki Etibank İstanbul Bürosuna müracaatleri ilân olunur. ^^^^ İnşaat İlânı Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 1.) Türkiye demir ve çelik fabrikaları idare, kantin, lâboratuar,, garaj, kapıcı binaları inşaatı vahidi fiat esasile ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2. ) İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 270.993,53 liradır. 3.) Eksiltme evrakı 25 lira mukabilinde Sümer Bank Muamelât şubesinden almabilir. 4. ) Eksiltme 20/6/939 salı günü saat 16 da Ankarada Sümer Bank Umumî Müdürlük binasmda yapılacaktır. 5.) İstekliler teklif evrakı mevanına şimdiye kadar yapmış olduklan bu kabil işlerle bunların bedellerine ve hangi bankalarla muamelede bulundukiarına dair vesikalarını kovacaklardır. 6 ) Muvakkat teminat miktan 14.600. liradır. 7.) Teklfi mektublanm havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 15 e kadar Ankarada Sümer Bank Muhaberat şubesine teslim edilecektir. Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat evvele kadar gelmiş ve zarflarm kanunî şekilde kapatılmış olması lâzımdar. 8. ) Müessese bu inşaatı taliblerden dilediğine vermek veyahud münakasayı hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. « 2195 » ( 4086 ) Ordu Halkevinin 2 nci Kısım İnşaatı Y aptırılacak Başkanlığmdan: Ordu C. H. P. 1 2 3 4 5 Karacabey Panayırı Karacabey Belediyesinden: Karacabeyin her cins hayvanat ve eşyayi ticariye panayırının 15 haziran 939 perşembe gününden itibaren dört gün devam etmek üzere açılacağı ve halkın her türlü esbabı istirahati temin edileceği ilân olunur. ( 3997 ) 6 25000 üra kesif bedelli Ordu Halkevinin ikinci kısım inşaatı vahidi fiat esas üzerinden eksiltmiye konulmuştur. İhale 29/6/939 perşembe günü saat 15 te Parti kurağında ilyönkurulca^ yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. Bu ise aid evrakı keşfiye ve proieler Parti kaleminde görülebilir. Eksiltmive girebilmek icin isteklilerin 1875 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden nihayet sekiz gün evveline kadar Vilâyet makamma müracaatle alacaklan ehlivet vesikasile 939 yılma aid Ticaret Odası vesikasım ibraz etmeleri lâzımdır. Teklif mektublarımn ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde İlyönkurul Baskanlığına verilmesi lâzımdır. Posta ile gönderilecek mektubîsrm nihavet saat 15 e kadar gelmiş olmaları aksi takdircLe postada olan gecikmeler kabul edilmivecektir. (3985 ) Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul Şubesinden: İdaremizde asağıda cinsîeri gösterilen takaslar satılıktır. Satış şartlannı öğreımek ve muktezi malumatı alabilmek üzere taliblerin 15/6/939 tarihine kadar şubemize müracaatleri. Hindi Cini Takası I Takriben £. 8200./ îngiliz TakasıI » *• 1000./ (4032) Edirne Valiliğinde n: Edirne vilâyeti için Emil maro 4 bis çift parçalı kalbur makinesinden 8 aded mubavaa edilecektir Talib olanların karsılıklı eksiltmiye iştirak etmek üzere 26 haziran 939 pazartesi günü Edirne Valiliğıne müracaatleri ilân olunur. (3931)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog