Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

f 10 CUMHURİITET 12 Haziran 1939 Z O RL U ökçe lâstikleri N Ankara beynelmilel sergide altın madalya kazanan VEBOLİD "mj HUSUSI KİREÇ TASFİYE CİHAZLARI ŞÜPHEU SULARI TASFİYE EDEN CİHAZLAR Seyahat için ve banyoya tatbik edilen Isviçrede Vebbolite A. G. nın » c I « • (5 £ ••a Sl H H A F (0 £ Üh o Z1 5 AÇIK RENK EIBISELERIN YENl'GIBI DURMASINIISTERSENIZ YALNIZ BOYAHANESINDE TEMIZI E T M E N I ' Z I ' T A V S I Y E EDERl'z BA NYO APARAT4, GU2ELUK lASARRUF VEBOLİD ( C . B . MODELLERN) Tel. 445O7 " " A n k a r a ZORLU ÖKÇE LÂSTİKLERİ En son teknikle vücude getirilmiştir. Emsalinin fevkindedir. KHAPP 12 liraya piyasaya arzetmiştir. Beşsene garanti Türkiye Şarkıkarib sahibi imtiyazı: VEBOLİD Ltd. Ş. SUBELERI " > Bankalar caddesi No. 22, Posta kutusu 45, Tel: 2661. İzmir, Mimar Kemaleddin cad. No. 15, Posta kutusu 72, Tel: 2365. MERKEZI: İstanbul, Galata, Biliur sokak No. 7 9 , Posta kutusu 1094, TEMİZDİR ŞIKTIR GARANTİDİR. Daktilo aranıyor Almanca muhaberata vâkıf bayan daktilo aranıyor. İstanbul Yenipostane arkası Baker han USTİŞ şirketine mü racaat. Telgraf adresi : Her yerde "VEBOLİD,, Saatta 5 0 , 0 0 0 litreye kadar tasfiye kudretinde cihaz ve tesisat. 1000 LİRA VERİLİR Her ökçe satan mağazadan ısrarla isteyiniz. Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden: 1 Antalyanın Alanya kazasma bağlı Sögüd Devlet Ormanından bir sene müddetle satılığa çıkarılan 1408 metre mikâb gayrimamul çam ağacma verilen bedel haddi lâyık görülmediğinden yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile tekrar arttırmıya konulmuştur. 2 r Satıs 21/Ç/939 tarihine musadif çarşamba günü saat 16 da Antalya Orman idaresinde yapılacaktır. 3 Muhammen bedel çamm beher gayrimamul metre mikâbı 490 kuruştur. 4 Muvakkat teminat % 7,5 hesabile 517 lira 44 kuruştur. 5 Teklif mektubları 21/6/939 günü saat 15 e kadar behemehal Antalya Orman Müdürlüğünde müteşekkil Komisyon Reisliğine verilmelidir. 6 Şartname ve mukavelenamevi görmek istiyenlerin AnkaracLa O r . man Umum Müdürlüğüne ve Antalva Orman Çevirge Müdürlüğüne müracaatleri. ( 4020 ) Aksini ispat edene L Taksitle satış yapılır. Daima stok ve yedekleri mevcuttur. Taklidlerinden sakımmz. Ankara Vilâyetin den: 1 VJlâyetimiz çiftliklerine dağıtılmak üzere 475 aded «ap arabası kapalı zarf usulile satın ahnacaktır. 2 Arabaların muhammen bedeli 34675 liradır. 3 îhale 29 haziran 939 persembe günü sâ*t 15 te Vilâyet Daimî Encümeni tarafından yapılacaktır. 4 Şartnameleri Ankara, İstanbul. Eskişehir, Bursa, İnegöl ve Adapazarı Ziraat Müdür ve Muallimliklerinde görülebilir. 5 Eksiltmiye istirak edecek olan talibler muhammen bedıelin °c 7,5 tutarı olan meblâğa aid banka mektubu veya Hususî Muhasebe veznesine vatırılan depozito akçesi makbuzile gösterilen günde saat 15 te Vilâyet Encümenine gelmeleri ilân olunur. « 2199 » ( 4089 ) Karacabey C İ NSİ Merin os Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden: Küo 17.396 9.111 4.068 1.355 3.052 Kilo muhammen fiatı Kuruş 120 110 65 30 100 Safkan Merinos yapağı Yarımkan Merınos vapağı Kıvırcık koyun yapağı Bacak, karın altı kirli yapağı Merinos kuzu ve koç yünü istanbul Senelik muham Teminat men bedeli miktarı 1250 187,50 1250 36 187,50 2,70 Belediyesi Kiraya verilecek Ilânları mahal . Kira müddeti Karaağac mezbahası cümle kapısı kar ) 2 şısmda 60 numaralı barsakhane. ) Karaağacdaki 58 numaralı barsakhane ) ile cümle kapısı karşısında iki arahk ) Arnavudköv Lutfive mahallesi sokak 18/29 No.lı ev. Balacı ) ) 2 1 I İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: | Çiftlik koyun ve kuzularından istihsal edilen yukarıda cinsi, miktarı ve muhammen fiatları yazılı yün ve yapağılar Hapalı Z arf usulile arttırmıya konmuştur. İhale 27 haziran 939 tarihine musadif salı günü saat on beşte Çiftlik Merkezinde Müdiriyet odasında toplanacak Çiftlik Komisyonunca yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı c 2775 » liradır. İstiyenler şartnamesini; tatil günlerinden maada hergün Çiftlik Muhasebesinde ve Bursa Merinos Müfettişliğinde; yün ve yapağılar da Çiftlik ambarında görebilirler. İsteklilerin ihale gününde 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde ihale saatınden bir saat evvel teminatlarmı ve teklif mektublarını Komisyona tevdi etmeleri. (4064) I Şartname ve nümunesi mucibince 75000 aded 45 kolt tabanca fişeği açık eksiltme usulile satm ahnacaktır. II Muhammen bedeli sif 3435, muvakkat teminatı 257.63 liradır. III Eksiltme 19/VI/939 pazartesi günü saat 10.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubeslhdeki Alım Komisvonunda yapılacaktır. IV Şartname ve nümuneler hergün sözü geçen şubeden parasız almabilir V İsteklilerin eksiltme için tayin edilen günde % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. ( 3738 ) Işin nev'i Keşif bedeli Lira K. 78 815,49 81.157.83 7,5 teminatı Eksiltme Lira K. Şekli Saati 5911,16 Kapalı zarf 10 6086,83 » > 11,30 Yukarıda bulundukları mevkilerle senelik kira bedelleri ve müddetleri ve teminat mıktarları çösterilen emlâk açık arttırma suretile kiraya verilecektir. Sarrnameler Zabıt ve Muamelât Müdürlüğünde görülebilir. Taliblerin vevmi ihale olan 27/6/939 salı gününde teminat makbuz veya mektublarile saat 14,30 da Daimî Encümende hazır bulunmaları. ( 4145 ) Naf ıa Vekâletinden: Emlâk ve Eytam Bankasmdan: Esas No. 519 Y E R İ Göksu. Göksu caddesi 1, 3, 8 No lı arazi. Adres ve tafsilâtı yukarıda vazılı gayrimenkul bir sene müddetle ve açık arttırma ile kiraya verilecektir. İhale 16/6/939 tarihine musadif cuma günü saat ondadır. İsteklilerin yukarıda yazılı depozito ile birlikte Bankamız Emlâk Servisine gelmeleri. ( 4043 ) Senelik kirası T. L. 110, Depozito T. L. 17 Gerze Bakımevi inşaatı Gümüşhacıköy Bakımevi inşaatı I Şartname, plân ve keşifnameleri mucibince yukarıda vazılı Gerze ve Gümüşhacıköy Bakımevlerinin inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmive konmuştur. II Keşif bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarmda gösterilmiştir. III Eksiltme 27/VI/939 salı günü Kabataşta Levazım ve Mubavaat Şubesindeki Alım Komisvonunda vapılacakhr. IV Keşif ve şartnameler hergün sözü geçen şubeden (394 ve 405 ) kuruş mukabilinde almabilir. V İsteklilerin vüksek mühendis veya mimar olmaları olmadıkları takdirds ayni evsafı haız bir mütehassvsı inşaatın sonuna kadar daimî olarak iş başında bulunduracaklarım noterlikten musaddak bir taahhüd kâğıdıle temin etmeleri ve (70,000) liralık bu gibi inşaatı muvaffakiyetle vapmış olduklarına aid vesika vermeleri lâzımdır. Münakasava istirak edecekler yukarıda yazılı vesaikin 8 gün evveline kadar înhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat şubesine ibr^z etmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almaları lâzımdır. VI Mühürlü teklif mektubunu ve beşinci maddede yazılı kanunî vesaikle °c 7.5 güvenme parası makbuzu veva banka teminat mektubunu ihtiva edecek. olan kapalı zarflar eksiltme günü ihale saatlerinden birer saat evveline kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlığma makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. ( 4033 ) 27/6/939 sah günü saat 11 de eksiltmesi yapılacağı ilân edilen 50 ton 115000 aded galvanize tirfon bilâhere hasıl olan ihtiyac dolayısile arttırılarak 280000 aded ve takribi 122 ton üzerinden Mersine sif teslim şartile ecnebi mah için 17080 lira muhammen bedelle, kapalı zarf usulile yeniden eksiltmiye konulmuştur. Yerli malı için de teklifte bulunulabilir. Eksiltme 7/7/939 cuma günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekâleti binasında Malzeme Müdürlüğü Odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğünden almabilir. Muvakkat teminat miktarı 1281 liradır. İsteklilerin teklif mektublarını muvakkat teminat ve şartnamesin'de yazılı vesaikle birlikte ayni gün saat 10 a kadar mezkur Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. « 1864 » ( 3463 ) AGARAN SAÇLARA TURK TİCARET BANKASI A, Ş Her nevi BANKA ŞU BELER Bursa Eskişehir İstanbul muameleleri Merkezi: A N K A R A Münakalât Vekâleti İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: Malzemenin adı Fiber, prespan, mikanit sarı mücerrid serid. band Muhtelif demirden mamul malzeme Muhtelif pirincden mamul malzeme Oluklu demir « barre faconne » Eksiltme gün ve saati 26/6/939 Pazartesi günü saat 15 te 29/6/939 Persembe günü saat 15 te 30/6/939 Cuma günü saat 15 te 6/7/939 Persembe günü saat 15 te Eksiltme şekli Acık eksiltme » Tahmin edilen bedel Lira K. 3120,10 Muvakkat teminat Lira K. 234.01 Saç boyaları saçlann tabiî renklerini iade eder. Ter ve yıkanmakla çıkmaz, daima sabit kalır. Kumral ve siyah renkli sıhhî saç boyalarıdır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL Adapazar Bartın Bolu Izmit • Safranbolu Tekirdağ 2721,10 204,09 Kapalı 5369,50 402.72 zarf Acık 4537,00 340.28 eksiltme CIF. 1 Yukarıda isim ve muhammen b^delleri vazılı 4 kalem malzeme, hizalsrmda pösterilen gün ve saatlerrîe, idarenin Tünel basmda Metro han binasınm 5 inci katında toclanan Komisvonda eksiltmeleri vapılacaktır. 2 Her eksiltmiye istirak icin, 0 eksiltmive aid muvakkat teminatın idareve tevdii ve kanunun kendilerirden istedifi belgelerin ibrazı. 3 Bu eksiltmelere aid «artname ve mukavele proieleri idarenin Levazım Müdürlüğün&e para^ız olarak dağıtılmaktadır. 4 Kaüalı zarf usulile vapılacak eksiltmive istirak edecek taliblerin teklif mektublarını şartnamesipdeki tpnfat dairesinde hazırlıvarak eksiltme saatinden bir saat evveline kadar, Komisvon Kâtibliğine vermis olmaları lâzımdır. (4110) Dahilde ve haricde Telgraf muhabirleri vardır. adresi : Umum Müdürlük: TURKBANK Şubeler: TİCARET Bayanlara mahsus 14 ayar altın saatlerin çok zarif yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 44 ilâ 68 liradır. Ayda 3 Lira Taksitle Sırkecide Liman hanı sırasında Yelkenci han No. 8, saat 9 14 te müracaat. Bankamızın istanbul şubesinde tesis edilen Saraç el işi ve makine kalfasile mâkine île diker erkek ve kadın terzi aranıyor «GECE KASASI» Çok mUsaid şartlarla sayın miişterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması. Sahtb ve Başmuharnrt'. Yvmus Nadi 1 Tophanede 2 No.lı dıkim evi için saraç el işi ve makine kalfası VmumA neşrtyati idare eden Yazı tflert ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi ahnacaktır. Mudürü: Hikmet Münit Ulgen 2 Yaş ve askerlik nazarı dikkate ahnmıvacaktır. 3 Ücret haftalık verilmek üzere taliblerin hüsnühal ve tifo ası kâCumhuııyet matbaaa ğıcUarile bırlikte hemen Dikimevi Müdürlüğüne müracaatleri. (4009)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog