Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

r Büyük Edib Halid Ziya Uşaklıgilin beş cildlik nefis bir eseridir. Her kitabcıda bulunur. KIRK YIL Dost Rumen Hariciye Nazırı büyük merasimle karşılandı Diploma Meselesi eclıse sevkedılmek üzere bulunan yenı barem kanunu yüzunden bazı arkadasjanınızın şıddetlı ıtırazlanna şahıd oluyoruz. Memurların tayın ve terfıınde tahsıl derecesınm esas tutulmasına sınırlenıyorlar ve dıyorlar kı: Diploma, nıhayet bır adamm şu mektebde şu kadar sene okuduğunu gösTürkkuşu tayyarecileri, dün Yeşilkriy hava meydanında kendilerini karşılıyanlarla bir arada... teren bır vesıkadır. Ona bakarak lıyakatler hakkında hüküm vermek hdtalı netıceler doğurabılır. Dıplomasız fakat mukDost memleket Hariciye Nazırı, evvelki ziyaretinde tedır vatandaşlarımız yok mu? Yeni kaHariciye Vekilimizle bir arada nun, memleketın bunlardan istifadesme imkân bırakmıyor ve ustelık Türk genclığı arasında hakıkî ılım aşkı yerine muzır bır dıplomaperestlık uyandırıyor. Bu mahzurlan önlemek ıçin bir kâğıd parçasından başka bırşey olmıyan dipiomayı kale almamalı, memurlarm tayin ve terfılerınde hakıkî Iıyakate ehemmıyet vermehdır. Muhterem hocam Muhıddin Birgen'n üç gündenberi heyecanlı makalelerle rtıüdafaaya çalıştığı ve bırçok arkadaşlarımızı lehıne kazandığı dava budur. Fakat acaba haklı mıdır? Ankara 11 (a.a ) Rumanya Ha çımız Hamdullah Suphi Tanrıöver ve İlk bakışta hocamı kusurlu çıkarmak riciye Nazırı Gafenko ve Madam Ga maıyetleri erkânıle bugün saat 9,10 da cirHen mumkün olmuyor. fenko, refakatlerınde Rumanyanın An Anadolu ekspresıne bağlanmıs olan husuEvet, hayat mücadelesi dediğimiz [Arkası Sa. 9 sutun 1 de] kara Büyük EIcisi Stoyko, Bukres Elçapraşık insan \e cemıyet münasebetlerinde diploma adını taşıyan mühüılü ve imzalı bir kâğıd parçasının ne hükmü olaKudüs 11 (a a.) Posta merkez bıl'r ki? bürosunun mektub kutularına saklanmış 11 tayyareden mürekkeb Türkkuşu Nuri Baykalın kumandasmda bulunan Hele o kâğıd parçası cemiyet tarafınolan ıki bomba infılâk etmiş ve beş kişi öl fılosu dün sabah memleket turnesıne Türkkuşu fılosu, dün sabah saat 6,30 da dan bır vasıta değıl de bir gaye telâkki müştür. Bunlardan dördü yahudi, bır; bir başlamış, filo, dün şehrimize gelmiştır. Ankaradan hareket etmiştir. ed'lırse! İngiliz askeridir. Birkaç ay evvel ınşa eTürkkuşu öğretmenlerinden Osman [Arkası Sa. 7 sktun 3 te] Fakat bu güzel düşünce ile kanun prodılmiş olan posta bınasının duvarı tamamijesınin takib ettiği maksad arasında bir le çökmüştür. sebeb netice münasebeti olmasa gerekDığer cıhetten Hayfanm simalinde kâtır. Ve bundan dolayı muhterem hocam in Meshek ismındeki yahudi' köyünun < ı = hücumlarında haksızdır. lâhlı bir çetenin taarruzuna uğradığı bılUmumî hatlarını tetkık ettiğimiz zadırılmektedır. man, kanunun şunu demek istedığını anlamakta güclük çekmeyız: Halkın hakımiyetine dayanan memleVarşova 1 1 (a.a.) Polonyanın Notada Danzig taleblerinin ıki memketımizde ıdare mekanızması demokratık Danzig fevkalâde komiseri, Danzıg'tekı leket munasebetlerini tanzım eden mubır şekılde işliyecek. Bu makıneyı çeviren unsurlar, miimkün olduğu kadar hakıkî Erkânıharbıyei Umumiye Başkanımız Polonya gümrük memurlarının adedınin kavelelere mugayir olduğu ve şayed DanMareşal Fevzı Çakmak, dun sabahkı azaltılması ve bu memurların sadakat zig âyanı 3 haziran tarihli mektubunda kabilıyetler arasından seçılmelidır. Eski Ankara ekspresıle şehrimize gelmıştır yemini hakkında Danbig âyanının taleb kavdettığı hususatı tatbık edecek olursa devrin keyfî idaresine elveda. Artık bunMareşalın Yalovada Cumhur Reisimız lerini reddeden Polonya cevabını bugun Polonyanın Danzig'teki gümrük memurdan sonra fılân paşanm tavsiyesinı bir şe[Arkası Sa 7 sutun 4 te] tarafından kabul edılmesi muhtemeldır vermiştir. hadetname gıbı kullanarak dolgun maaşlı ııiMttıiMiıiMiııııııııı MiııııiMi ıııımııııııı •< ııııtıııiiMiıtıii iııııı ıııtııı rıııııııiııı ıiıiMiııtııııııııı t ıııııı r ııııııı iMimımı ıııııııııııııııımııııııııııı memuriyetlere geçmek, işinin ehli olmak şöyle dursun, karacahıl olduğu halde mühım vazıfelerin başında bulunmak, ınillet tarafından yasak edılmiştir. Peki, bu yasağı nasıl yerine getirebiliriz> Kanun projesini hazırlıyan mütehassıs m°b'usların fazla düşünmelerine nıahal yoktu. Demokrasi sahasmda bizden daha Prag'da, asayişi temine memur Alman askerleri tecrübelı olan garb memleketlerinin aldığı Kladnov 11 (a.a.) Kladnov civa Çek ve Alman polisleri arasmda tedbırler dnümüzde ornek olarak duruyordu. «Adam kayırma hastalığı» diye rmdaki köylerde büyük bir heyecan varkavga tercüme edebileceğımız fav'oritisme, ve dır. Alman polısi bırçok taharriyat yapPrag 11 (a.a.) D. N. B. ajansınm [Arkası Sa. 9 sutun 6 da] | akraba kayırma ılletı olan nepotisme, mıstır. IIIIIMIIIIIMIIIIIIII ı II111IIIIIIIIMIMIIIMIIIIIIIIIMIM llllllllll IIIIIIIII lllll IIIIIM1111II! II11II111 llll IIIIIIIIIIMMIIUMIIIIIIIIMIIHIIIIII llllllll IIIIII IIIIIII IIII Fransız idare hukukçularını senelerce uğraştırdıktan sonra nıhayet diploma, imtihan, konkur gıbi bir takım usullerın ıhdasından sonra zararlannı asgarî hadde indirmiş bulunuyor. Asgarî diyorum, çünkı dunya yuzünde pürüzsüz işliyebilen bir de\let makinesınden bahsedıldığıni şimdiye kadar ışıtmedim. İşte, Büyük Mıllet Meclisinde barem kanunu projesini hazırlıyan encümenin ilham aldığı kaynaklar, bunlardır. Ve esas jtibanle şüphesız iyi bir neticeye varılmıştır Memleketimizde derece derece muhtelıf mektebler \ar. Muhiddin Birgen: Gafenko Ankarada J yil umhuri .. '. ö 4 l l r Kemal Atatürk < ^ Ruzvelt Mussolini , Birleşik Amerika hükumetinin eski ** ' Ankara sefiri Türkçeye çeviren: Cemal RUkneddin Fiatı 100 kuruştur. Ü Ç AD A M >#Yazan: General SHERRILL İSTANBUL ' CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriy«t, tstanbul Posta kütusu: tstanbuL No. 248 p . . , . „ . rflZ3rt6SI I C ndZircM Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 V. Her kitabcıda bulunur. Dün gece Ankarapalasta bir ziyafet verildi Bu ziyafet esnasında Hariciye Vekilimiz ve Ekselans Gafenko mühim nutuklar söyliyerek iki memleket arasmdaki dostluğu tebarüz ettirdiler Türkkuşunun memleket turnesi tayyareden mürekkeb filo dün şehrimize geldi hareket ediyor Kudüs postanesin de patlıyan bomba Filo, bu sabah Edirneye Prag'da Alman ve Çek polisleri arasmda kavga Dört Yahudi polis ve bir Genc havacılar, dün Fener stadı üzerinde halki İngiliz askeri öldü havacılığa teşvik eden beyannameler attılar Almanlar bir Çek poUsini öldürdüler, Kladnov civarmdaki köylerde büyük bir heyecan var Lehistanm verdiği cevab Gümrük memurlarının azaltılması için Danzig Mareşal Fevzi Çakmak Ayanınm talebini Varşova hükumeti reddetti şehrimizde F.Bahçenin31nciyıldönümü 15 bin davetlinin önündeki merasim İngiliz amatörleri Fenerbahçe takımını 2 0 yendiler; Galatasaray • Fener tekaüd takımları da berabere kaldı, Çinliler Kantona yürüyor Çin membalarından gelen haberlere göre ÇanKayŞek orduları mütemadiyen ilerlemektedir M [Arkası Sa 3 sutun 6 da\ NADÎR NADl Tayyare piyangosu Haziran keşidesine dün başlandı, 17836 numaralt bilete 15,000 lira isabet etti. Dunku çekılışte kazanan numaraların tam l'stesı (9) uncu sahıfededır. Çindeki Japon tanklarından biri (Yazısı 3 iincü sahifemizde) Fenerbahçe kulübünün yıldöniimünden iki enstantane. Sağda; Cıhad güzel bir kurtarış yapıyor, solda: Ebedi Şefin hatırasına hürmeten üç dakika sükut (Bu merasime aid tafsilât ve diğer spor haberleri 6 ıncı sahifemizdedir)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog