Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

BELVU BAHÇESİNDE Alaturka kısmında HER AKŞAM HARBİYEDE K İ K İ J ı yil ALATURKA SAZ HEYETI Tel: 43711 ve 5 kişilik trupu. Ayrıca umhuri İZZET BAffiESiNDE HER AKŞAM TAKSİMDE SA II M (Eski PanBPiVııada) Kyıın İSTANBUL CAGALOĞLU l ü4İ0 Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet, İstanbul Posta kutusn: tstanbuL No 246 relZîir Telelon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 1939 ve ark Telefo Rumen Hariciye Nazın dün geldi ve Ankaraya gitti Gafenko: "Beynelmilel vaziyet dolayısile Ankarada yapacağımız mülâkat çok miihim olacaktır; arzumuz, Balkan Antantımn ebediyen devamıdır,, diyor Fransız sefiri Massigli dün hariciye vekilimizle görüştü Hatay ve mütekabil yardım beyannamelerinin metninin tespiti etrafında fikir teatisi yapıldî, anlaşmanm imzası bir gün meselesi telâkki ediliyor anlaşması hakkında yarım saat süren bi: mülâkatta bulunmuştur. Oğrend^ime %6re, gerek Hatay, gerek mütekabil yardım beyannames'i hakkında tarafeyn arasmda tam bir anlaşma hasıl olduğundan, bugünkü görüşmede anlaşma metninin tespiti etrafında fikir teatisi yapılmıştır. M. Massigli pazartesi günü tekrar Hariciye Vekilimizi ziyaretle bugün baslanan fikir teatisine devam edecektir. Kat'î anlaşmanm imzasına bir gün meselesi nazarile bakılmaktadır. Fransız sefareti erkânmdan salâhiyet sahibi bir zat bugün bana şunları söyledi: « Türkiye ile Fransa arasında her hu susta prensip itibarile anlaşma basıl olmuştur. Bugün Türkiye Hariciye Vekiîi Sükrü Saracoğlu, Fransız elçisi M. Massigli anlaşma metninin tanzimi için müdaFransız sefiri Masigli velei efkârda bulunmuslardır. Ankara, 10 (Telefonla) Fran3iz Ortada halledilecek bir mesele kalmaBüyükelçisi Massigli bu sabah Hariciye dığına göre, anlaşmanın bugünlerde imVekilimizi ziyaret ederek, Türk Fransız zalanacağı muhakkaktır.» Tiirk Fransız anlaşması Millî Şef Doktor Adnanı kabul etti Yalova 10 (Telefonla) Tatil günlerini geçirmekte bulunan Cumhur Reisimiz înönii, Avtupadan dönmüş olan, Doktor Adnanı bugün kabul etmiştir. Millî Şef akşam üzeri Yalova korusunda bir gezinti yapmıştır. Rumen Hariciye Nazırı Gafenko. Cumhuriyet abidesine çelenk koymak üzere merasim yerine gelirken... Gafenko Ankarada ost ve müttefik Rumanyanın Hariciye Nazın muhterem Gafenko Grigori bugün devlet merkezimizin misafiri bulunuyor. Balkan Antantının son Bükreş toplantısında kararlaştınlmış olan buziyaret, Avrupanm henüz çözülmemış meselelerle sanh bulunduğu günlere rasladığından, siyasî muhitler tarafından merakla takib edılecektir. Fakat Tiirk efkârı umumiyesi, muhterem Gafenko ıle devlet adamlarımız arasmda yapılacak temaslar neticesinde, iki milletin menfaatleri bakımından samimî bir görüş birliği elde edıleceğine emindir. Çiinki, iç davalarını harikulâde bir enerjı ile hallederek millî birliae kavuşan dost Rumanyanın haricî politikasındaki anahatlar Türk efkârı u'mumiyesinin malumudur. Ayrıca, hâdiselerin mes'ud bir tecellisi olarak, müttefik devletin iç ve dış siyasette kendine prensip edindıği esas çizgıleri henüz birkaç gün evvel en salâhiyettar bir ağızdan tekrar dinlemiş bulunuyoruz. Sa Majeste Kral Karol tarafından yeni Rumen parlâmentosunda okunan mesaj, Balkanlı komşumuzun vaziyeti hakkında hiçbir şüpheye yer vermiyecek kadar kuvvetli ve aydınlıktır. Sekiz senedenben milletinin mukadderatma fasılasız hâkim bulunan bu büyük şef, şimdi, meydana gelen eserden dolayı milletile birlikte iftıhar duymaya hak kazanmıştır. Rumanyanın son seneler zarfında nıaruz kaldığı iç kargaşalıkları şöyle bir hatırlamak, sımdıkı vaziyetın ne dinamik bir gayret mahsulü olduğunu anlamamıza kâfi gelir. Rumanya, geçen seneye kadar Balkanların en mustarib bir milleti idi. Belki Garb kültürünü her Balkanhdan f azla benimsemiş olması, ona garbın müzmin derdi olan parti hastalığını da aşılamıstı. Bıtmez tükenmez parti kavgaları, memleket içinde müspet iş görmek imkânlarını güçleştiriyor, verimsiz münakasalara yol açtışjı icin vatandasların vaktini ö^dürmekten baska bir işe yaramıyordu. Fakat, beynelmilel sivaset dünyasmda esmer fırtına bulutları dolasmaya basladıeı zaman derd bu kadarla kalamazdı. Artık parti hastalığı, sadece vaktin ziyanma sebeb olan menfi bir unsur olmaktan c;lrnış, mılletın varlıSmı tehdid eden bir fe'^lçet hahri almaya baslamıştı. Mıllî hâkımıyeti her kıymetin üstünde görmeğe alıskm Sa Majeste Kral Karol, vaziyete bir hal çaresi bulmak için, pek az şefin tahammül edebileceği bir sab'rla calıştı. Bu uğurda hatta Goga tecrübesine girişmekten bile çekinmedi. Memleket uçuruma doğru sürükleniyor Rumen Matbuat U. Müdürünün beyanatı «Rumanya için bir Dobrice meselesi yoktur. Esasen böyle bir mesele mevzuubahs de edilmemiştir» Dost ve müttefik ye Nazırı Ekselâns at 14,42 de Daçya gelmiştir. Muhterem Rumanya Harici tımında Bükreş büyük elçimiz HamdulGafenko, dün sa lah Suphi Tanrıöver, Vali doktor Lutfi vapurile şehrimize Kırdar, İstanbul Kumandanı General [Arkası Sa. 7 sütun 6 da] misafir, Galata rıh Sovyet • îngiliz görüşmeleri Strang, yarın Moskovaya gidiyor ÇekoSlo vaky a hâdiseleı i vahim bir şekil alıyor Mevkuflarm adedi 450 yi buldu; Yahudilere ve Beneş taraftarlarma 500 bin kronluk cezâ kesildi Kladno, 10 (a.a.) Katledılmiş olan jandarma Wılhelm Kniest'in bu sabah yapılan cenaze merasiminde bir hâdise vuku bulmuştur. Otomobilile cenaze alayına tesadüf eden bir Çek, şapkasını çıkarmadığı için otomobilden dışarı sürüklenerek yumruklar Ve tekmelerle yere atılmıştır. Alman makamları otomobili müsadere etmişlerdir. Gamalı haçlı bayraklarla örtülmüs olan Kniest'in tabutu \X'ilson meydanında 20,000 kişilik nüfus icinde 5,000 kisiden ıbaret olan Alman ekalliyeti tarafından selâmlanmıştır. Çekler cenaze merasiminde hazır bulunmamışlardır. Cinayet hakkında yapılan tahkikat henüz bir netice vermemistir. Bununla beraber polis, bugün de 150 kişi tevkif etmiştir. Mevkuflarm ad°di dünkülerle beraber 450 yi bulmuştur. Bunlarm arasında Benes'in eski partisinin organı olan Ceske Polonyahlar tarafından öldiirüldüğü Slovo gazetesinin başmuharriri ile birkaç iddia edilen bir Almanın cenazesine, avukat ve doktor ve maliveci vardır. Hitler'in gönderdiği çelenk Halk, korku icinde katillerin bulunmaMağazaların bir kısmı henüz açılmamışsı icin konulan müddetin bitmesini bekîe tır. Sokaklar hemen tenha denecek bir vamektedir. [Arkası Sa 8 sütun 3 tel llililllllflllllllllllllllllllllillilllMllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllıııııııı Hücum kıt'aları Danzigde büyük geçid resmi yaptı Nazi Şef i Lutze, nutkunda 400 bin Almanın vatana iltihak etmek istediğini söyledi. Berlin; Danzigde vaziyetin vahim bir şekil aldığını bildiriyor lerine Danzig'lilerin mesDantzig 10 (a.a.) ud olduğunu kaydetmıştir. Alman hücum kıt'aları Danzig, sinesindeki 400 nın şef: Victor Lutze, esbin Almanın vatana iltiki çarşı meydanında Şarhak etmek istediklerinden kî Prusya'nın 600 kişilik şüphe etmemektedir. Bu hücum kıt'alarile Danzig istek de bir gün yerine gehücum kıt'alannın geçid lecektir. resminde hazır bulunmuştur. Lutze, Berline dön müştür. Geçid birinci Alman Âyan meclisi reisi Arkolordusunun kumanda thur Greiser, bugün bir nını temsil eden General kaç hafta mezuniyetle giWodrich ile topçu Genedecektir. Göbbels'in aym rali Von Küchler de ha12 sinde Danzig'e gelmezır bulunmuslardır. . „ ,. XT Lutze si beklenmektedir. . , . ,.',.. i. Nazi Şefı Berlinde neşredilen bir tebliğ Nazı şefı Forster bir Londra 10 (Hususî) Bugün Berhitabe irad ederek Führer'e sadık olan[Arkası Sa. 3 sütun 6 da] ların mücadele için yeni bir kuvvet ve yelllllimilllimill l||||||lınilllllllllllllllllllllllllllllllllll>IIMIIIMIIIMIMIMIIIIIIIIIMIIIIIIIinill1IIIIIIIIIIIIMllllllllinillllinilIIIIIIIIIIIUHIIIIIIIIIIIIII ni bir cesaret vermek üzere her geldikİngiliz Erkânıharbiye Reisi, Fransız Başliumandanını karşılarken Londra, 10 (Hususî) Hariciye Nazın Lord Halıfaks yakında tam salâhiyeti haiz olarak Moskovaya gidecek olan M. Strang ile miihim bir mülâkatta bulunmuştur. Bu mülâkata, mezunen Londıada bulunan İngilterenin Paris büyükelçisi Sir Erik Fıbs de iştirak etmiştir. Lord Halıfaks bilâhare İngiliz erkân: harbiye reisi Vikont Got'u kabul etmiştir. Vikont Got, Fransız erkânı harbiye reisi General Gamelin'le yapılan görüşmeier hakkında şifahî izahat vermiştir. M. Strang pazartesi günü Moskovaya hareket edecektir. Madridde bir infilâk Kraliyet tiyatrosu bir infilâk neticesinde tamamen harab oldu, 10 kişi yarâiandı İngiliz matbuatımn neşriyatt Londra 10 (a.a.) İngiliz gazeteleri, Sovyetler birliğine teklıf edılecek formül [Arkası Sa 8 sutun 3 ie] MIIMIIIIIIIMIIIMMIIIirilMMIIIIIIMIIIIIIIIMMIIMIIUIIlllllllllMMIMIIIMIIIII) Yunan talebeleri IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMIIIIIMIIIIIMIİII Misafir denizciler şerefine dün Belediye tarafından Moda kulübünde bir çay ziyafeti verildi Yeni romanımız Uçurumda Bir Genc Kız Yazan : SERVER BEDİ Pek yakında Cumhuriyet'te Madridde tiyatrolar mahallesi NAOtR NADI • [Aıkası Sa. 3 sütun 3 de] (Yazısı 3 üncü sahifemizde) Moda Deniz kulübünde dün verilen çay ziyafetindetr'bir intıba (Yazısı 3 üncü sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog