Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Cumartesiden itibaren : HARBİYEDE BELVU BAHÇESİNDE Alaturka kısmında ALATURKA SAZ HEYETİ ve 5 klşlllk trupu. Ayrıca Tel: 43711 K İ K İ Onaltıncı yıl sayı: 5 4 1 5 umhuriyet Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa feısnu 24299 24290 İZZET BAHÇESİND Cumartesiden itibaren: TAKSİMDE SAFİ (Eski Panoramada . r r ((Türkîye ile yapılan müzakeratın pek yakında mes'ud bir netice vereceğinden eminim)) diyor jj Lord Halifaks dün Avam Kladno hâdiselerı Kamarasmda izahat verdi Bir Almanın katli üzerine İngiltere Hariciye Nazın : dehşetli tedbirler alındı Alman «hâmi)) şehirde örfî idare ilân etti, katili bilip de ihbar etmiyenler idam olunacak J Cumartesi 10 Haziran 1939 Teigraf ve mektub adresi: cumhuriy€t, tstanbu]. Postafeutusu:fatantaiNO 246 ve arkadaşl Telefon: 41992 Başvekil Çemberlayn Almanyayı muhasara rivayetlerini tekzib etti İngiliz Türk anlaşması etrafında ngiltereyi zıyaret etmekte olan Türk tbuatı erkânını parlamentodaki ma dairesinde kabul eden Başvekil Çemberlayn İngilterede İngiliz Türk anlaşmasmdan herkesin memnun olduğunu beyan ederek İngiliz Türk yakınlığınm «ulna hizmeti üzerinde ısrar etmiş ve bu yakınhk nekadar fazla ve kuvvetli olursa sulha hizmeti de o derecede müessir olacağını ifade eylemiştir. Bugünün Avrupasında sulhun en kuvvetli taraftarı ve onu her ne pahasına olursa olsun behetnehal ayakta tutmanm ve herhalde muzaffer kılmanın en azımli piştarı olan İngiliz Başvekılınin Türk İngiliz yakınhğı üzerindeki bu çok tok sözlerinin Türk efkârıumumiyesinde lâyık olduğu kıymet ve ehemmiyetle karşılanacağında şüphe yoktur. Sayın İngiliz Başvekili iki tnemleket arasındaki yakınhgın filî faydasını bilhassa sulha hizmetinde görüyor ve icabmda Türkiyenin bu uğurda deruhde ettiği vazifelerin kâffesini pek iyi yapacağına emniyet gösteriyor. Bu emniyetin tam yerinde olduğunu tebarüz ettirmekle ancak hakikati ifade etmiş olurıız. Sulh cephesine iltihakımızın millî, v a t a n î ve insanî icablarını Millî D Londra, 9 (a.a.) Lordlar kamarasında bir nutuk söyleyen Lord Halifaks, ercümle demiştir ki: « Müstakil Avrupa milletlerinin tek taraflı bir hareket neticesinde mahvolduklan günler artık geçmiştir. Bu süretle hareket etmek üzere yapılacak her türlü teşebbüsün geniş ve azimli bir mukavemet karşısında kalacağma şüphe yoktur. Halihazırdaki vaziyette teklikeli bir unsur teşkil edecek birşey varsa, o da Alman milletinin îngilterenin Almanya ile anlaşmak arzusunda olmadığına inanmasıdır. Halbuki İngiliz milleti, daima Almanya ile mütekabil bir itimad dairesinde anlaşmağa çalışmıştır. Şimdi de böyle bir Lord Halifaks İngiltere Harbiye Nazırı Hor Belişa ile bir görüşme esnasında anlaşmayı şiddetle arzu edıyor; İngiliz milleti, Büyiık Harbn sonurda ve harbden sonra birçok hatalar yapıldığmı kabul etmeğe hazırdır. Meşru şekılde yapılması mümkün olan tashihleri yaoan Alman [Arkası Sa. 9 sutım 1 de] Dolmabahge stadının plânı Şehircilik mütehassısı Prost ve İtalyan mimarı dün plânın tatbikı etrafında tetkikat yaptılar Mill^Şefimiz Cumhur Reisi, Bursa heyetini kabul etti Prag şehrinin kalabalık meydanlarından birinde polis bir halk nü mayişini dağıtmıya çalışıyor Berlin 9 (a.a.) Prag'dan Alman Bu vaziyet karşısında hâmi, yeni bir istihbarat bürosuna bildiriliyor: emre kadar muteber olmak üzere Klodno Bohemya ve Moravya'daki Alman mıntakası için şu tedbirleri almıştır: hâmisi tebliğ ediyor: Açıkhavada yapılacak hertürlü içtima«78 haziran gecesi Klochıo lisesi ö lar memnudur. nünde Alman zabıtasına menşub bir çaBütün sinemalar, tiyafrolar ve müesvuş katledilmiştir. [Arkası Sa. 7 sutun 5 te] Şefimiz tarihî Kurultay nutkunda bütün kat'iyetile tebarüz ettirmiştir. Bu vesile ile şurasını da tekrar etmek lâzım gelir ki Türkiye Cumhuriyetinin gerek kendi varlıgı ve istiklâli, gerek insanlığın sulhuna ve huzuruna hiztnet bakımlarından aldıgı yeni vaziyet, yalmz ve ancak tedafüî bir mahiyeti haiz olup herhangi bir devlete veya devletler grupuna tecavüz kasdini ihtiva etmemektedir. Nitekim miittefikimfz İngilterenin dahi ayni yolda yürüdüğünü bütün dünya hergün apaçık görüyor. Eğer ÇekoSlovak ve Arnavudluk işgallerinden sonra basta Balkanları tehdidle ortahğı dolduran .envniyetsizlik havası sulh âşıkı devlet Milli Şefimize Bursalıların tazimlerini »unmak, kenditinden Bursayt da şereflendirmesini rica etmek üzere Bursa Valin Refik Kuraltanın riyasetinde Belediye ve Halkevi Reislerile Partili bir zattan müteşekkil Bursa heyeti, dün Yalovaya gelmiş ve Cumhur Reisimiz tarafından kabul olunmuştur. Cumhur Reisimiz, Bursa heyetine ve dolayısile Bursaltlara iltifatta bulunmuş, Bursaya geleceğini vadetmiştir. Inönüne Bursanın umumi vaziyeti etrafında izahat veren heyet, Millî Şefin yanında yarım saat kadar kalmış ve akşam da Bursaya dönmüştür. Rumen Hariciye Nazırı bugün şehrimize geliyor Gafenko, hareketinden evvel mühim beyanatta bulunarak Balkan Antantının kudret ve idealinden sitayişle bahsetti Dün akşam saat 22,30 da Bükres'ten ayrılan dost Romanya Hariciye Nazırı Gafenko ile eşi, Daçia vapurile bugüa şehrimize gelecektir. Daçia, saat 14,30 da Galata rıhtımîna yanaşacaktır. Misafiri nhtımda Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi, Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdarla eşi, İstanbul komutanı General Halis, merkea kumandanı Albay Cemal, Ankaradap gelen mihmandarlar ve Rumen sefaret vs konsolosluk erkânı karşılıyacaktır. Bun« dan başka rıhtımda bir ihtiram kıt'ası bulunacak ve bu kıt'aya refakat eden bando, Rumen ve Türk İstiklâl marşlarını çalacaktır. Misafir Hariciye Nazırınm eşine Val! ve Belediye Reisinin refikası tarafından bir büket verildikten sonra misafirler, Pe< rapalas oteline giderek bir müddet is« tirahat ve 16,30 da İstanbui Valisini ziyaret edeceklerdir. Bunu müteakıb Gafenko, Atatürk abidesine çelenk koyacaktır. Akşam 18 de Denizyollarının Greguar Gafenko [Arkası Sa 9 sütun 3 tc] ıııııııııııııııııııııııııııııııınıııtııııııııııııııııııınıııııııııııııııııiHiıııınıııııııııııııııuıııiMiıııııııiMiHiıııııııııııııııııııınııııııınıııııııııııııııınınııııııl Inşası kararlaştırılan şehir stadyomunun maketi İtalyan mimarı Viyoti Villi, Dolmabahçe stadyomunun plânını ve makeüni getirmiştir. Dün bu maket İstanbul Vali ve Belediye Reisi doktor Lutfi Kırdarla şehircilik mütehassısı M. Prost, Belediye İmar şubesi müdürü Hüsnü tarafından tetkik edılmistir. IIIMIIIMI I llllillllllltll III I llllllllllll YUNUS NADİ [Arkası Sa. 3 sütun 3 de] IIIIIIIII1IIII1III IIII1IIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Hazırlanmış olan plâna nazaran, yenî stadyom binası, 34,000 kişiliktir. Plânın harita üzerinde mahalline tatbikı yapıl mış, bu defa bunun kısmen gazhaneyi, kısmen de Dolmabahçe tarafından yol üzerine çıktığı görülmüştür. Mütehassıs [Arkası Sa. 7 sütun 4 te] lllllllllllllllllllll IMIIIIHMIIIIIIIIIIIİI Fransa ile görüşmeler kat i safhada Müzakerelerin salıdan evvel intac edileceği x tahmin ediliyor Fransız Meclisinde Bone müzakerelerin tam bir anlaşma ile neticelendiğini bildirdi Ankara 9 (Telefonla) Fransız büyiik elçisi M. Massigli Hariciye Vekilimizi ziyaret ederek mühim bir mülâkatta bulunmuştur. Öğrendığime göre, bu mülâkat esnasında Türk Fransız anlaştnasmın kat'î şekli tespit edilmiştir. Fransız mehafilinde, Hatay meselesi de dahil olmak üzere iki memleket arasında mevcud bütün meselelerin kat'î surette halledildiği temin ediliyor. Kat'î anlaşmanın önümüzdeki pazartesi veya salı günü imzalanacağına muhakkak nazarile bakıl maktadır. Nitekim, Türkiyeden Hataya ve Hataydan anavatana sevkolunacak malların tâbi olacakları muamele hakkında Muhtelit encümen tarafından tetkik edilerek Meclisin bu celsesinde kanuniyet kesbetmesi beklenen, ve Meydanıekbez istasyonunun bir kilometre şimali garbisinde bulunan 312 numaralı hudud taşmdan Payaşta. denize kadar inen sahada elyevm 1^ lArkgsı Şüı 2 $ütm & tel < Dün genc zabitlerin iştirak ettiği tatbikat çok muvaffakiyetli oldu Metriste topçu atışları lllllllllllllllllllll Yarınki maç Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İngiliz futbolcuları dün şehrimize geldiler Metris çiftliğinde düakü atı§laxdan iki in< Jja tghifemlzde} DÜÛ şehıimize gelen İngiliz fıuhol takımı azası Moda kulübünde CYazıst 6 rtçı sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog