Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

MiHANiK Yazan: Muhabere subaylarından üsteğmen REBii SARfcViN Her bahsin nibayetinde ve en sonunda da halledılmş bakalorya meselelermı havı olduğu halde, Çıkıyor. Ayni muharrirın (Fızik: 2), (Fizik: 3), (Fızik: 1) kitablan yakında çıkacak. umhuri UDD6ŞinCI .... S8]fl FOTO MAGAZi Aylık salon mecmuası Cumariesi 8 Nisan 1939 Nisan nüshası çıktı „„ İSTANBUL CAĞALOĞLÜ DüDZ tfelgraf ve mektub adresi: Cumnurlyet tstanbuJ Posta fcutusu: tstanbul No 246 Teiefon: Başmuharrlt ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298 tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 Arnavudluğun askeri işgali Draç, Avlonya ve diğer Aınavud limanlarında karaya çıkarılan Italyan kuvvetleri Tirana'ya doğru ileri harekete devam ediyor Kral Zogo Italyan hükumetine dün yenı sulh teklifleri gönderdi Roma diyor ki: Tirana diyor ki: Askerlerimiz hiçbir mukavemete maruz kalmadan ilerliyor» (Kuvvetlerimiz vatanı karış karış müdafaa etmektedir)) Hükumet Tİranayı terketti ve Elbassan'a gîtti Arnavudluğun coğrafî vaziyetini gösterir harita itrnavudlukla italya arasmda savaş Milletlerin sersemlikleri içinde Avrupa siyaset gemisi orsa boca yürümekte devam ediyor. Arnavudluk bu gelişigüzel yüriiyen serseri siyasetin bugün için son misalini teşkil etmektedir. driyatik sahıllerinde minimini bir haıbe daha §ahid olmağa davetliyiz. Almanyanın mcrkezî Avrupada temın ettıği zaferlerden sonra mıhverın öbür ucunu teşkil eden Italyanın eli boş kalması doğru olamıyacağı düşünülmüş olacak, kı İtalya da zaten şımdiye kadar aşağı yukarı himayesi altında gıbi bırşey olan Arnavudluğu ilhak etmeğe karar vermiştir. Bunun için müracaat olunan usuller Almanyanın tatbık ettiklerinin hemen ayni gıbidir. îki devlet arasındaki ittıfak muahedesinin kuvvetlendırilmesi için Kral Zogo tarafından vuku bulan müracaatın is'afı ve Arnavudluktaki İtalyanların maruz olageldıkl«ri zulüm ve şiddet muamelelerine aihayet verilmesi için hasıl olan mecburiyet. Bunlara propaganda mahiyetinde olarak şunlar da ilâve edılmiştir: Merkezî AvArnavudluk meelisi içtima rupadaki vaziyetin aşağıya doğru inkişaitalya ile Arnavudluk arasmda bir fmda Arnavudluğun baska bir istilâya uğraması ıhtunali ve böylelikle Adriya müddettenberi cereyan eden müzakere tik sahillenne başka büyük bir devletm ler inkıtaa uğradığmdan, İtalya dündengelip yerleşmesi tehlikesi belirmiş olması beri Arnavudluğu işgale başlamıştır. na binaen îtalya bu ihtimal ve tehlıkeye İtalyan mehafilınden verilen malumatekaddüm ederek Arnavudluğun İtalya ta göre, Arnavud Kralile İtalyan hükuya nispetle daha emin bir vaziyete ko meti arasmda müzakereler cereyan pdernulmasını kendisince zarurî görmüştür. ken, Arnavud çeteleri nümayişlere başAra yerde icabında Arnavudluğun îtalyaya ve İtalyanın Arnavudluğa yardım etaesi karşıhklı taahhüdlerini ihtiva eden muahedenameden de bahsolunuyor. İtalya bu muahede mucibince Arnavudluğun Italyan askerî yardımına muhtac bir vaziyette bulunduğunu takdır ederek oraya sevkiyat yapmak lüzumunu hissetmıstir. Hakikatte Arnavudluğun mevcudiyetini tehlikeye düsüren muahedelerin ilki o 22 teşrinisani 1927 muahedesidir ki bu memleketi ta o zaman İtalyanın himayesi altma koymustu. Bu muahedenin esası şu maddede toplanır: Londra konuşmaları İngiliz Leh yardım muahedesi, Hariciyç Nazıri Bekin Varşovaya avdetindân sonra kaleme alınacak Londra 7 (Hususî Lehistan Hariciye Nazıri Beck, dün akşam Lord Halifax'la so/ı bir mülâkat yapmıştır. Mumaileyh Virgıl Tıbea ıle de gorüş müştür. Polonya Har.ciye Nazıri bu sebah Varşovaya hareket etmiştir. Diğer devletlerle de müzakere tasavvurları halinde ve köşede Arnavudluk Hariciye Nazıri Ekrem Liboho\a lıyarak italyanların emniyetini tehhkeye düşürdüklerinden, Roma hukumetı askerî harekâta geçmek mecburıyetınde kalmıştır. Arnavud hükumeti, Arnavudluktaki İtalyanlann üç gün evvel İtalyaya nakledildikleri cihetle, iddia edildiği sekilde bir taarruzun esasen mümkiin olam^acağmı bildirmektedir. Arnavudluk matbuat bürosunun bir teblığıne göre, İtalya hukumetı Arna vudluğa bir ultımatonı vermış, fakat Arnavudluk Meb'usan meclısı bu ültımatomu derhal reddetmiştir. Meclis, İtal yan talebleri hakkında tnüzakerelerde bu [Arkast Sa 9 sutun 1 de] II1IIHIIII1MII1IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Yumutta ihracatı işini üumen Hariciye Nazıri bugün şehrımızde tanzim etmek lâzımdır Beden terbiyesi umumî Bazı tüccarlar: «Birinci nevi yumurtaların sanâyie müdürünün beyanatı mahsus yumurtalar gibi ihracı hem menfaatlere, IIMIIII1IIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII11IIIIIII1IIIIIIIIMIMIII llllllllllllllllllllll Londra 7 (a a ) Almanyanın taar ruzuna karşı hazırlanan İngiliz Leh mütekabıl yardım muahedesinin Bec k'ın Varşıvaya av detmden ve Polonya hükumetile nazırm yapacağı istişa relerden sonra ka leme ahnacağı sa lâhivettar mahfil lerde sövlenmek Bek'in Londrada Lord Halifaks tarafından istikbalinden bir intiba ted r. İngıliz Leh muahedesi kat'î su kerelerine benzer iki taraflı müzakere rette akdedıldıkten sonra İngıltere ıle lere başlanacaktır. Romanya arasmda îngıliz Leh muza[Arkast Sa. 3 sütun 1 dcl IHHIIIIIIIIHimmiHIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIllllMllllllllllHIIIIIMIIIII M. hem de nizmnamenin ruhuna aykırıdır» diyorlar Şükrü Saracoğlu da dün akşam Ankara dan hareket etti, iki Nazır müzakerelere başlıyacak ^B» YUNUS NADt \Arkasi Sa. 7 sütun 3 £el BUGÜN SlNCt SAHİFEDE: Arnavudluk hâdiseleri Yazan: M. F. T, 9UNCU SAHtFEDE 1927 Italyan Arnavud anlaşmasının metni İhrac edilecek yumurtalarıa muayenesinden bir intıba... (Yazuı 7 nci sahifemizde) Bükreş 7 (a.a.) Romanya Hariciye Nazıri Gafenco bu akşam bir Rumen Hdrb gemisile Köstenceden Istanbula hareket etmıştır. Orada Tıirk devlet adamlarile görüşecektir. Nazır, bırkaç gün ıcınde Bükreşe dönecek ve müteak'ben Berline gidecektir. Nazırın İstanbul seyahatinin uzun müddet evvel hazırlandığı ve son hâdıselerle bir münasebetı olmadığı haber alınmıstır. Hariciye Vekilimiz de geliyor Ankara, 7 (Telefonla) Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu, bu akşam, Vekıller Heyeti içtımamı müteakıb, eksprese bağlanan hususî vagonla İstanbula hareket etmiştir. Hariciye Vekilimiz İstanbulda Rumen Hariciye Nazıri Ekselâns Gafenko'yu istikbal edecek ve kendısıle müzakerelere başlayacaktır. «Kulüblerimizi istenilen vesaitle techiz ve muallimlerle takviye etmeği bir borç bilirim» Beden Terbiyesi Umumî Müdürü General Cemil Taneç « y dünkü tetkikatı esnasında (Yazıaı 6 ncı sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog