Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

En Büyük Kaybımız O'nun için yazılan yazılar ve şiirler Ikinci tab'ı çıktı I umhuriyet Sfljfl. • KQ79 ööld Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 blMiâ CO NlScM Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 İSTANBUL CAĞALOĞLU p Q Q ... 1939 Yugoslav Hariciye Nazırı Belgrad'da Macar Nazırları da yarın Temyiz Dördüncü Ceza dairesi, dün sabahtan Berlin'e gidiyoriar akşama kadar Muhiddin Ustündağı dinledi Sürpagop, otobüs ve asrî mezarlık işleri İngiltere Başvekili Çemberlayn, gönüllü işlerile mesgul olmak üzere teşekkül eden hususî komisyona izahat veriyor Kont Çaki Berlin 27 (a.a.) Havanın fena ol" ması dolayısile bu sabah tayyare de hareketi mukarrer Markoviç, bu akşam trenle hareket edecektir. Yugoslav nazırının bugünkü ikameti tamamile hususî mahi " yette olcaktır. Ingiliz Parlâmentosu dün kanun teklifini kabul etti Avam kamarasındaki müzakereler gece geç vakte kadar devam etti Çabuk görîiş Çabuk karar Çabuk hareket sırlardanberi parasızlıktan inim ınim inliyen İstanbul bu derin yarasına büyük bir derman bul" muş oluyor: Tramvay, Tiinel, Elektrik gibi umumî hizmet müesseselen yakında Belediyeye maledilecek. Artık, kendi evinde başkalarının vesayeti altında yaşamak gibi bu asra yakışmıyan garib ve acıklı halden kurtulacağız. Hükumet, yukarıda saydığım müesseselerın bütün hak ve vecibelerile birlikte Belediyeye devrine aid kanun lâyihasını derhal Meclise sevketmiştir. Ankaradan dönen Vali ve Belediye Reisi Doktor Lutfi Kırdar, gelecek sene Akay İdaresinin de şehre maledileceğıni bize miijdeliyor. Memleketin refah ve iman hu?usunda cumhuriyet rejiminin mütemaciıyen artan muvaffakiyetlerile öğünmemek, hasta ruhlu ve bedbin insanların bile yapamıyacakları birşey oldu. Umumî hizmetler Belediye tarafmdan görülecekse, bunda iftihar duyacak ne var? Her medenî memlekette böyle değil mi? Londra 27 (Hususî) Mecburî as" kerlik hakkında kabinenin tanzim ettiği kanun lâyihası bugün Avam Kamarasma tevdi edilmiştir. Başvekil Çemberlayn, MECBURî~lSKERL?ir"KANÜNU Muhiddin Üstündağ, Temyiz Dördüncü Ceza hâkimleri huzurunda Ankara 27 (Telefonla) Temyiz Dördüncü Ceza daıresı, bu sabah saat 10 dan aksam 19 a kadar akdettiği muhtelif celselerle Sürpagob mezarlığı, otobüs yolsuzlugu ve Asrî mezarlık işlerinden tahaddüs eden davaları gördü. Sürpagob mezarlığı işinde suçlu olarak I yalnız Muhiddin Üstündağ bulunuyoT • du. Devlet Şurasının mazbataları okun « du. Bunda eskı İstanbul Vali ve Belediye Reisine isnad olunan suçlar, Beledi yeye intikal eden Surpagob mezarlığı için muhtelif davalar kazanıldığı haldeEr [ Arkast Sa. 8 sütun 3 tel Markoviç'in beyanatı Berlin 27 (a.a.) Markoviç, Alman matbuatı mümessillerine aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: « Alman Hariciye Nazırı Ribbentrop'un daveti üzerine Yugoslavya Hari" ciye Nazırı sıfatile Berlini ziyaret etmek ve gerek Alman siyasetinin mümtaz mümessili, gerek Almanyanm zimamdarları olan diğer zevatla yeniden şahsî temasta bulunmak fırsatma nail olduğumdan dolayı bahtiyarım. Bu ziyaret, daha çok yakm bir mazide büyük Almanyada Yu" goslavyayı temsil etmek gibi büyük bir şeref ve saadete mazhar olmuş olduğumbu münasebetle bir nutuk irad ederek, lArkast Sa. 7 sütun 4 tei kanunu müdafaa etmiş ve bugünkü şerait altında mecburî askerlik usulünün bir [Arkast Sa. 8 sütun 1 de] oarkın en buyuk duğunu Tahranda dün büyük bir geçid resmi yapıldı Dört günlük resmî merasim sona erdiğinden davetli heyetler memleketlerine dönmeğe başladılar Müstehcen resim meselesi Ehlivukuf, dün akşam tabloları tetkik etti Rapor, tetkike tâbi tutulan altı tablo ile birlikte bugün İzmite gönderiliyor Rumen Hariciye Nazırının seyahati Fransa Cumhur Reisi dün Gafenko'yu kabul etti Paris, 27 (a.a.) Gafenko, saat 23 15 te Parise gelmiştir. Mumaileyh, istasyonda Bonne, Romanya sefiri ve Yugoslav orta elçisi tarafından karşılanmıştır. İlk mülâkat Paris, 27 (a.a.) Gafenko, bu sabah Meçhul askerin mezarına bir çeîenk koymuştur. Mumaileyh, müteakıben Hariciye Nezaretine gitmiş ve orada Bonne tarafından kabul edilmiş ve öğle yemeğinde mumaileyhin misafiri olmuştur. Romanya Hariciye Nazın şerefine ve Tahranda düğün şe^liklerinden: Tahranda Belediye binasının bir gece manzarası rilen ziyafette Türkiye büyükelçisi Suad Tahran 27 (a.a.) Veliahdin dü heyetler bugünden itibaren memleketleriDavaz, Yunan, Yugoslav, Leh elçileri ^ için tayin edilmiş şolan dört g ç y e d an r günlük ne dönmeğe başlamışlardır. lArkast Sa. 1 sütun 4 tel tArkası Sa. 8 sütun 5 te] •esmî merasim bitmiş olduğundan ecnebi IIIIIIMIIIIIItllM J< M11111II111IIIIIII11II1111III • II llllir •••• llllllllllllllt • •• III11M IIMIIIIIIIIIII llll IIIII1IIIIIIIIII1 • •IIIMIIIIIIIIITIIIMIinillllllllllllUI>"llll<l>'<>>>l'IIİIMIIIIIIIIIII M Ziyafette bulunanlar IIIIIIMI1IIIIMIIIIIII • k Müstehcen tablo için teşkil olunan ehlivukuf heyeti azası bir arada Diye düşünenler varsa onlara hatırlaMüstakil ressamlar grupu tarafından müstehcen olduğu kaydile îzmit Müddetınz ki daha birkaç ay evveline gelınciye kadar bu şehirde umumî hizmetler, ya" İzmit Halkevinde açılan resim sergisinde iumumiliğince sergiden kaldırılması me[Arkası Sa. 7 sütun 3 fe] bancıların istismar ettikleri bir saha idi. teşhir edilen tablolardan bir kısmmm, irillllllllllUIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllll .İstanbul halkı, gece karanlıkta kalmamak, şehir içinde işini görmek, saır zarurî .ihtiyadarı için, Tiirk bile olmıyan bir takım müesseselere kazanc temin ediyor" du. Ve yakın zamana kadar îstanbullular vaziyeti tabiî buluyorlardı. Nihayet bir sene gibi kısa bir zaman zarfında bu "geri zihniyetten şimdikine atlayış, müsaadenizle en bedbinleri bile sevindirecek bir terakki sayılır. Güreşcilerimiz Oslo'da nasıl karşılandı ? • Sovyet Hariciye Komiser muavini dün geldi Potemkin'in Ankara temaslarından sonra Bükreş'te Rumen Hariciye Nazırile de görüşeceği söyleniyor NADİR NADİ [Arkast Sa. 7 sütun 3 te} Beynelmilel sergi için Nevyorka gitmiş olan arkadaşımız CELÂLEDDtN EZİNENtN (Cumhuriyet )e yollayacağı mektubları Yeni dünyadan mcktublar Umumî başlığı altında yarından sonra neşre başlayacağız Sovyet Hariciye Komiser muavini Potemkin, Sirkeci gannda kendisini karşılıyanlar arasında Yukarıki resim Millî güreş takımımızı Oslo istasyonunda göstermektedir. X işaretli, müsabıklarla beraber Oslo'ya giden arkadaşımız ömer Besimdir. Arkadaşımızın Norveçten gönderdiği ilk mektub (Yaztn 8 inci sahifemizde) 6 ncı sahifemizdedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog