Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

Büyük Hâmidin ölümünün yıldönümü dolayısile onun şaheseri M A ü B E R Yeni harflerle basıldı. Ankara Kütubhanesı serısine dahil olan bu eser Dr. Sadı Irmağın Hâmid hakkırda bir yazısını da muhtevidir. umhuri S3)[I c Cuma 21 Nisan 1939 vO *%JL TURKiYENiN en neiis *|A JF IV *l Kanaat Kitabevi Hillerin 50 fici yıldönümü Alman milleti, Führer şerefine bayram yapıyor rnpr İSTANBUL CAGALOCLL UüUD Telgraf ve mektub adresl: Cumnurlyet. İstanbu] Posta kutusu: tstanbul. No 248 Teleîon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrlr heyeti: 24298. İdars ve matbaa Kisnu 24299 24290 HAFTALIK MEGMUASI K u r u J Dün Führer'in önünde muazzam bir geçid resmi yapan Alman ordusundan bir kıt'a Berlin %okaklarında Sovyetler Japon taarruzuna karşı da yardım istiyorlar Londra gazetelerinin verdiği malumata göre, mütecavize karşî alınan müşterek cephe, Uzakşarka da teşmil edilecek Moskova'nın kararı Cehelüttarık boğazında toplanan jngiliz gemilerinden ikisi Bekliyebilirîz uhran geçti, diyorlar. Adnyatık denizinin şark kıyılarında sarp dağlıklı fakat küçiik ve silâhSrt fcir mttnleîteti^gal edildıği zantıan, körbarsağı sancıyan apandisitli hastalar gibi kıvrandığmı gördüğümüz Avrupa, lüzumsuz ve yabancı bir cisımden kurtulduktan sonra, zahmetsiz nefes almanın uzvî rahatlığına kavuşmuşa benziyor. Heyecandan şuurunu kaybetmek tehlikesine maruz kalan efkânumutnıyeler biraz yatıştı; notaların, messajlarm arkası alındı, siyasî müzakereler şimdi daha normal bir hava içinde yapılıyor. Tam iş başında bulunmaları lâzımken «mezuniyet» alarak memleketlerine giden sefirlerin tekrar vazifeleri başına döndüklerini işitiyoruz. Bir yandan ne olur ne olmaz diyerek askerî hazırlıklara devam eden devletler, bir yandan da birbirlerine karşı fena niyet beslemediklerini söyleyip duruyorlar. Alman Devlet Reisi Türk heyetini kabul etti • Murahhaslarımız, Alman ricalile de samimî hasbıhallerde bulundular Berlin 20 (Hususî) Hitler'in 50 nci yıldönümü bugün bütün Almanyada muazzam tezahüratla tes'ıd edılmektedır. Bu sabah, baştanbaşa bayraklarla donatılmış oln Berlinde 50 bin askerin iştirakile büyük bir geçid resmi yapılmıştır. Mareşal Göring bu münasebetle kısa bir hitabede bulunarak, Hitler'in, Alman tarihinde tesadüf edilen en büyük adam olduğunu söylemiştir. Merasim nasıl oldu? Evet, buhran geçti yahud üzere. Fakat hastahk baki. İlk ârazını bundan beş sene evvel açığa vuran bu hastahk, normal seyrini takib ederek Avrupa bünyesini için için kemirmektedir. Muayyen fasılalarla çıktığını gördüğümüz buhranlar artık kronik bir hale girmiştirler. O kadar ki, bunlara ahşan bazı siyaset adamlan: Felâket şu hâdiseden doğamaz; şundan da doğamaz! Diye, hem kendilerini hem de efkârıumumiyeyi tatmin ediyorlar. Halbuki dikkat etmiyorlar ki buhranlar arasındaki fasılalar mütemadiyen kısalmakta ve her buhran bünye üzerinde, kendinden bir evvelkine nazaran daha Berlin (20) Führer'in 50 nci yıldönümü bütün Almanyada parlak bir sugeçmek rette tes'id edilmektedir. Berlin sokakları gamalı bayraklarla ve Hitler'i gösteren Universite işlerimiz Günden güne artan talebe sayısı, ihtiyacı karşılıyacak yeni tedbirler alınnıasmı icab ettiriyor Varşova 20 (a.a.) Leh gazetele İngiliz Fransız . Sovyet mukarenetinin ri, siyasî komitenin bu akşam Stalin'in iyi yolda ilerlediğini müşahede ederek riyaeeti aitında ve Sovyetlerin Londra , Moskovanın Fransız îngiliz tekliflerine *9 Paris ve Berlindeki diplomasi mümessilcesaret verici bir cevab gönderdiğini ya lerinin iştirakile bir toplantı yapacağını zıyor. haber vermektedirler. Komite, Sovyetleri Deyli Telgraf, Lord Halifaks'ın dünmütecavize karşı vücude getirilecek bir kü nutkundan İngiliz Sovyet anlaşmasının Asya ve Uzakşarka da teşmil edile itilâflar ve garantiler sistemine ithal et Konferansı, siyasî büronun fevkalâde ceğini istihrac ediyor. meğe matuf olan İngiliz . Fransız teklifmuhtelif şekil ve renkli resimlerle dolu leri karşısında Sovyet Rusyanın ittihaz e bir içtimaı takib edecektir. Deyli Meyl, Paris muhabirinden aldur. İngiliz Sovyet müzakereleri dığı bir haberde Sovyetlerin, Ingıltere ve deceği hattı hareketi takarrür ettirecek Saat 8 de saray pencereleri önünde mı tir. [Arkası Sa. 8 sütun 1 de] Londra 20 (a.a.) Times gazetesi, zıka çalmağa başlamış, saat 9 da Füh rer'ın önünde muhafaza alayının ılk resmigeçidi yapılmıştır. Muhafaza alayını muhafız polisin geçidi takib etmiştir. Bunu müteakıb tebrik merasimi başlamıştır. Evvelâ saat 9.25 te Papanın vekili Monsenyör Cesare Orsonico Hitler'e kordiplomatiğin temennilerini arzeylemiştir. Müteakıben Almanya tarafından himaye edilen halk namına Bohemya ve Moravya umumî vaüsi von Neurath'la Başve kil Hacha ve bir dakika sonra da SlovakEmin bir membadan temin olunduğu Berlin 20 (a.a.) Havaş Ajansı [Arkast Sa. 7 sutun 5 de] Tahran 20 (a.a.) İtalya, Türkiye, ildıriyor: Romanya Harıciye Nazırı na göre, Alman ricali, Romanyadaki AlMısır, Afganistan, Fransa, Norveç ve iafenko, dün, Hitler tarafından kabul man ekalliyetlerine yapılan iyi muamele Finlândiya heyetleri dün sabah majeste edildıkten sonra Alman ricahle ola.n res den dolayı Gafenko'ya memnuniyetlerini bildirmişler ve Romanyaya karşı yapılaSahinşah tarafından kabul edilerek itimad mî müzakerelerini bitirmiştir. mektublarını takdim etroişlerdir. Heyet aGafeııko'nun, ecnebi memleketlerdeki cak toprak mutalebaüna muzaheret etmizası birer birer Şahinşaha takdim edilmiş Alman ekalliyetleri meaelesile meşgul o yeceklerıni ıhsas eylemişlerdir. • Transilvanyadaki Almanlann vaziye tir. ' " an Hess ile de gorüşmüş olduğu kaydelArkası Sa. 8 sütun 5 te] Bu heyetler müteakıben Veliahd tara dilmektedir. llllllllfllllllllllllllllUllllllllllllllllllll ıııııııııııııııuııuııııııııııiHi ıııı ııuııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııı fından kabul edilmiş ve hükutnetlerinin gönderdiği düğün hediyelerini vermişler dir. lArkast Sa 1 sütun 6 da] Bir Japon filosunun Akdenize geleceği haber veriliyor Tahranda sevinc Şahinşah, heyetleri kabul buyurdu Romanya Almanya arasındaki müzakereler Berlin, Romanyayı arazi taleblerine karşı koruyacağını ihsas ediyor Bütün heyetler dost memlekette toplanıyoriar NADİR NADİ [Arkası Sa. 7 sütun 5 de] Yeni Vekâletlerin teskilât kanunu Kanun projeleri Başvekâlete verildi Ankara, 20 (Telefonla) Ticaret Vekâleti teskilât kanunundan sonra, İktısad Vekâletile Nafıa, Münakale ve Muhabere vekâletlerinin teskilât kanunları Başvekâlete verilmiştir. Yeni Vekâletlerin teşkilâtma aid malumatı bildiriyorum: Teskilât projelerine göre Ticaret Vekâletinde İç ticaret umum müdürlüğü, Dış ticaret umum müdürlüğü ve teşkilâtlandırma umum müdürlüğü olmak üzere üç umum müdürlük bulunacaktır. Ticaret Vekâletinde ayrıca teftiş heyeti reisliği, hukuk müşavirliği, hususî kalem standardizasyon .turizm ve sergiler, konjonktör ve neşriyat, zat işleri ve levazım sefefberlik, evrak müdürlükleri bulunacak İArkası Sa. 7 sütun 4 tel Ispany anın haricî siya seti Bir Fransız gazetesine göre, Madrid, dış politikasını kat'î olarak henüz çizmemiş Büyük tarihî roman Mahfiruz Sultan.. j Yazan Fen ve Edebiyat fakültelerinin yeni dekanlan Hâmid ve Tahir Yeniçay makamlannda... Öğrenildiğine göre, Maarif Vekili sehrimizde lebe kadrosu ve yeniÜniversitenın tateskilât tetkik Üniversitede dekanlar arasında yapılan son değiştkliklerden profesör, do çent ve asistanlar arasında da yenıden bazı tayüüer yapılacağı tahmin edıl mektedir. Üniversitenin tesisinden bugüne kadar geçirdiği tekâmül safhalan ayrı ayn tetkik olunacak ve çalışmaların verdiği randıman bundsn sonraki mesaı için esas tutulacaktır. mevzulan başında ve ilk plânda gelmektedır. Bilhassa, günden güne artan talebe miktarı, yeni tertibat ve tedbirler alınmasını icab ettirmektedir. Bu arada Üniversiteye alınacak talebelerin esaslı bir elemeye tâbi tutulması zarurî görülmüştür. Hizmet taahhüd müddetleri sona eren bazı ecnebi profesörlern mukavelelerilArkası Sa. 7 sütun 2 del Uü\ Pazar giinü neşre başlıyoruz. Franko ordularmın Madrid'e girdiği gün nümajiş yapan genc kızlar 3 üncü sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog