Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İ En Büyuk Kaybımız O'nun için yazılan yazılar ve şiirler r İkinci tab'ı çıktı J um COilC 5345 urıy p FOTO MAGAZiN 12 nci sayısı çıktı tSTANBÜL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresl: Cumnurly«t tstanbuJ Posta frutusu: tstanbuL Mo. 246 İdare ve matbaa Sısmı 24299 24290 * • i ııuUIMTeSI I NIS3Î1 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 l'ahrlr heyetl: 24298 Refık Halid, Nızameddın Nazıf, Kandemır, Nurullah Ataç, I. Hakkı Konyalı, General Pertev Demirhan, Necdet Rüştü, Ibrahim Alâeddin, Mahmud Yesarınin yazıları, aktüalite resım ve renkli tablolar. j Ebedî Şefimizin tabııtıı dün Elnografya müzesindeki muvakkat kabre vazedildi Atatürkün daimî istirahatgâhına na'^li, mozolenin insasmı müteakıb millî merasimle yapılacak Ankara, 31 (A.A.) Resmidir: Leh askerleri Mdreşal Smigli'nin önünde bir geçid resmi eanasında Almanyanın Leh hududunda büyük askerî tahşidatta bulunduğu haber veriliyor f Çemberlayn mühim beyanatta bulundu J Fena misal, Bir fena prensîp Leh Alman gerginliği Ebedî Şef Kemal Atatürkün tabutunun defnedileceği Rasadtepedeki anıd kabrin inşasının hitamına kadar elyevm bulunduğu Etnografya müzesinde izhar olunan muvakkat kabre vaz'ı ameliyesi bugün, 31 mart 1939 cuma, saat 11 de Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Doktor Refik Saydam, Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Cumhur Riyaseti Umumî Kâtibi Kemal Gedeleç, Cumhur Riyaseti Başyaveri Binbaşı Celâl üner ve Ankara Vali ve Belediye Reisi Nevzad Tandoğan hazır olduğu halde yapılmıştır. Bu muvakkat defin, yukarıda ismi geçen zatların imzalarını havi bir protokolla tespit edilmiş ve bu vesika Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine takdim olunmuştur. Ebedî Şefin daimî istirahatgâhına nakli anıd • kabrin inşasım müteakıb millî merasimle yapılacaktır. KENDİ KENDİMİZt TENKİD: Yol imarmda usul Şehir içinde ve civarında hallcın gidip çıelmesile fazla alâkalı yoilann tamirinde sürate kıymet veren bir usul tutmak lâzım geldiği anlaşılıyor. Söz muharebesi Boğaziçi yolları, uzun süren asfalt işinyor Mussolini son büyük ftutkunda ÇekoSlovak meseiesinlerinden dolayı, vaktinde oraya gidip den realistlığı yer yer çok zagelenler için haylıca zorluk kaynağı ollim görünebılen acı ve kısmen de hazin muştu. bir lisanla bahsetmiştır. İtalyan hükumet Şimdi de Istanbul Belediyesinden Anşefine göre ÇekoSlovakyanın uğradığı kara caddesi istikametinde yapılan yol akıbet, böyle olmasının önüne geçilmesi işleri sürüp gidiyor. imkânı bulunmıyan bir zaruretti, Te ÇeTürbeden Kapahfınna kadar iki, üç koSlovakya yenümek için adata ağza yüz metrelik kısım, mübalâğasız yedi, düşen olgun bir meyvaydı. Sinyor MussoJini'ye göre ortada olgun bir meyva ile sekiz ay sürüklendi. onu yiyecek kuvvetli bir iştiha da bulunEğer bu asfalt aşağılara devam ededuktan sonra hak ve adalet sözlerile döcekse ve böyle devam edecekse bir kiloğünüp ağlanmanın manası nedir? AvruLondra 31 (Hususî) Siyasî me metrelik sahada birkaç seneler uğraşapanın eski ve yeni tarihinde işler hep hafilden alınan malumata nazaran, Al cağız demek olur. böyle olmamış mıdır? Burası meselenin manya Lehistan hududunda mühım as Acaba böyle muayyen bir yolu, işleri trajik tarafı. kerî tahşidatta bulunmaktadır. Bir tarafona göre tanzim ve teksif ederek, bir iki Nihayet Sinyor Mussolini bu mevzu tan askerî tedbirler alınırken, Alman gaay zarfında bitirip geçivermek kabil deüzerindeki sözlerine, yara üstüne basılan zetelerinin Lehistan aleyhine şiddetü ğil midir? neşriyata başlamaları, siyasî mehafilde kızgın demir gibi, şu cümleyi katıyor: yakında ve anî surettc vahim hâdıselerin Zannediyoruz ki, kabildir. Biraz him Fransada İtalya aleyhine yapılan nümayişlerden: Korsikada halkın Napolyon « Pek çok askeri ve ağızlarına kamet, biraz da jaal bir dikkat ve takib dar dolu silâh depoları olan bir memle zuhur edeceğine delil addedilmektedir. abidesi önünde toplantısı bu işlerin böyle olmasını ternine kâfi olket kendisini müdafaa için tek bir hare Alman matbuatının neşriyatı, Avusturya, Roma 31 (a.a.) Mussolini, bu sa diye bağıran muazzam bir halk kütlesi ketçik yapmazsa o memleket yeni talihı Südetler, ve ÇekoSlovakyaya karşı hasa gerektir. bah Kalaberya'da kâin Reggio'ya mu tarafından istikbal edilmiştir. ne yüz kere, bin kere müstahakmış de rekete geçilmeden evvel başlıyan n?sri **' vasalat etmiş ve orada «Tunus, Tunus» [Arkast Sa. 7 sütun 5 de] yattan tamamen farksız addedilmekte ve mek olur.» lllllllllllllimiMlllllllirilMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIflllllllllllMII llllhillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIMIIMIirilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUI Hakikaten ÇekoSlovak yıkılışmm en bu sebeble ciddî endişeler gizlenmemekfena tarafı buradadır, ve bu fena taraf tedir. Kabinenin içtimaı yalnız son defa görühnüş değil, ta eylul ayındafiberi böyle fena başlamıştır. EyAlman Leh münasebatı hakkmda alul ayında ÇekoSlovakya kısmen sefer lınan haberler üzerine Ingiliz kabinesi bu berlik de yapmış olduğu halde müttefik sabah iki saat süren uzun bir toplantı lerinin belkı kendi yardımına yetişmiye yapmıştır. Başvekil Çemberlayn kabine cekleri düsüntesile kendisini müdafaaya içtimaından sonra, eski Başvekil Loid lüzum görmiy'eiek işin sulhan halline Corc'u davet ederek, beynelmilel vaziyet boyun eğmiştir. Fena misal buradan baş hakkında müdavelei efkârda bulunmıış lar. tur. ÇekoSlovakya k«ndi hududlarına hâHariciye Nazırı Lord Halifaks da M. Nevil Çemberlayn kim müstakil bir devıet olarak yasıyabil Amerikan elçisile Alman müsteşannı kamek için mutlaka yabmcıların (mütte bul ederek, Leh Alman gerginliği hakBundan bihstıfade, hükumetin umumî fiklerinın) yardımına nı muhtacdı? Çe kında İngilterenin tasavvurlarını izah et siyasetıni yenıden tasrih etmek isteriın: koSlovakyanm ittifakı, J>aşka devletten miştir. İngiliz hükumeti, daima, alâkadarlar yardım görmek maksad \t manasında arasında çıkacak her anlaşmazlık için Salâhiyettar mehafilde temin edüdiğimıydı? O halde bunun ach ittifak oi ne göre, kabine, Leh Alman ihtilâfı serbest müzakereler yolile, anlaşmalar maz. Ittifak, karşıhklı muaVçnet ve em münasebetile İngilterenin takib edeceği vücude getirilmesine çalışmıştır. îngiliz niyet için anlaşma ve birleşım demektir. hattı hareketi kat'î surette tespit etmiştir. hükumeti, bu yolun, ihtilâflar mevcud Yoksa memleketin müdafaasıftJa daima Başvekil Çemberlayn bu hususta Avam bulunan bütün şıklarda tabiî ve makul kendi kuvveti ve azmi asıldır. Kücük kamarasında mühim beyanatta buluna yolu teşkil ettiği kanaatindedir. ÇekoSlovakya büyük Almanyaja karşı caktır. Kanaatimce, sulçu vasıtalarla halledilne yapabilirdi denilemez. Nekadai kücük miyecek hiçbir mesele mevcud değildir. Çemberlayn'in mühim beyanatı olursa olsun millî şuuruna malik b* milBasveki! Çemberlayn, Avam kamara Bunun icindir ki müzakereler yolu yeleti nekadar büyük olursa olsun heraangi smın bugünkü içtimaında aşağıdaki mü rine cebir ve kuvveti ve yahud kuvvete a bir devlet sırf kuvveti fazlahğile istilâ ve him beyanatta bulunmuştur: müracaat tehdidini ikame için hiçbir se^çal edemez. Elverir ki millî şuumna « Evvelce de söylediğim gibi, In beb yoktur. 'ik kücük mille* » ^evlile kendi yar giliz hükumeti, Polonyaya karşı bir hü•' Avam kamarası, birkaç zamandanberi ' ' olsun. cum hazırlanmakta olduğu hakkındaki diğer hükumetlerle bazı müzakereler an* i;tik şayialar bahsinde hiçbir resmî teyide ma gaje edilmiş olduğundan haberdardır. Bu Çetlnkayanın dückü tetkiklerinden intıbalar: ^talmdan çıkıyor, sağda \Dt lik değildir. Bunun icindir ki bu şaviaları müzakerelerin netıcelenmesinden evvel Balta limamnda ve yukar' [Arkast Şa. 9 siıtun 1 de] 1 tej hakikat telâkki etmek doğru olraaz. . CYazm 7 nci sahifemi ^.' hâdise vukuunda Ingiltere biitiin kuvvetile Lehistana yardım edecek Ribnik'te Lehlerle Almanlar arasında çarpışmalar oluyor Mussolini dün cengâver bir nutuk daha söyledi italyan Başvekili, her genc millet gibi Italyanın da harbden korkmadığmı söylüyor r Nafia Vekilinin tetkikleri Ali Çetinkaya, dün Eminönü meydanını. Yeşil sahayı, möhendis mektebîni ve Şişli telefon merkezini gezdi, bugün de Silâht rağa fabrikasını •**»'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog