Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Bağcı Şarabı Taze YAPINCAK üzümanden FRANS1Z MAYASI ile yapılmış nefis Tiirk şarabıdır. Galata NecaÜ B. Cad. 218 u mhu 5293 ri Ç3rŞ3IT1D3 8 ŞUD3t 1939 Telefon: 41267 Telgraf ve mektub adresi: Cumhurly«t tstanbul Posta fcntusu: tstanbul No 248 Burhan Cah(|& înkılâb eserlen serisıni cısmı teşkü eden bu eser çıknflştır erınin diğer ddrt kıtabı Gazı M emal Mudanya, Lozan, Ankar ın romanı Gazmın dort suvarîSÎ'adîı eserieridır. Bu kıtablarm tanefctJJO kuruştur. Kanaat Kıtabevi. Atatürkün iki Telefon: Başmulıarrir ve evl: 22366 Tahrir neyett: 24298. tdare ve matbaa Kısnu 24299 24290 Londrada açılan konferansta Çemberlayn, Ingilterenin sür'atle sulh istediğini bildirdi Filistin konfferansı Tethişçiler faaliyette Ingilterede yeni infilâklar oldu Zabıtaca birçok tevkifat yapıldı Londra 7 (a.a.) Bu sabah Stepney amelesi elektrik fabrikasında birkaç infilâk vuku bulmuştur. Polis gece bir İrlandalınm evinde mühim mıktarda mühimmat bulmuştur. Keza polis yeni araştırmalar neticesinde ıki kişi tevkif etmiştir. New Castle'den bildirildiğine göre, elektrik ve mühimmat fabrikalarmın muhafızlan tevkif edılmiştir. Eltmek mes'elesinin hal çaresi Fıııncılar arasında bir mes'ul şirket kurmalıdır Halka ucuz ve sıbhî ekmek yedirebilmek, fırmların inzıbat altına alınmasile kabildir Arab komitesinin verdiği mühim kararlar Balkan Antantının hal ve istikbali Balkan Antantının, Balkanlar sulhunu harice karşı da kuvvet ve haysiyetile müdafaa edecek bir terakki adımı atması zamanı artık iyiden iyiye gelmiştir. alkan Antantı ilk kurulduğu zaman ondan memnun olan ve olmıyan buyuk devletler gorüldü. Bilhassa Avrupalı buyuk devletlerin Arab murahhaslan Londraya hareketlerinden evvel Kahirede memnun olanları da, olmıyanlan da vaKral Faruğun verdiği ziyafette zıyetı hep kendı görüş köşelerinden raütalea ederek hukumler verıyorlardı. Bınnefıs Balkan Antantmı kuranlar büyük devletlenn bu telâkkıleri haricinde hareket edıyorlar ve hatta kendı hesablarma bu antantla bilhassa buyuk devletlerin tesırlerınden kurtulan birer müstakıl Yarlık halıne gelmeğı gozönunde tutuyorlardı. Başta kombınezonun yuksek düşünüciılerin^en okaez Atatürk bnkmduğu hat» de antantm hakıkî mana ve mahiyetini idrak edenlere gore bu teşekkül yalnız. Balkanlar dahılınde sulhu teminle kalmıLondra 7 (a.a.) Yuvarlak masa esaslı hâdiselere tevcih ve mütekabil yarak pek çabuk bir tekâmül neticesinde konferansı, bu sabah açılmıştır. Hakikati noktai nazarları takdir etmeğe gayret eBalkanların sulhunu harice karşı da mühalde ıki konferans açılmıştır: Bir taraf delım.» dafaa edecek müttehid bir kütle seviyesiMısır heyetinin şefi Prens Abdülmutan îngiltere ile Arab memleketleri arane terakki edecekti. Antantın kuruluşuns:nda, dığer taraftan îngiltere ile Yahudı in, Başvekıle cevab vererek Fılıstinde dan bugune kadar bu gazetede Balkanlar emniyetin teessüs edeceğıni ve muallâk memleketleri arasında. hesabma bu çok ileri insanlık fıkri müdaÇemberlayn, hıtabesinde ezcümle şöy meselelenn dostane bir surette hallolunafaa olunmuştur. cağım ümid etmekte olduğunu beyan etle demıştir: Balkanlar daha evvel neden dolayı « Şimdiki müşkülâta akılâne bir nal miştir. kargaşahk kaynağı bir saha idı? Muhtehf çaresi bulmak ıçin bızimle mesai birlığı Hindlilerden gelen telgraflar sebebler arasında oralarda bilhassa bii yapmak lutfunda bulunan memleketler Londra 7 (a.a.) Reuter Ajansı yuk devletlerin kendi buyük siyasî mak murahhaslarını selâmlanm. Müzakereler, bildıriyor: sadlanna uygun entrıkalı nüfuz oyunları tam, serbest ve açık olacaktır. îngiltere, Hmdıstan müslümanlarının Filistin oynamış olduklarını hatırlanz. Bu kadar Fılıstinde sulhun sür'atle teessüs etmesini konferansma gosterdıkleri alâka butün kanlı maceralardan sonra tarihin tabiî arzu ve teessüs edeceğıni de ümid etmekHindistanda tezahüratlar yapılmasını intasfıyesini de nazan dıkkate alan Bal tedır. tac etmıştir. Bu mitıngler Hınd müslüman kanh mılletler artık kendı aralannda gıtHahhazırdaki vaziyetin şeniyetlerini cemıyetınin başkanı Jımah tarafından tikçe kardeşlığe doğru ilerliyecek bir sul nazan ıtıbara alalım. Butün vaktimızi İArkast Sa. 9 sütun 3 tei hu sıikun devrı başlamasmı pek iyi takdir etmişlerdı. Antant bu takdırin tabıî bir netıcesi olmuştu. Kent Diikü, İrlânda seyahatini tehir etti Londra 7 (a.a.) Belfast'tan bildirıliyor: Dük ve Düşes de Kent, Şımalî İrlanda hükumetinin ısrarları karşısında önümüzdeki ay içinde Ulster'e yap maları mukarrer olan seyahatlerini daha geç bir tarihe tehir etmeğe muvafakat etmişlerdir. Istanbulun sayın Beledıye Reisi L. Kırdar vazıfesinm eri bir devlet adamı olduğunu masasının başına geçtiği gün, ilk Ayın 14 ve 15 ınde Bükreşte toplana iş olarak halkın hayatî derdlerini teşhıse cak olan Balkanlararası Matbuat birliği girişmesi ve bu derdleri teda^ye başlakongresine iştirak edecek heyetimizın masıle gösterdi. kimlerden teşekkül edeceği takarrür etmiştir. Bırliğin bir senedir vazıfe halınde reisi bulunan Başmuharririmız Yunus Nadi ile Hüseyin Cahid Yalçm, Falıh Rıfkı Atay, Mırvaffak Menemencioğlu ve Reşad Nuriden mürekkeb heyetimiz şubatın 12 nci pazar günü Istanbuldan vapurla hareket edecektir. Yunan matbuat heyetinin de ayni vapurda bulunacağı öğrenilmiştır. Yugoslav gazetecileri Belgraddan trenle doğruc«Bükreşe geçeceklerdir. Balkanlararası Matbuat birliği kongresinin içtimaı Değirmenlerden fınnlara a n nakli Bu cümleden olarak ele aldığı ilk işler arasında ekmek meselesi vardır. Bunddki isabet aşikâr olduğu kadar, gıda maddelerinin başında bulunan bu ekmek işi halkın diğer ihtiyaclarının hemen hiç bı[Arkası Sa. 9 sütun 4 tel Hindistan müslümanlan büyük alâka gösteriyor Meb'us intihabı işleri Seçim Tef tiş heyeti, dün de toplanarak gönderilen defterleri ayrı ayrı tetkik etmeğe başladı Londraya, Hindlilerin Arab davasına sempatilerini gösteren binlerce telgraf çekildi Sekiz aybk tahsîlât miktan Ankara 7 (Telefonla) Verilen malumat geçen seneye nazaran sekiz aylık vergi tahsılâtmda 1,147,510 liralık fazlalık olduğunu göstermektedir. Kânunusani sonundaki sekiz aylık tahsilât miktan 181,882,858 lirayı bulmuştur. Tekirdağında feci bir kaza Meb'us Seçim Teftiş heyeti dünkü toplantısında... Yenî meb'us intihabı etrafındaki hazır muştur. Kazalardan gönderilen defterler Tekirdag 7 (a.a.) Dün akşam üzeri Barbaros nahiyesi civanndaki kö lıklar devam etmektedir. Heyeti teftışiye birer birer tetkık olunmakta, değiştinlmemür ocaklanndan biri çökmüş ve üç a dün de Vali ve Beledıye Reisi Lutfi Kır si icab edenler tadıl edilmektedir. Tetki[Arkası Sa. 9 sütun 3 tel dann riyasetinde toplanarak meşgul ol mele toprak altında kalarak lmüştür. • 1IIII1IIIMII1IIIII1IMMII1IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII Kendi aralannda böyle. karşı? Ya harice Şişli telefon santralı Ispanyada son vaziyet IIMIIIlllflllllllllllMlllllllllllllllllllMlllMlllilllltlllllllllltlllTIIIIIIIIIIlilllflilllllllltMlllllIlllllltlllllllltllllllMlllMllll •••IIMIIIIItlllllllllllMllllllllillllillilllKlilllllllIllllllllllll Balkanhlar kendi aralannda müttehid oldukça ılk zamanlarda hancî bir tehhke ile tehdid olunmuyor gıbi ıdıler. Bulgarıstanla Arnavudluğun ergeç antantteki mevkılennı ışgal etmelerı cümlenm en samımî emeli ıdı, ve bu emelın bdylece tahakkuku bu ıki Balkanh mılletin en hakikî menfaatlen ıktızası idı. Aradan nekadar vakıt geçti bilmiyoruz, herhalde çok değıl, Balkanlar haricinde vukubulan bazı değışıklıkler, her taraftan Balkanlar hududuna ya yaklaşmış, ya değmış yeni vaziyetler ıhdas etti. Şımdi Balkanlar gene büyük devletlerin mücadeleli bir nufuz sahası olmak iddialarına me\zu teşkıl etmeğe başlamıştır. Davalar büyüktur, o kadar kı bunların karşısında küçuk mılletlerden her birinin ayn ayrı ıstıklâllerinden bahsetmek bütün butün a'bes olmasa bıle herhalde azçok zorcadır ve zorlukludur. Bızce Balkan Antantının Balkanlar sulhunu hance karşı da Jsuvvet ve haysiyetile müdafaa edecek bir lerakki adımı atması zamanı artık iyiden iyiye gelmıştır. Balkanh mılletlerin kendi başlanna bir blok teşkıl ederek dünya karşısında Balkanların sulh ve sükunu hesabma dahi en mükemmel şartlanle mütesanid bir cephe arzetmeleri, tarihin hakikaten överek kav dedeceği çok güzel bir yenilik olacaktır. Balkanhlar ittıfakmm bu yeni şek Bina inşaatı tamamlandı, bu 2000 abonelik, santral, şebekenin en yüklü kısmını nisbeten hafifletecektir lllll IIIII II İnşaatı ikmal edilen Şişli telefon santralı binasının görünüşü Şişlide inşasına başlanan otomatik telefon santralı inşaatı tamamlanmıştır. Şimdi makineler yerlerine konulacaktır. Santral 2000 aboneliktir. İç tesisatı önümüzdeki ağustos ayında ikmal edilecektir. Santral, şebekenin en yüklü kısmını hafifleteceği için diğer kısımlara da yeni aboneler ilâvesi imkânı hasıl olacaktır. Şimdiki halde meselâ abone miktan az olan YUNUS NADÎ Paşabahçe santralından dahi bir abone Sa. 3 sütun 4 del J yerilememektedir. Bugünkü vaziyette te lefon abonelerinin miktan çok görülmektedir. Makinesini iade eden bir abonenin yerine yeniden abone alınmamaktadır. Fakat kimse de telefon bırakmamaktadır. Bunun sebebi, darhktan istifade ederek bir takım telefon komisyonculannın orlaya çıkması ve bunlann pek mustar vazl yette kalan büyük müesseselere, telefon kullanmak mecburiyetînde bulunan şahsiyetlere makine bularak satmalarıdır, AKDENIZ Katalonyamn sukutundan sonra tspanyada hasıl olan vaziyet. Noktalı kısım Franko'nun elinde bulunan toprakları gösteriyor * tş&angadan gelen haberler 9 uncu sahifemizdefjir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog