Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

7 Şubat laiü Çocuk masalları i Jtl B;LG;LER| Saçların beyazlaşması Saçlar niçm beyazlaşırlar. Bırçokları bunu başımızı tezyin eden kılların renklerini kaybettiklerine hamlederler. Evet, renklenm kaybederler amma, neden dolayı bıliyor musumız? Yaş ıleriledıkçe saçların tellerinde tabiatile göz Küçük Şövalye Bir vakitler, $îmlıkı Almanyanın vlayens şehrınde juy, isminde çok engın ve meşhur bır ont yaşıyordu. Guy ıarbi çok sevmedıği :ın bütun \aktıni \da, hayvan peşınie geçirıyordu. Mararıt adında güzel >ir kızla evlenmiş, ıç erkek çocuğu olnuştu. Ren kenarınlakı muhtesem şatounda aılesıle bırlıke mes'ud ve sakın r asıyordu. Guy bır gîın avda, )ir geyığı takıb eder;en o kadar merakanmış, o derece he•ecana kapılmıştı ki r.aiyetinın yanından lyrıldığınm, sık ve .orkunc bir ormanın Drtasında kaldığınm arkına varmamıştı. V^ar hızile atını ge, iğın arkasmdan suuyordu. Hayvan bir denbıre orman bekçiının oturduğu kulübenin bahçesine iltica tmıstı. Pesınden Kont da içerıye.. Guy, •.argısını kaldırmış, geyığe saplamak üzere iken bekçi kulübeden dıçarıya fırladı: MCMLEkCTLEME ÇOCUKLAR. Yere düşme kanunu Fızıkte bir ka nun vardır. Her cisim yüksekten yere düşerken ağır lığı nisbetinde bir 6ürat kesbeder. Fakat bu kantından daima büyük ci simlerin çpk hızlı ve kuçük cisimlerin onlardan daha aşağı bir süratle sukut ettiklerine kail olmamalıdır. Galile, Piza kulesin den biri 50 kilo, diğeri yanm kilo ağırlığında iki cismi atmış ve her ikisinin de ayni zamanda toprağa vardıklarını görmüştÛT. İ Bu da bir rölcor le gorulemıyecek derecede kuçuk boşluklar açılır, oralara hava dolar ve bu hava dolgunluğu onların beyaz gorünmesme sebebıyet verirler. Beyaz bır saç telı mıkroskop altma konulup bakılacak olursa tıpkı bal peteklerı gıbı delık delık gorunürler. Avrupanm en fazla suratle înip çılcan asansörü Fransada Vincennes'de hay vanat bahçesinde imiş. Saniyede üç metre bir süratle yukarı çıkıyormuş. Oradaki 72 metre yüksekliğindeki bir kuleye bu suretle 24 saniyede tırmamyormuş ki, bu sürat Amerikadaki en yüfc6ek ve en büyük binalann asansörlerile rekabet edecek bir hızlılık sayılmaktadır. Londrada bir çocuk balosuna giden İngiliz yavrulan Paraşüt kuleleri Bizde olduğu gıbı dünyanın her memlektınde sıvıl tayyareciliğe ve paraşütçuluğe çok ehemmiyet veriliyor. Sov yet Rusyada son zamanlarda tam bin tane paraşüt kulesi yapılmıştır. Bu kulelerde paraşütçülük tatbıkatı yapan kadm, erkek genclerın sayısı bir milyon kışıyi bulmaktadır. Bilmeceyi Çözenler Fıkralar Merak! Geçen gün bir yoldan geçiyordum. Bir adam evinin damını aktanyordu. İki çocuk da aşağıdan onu seyrediyorlardı. Yanm saat «onra gittiğım jyerden dönüyordum. Ayni yoldan geçtım. İki çocuk hâlâ merakla dam aktaran adama bakıyorlardı. Anide bır tanesi ötekmi kolundan çekerek yürumeğe başladı: Boşuna bekledık, dedi, adam düşmedi! Kont, dedi, benim bahçeme iltica etmis olan şu zavallıcık hayvana kıymayınız! Guy'un gözünü hırs bürümüş olduğu için bu rıcaya ehemmıyet verecek bır vazıyette değıldı. Bütün kuvvetıle kargısını hayvamn üzerine attı. Aksi tesadüf, kargı geyıse değil, bekçiye rast geldi. Biçare adamı kalbinden yaralıyarak yere düşürdd. Kontun atından inip bekçinin imdadına kosması faydasız olmuştu. Adwn son nefesıni vermekle mesguldü. Guy bu esef edılecek kaza neticesinde o kadar derin bir ıstrab, o derece mıithiş bir vicdan azabı duydu ki bir taraftan mezar kazıp bekçiyi gömmek ile meşgul ıken, dıçer taraftan da zihnen şöyle bir karar \ermisti: Hayatınm sonuna kadar o kulubede kalıp ölenin yerine bekçilık vazifesini ıfa etmek! Guy biraz sonra hayvanının eğerini alıp onu serbest bıraktı. Beygir köpeklerle beraber başıboş Mayens'e döndü. Kont da oklarını, yayını, kargısını ve üzerinden çıkardığı zırhlarını kulübenin bır kenarına yerleştırdikten sonra tahta sedirin üstüne oturup duşunmeğe başladı. Kontun maiyeri ve uşaklan onu akşam karanlığı basıncaya kadar aradılar, taradılar. Her agacın, her çalının dıbini uzun uzun muayene ettiler. Yuksek sesle avaz avaz bağırdılar. Heyhat, ne bir cevab alabildıler, ne de ondan bir nışaneye tesadüf ettiler. Kontun çocukları ve kansı bu kara haben alınca buyük bır yeis ve teessür içine dü;tüler. Guy'u kaybetmek onlar için ne müthiş bir felâketti. Onların bu teessürüne mukabil basmabeyinci Herşembo fevkalâ de sevinmisti. Çünkü çok haris bir adamdı. Gb'zü Kontun yerinde idi. Artık Guyun dönüp gelmiyeceğine tamamile emin olduktan sonra derhal fırsattan istifadeye şitab etti. Hemen Kontun karısmm huzuruna çıkarak: Allah size ömür versin, dedi, Kontun basına gelen felâketi biliyorsunuz. Bu havalide ondan sonra en fazla şb'hret ve Emret efendim, ne istersen yapaca da lâkırdısını şöyle bitirdi: servet sahıbi adamın benden başka kimse gım!... Bu çocuklan nereye götürmek istiIIIIIIIIIMIIllllMlllHlllllllllllllilllllllKllllllllMlllllllllllMlllllllllinillilin İstedığim şudur: Biraz daha yü yorsunuz. Onlar benim sevgili efendimın rüdükten sonra onların anlıyacağı Fran yavrularıdır. Eğer dedığimi yapmaz, sız lisanıle hakaret ederek çocukları çekip kendılerini serbest bırakmazsanız vay baelımden alacaksın, hatta bana karşı o ka şınıza geleceklere! dar şiddetli davranacaksın kı ben kaçıp Salemon bu sözleri bitirir bitirmez sangideceğim. Onları yalandan okşayıp seki dövecekmiş gibi Herşembo'nun üzerine verek ıtimadlarını kazanacaksm, deniz yürüdü. O da ötesine berisine inecek darkenarına gotureceksın, kuvvetlı ıpler tebelerden kendisıni korumak istiyormuş darik ederek onlann uclarına büyük taştarzında kaçmağa başladı. lar bağlıyacaksın.. Çocukları kayığa binSalemon çocukları öpüp okşıyarak: meğe teşvık edeceksin, bir defa engıne Gelin, dedi, deniz kenarına gide açıldımz mı ıplerı onlann boynuna bağlalim . Orada denize taş atar eğleniriz, belyıp, hepsini bırer birer denize atacaksın.. Tabiatile boğulup gidecekler, sen de ge ki de sandala bineriz. En küçüğü kucağına aldı. Diger ikisi hp benden mukâfatını alacaksın! Başüstüne efendim.. Yalnız siz dede onu takib ettiler. Sahile indiler. Arkası gelecek defaAdanada Ünal Şeran dikkat eo'in kontes bu isin farkında olm3 oltnadığı da tabıî meçhulünüz değıldır. Altınlarım hesabsız, dostlanm sayısızdır. Müsaade ederseniz Kontun yerine geçeyim, buraların hâkimi ve sizin sadık zevBalık tutma ciniz olayım! Kalınca bir mukavvadan 10 santim Kadın gözyaşlarını kurutmaya çalışaboyunda çıft kat iızerıne olmak şartile rak: luzumu kadar balık şekhnde parçalar Affedersiniz, diye cevab verdi. Şu kesınız. Balıklann ağzına birer iğne anda bır zevc intıhab edecek vaziyette tutturup uçlarım kıvırınız. Üst kısım değılim. Zamanı geldıği zaman da kım larını bırbirlerine yapştnp alt taraftasenın telkınıne ıhtivac gostermeden bu ın kı kanad kısımlarını açık bırakacak otihabı kendı kendime ve çocuklarımın menfaatini gözeterek yapmak isterim... Hain mabeyinci bir kahkaha fırlatarak: Bilmeceyi doğru çozenlerden bıze fo8 Kartai Prens Abbas Halım Paşa Bu hususta, dedı, kendinizi tamatoğraf gönderenlerin resimlerini bas köşkünde Nurı Aydın. mile hür ve serbest mı zannedıyorsunuz.. mıya devam edıyoruz. Fakat burada 9 İstanbul Erkek lisesi 906 Osman Ister istemez emrıme itaat mecburiyetınde resmi çıkmak mutlaka hedıve kazanmış Sönmez. bulunduğunuzu unutuyorsunuz... olmaklığa delâlet etmez. Mükâfat ka 10 Uşak tüccar Şevki oğlu thsan Herşembo, bb'yle diyerek Kontesin üzananların ısmi her aym ılk haftasnda Önal. zerine yürüdıi. Kadın can havlile büyük neşrolunan buyuk listeye yazılır. Sol11 Lâleli apartımanları 33 numa bir cesaret gösterdi. Küçücük yumruğudan sağa sıra ile: rada Adanalı Bahaeddin. nu sıkarak mabeyincinin suratına öyle bir 1 Galata îsmet eczanesinde Mus 12 İstanbul Erkek lısesi 273 Çetin darbe indirdı ki ağzı kanlar içinde kaldı. tafa Ulus. 13 Küçükmustafapaşa 25 numaralı Herşembo hiddetten kudurmuş bir halde 2 Ceyhan hükumet sıhhat memuru kahvede Şukrü. kadını saçlarından tutarak yerde sürük lursanız onlar bır masanın üzerınde düz nun oğlu Muzaffer Ozcan. 14 Kumkapı Çıftegelinler 38 nu durabılırler. İcab ettiği mıktarda değ lemeğe başladı. Kontesin iki küçük çocu3 Erenköy 4 üncü ılk okul 170 Nur nıarada Saıd Tunçbılek. nek tedarık ederek onların uçlarına ipğu acı acı bağırmaya koyuldular. Fakat 15 Gemlık tahsildar Mustafanın ler bağlayınız ve iplerin nıhayetlerine Serez. henüz yedi yasmdaki büyük oğlu Dona de bırer küçük halka takınız. 4 Erenköy lısesi 589 Nüket Serez. oğlu Hasan Baykal. elinde oynamakta olduğu bir ok yayını 5 Konya avukat Mustafanın oğlu 16 Üskadar Nalçacıhasan sokağı 15 Oyuncuların. her biri ellerine birer Adıl Karaağac. numarada Erıp Sıkca. hainin omzuna öyle bir şiddetle indirdi değnek alarak ovun şefmın verdiği eki Herşembo kadını bırakarak çocuğa mır üzerine kendilerine tahsis olunan 6 Gerze kahveci Kasım oğlu Ah 17 îzmir İnönü caddesi berber Alber Saçkesen. döndü, yayı elinden aldı, ötesine berisi balıkları halkayı kıvrık iğneye geçir med Coşkun. 7 Üsküdar bırıncı orta okul 34 Fah18 Ankara Nümune hasianesi civane rastgele her tarafına tokat ındırerek mek suretıle avlamaya çalısacaklardır. reddm Türker. nnda 18 numarada Memduh Kurnaz. zavallıyı mükemmelen dovdü, sonra onu Her kım bunu en evvel yaparsa partıyi biT koluna, dığer iki kardeşini de öteki ko o kazanmış ve dığerleri kaybetmiş saluna sıkıştırıp dışarı çıktı. Adamlarından vılırlar. Bu eğlenceli oyun, istenildıği birıni çağırıp çocukları teslim etti, Kon kadar parti oynanıldıktan sonra ve en tesin bulunduğu odayı da bir guzel kilid nıhayet en çok puvan kazananlar da sıledi. Mabeyincinin adamı çocukları önü ra ile galib addedılebilir. ne katarak şatonun bahçesini geçmiş, daha uzaklara gbtürmüştü. Herşembo, ar sın, yoksa kellemin uçtuğu gündür. kalarından yetışti. Adamına, çocukların Sen merak etme! Onun da bu dünanlamadığı almanca dıhle: yadaki ömrü pek az kaldı. Çünkü kocası Salemon, dedi. Seni âdeta akra nı öldürmek töhmetile kontesi de diri diri bamdan imissin gibi sevdiğimi ve müna yaktırmak için lâzım gelen tertibatı al sib fırsatlarda sana çok krymetli hediye dım. Onu bu şekilde ölmekten en yakın ler verdiğimi bilirsin.. Bu iste de eğer ba akrabaları ve dostlan bile kurtaramıya na yardım edersen bır seneye kalmaz, seni caklardır. sövalye yaparım, Kontluk arazisinden en Bundan sonra mükâleme fransızcaya mahsuldar tarlaları sana bağışlanm. döküldü ve Salemon efendisinden aldığı Salemon şeytanî bir tebessümle cevab emir mucibince ona küfür etmeğe, hakaverdi: retle dolu sözler söylemeğe başladı, sonra IJİOYUNLAR Korku! Turgudun son imtıhan karnesi pek berbaddı. Numaraları hep 3, 4, 5 ti Evde nekadar yastık varsa sırtma, goğsüne, bacaklanna sımsıkı bağladıktan eonra karnevi babasına götürdu: Işte' dedı. Tahrir dersinde Muallım Oğlum bu vazıfeyi sen yapmamışsm; Küçük Feridun Evet efendim, ben yapmadım. Muallım Kim yaptı? Kuçük Feridun Babam yaptı, fa kat ben de yardım ettım. îktısad Küçük pantalonunu yırttığı için annesınden dayak yemek üzere idi. Kadın: Ben bunu şimdi ne yapayım? Diye bagırıp duruyordu. Küçük hiç istifini bozmadı: Annecığım, dedi, her zaman babamınkınden bana pantalon yapacak değilsın ya, bır kere de benimkınden ona yap! Şubat bulmacası j YAZISIZ HİKÂYE Çocuk portreleri Yukarıdaki karışık çizgili şeklin zat kendmızin tahmin edeceğınız kısımlannı yalnız bır renge boyamak sure tde meydana bır ınsan resmi çıkarır ve bıze gönderıniz. Resmi en guzel boyayarak adamı müj kemmel surette meydana çıkarmış o"; lanlardan birincıye 5 lıra, ıkinciye lıra. üçüncüye münasib bir hediye ve rılecek ve diğer yuz kişiye muhtelil kıymetlı mükâfatlar takdım olunacal tır. Cevabların şubat ayı bitmeden ev vel «Cumhurıyet Gazetesi Çocuk Sahifesi» adresıne yollanması lâzımdır. Geç kalanlar hedıve kazanamazlar Küçükler! Araya bayramın girmesi dolayısile neşri geciken sahifeniz ancak bugün çıkabüdiği için özür dileriz. Bundan sonra saintişar edecek ve ikincikânun hifeniz gene mutad günlerde bulmacasında hediye kazananlartn isimleri cuma günkü gayımıza ba&ılacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog