Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 7 Şubat 1939 Tarihten Katalonyadaki muharebenin neticesi yapraklar Falakaya yatırılan Dahiliye Nazırı Sopalar tabanlarına indikçe sadaret kethüdası Ibrahim Ağanın yüzü güneşte kavrulan ve kıvrılan bir kösele parçasını andırıyordu Yazan: KADtRCAN KAFLI Sultan İbrahim bazan at, bazan tahtırevan, bazan da araba ile gezmeğe çıkıyordu. Birkaç defa yolunun üstüne yük arabası çıktı; padişahın biraz beklemesi icab etti; yahud hızı kesildi. Padişah bunun önüne geçilmesi için emir vermişti; fakat bir netice çıkmamıştı. Çünkü kendisinin sokağa çıktığ saatler belli olmadığı gibi geçeceği yolla da muayyen değil di. Nihayet gayet kestirme bir çare bul du: Şehrin sokaklarında yük arabalan nın gezmesini yasak etmek. Bu hususta Sadırazam Salih Paşay derhal lâzım gelen emri verdi. 1647 senesi eylulünün on sekizinci gü nü padişâh gene sokağa çıkmıştı. Davudpaşada hastalıklara okuyan bir imamın evine gidecekti. Fakat yolda ansızm bir yük arabasile karşılaştı ve tepesi attı. YoIuna devam etmekle beraber hemen Bostancıbaşrya emretti: Tez, lâlâm olacak nabekârı geti Ric'at eden hiikumet kıtaatı Fransaya kaçıyor Italyan askerlerinin, muharebe bittikten sonra da geri alınmıyacağı söyleniyor Paris 6 (Hususî) Fransaya ilu'ca ler, Puigcerda'yı tahliye etmeğe başla eden îspanya Cumhurreisile nazırlar, mışlardır. Cumhuriyet ordusunun bu şehri Fransız topraklarında hükumet kurmıya müdafaa etmiyeceği haber alınmıştır. caklanna dair teminat vermişlerdir. Cumhuriyetçi askerlerden bir çoğu bu gün Fransaya kabul edilmiştir. Bütü General Franko sulh teklifini cumhuriyet ordusunun Fransaya gireceğ: reddetti Paris 6 (a.a.) Epoque gazetesi şu tahmin edilmektedir, zira Frankist kuv vetlerin önünde ricat etmekte olup Pire malumatı vermektedir: neler hududu istikametini tutmuştur. General Franko cumhuriyetçi îspanSüvariler Fransada ya Başvekili Negrin tarafmdan yapılan Perthus 6 (a.a.) Cumhuriyetçi îs sulh teklifine menfi cevab vermiştir. Franko bilhassa bir plebisit yapılmasını tazam panyol ordusunun ilk cüzütamı, saai mun eden ikinci fıkrayı reddetmiş ve mut 4,35 te Fransaya girmiştir. Bu cüzütam lak surette hükumetin teslim olmasını iste cumhuriyet topraklarında asayişi muhafazaya memur olan ve emniyet müfrezes miştir. denilen bir süvari müfrezesidir. Süvariler Franko'nun bu red cevabı îngiltere elçisi tarafmdan cumartesi öğleden sonra derhal silâhlanndan tecrid edilerek L İspanya hükumetine bildirilmiştir. Der Boulou'ya sevkedilmişlerdir. Şrmdi sonu hal kabine toplanmış ve bu toplantıda gelmiyen kafileler geçmektedir. % Frankistler hududda yalnız nazırlar değil ve cumhuriyetçi îs Burgos 6 (a.a.) Frankistlerin dün panyanın bütün ricali de hazır bulunmuştur. Şiddetli ihtilâflar başgöstermiş ve öğleden sonra Fransız hududuna yakın hükumet erkânı arasmda hakikî bir ikilik mühim bir şehir olan Seo d'Urgel'i işga etmiş olduklan haber verilmektedir. hasıl olmuştur. Nazırlar hududu geçtiler Başvekil Negrin'le Hariciye Nazırı Delvayo teslim olmağa şiddetle muhalePerthus 6 (a.a.) Negrin'le nazirfet göstermişlerdir. larm ekserisi bu sabah saat 3,45 te sekiz Delvayo dün gece Fransa ve Büyük otomobille Fransız hududunu geçmişler Britanya elçilerile görüşmüştür. Bu gö dir. Cumhuriyetçilerin ilk askerleri, hu rüşmeler hakkında malumat elde edile dudu saat 4,35 te geçmişlerdir. memiştir. Mülteci Cumhur Reisî Fransız Frankist müzakereleri Paris 6 (a.a.) Eski Bask Reisi Paris 6 (Hususî) Fransa tarafm cumhuru Aguirre ile Adliye Nazm Irujo, dan General Franko nezdine gönderilen bu sabah Parise gelmişlerdir. fevkalâde murahhas Leon Bernar bugün Cumhur Reisinin oğlu esir Frankistlerin Hariciye Nazırile uzun bir Burgos 6 (a.a.) Barselon esirleri mülâkatta bulunmuştur. Salâhiyettar me arasmda eski Cumhur Başkanı Alcala hafilden alman malumata göre, General Zamora'nın bir oğlu da bulunmaktadır. Franko, îtalyan ve Alman kıtaatmm Bu genc Pariste babasile ikamet etmekFransa hududuna yaklaşmasına müsaade te iken cumhuriyet ordusuna yazılmak etmiyeceğine dair teminat vermiştir. Ni için Barselon'a gitmiştir. tekim Katalonya cephesindeki îtalyan Frankistlerin ileri hareketi kıtaatı Fransız hudud mıntakasından geBarselona 6 (a.a.) Frankistler, uri çekilmek emri almışlardır. mumî taarruzlarına dört noktadan devam Recaizade Ekrem için yapılan ihtifal I bunu da yapamnyordıı. Çünkü Hobyar kadm gücenebilir ve bu kadının bir sözü üzerine Sultan îbrahim, Sadırazamı boğdurabilirdi. O günlerde saTayda Divan toplararken îbrahim Ağanın da bulunması lâzımdı; bulunmadı. Hemen bostancılardan biri gönderildi. Kırmızı pabuclu, mavi şalvarlı, kolsuz kırmızı kaftanh ve kırmızı külâhh bostancı, Sadaret Kethüdaısnm sofasına girdiği zaman onu kendınden geçmiş bir halde bağıra bağıra şarkı söylerken buldu. Efendimizi Divandan isterler! Dedi. Divan lâzım değil bana!... Bana bu divan yeter! Yıkıl git! Bostancı bomurdanarak döndü. Fakat saraya geldiği zaman Niçin alıp gelmedin? Elbet alıp getiresin! Diye çıbştılar. rin! Geri döndü. Bu sefer îbrahim Ağanın sarhoşluğu daha çoğalmıştı. BostanSalih Paşa kavuğunu giymek için lükle vakit bulacak kadar acele yola çık cmm üstüne yürümek için kalkmak istetı. îmamm, Çinarağacı yanındaki evine di; fakat kal'kamadı. En ağır kirfürlerle tahkire başladı. geldi. Padişah onu görür görmez: Bostancı aldrrmıyordu: Bre, koman, boğun! Diye haykırdı. Devletlu Sultanımızın fermanı var. Salih Paşa yerlere kapanryor; özür Seni elbet alıp götürürüm ve illâ şurave af dilemek için ne yapacağını şaşırı dan şuraya gidemem. Vay, sen misin bunu söyliyen? Koca yordu. Fakat padişah onu dinlemiyordu. Sadaret Kethüdasını bir bostancı parçası Etraftakiler de şaşırmışlardı. Orta lıkta ne cellâd ne de yağlı ip vardı. Pa zorla saTaya götürecek ha!.. Bu, nerede dişahın emri, kimin tarafmdan ve nası ve ne zaman görühnüş? îbrahim Ağa gürledi: yerine getirilecekti? Bre mel'un, yıkıl karşımdan, yokSultan İbrahim danalar giibi haykırı sa başın keserim! yordu: İngiltere, Franko'ya para mı etmektedirler. Bostancı gitmiyor, yaklaşıyordu. Ne durursuz? Boğun! Boğun!.. veriyor? 1 Şimalde Urgel ve Aragon iuv İbrahim Ağa yeniden kalikmağa çaOradakilerden birinin gözüne bahçeLondra 6 (a.a.) îyi malumat al vetleri Berga'dan Puigcerda'ya doğru deki kuyu ve kuyunun çıknğma bağlı o Iıştıs lâkin beceremedi. O zaman önün makta olan bir membadan bildirildiğine ilerlemektedirler. lan ip çarprı. Hemen koştu; iki ucuni deki geniş ve tostopaTİak balcır sininin göre Hodgson, bazı siyasî ve iktısadî Bu kuvvetler, Pigols'u geçmişlerdir. birer bıçak vurdu, kova ile çıkrıktan a ortasında duran kocaman bir tabağı kap şartlar dahilinde îngiltere tarafmdan Dün öğle vakti Fransız hududuna 22 kiyırdı ve getirdi. Hemen, diz çökmüş o tığı gibi kaTşBMidakinin kafasına fırlattı. Franko'ya bir istikraz teklifinde bulun lometre mesafede bulunmakta idiler. lan Sadırazamm boynuna attılar, dola Sarhoş adamın öyle ansızm ve hiç umul mak üzere îspanyaya gidecektir. 2 Merkezde Gracio Valino'nun dılar ve iki tarafmdan iki kişi bütün kuv mıyan bir hızla attığı tabak dosdoğru Fransız hududu mültecilere açtldt kolordusu, cebrî yürüyüşle Ripoll'a doğvetlerile asılmca zavallı Salih Paşa ba bostancının kafasına çarpm*ş, hafifçe yaPerthus 6 (a.a.) Bu sabah saat ru ilerlemektedir. Maamafih kıtaann bir ralamış ve kmlmıştı. cakları titretti. 7,45 te Fransız hududu tamamile açıl kısmı, Olot istikametinde sağa doğru ilerSalonda derin bir sessizlik oldu. Sultan îbrahim «Mührü Hümayun» u mıştı ve mülteci kafileleri yavaş yavaş ge lemektedir. Bundan daha büyük bir felâket pek Kaptanı Derya Musa Paşaya gönderdi çiyorlardı. Askerlerin miktarı saat geç 3 Şarkta Navar'lı iki kol, FlechasFakat Defterdar iken Kaymakam yapı az bulunurdu. tikçe artmaktadır. Bunların silâhlan hu larla irtibatlannı temin ederek birisi Olot Bir bostancıyı, padişahın saTayınm muJan Ahmed Paşa padişaha üç yüz bin dud civarında tepeler teşkil etmektedir. istikametine, diğeri de Piguera yolu bokuruş gönderdi; Musa Paşayı Sadıra hafazasına memur olan, Osmanlı ImpaKadın, çocuk ve yaralı dolu birçok kam yunca ilerlemektedir. zam yapmaktan vaz geçirdi. Ayni za ratorluğunda en mümtaz sınrflardan biri yonlar, otomobiller, her cinsten arabalar, 4 Sahil mıntakasmda Fa^lJar, manda dört gün sonra kendisi Sadıra sayılan bir bostancıyı tabakla yaralayorgunluktan bitkin bir hale gelmiş olan Palamas'ı işgal etmişler, PalmasGerone mak!.. zam oldu. halkın arasmdan kendilerine yol açmak yolunu kesmişler ve Bisbal'a yaklaşmif Bostancı elini kılıcına attı; uşaklaT ve îşte bu Ahmed Paşanın, tbrahim Atadırlar. lardır. ğa admda bir kardeşi vardı. Bir müd kapıcılar hemen önünü kestiler. Beynelmilel ecnebi gönüllülerin geri Seo D'urgel mıntakasmda General det sonra saray nedimelerinden Hobyar Bostancı kendisini çabuk toparladı ve alınması komisyonu azası, birçok îskan Tello'nun kuvvetleri hiçbir mukavemete kadmla evlendirildi; Sadaret Kethüdalı çıkrp gitti. dinavyalı, Alman ve Çek askerlerini al maruz kalmadan sis içinde ilerlemekte ğma, yani Dahiliye Nazırlığma getirildi. Sadırazam Ahmed Paşa, kardeşini mak için saat 10,30 da buraya gelmiş dirler. Sultan Ibrahim nedimelerinin arzula dört zle bekliyordu. Bir aralık kapınnı kırmamakla meşhurdu. Hobyar ka da bir telâş gördü. Demin gönderdiği lerdir. Yaralı olan bu skerler, uzun müdtlk müfreze Fransaya girdi dettenberi tahliye edilmelerini bekliyor dm ise sarayda nüfuz ve kudret sahibi bostancı, üstübaşı berbad, yüzünde kan Perthus 6 (a.a.) Bu sabah saat bulunuyorda Artık îbrahim Ağaya gün ekeleri olduğu halde dosdoğru Bostan lardı. 4,35 te cumhuTİyetçilere mensub ilk Bütün yollarda yeni mülteciler, Fransa müfreze Fransız hududuna gelmiş ve doğmuştu: Kansı vasıtasile sarayı ve pa cıbaşı dairesine gidiyordu. Bir fevkalâdehududuna doğru ilerlemektedirler. dişahı elde etmişti; Sadırazam da ken ik olduğunu hemen sezdi ve adamlarını silâhlan alındıktan sonra Fransız toprakCumhuriyet ordusunun Frankistlerin lanna alınmışlır. Bu müfreze, âsayişi tedisinin kaîdeşi olduğu için onun hareket koşturdu; kendisi de o tarafa yüriidü. îşi pişdarları önünde ricat etmekte olan mun mine memur bir süvari bölüğüdür. Bu lerine kim karışabilirdi. anladığı zaman fena halde krzdı. tazam cüzütamlarmın yakmda buraya müfrezeyi bir müddet sonra diğerleri taBostancı bir türlü yatışmıyordu: Ibrahim Ağa ortalığı kırıp geçiriyorgelmeleri beklenilmektedir. kibe başlamıştır. Şimdi îspanyol asker Bu hakareti kan temizler!.. du. Fırsat ele geçmifken şu fâni dünyaleri ellerinden silâhlan alındıktan sonra Cumhuriyetçilerin ric'ati AVmed Paşa onu bir köşeye çekti; dan, mümkün olduğu kadar gâm altnak Puigcerda 6 (a.a.) Cumhuriyetçi fasılasız hududu geçiyorlar. sevdasına kendisini kaptırmıştı. Halbuki Bostancrbaşıyı araya koyduktaa başka Sadırazam Ahmed Paşanm onu Hob bir kese de altın verdi; gÜTÜİtüyü bastır lerin 26 ncı fırkası, Puigcerda istikametinde yukarı Sagre vadisinde muntazam yarla evlendirmesi de kendi cephesinden dı. bu edebsizliği kardeşinin yanına ?urette ricat etmektedir. Karabinyerler, bir fayda içindi: Bu nüfuzlu saray kalSa§7nakaleden devam'] köprüleri berhava etmek suretile bu ricatı dınmı kardeşine almak suretile sık sık biirakmamağa da karar verdi. kan matbuatı toplantıs.mda güzel projeler saray hakkında malumat alacak, Valde O gün konağına döner dönmez birkaç setretmektedirler. Burada hiçbir karga hazırlanmıştı. «Birlik fikri» etrafmda şalık yoktur. Sultanla münasebetler tesis edecek, ken adamına emretti: ciddî, programh ve hararetli neşriyat yaBütün ordu Fransaya iltiea ediyor pılacaktı. Geçen on ay zarfında, bu mevdisi için yapılan şikâyetleri vaktinde öğ Gidin, o mel'unu getirin! renerek tedbirler alacaktı. Perpignan 6 (a.a.) Cumhuriyetçi zua dair tasavvur edilenlerin onda birinin îbrahim Ağa yakapaça bir ata bindiHalbuki îbrahim Ağa hiç onun işine ildi; Sadırazamm konağına getirildi. bile yapılamadığını ileri sünnek, herhalde yaramıyordu. Karısmı fazla memnun eAhmed Paşa onun üstüne yürüdü: nın yüzü güneşte kavrulan köseleyi an mubalâğa olmasa gerektir. demediği gibi saTayda olup bitenler üze Bre edebsiz, hayasız, ayyaş herif! dınyordu. *** rinde uzun uzun konuşarak malumat e Sen, ne oldum sanırsm? Bu yaptıklann İki yüz sopa vuruldu. Fakat Aihmed Bununla beraber ümidsizliğe düşmiyedinmeğe de çalışmıyordu. Ahmed Pa edir? Cümle âleme rezil rüsvay olduk. Paşanın kızgmlığı yatışmadı: ceğiz. Çok iyi niyetlerle başarılmş olan şa, ondan fayda umarken fenalık göre 'adişahımız duymuş olsa senin başm Sırtmı çevirin, daha vurun! «Balkan Antantı» nın istikbali daima cekti. imdi omuzlarınm üstünde mi bulunurIbrahim Ağa yan ölü yatıyordu; mos parlaktır. Çünkü, eserin dayandığı temel Sadaret Kethüdasınm en büyük ve bi du? mor ayakları birer kütük haline gelmiş, hakikate istinad ediyor. Avrupanm buricik merakı bol bol içki içmekti. O sıKapıya doğru bağırdı: dizlerine doğru şişmişti. Kapıcılar Ket günkü fırtmah vaziyetinde yalnız kalan rada pek meşhur olan Malovazi ve Ro Falakacı!.. hüJası, yani Başmabeyinci ona çok acı küçük milletlerin uzun zaman yaşamasızogliyo şarablannın en eskilerini getirtiYeşjl kaftanh, koca kavuklu falakaci, mrştı: na imkân tasavvur edilemez. Tarihin ve yor; günde birkaç tanesini boşaltıyordu. ki arkadaşile birlikte göründü; omzuna Bundan sonrasını bana vurun! coğrafyanm mes'ud bir eseri olarak daiAhmed Paşa onu Sadaret Divanmda >ir tüfek gibi asmış olduğu falakayı inDiyerek Ibrahim Ağanm üstüne ka ma birleşmek ve anlaşmak vaziyetinde göremiyor; sorduğu zaman, konağmda iirdi ve açtı. pandı. bulunan Bankanhlarm aralanndaki bağki cariyelerle başbaşa, kütük gibi sarhoş Sadaret Kethüdasım hemen yere yıkAhmed Paşa güçîükle razı oldu. Fa lan her gün biraz daha kuvvetlendirmeBirkaç defa nasihat etti; azarladı; ko ılar; pabuclannı ve çorablannı çıkardı kat Sadaret Kethüdahğından azletti. leri kendi menfaatleri kabındandiT. olduğunu öğreniyordu. ar; falakaya geçirilen çıplak ayaklannm Ancak bir ay kadar sonra BazirgânKüçük dipl.omatik manevralarla «idanağma şarab sokmamak istedi. Fakat ıbanlannı tavana diktiler. Ahmed Paşa başı Harun Ağa Sadırazamm huzuruna rei maslahat» ve «idamei mevcudiyet» bunlar da fayda vermedi. mretti: çıkıp da îbrahim Ağaya bir iş verilmesfni devirleri çoktan geçmiştir. îstikbal, büyük Vaktile o kadar ümidlerle getirdiği İki yüz değnek vurım! ısrarla rica edince Bağdad Valiliğine ta kütlelerin ve şuurlu teşekküllerindir. Sadaret Kethüdahğından atmak istiyor; Sopalar inip kalktıkça İbrahİTn Ağai yın eyledi. NAD1R NAD1 Recaizade Ekremin ölümünün yıldönümü münasebetile dün saat 18 de Uni(Baştarafı 1 inci sahifede) versite konferans salonunda bir ihtifa sib bir hale getirmek, iktısadî faaliyetini yapılmıştır. Toplantryı, Edebiyat faküL genişleterek halkın refahını temin eyle tesi Dekanı Prof. Ali Nihad Tarlan aç mek hususundaki çahşmalarımıza muzamış ve ezcümle demiştir kı: heretlerine emin olduğumu, bu şehrin « Recaizade, evvelâ Türk edebi muhterem mümessillerine tepşir edebili yatına garb estetiğini, Türk zevkini tat rim.» demiş ve işe bşladığı ilk gündenbetıran, değerli, faziletli, çok okumuş, çok ri su, temizlik, çöplerin toplanıp imhası, müdekkik bir edebiyat hocası ve ince, has tenvirat, istimlâk ve imar, yollar, lâğim sas bir şairdi.» lar, kaldırımlar, kanalizasyon, çocuk Ali Nihad, bundan sonra, yüksek id bahçeleri ve parklar, Belediye binası, urakli, vakur, kibar ve nazik olan Recai muma mahsus binalar, şehir tiyatrosu, zade Ekremin, her türlü tahkirlere uğ konservatuar, stadyom, maarif, iktısad ve ramakla beraber, san'at uğruna girdiğ sıhhat işleri ve sıhhî mezarlıklar, ağacla» mücadelede yılmadan nasıl çarpıştığm ma ve Belediye varidatı meseleleri üzerinde yaptığı tetkiklerden bahsetmiş, bu iza'h etmiş, hayatmı anlatmıştır. Ali Ekremin eserlerinden muhtelif meseleler etrafmda bundan sonra yapü* parçalar okuyan profesör, Ekremin şair ması lâzım gelen işlere temas ederek alliğini, romancılığmı ve tiyatroculuğunu mak istediği tedbirleri ilâve eylemijtir. tebarüz ettirmiş ve sözünü şöyle bitir Muazzam islere muhabil... misn'r: Lutfi Kırdar, yapılacak işlerin azame« Medeniyetin ve san'atm tekâmütine mukabil Belediye bütçesinin dar ollü, türlü türlü mücadeleler neticesind duğuna işaret etmiş, bugün mevcud vergimeydana gelmiştir. Bu binanın her talerin vaktinde ve tamamen tahsil edilebilşında bir almteri izi bulmak kabildir. mesini temin edecek tedbirler alınması, Recaizade Ekrem. bizim bugünkü uzun vadeli ve az faizli bir istikraz akdi, san'at telâkkimize yol açan mühim bir halka ağır gelmiyecek bazı varidat memşahsiyettir. Onu hürmetle anmak borc baları bulunması, hükumetten yardım isdur.» tenmesi lâzım geldiğini de söylemişu'r. Ali Nihad Tarlandan sonra Edebiyat İkinci celse fakültesi doçentlerinden Sabri Esad da, Nutuk bitince, celseye fasıla Terilmiş, Ekremin münekkidliği ve üstadlığı hakkında çok güzel bir hitabede bulunmuş ikinci celse açıldığı zaman Refik Ahmed Sevengil söz alarak îstanbulun devletten tur. Edebiyat fakültesi talebelerinden Be göreceği yardımm tahakkuk etmek üzere hice, merhumun «Kızıl Merkublar», bulunduğunu bildirmiştir. Müteakıben, kürsüye gelen Meliha Mehmed Durul «Hasbihal», Adviye Toğlırk «Tefekkür», Halil Ertürk «Aih Avni Sözen de parasız yapılması lâzım Nejad», Gündüz Yoldaş da «Ferdayi gelen işler bulunduğunu söylemiştir. 1,800,000 lira harcandığı halde.,. Tedfin» adlı şiirlerini okumuşlardır. Azadan Avni Yağız, yeni vergiler ili* dasının bir mana ifade edemiyeceğini söyiyerek şehrin kalkınması için istikraza lüzum olduğunu, Eminönü meydanına bir IBattaratt 1 tnct sahiîedel milyon sekiz yüz bin lira sarfedildiği halTeftiş heyeti, akşa.m üzeri Vali ve de henüz ortaya mühim bir eser çıkanlaBelediye Reisi Lutfi Kırdann riyasetin madığmı ve ancak toplu bir para ile yap>» de toplanarak faaliyete geçmiş, defter acak umran hareketinin müsmir olabil»leri tetkike başlamifhr. ceğini ilâve etmişrir. Şehir Meclisi dün açıldı İntihab teftiş heyeti dün çalışmalara başladı Namzedlik \için müracaatler Verilen malumata göre, namzedlik için Cumhuriyet Halk Partisine müracaat edenlerin saym birkaç yüzü geçmiftir. Birçoik şehir ve kasabalarda seçim defterleTİnin hanrlanma«ı işi ikmal edilmiştir. CumhuTÎyet Halk Partüinin bu «eçimde de bazı vilâyetlerde eksik namzed gös.termesi, bu suretle actk bırakılacat meb'usluklara müstakil namzedler arasmdan seçim yap*lması kuvvetle muhtemeldir. Diğer bazı hatiblerin sözlerinden sonra intihab teftiş heyetinin seçilmesi hakkmdaki makam tezkeresi okunmuş, kanunda sarahat olduğu için bu işe daimî encümen memur edilmiştir. Daimî encümen azan kâfi gelmediği takdirde, meclisten iki *zanın daha tefriki hususunda da riyaıet makamma salâhiyet Terilmiştir. Ruznamede mevcud mevzulara aH evrak encümenlere havale olunmuş, celse, perşembe günü içtiroa edilmek üzere panmıştır. 'Parti Kurultayt CumrıuTryet Halk Partisi Büyüi Kurultayınm mayısta toplantrya daYet edileceği ve Kurultaya verilmek üzere Vilâyet merkezlerinden gelen dileklerin asnif olunduğu haber verilmektedir. Parti isleri ve Valiler Cumhuriyet Halk Partisinde teşkil edilen bir heyet, Vilâyetlerde Parti işlerinin Valinin ubdesinde bırablıp biTakılmamasmm fayda ve mahzurlan hakkında Valilerin mütalealarmı sormuştur. Bazı büyük Vilâyetler müstesna, Valilerden birçoğu, Parti işlerinin gene uhdeermde bırakılmasını istemişler, aksi halÜcilik tevellüd edeceğini ileri sürmüş: erdir. Foto Magazin Şubat nüshasınî mutlaka okuyunuz. Avrupa ve Balkanblar KALE.ML0RÎ MUVAFFIK HEDİYEDIR Bfiumum kıHastye mağazatorında satıfır I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog