Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

1 gubat 1939 Bir tel saç HAMDI VAROGLU Adrien Stella'dan Kan, koca sofrada oturuyorlar. Akt&m kahvaltısı etaekle meşguldürler. Kadın, birdenbire, kocasmın kravatında bir saç görür. Uzun, güzel, kumral bir saç! EJini uzatır, kemali ıtına ile saçı a]u, iki elile birer ucundan tutup aydın lıkta iyice muayene «ttikten sonra, ma saıun iistüne bırakır. (Kısa, süunülı bir sükut) Kadın Bunun ne olduğunu lutfen «öylcr misiniz beyefendi hazretleri? Koca «Bunun ne olduğunu pekâlâ bılmekJe beraber, işi $akaya bozmağa ve kelime oyunu yapmaga çalışır» Bu mu? Bu, bir tel saç, hammefendi! Kayboknuş bir tel saç! Zâhir, birisi diişürmüş, siz de buldunuz. Bu bir tel saçı sizin bulduğunuzu hiç kimse inkâr edemezl Kadın Şakayı lutfen bırakın da, bana açıkça cevab vtrın, rica ederim. Bu kadın saçı nasıl olmuş da kravatuuza konmuş? Koca (Alaya devam ederek) Nasıl mı konmuş? Bu sualinizi ben hiç de yerinde bulmuyorum. Ben. arasıra, kadın saçlarının, sofraya pelen çorba kâ sesine nasıl olup da konduğunu hiç soruyor tnuyınn? ni bugün aldatmışsın. Bir daha sefer, siyah saçlı bir kadın başı gögsüne yasîa mrsa daha dikkatli davran bari! (Birdenbire parlar) Tabiî, benim farkına var maın «ana vız geliyor değil mi? Altı senelik sadakatimin mükâfatını işte görüyorum. Arnk kâfi! Koca (İşi tekrar şakaya vurarak karısımn öfkesini geçirmeğe çalışır; fa kat, idatn sehpasına çıkarken gülmeğe yeltenen bir mahkum hali vardır) Öf! Artık kâfi, ya! Haklısın karıcığım! Kadın Ah, alçak! İtiraf ediyorsun değil mi? Şu biçare k*d;nla, bir de üstelik alay ediyorsun ha? (Durmadan, on dakika söylenir) Koca iyi amma kancığım, sana derd anlatamıyorum ki! Bu saçın nere den geldiğini ben nasıl tayin edeyim? Çölde kurulan ilk müze Cezairde Vargla şehrindekî bu müessese, yeni bir hâdise tel?kki ediliyor Cezairden bildirildiğin.e göre, çöl ortasmda ilk müze kurulmuştur. Bu büyük ve modern müze, yeni teknikle in< a edilmiş ols. Vargla sehrindedir. Şe= {iir, bir müddet önce Fransız istihkâm taburlan tarafmdan inşa ediİTniş ve in^aatta vahalar mıntakası askerî valisi kaymakam Lüi Karbiyye âmil olmuş tu. Bu şehirde kurulan ilk sahra mü zesi. Berberiler, Tavarikler, muhtelif 1abileler, çölün yerli ve sonradan çöle "erlesmis sakinlerinin tarih ve kültür havatına hasredilmiş bir müzedir. Lüi Karbiyye'nin kurulmasını ta mamlattığı bu ilk sahra müzesinde, yerlilerin san'at eserleri, türlü aletleri, rnobilyaları. esvabları. süs eşyası ve pündelik islerine yanyan eşya toplu bir halde eösterilmektedir: parça parça tasnıf edilmiş olarak... Baskaca sahrayı prastırma tarihine aid bir taraf da, ayrıca enteresandır; müzenin bu tara ı'ırda pek çok çöl sevya'h v e kâşifine aid haritalar, not defterleri ve hatıralar mevcuddur. Kum dervasmdan ta eski zamanlardan bujünlere kadar gelip geren sevvaıb ve kâsiflerin haritalan, not defterleri ve hatıralan, kısmen civar verlerde araştırmalarTa mevdana çıka••ıldığı gibi. kısmen de ailpleri tarafınrlan gönderlimiştir. Mahallî eşya da '•prl;lerden alınmıstır. «Tarzan»*yalnız kaldı Holivud'dan yazılıyor: Zavallı Tarzan'a, sabık yüzme şampiyonu Johny Weissmüller'e acımamak kabil değil. Biçare hem karısı Lupe Velez'den ayrıldı, hem de partöneri Mauren O'Süllivan'dan.. Haydi huysuz Lupe ile geçinemedi, buna oek acınmasın. Fakat Mauren ile arası pek iyi idi. Ir landalı artist ona hıyanet etti. Mütemadi Tarzan'ın eşi rollerini oynamaktan b.ktığı ve beyaz perdede daha ciddî vazi feler deruhde etmek istediği için bu ayrıhğa karar verdi. Genc kadını böyle bir karar verdisi için hiç de ayıblamamah, çünkü Robert Taylor ile son çevırdıği «Çılgın genc lik!» filminde fevkalâde muvaffak oldu. Bu rolün evvelce meşhur facia artisti Louise Reiner'e verilmesi kararla=tırıl mıştı. Sonradan iş değişti ve oradaki baş kadın şahsiyetini yaratması Maurcn'e teklif edildi. Mauren bu vazifeyi tereddüdle kabul etmişti. Tereddüdüne rağmen güç vazifeyi pekâlâ başarmaktan geri kalmadı. Bunun üzerine M. G. M. şirketi Marie Antoinette'da ona Nornıa Shearer'in yanında ikinci derecede ol makla beraber mühim bir rol tevdiini düşündü. Ne yazık ki rahatsızlıgı buna mâni oldu. Şirket fazla bekliyemediği için o işi bir başkasma yaptırmak mecburiyetinde kaldı. Maamafih Mauren şimdi bu zararım telâfi etmekle meşguldür. «Coşkun halk!» kordelâsında baş kadın rolünü oynamaktadır. SiMCMA R A D YO (j3u akşamki progrdunj Türkiye Radyodifüzyon Postalan DALGA UZÎJNLUĞU 1639 m, 183 Kcs. 120 Kw. T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw T. A. P. 31.70 m. 9465 Kcs. 20 Kw 12,30 Program. 12.35 Türk muziği Pl. 13,00 Memleket saat âyarı, ajans, meteoroloji haberleri. 13.10.14 Mtizik (küçük orkestra. Şef: Necib Aşkın) 18,30 Program 18.35 Muzik (soli ve Liederler Pl), 19,00 Konuşma. (Türkiye postası) 19.15: Türk muziği (incesaz fasli: Hicazkâr), 20.00 Ajans; meteorolon haberleri, ziraat borsası (îiat) 20 15 Türk muziği. 21,00 Memlek«t saat âyarı. 21,00 Konuşma: (Hukuk ilmi yayma kurumu) 21.15 Esham, tahvilât, kambiyo nukud borsası (fiat) 21,30 Müzik (Radyo orkestrası. Şef: Praetorius) 22.15 Muzik fSaksafon sololan: Nihad Esengin tarafından). 22.45 Müzik (Darıs plâkları) 23 45 24 Son ajans haberleri ve yarmki program. Johny Weissmüller'i karısı Lupe Velez terkettiği gibi partöneri Mauren O'Sullivan da ondan ayrıldı Opera ve operetler 21,20 Bukreş: Italyan musikisi. 22,05 Bruksel I: Mozart ve sair bastekârlarm eserleri. 22,05 Roma: Bir opera temsili. 22,35 Paris (Eıffel kulesi): Brückner'in eserleri. 23.35 Saarbrijcken: Schumann'm eserleri. 2335 Strassburg: Cesarıne (Pirne'nin). Kadın Tabiî! Elbette tayin ede tnezsin ya! Hangi sevgilinin saçı olduğunu, hoppadak nereden bileceksin? Önce, benim saçım olduğunu söyliyecek kadar cür'et gösterdin. Sonra, hizmetçi kadının saçıdır, dedin. E,n nihayet, hangi metresinin olduğunu bilemediğini itiraf edi yorsun. Pekâlâ. Ben gidiyorum. Seninle ayni dam altında bir dakika daha oturaKadın (Amirane) Alaylı sözlcri mam. Eşyamı yollarsın. Nikâhımı da nize lutfen nihayet verir misiniz? göndertneği lutfen unutmazsın. Para pi Koca (Isrardan vazgeçmenin yasasmın düşüklüğünü tabiî hesaba katmünasib olacağını düşünerek) Emreder mak şartile! siniz... Koca (Birdenbire ilham gelmiş giKadın Kâfi! Size son defa olarak bi) Dur! Lutfen otur karıcığım. Hiçbir soruyorum. Bu saç nereden gelmiş? yere gitmene lüzum yok. Koca (Tutturmak ümidile bir taş Kadın (Son derece istihfaflı bir atar) Sual mi bu ayol? Senin saçm! eda ile, san saçlarını elile işaret eder.) Kadın (Sarıya boyalı saçlarını Koca Evet, evet, anladık. Sen begöstererek) Senin renkten anlamaz bir ni dinle. Bu kravatı iki aydanberi ilk deadam olduğunu şimdiye kadar bilmez fa bugün takıyorum demiştim değil mi? dim. îlk defa anlıyorum ki, renk bahsin Ha! Şimdi hangi aydayız? Teşrinievvel de şeşi beş görüyorsun... değil mi? Ağustosta, senin saçların ne Koca Belki de hizmetçi An'ın sa renkti? Kumral değii miydi? çıdır... Evet, mutlaka onun saçı olacak. Kadın Hayır; yalan söylüyorsun! Ortalığı toplarken filân... Ağustosta, saçlarım kızıldı. Saçlarım Kadın Bir daha böyle saçmasapan kumralken temmuz ayjndaydık. Gayet sözler söylememek için, hizmetçinizin iyi hatırlıyorum. 20 temmuzda Etien busaçlarının rengine lutfen daha iyi dikkat radaydı. Bana «kızıl saç size çok yakıediniz. An'ın saçları hem siyah, hem de şacak» demişti. Temmuzda saçlarım taraz tarazdır. Halbuki, kravatınıza ko kumraldı, kat'iyyen eminim. nan saç hem kumral, hem de tuvaletli bir Koca Bak, tarihleri mükemmelen baştan düşmüş olduğu belli! Dosdoğru hatırlıyorsun. Ben de şimdi gayet iyi hada kravata düşmüş, garib tesadüf! tırlıyorum. Bu kravatı temmuzdanberi Koca (Muhavereyi değiştirmeğe takmadım. çalışarak) Kuzum Allah aşkına, siz kaKadın O halde, mesele anlaşıldı. dınlar, bir saçın itinalı veya itınasız ol Affet kocacığım. (5apkasını çıkarır) duğunu nasıl anlarsımz? Vallahi şayanı Koca Görüyorsun ya, karıcığım. takdir mahluklarsımz. Halbuki erkekler Bazan aile saadeti kıl üstünde duru bu kadar ince bir sevki tabiiye sahib deyor... Fakat, şimdi de benim senden bir ğillcrdir... ricam var. Saçlarını kumrala boyat. O Kadın (Onun sözünü yarıda ke renk daha hoşuma gidiyor. ser) Hem o kadar değillerdir ki, kravatKadın Hay hay! Boyatayım kocalarmda, yabancı kadınların saçını tasıyacığım. Bu san saçlardan ben de bıktım rak kendi karılarına getirmenin âdabı muaşerete uygun düşmiyeceğini idrak za^en. Koca Teşekkür ederim karıcığım. edemezler. Şu saçın nereden geldiğini (Değişiklik hoşa gider birşey olmakla söyliyecek misin sen? Koca (Pot üstüne pot kırarak) Bu beraber, kansile metresinin saçları ayni kravatı iki aydanberi ilk defa olarak bu renkte olursa daha muvafık ve daha tehlikesiz olacağını düşünür.) gün takıyorum. Kadın Daha iyi va! Demek ki be Oda musikileri ve resitaller 19,20 Mauren O'Sallivan edemez. Çünkü ben evlenmezden evvel de bes sene artistlik etmiş bir kadınım. O, sırf ev kadını olarak kalmamı, mesleğimden vazgeçmemi benden taleb et mediği ve bu hususta beni daima teşvik eylediği için san'at sahasındaki tskâmülümde büyük bir amil oldu. Johny Weissmüller'i tek baçına yüzüstü bıraktığınız için hiçbir vicdan azabı duymuyor musunuz? Buna ne hacet var.. Johny büyük bir artisttir. Kendisine kimi isterse partöner olarak alabilir ve her zaman da muvaffak olur! 19,55 20 20 20 20 21,05 23.30 24 20 Hafif musikiler ve operetler 1915 21,15 21,15 2140 22.00 22,05 22,15 22.35 Bukreş: Pıyano ve klârinet konseri. Viyana: Piyano ve keman konseri. Leıpzıg: Şan konseri (tenor). Paris (Radio): Keman konseri. Paris (Eiffel kulesij: Piyano ve viyolonsel konseri. Varşova: Şan konseri. Paris (Radio): Muhtelif parçalar. Çöl sakinleri, sahra müzesile alâka dar olmakta, katar katar develerle gelerek müzeyi gezmektedirler. Kabile şeyhleri, kendi havalarile meşbu olan müzenin gitgide daha zenginleşmesi hususunda yardım vadinde bulunmuş lar ve sonradan da müzeye çok kıy metli bazı mahallî eserler yolla*mışlardır. Diğer taraftan ecnebi sevyahlar da müzevi görmek arzusuna kapılmakta, Cezaire ayak basanlar, sırf müzesini Geçen gün kendisile görüşmeğe mu pörmek üzere bu Vargla şehrine kadar vaffak oldum. Mütevazı artist: uzanmaktadırlar. Kurulan bu ilk sahra Beyaz perdede üstüste birkaç sene müzesi. bilhassa müzecilık âleminde, Tarzan'ın eşi olarak görünmeklığim be"eni hâdi^e. dive akisler uvandınyor. nim için pek de faydasız olmadı, dedi, acemilik devresine aid zamanlarımı o suKaptan ve Makinistler retle geçirerek mükemmel tecrübe gör müş ve istifadeler etmiş oldum. Neticede Cemiyeti Başkanlığından Deniz Bank Anka işte mükâfatını görüyorum. Çünkü menra vapuru süvarisi ve sub olduğum şirket erkânı nihayet şöyle ticaret filomuzun en bir mülâhaza ile beni yeknasak vazifemkıdemli ve en değerli den kurtardılar. «Küçüğe artık yazık, kaptanlarından Ce dediler, onu biraz canlandıralım!» mal Denizoğlu vefat Genc san'atkâr ne güzel düşünüyor, etmiştir. Cenaze töre değil mi? «Bulunmaz adam!», «David ni bugün Maltepede Copperfield» ve «Anna Karenin» de vapılacaktır. Cemiyehemen hemen hiç göze çarpmamış olan timize mensub bütün artist bugün başlıbaşma bir yıldız olup azalanmız bugün saçıktı. Sırf sabrı, metaneti, çalışması ve bahleyin saat dokuzda Galata rıhtımından hareket edecek olan vapuTu mahsus tevazuu sayesinde!. ta bulunarak törene iştirak etmeleri riBazılan onun yükselm£sinde kocası ca ve ilân olunur. \Varner kumpanyasmın rejisörlerinden John Farrov/un büyük dahli olduğunu Yüksek İktısad ve Ticaret söylüyorlar. Buna ne cevab vereceğıni kendisine sordum: Hilversum I: Orkestra konseri. Kolonya: Dans orkestrası. Hamburg: Halk musikisi. Beromünster: Radyo orkestrası. Hilversum I I : Orkestra koasert Brüksel I I : Yarasa. Prag I: Hafif fclâsik musikl. Paris (P. T. T.): Yuz bakir kız (Lecocq'un). 23,20 Brüksel I; Senfonik caz. Bir iki satorîa NÖBETÇİ ECZANELER Bu gece şehrimizm muhbelif semtlerindeki nöbetçi eczaneler şunlardır: Istanbul cıhetı: ),minönünde (Minasyan), Alemdarda (Ali Rıza), Kumkapıda (Asadoryan), Küçükpazarda (Necati Ahmed), Eyubde (Eyübsultan), Fatıhte (Husameddin), Bakırköyde (Celâl) eczaneleri. Beyoğlu ciheti: Istiklâl caddesinde (Dellasuda), Kara koyde (Hüseym Husnü), İstıklâl caddesinde (Limonciyan), Pangaltıda (Nargileci yan), Beşiktaşta (Suleyman Receb), Ka sımpaşada (Müeyyed), Haskoyde (Sadık Akduman) eczaneleri. Üskudarda (Imrahor). Sarıyerde (Os man), Kadıkdy Moda caddesinde (Sıhhat), Pazaryolunda (Rifat Muhtar), Heybelia dada (Halk) eczaneleri. •^r Simone Simon yeniden filme ah nacak olan Manon Lescaut'da başrolü oynıyacaktır. " ^ Fransız aktör ve rejisörü Raymond Rouleau bu ilkbaharda «Denizde on kadın» isminde bir filim \ucude getire cektir. "j{ Loretta Young yakında Avrupa ya gelecektir. •jf Jean Gabin, Michel Simon ve Gaby Silvia senaryosunu Fransız mu harriri Yves Mirandes'in yazmış olduğu «Cephe gerisi» isminde bir filim vücude getireceklerdir. •^ Vaktile yapılmış olan «Baroud» kordelâsı yeniden vücude getirilecektir. Malum olduğu üzere bu eserin mevzuunun bir kısmı Fasta cereyan etmektedir. ^ Fasta cereyan edecek bir mevzu daha! Meşhur Fransız komiği Fernan del de orada bir filim vücude getirecektir. ( TEŞEKKÜR Mektebi mezunlarının toplantısı HAMDI VAROĞLU Beşiktaş S U A D PARK sinemasmda Heyeti idarelerinin istifa etmesine binaen heyeti umumiyeleTİnin 18 şubat cumartesi günü saat üçte Beyoğlundaki merkezlerinde toplanacağı haber alınmıştır. Sinema meraklılarının bekledikleri en heyecanlı film T İ B E T E S R A R I 43143 TERZÎ CEMAL BÜRÜN Müessesesinin tenzilâtlı Model satışı devam ediyor. İntikamın çıldırttığı, ölümün sarstığı, vak'aların titrettiği insahların korkunç vak'aları 27 kısım tekmili birden Akşam tam saat 8.30 da haşlar. i'elelon Yarm matinelerden itibaren YIL D IZ DANİELLE En sinemasmda DARRİEUX'un güzel filmi Memleketimizin en sevimli artisti BEN BİR CANİYİM Baş rollerde : Matem içinde bir kalbin teşekkürü Bu fâni dunyada hiçbir günah işlememiş, kimseyi mcitmemiş... Fakat nekadar yazık ki senelerce süren hastalık ve ıstırablar içinde çırpınarak saadet ve ikbalin en güzel günlerini görmeden bağı ömrünün en olgun bir devrinde boynu bükülerek gözleri kapanan, esir kadar Evet, dedi, kocamm benim san'at*fc Erich von Stroheim, Mireille Ba saf ve berrak olan masum ruhu hakkm kârane istidadımm inkişaf etmesine yar lin, Jean Galland'ın çevirecekleri «Beş ebediyet âlemine karışan eşim (Maide dım eylediği şüphesizdir. Fakat beni giinlük ıstırab!» filmine aid faaliyete Eralpm cenazesinde bulunan, o biçare büsbütün de onun yarattığını kimse iddia yakında baslanacaktır. için teessür duyarak taziyet yazılan gönderen sayın zatlere avrı ayrı derin 8 şubat çarşamba günü akşamı T U R A N teşekkürlerimi beyan ederim. Bakteriyo* tiyatrosunda ses kraliçesi Hamiyet Yüceses lok Profesör Osman Nuri Emlp ve Saz arkadaşları. Ertuğnıl Sadi Tek birlikte ÇAMURDA BİR ZAMBAK ÖLÜM vodvil 3 perde. Fiatlarda zam yoktur. Tafsilât el ilânlarında. Telefon: 22127 ÖLÜM Gırid esrafmdan Cafer Baradanakinin oğlu ticaretle uğraşan Bay Nıyazi Baran vefat etti. Cenazesi Pangaltı Hamam Bılezikçi sokağındaki 119 No. lu evinden 7 şubat 939 günü öğleden sonra kaldırılarak Feriköy kabristanına defnedilecektir. Kendisini tanıyanların Istanbulda son defa SİMONE SİMON cenazesinde bulunmak üzere teşrifleri Bugün gündüz 1 de. 3 te, gece 8.30 da rica olunur. Tanrı rahmet eyleye. 15 şubat (AŞKIN GÖZ YAŞLARI) son defa. Telefon : 21917 Eşi Nimet Baran, oğlu Galib Baran. Kızları: Pembe Baran, Muazzez BaD İ K K A T : Bu sene göreceğiniz ran. c Karagümrük A Y S U sineması ŞEYH AHMED BEYAZ MELEK K A Dünyanm » > » Bu senenin en harikulâde filmi. T I A Rejisör E R N S T LUBITSCH'in LLOYD NOLANMARY CARLİSLE 1939 da çevirdiği yegâne eseri G A R Y en büvük şehri NEWYORK'tur. > » Tivatrosu NEWYORK'tadır » > Binası > » > 7eng;n adamlan > n CLAUDETTE COOPER'in COLBERT ile beraber temsil ettikleri Bu ypz bütUn cihan, beş yilz milyon üra sarfüe vücude gelenı S E K İ Z İ N C İ Fransızca sözlü müstesna süper filminin ehemmiyetine binaen Dünyanın en muazzam sergisfni S A R A Y Bu film fransızca sözlü ve Paramont stüdyosunda şimdiye kadar çe\Tilen GANGSTER filimlerinin en müthişi ve en heyecanlısj sineması Yarm akşam: İlk gala gecesi olarak gösterecektir Biletler sabahdan alınabilir. NATTA Gene NEWYORK1A görecektir. Derhal kaydolunuz. Acentafarı j T T * Perapalas Galatasaray • • 1 #% karşısında Norastcai, Arzui umumî üzerine VEFAT Emekli yüzbaşı ve Beyoğlu Belediyesi Muhasebe memurlanndan Bay Mehmed Erdem musiarib olduğu hastalrktan şifayab olmıj'arak dün vefat etmistir. Cenazesi 7 şubat salı günü öğle vakti Havdarpaşa Nümune hastaneşinden kaldırılarak Karacaahmeddeki aile makberesine defnedilecektir. * * v İRTİHAI Avukat Mehmed Vehbi Bevin damadı Hendek Hukuk hâkimi ve Fatih dersiamlanndan Ali Rıza Efendi pek yakm zamanda müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak vefat etmiştir. Cenazesi kayinpederi Mehmed Vehbinin Atpazarında Sinanağa mahalle sinde Attar Yekta sokağmda 11 numaralı hanesinden saat on ikide kaldınlarak Fatih camiinde cenaze namazı badeleda Edirnekapıdaki makberei mahsusu< na defnolunacaktır. Mevlâ rahmet eylive. Bu gece Şehzadebaş* ( T U R A N ) Tiyat. rosunda (Çamurd*' Zambak) Bar perde desinde müzik ve eğlenceler KANSIZLIK benizsizlik icia yefâne deva kanl ihya cden O i n A n EnmuntaMpeübbataraiındanterüpcdilmiştir. OUVUr zaflyet ve Chlorosf , PARİS Y A R I N Matinelerden itibaren ASLIYOR Ş I K AŞKIN GÖZ sinemada YAŞLARI Memleketin en çok sevdiği TÜRKÇE SÖZLÜ, ARABCA ŞARKILI filmi devam ediyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog