Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

7 Şubat 1939 SON IBaştarafı 1 inci sahiiede} tarafmdan vâki olan beyanat hakkınd hüikumetin noktai nazarını öğrenda mek istemiştir. Başvekil Çemberlayn, bu suale cevaben aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: < İstihbaratımıza göre. Fransa Hariciye Nazırı Bone. Mecliste beyanatta bulunarak Fransa ile İngilterenin harbe [Baştaraft 1 inci sahifede] tub gazetelerde neşredilmiştir. Kabinenin şiriş+ikleri takdirde her iki memleketin Hariciye Nazırı: Tzintzar Markoviç sukutuna sebeb olan mezkur mektubun bütün kuvvetlerini mütekabilen yekdi(Berlin elçisi) metni şudur: ğerinin emrine âmade kılacaklarmı sövAdliye Nazırı: Viktor Rujiç lemşitir. Fransa Haricive Nazırının bu « Baş reis, Ticaret ve Endüstri Nazın: Jevrem Bugün, Meb'usan meclisinde cereyan beyanatı tamamile hükumetimizin nokTotmiç eden müzakerat esnasında ve hususile, tai nazarına uygundur. Fransa ile İngilPosta, Telgraf, Telefon Nazırı: Jo Maarif Nazırı M. Bogoliub Kuyunciç tereyi biribirine basjlavan menfaatler o van Altiparmakoviç tarafından okunan nutukta, kabine aza kadar hayatî ve kuvvetlidir ki. nereden Maden ve Orman Nazırı: Ljubomir sı arasında, Hırvatlarla anlaşma mesele gelirse gelsin, Fransanın hayatî menfaatleri herhangi bir tehdid veya tehlikePantiç si üzerinde bir fikir ihtilâfı mevcud ol ve m^ruz kaldığı takdirde, İngiltere derZiraat Nazırı: Nikola Beşliç duğu görülmüştür. hal Frar>=gnın vardımma ko^araktır.» Maliye Nazın: Jvon Duritişiç Bununla beraber, Hırvatlarla anlaş Fransız Cumhur Reisinin beyanatt îçtimaî Muavenet Nazırı: Miloje Ra ma meselesini hazırlamanın ve bunu bir Paris. 6 (a.a.) Dün Cumhuriyetçi jakoviç an evvel kat'î surette halletmenin, sadece Beden Terbiyesi Nazırı: Curo Çezo programımıza dahil bir vadi yerine ge gazetelerin ziyafetinde bir nutuk söylemiş olan Lebrun, ezcümle şöyle demiştir: viç tirmek bakımından değil, ayni zamanda « Karmakarışık bir devre yaşıyoruz. Devlct Bakanı: Brankemiljuş devletin âli menafii bakımından da bir Müstakar hiçbir şey yok. Her tarafta Nazır tahlif etti vazife olduğu kanaatindeyiz. tahrikât yapılmakta. Dünyanm temelBelgrad 6 (a.a.) Yeni kabinede Fikrimizce, kabinenin bugünkü teşek lerini teskil eden eski beynelmilel pren1 1 Sırb, iki müslüman, iki Slovak ve iki kül tarzı, bu mühim meselenin halline siplerden ve beynelmilel kanundan kimHırvat vardır. Bu sabah tahlif edilmiş mâni teşkil etmektedir. Bu itibarla, ka senin haberi yok. Bunlann yerine menolan yeni kabineye eski kabine azasından bınenızde işgal etmekte bulunduğumuz şei. bize söylendiğine göre, Neodinayalnız 7 kişi dahildir. mevkilerden istıfamızı arzediyoruz. mizm'de ve «Tarihin zarurî tekâmülü> Başvekilirt beyanatı Derin saygılarımızın kabulünü rica olan «milletlerin tabiî temayülleri> kaim olmustur. Bütün bunları isimleri ile Belgrad, 6 (Hususî)) Yeni Baş ederiz.» vâdetmek isteriz: Hak kanunu yerine vekil Tsvetkoviç bugün M. StoyadinoMektubu imzalıyan nazırlar şunlar viç'i ziyaret ederek kendisile dostane bir dır: Mehmed Spaho, Dragişa Zvetko kuvvet kanunu. Demek ki insanlar, hürriyet. adalet ve beşeriyet camiasının ismiilâkatta bulunmuştur. M. Tsvetkoviç viç, Cafer Kulenoviç, Fran Snoy, Miho tiklâli için boş yere mücadele etmişlerdiğer nezaretleri de dolaşmış ve ileri ge Krek. dir. Beyhude yere ıstırab çekmişlerdir len memurlarla tanışmışhr. Bundan sonVreme gazetesi toplatıldı öyle mi? Bu prensipler. bundan birkaç ra makamında kabul ettiği gazetecilere Belgrad 6 (a.a.) Vreme gazetesi sene evvel medeniyetimizin esası ve şebeyanatta bulunarak, Yugoslavyanın ha nin bugünkü nüshası daha mtbaada iken refi acfdedildiği halde simdi bunlann orricî siyasetinde herhangi bir değişiklik ya tnusadere olunmuştur. Vreme eski hü tadan kalkmasına sahid olmağı kabul etpılmıyacağını söylemiş ve kabine buhra kumetin gazetesi idi. Musadere eski meli miviz? Fransa, bövle bir ihtimali nına sebeb olan Hırvat meselesinin kat'î Başvekil Stoyadinoviç'in radikal partisi kabul edemez. Demokrasi esasına müssurette halline ve bunun için Maçek ile parlamento grupundaki beyanatının neş tenid kanunlara sadık kalmış memleketlerle hemfikir olan ve Atlas Okyabir anlaşma yapmağa çalışmakla millî rine atfolunmaktadır. birliği daha sağlamlaştıracağmı ilâve et Yuçoslav Meclisi bugün toplanıyor nusunun ötesinden vâki olan davete icabet eden Fransa, mazide sarfedilmiş miştir. Belgrad, 6 (Hususî)) Yugoslav gayretlerin neticelerini muhafaza etmeBeş nazır neden istifa etti? Meb'usan Meclisi yarın (buçün) topla ğe ve saadeti temin ve umumî sulhü Belgrad 6 (Hususî) Eski kabine nacaktır. Başvekil Tzvetkovic bu içtima muhafaza edebilecek prensiplerin ancak azasından beş nazır tarafmdan sabık da, yeni kabinenin programını okuyarak, bu prensipler olduğunu bütün dünyaya Başvekil Stoyadinoviç'e gönderilen mek Meclisten itimad reyi istiyecektir. ispat etmeğe azmetmiştir.» Yugoslav kabinesi kuruldu Çemberlayn'in beyanatı ATATURKTEN |HEM NALINA MIH1NA MATIRALAR VE iBRETLER Adana tarih imliham «Sekiz sene evvel burada «Kırk asırlık Türk yurdu» dediğimi fazla görenler olmuştu; yeni vesikalar bu kıdemi daha ileri götürüyor» Yazan: İSMAİL HABİB «Serbest Fırka» nın lâğvından sonra kaldırmaz ama yırtar. Gazi bna o anda Gazi üç ay süren uzun bir tetkik seyahati bir tarih cihangiri gibi göründü. Bugünün yapıyordu. Ben o zaman Adana mıntakası dünya mekânında fütuhat imkânını bulaMaarif Eminiyim. Son merhaleleri Ada mıyan bir serdarm şimşek şimşek alaca na ve Konya ile bitecek o seyahatte Ga zamanları fethedişi. ziyi 1931 şubahnın 12 nci günü Mersinİngiliz, Cermen, Golva, Ege, Sümer, de karşıladık. Orada üç beş saat kaldı. Orta Asya... Dinlemek iyi, fakat cevab Tabiatile Adanaya gidilecek. Bütün ha ver bakalım, ışte birdenbire soruyor: zırlıklar ona göre yapılmış. Fakat istasyon « Maarif Emini bütün bunlara ne derda Vasıf (merhum Vasıf Çınar) bir sür sin? Hem bize anlatsanıza, K>';kyanın priz halinde bana şu haberi verdi :«Doğ aslı nedir? «Çukurova» nın daha eski ru Malatyaya gidiyoruz.» Ve ilâve edi türkçesine ne derlerdı? «Toros» un manayor: «Fikrini böyle apansız neye değiştir sı nereden gelir?... di bilmem ki...» Bütün bu ahıret sualleri karşısmda: Bazı sezişlerimiz kafamızm karanlı« Vallahi Gazi Hazretleri, diyoğında anî bir ışık gibi çakar. Vasıfa «Şef rum, Türk tarıhi hakkında şimdiye kadar güzel bir cemile yapıyor» dedim. «Ne bildiklerimiz hep klâsik malumat kırıntıcemılesı?» diyor: larından ibaretti. Yer yer umumî telâkki« Devlet Reisinin Hükumet Reisine leri yırtarak, yer yer umumî meçhullere cemilesi!» yeni ufuklar açacak olan bilgileri hep İki gün sonra tahminimin doğruluğu yüksek irşadlarınızla öğreneceğiz. Bu meydana çıktı. yüksek irşadlarınızın ilk mahsulü olan büO sıralarda Malatya hattı yeni bitmiş^ yük eseri görüp okuyabildikten sonradır ti. Küşad merasimi için mühim hazırlıkla ki karanhkta kalan nice nice hakıkatler yapılıyor. Başvekil ayni zamanda Malat bize de aydınlanacaktır. ya meb'usudur. Takib ettiği şimendife Son cümle ile o sıralarda, alâkadarlara siyasetinin bu yeni zaferini tes'id için, Ga gönderilip mütaleaları alınmak üzere anzinin Ankaraya dönüşünden sonra, ken cak yüz nüsha basılan «Türk tarihinin disi Malatyaya giderek küşad resmin ana hatları» ismindeki altı yüz sahifelik bizzat yapacak. Fakat Gazi ince bir kitab telmih ediliyordu. Gazi Afet Hanıjestle, herşeye takaddüm edip, doğru ma bakarak «Ben kitabın İsmail Habibe Malatyaya giderek Başvekilinin muvaf de gönderılmefini tenbih etmiştim, dedi, fakiyetini oradan telgrafla coşkun coşkun demek gönderilmemiş.» Muhatabı «Biz tebrik etti. Bu ince jeste karşı diğer ince gönderilmiş biliyorduk, diyor, demek bir bir jestî İsmet Paşa ilân ediyor: Ar yanhşhk olacak.» Vasıf «Türk Ocağına tık hiçbir küşad resmine lüzum yok, ma bir nüsha gönderelim de, dedi, hem îsdemki Gazi gitmiştir, o yol en yüksek şe rr.ail Habib okusun, hem de diğer gencler refle açıldı demek. istifade etsin.» Şef azarlar gibi cevab veOnların ikisi arasında davanın başın riyor: « Nasıl olur efendim, neşredildan itibaren bir çok tarihî muhabereleı memiş bir kitab umumî bir müesseseye geçti. Fakat bunlann içinden iki tanes gönderılir mı? Kitabı doğrudan doğruya mümtaz birer hususiyetle ayrılırlar. Bir ve yalnız İsmail Habibin şahsına yollıyaMetrestepe muhaberesi, «Yalnız düşmanı caksınız.» Yeni Başvekil dış siyasetin değişmiyeceğini söylüyor. Sırblarla Hırvatlar arasında itilâf elde etmek için Maçekle teşriki mesai edilecek 1 4 [*J Kömür yakalım atnma... rmanlarımız mahvoluyor, kömür yakalım dıye bağırıyoruz. Hatta deniz kenanndaki şehirlerde ve demiryollarına, galiba 50 kilometre mesafede bulunan kasabalardaki bütün devlet dairelerinde kömür yakmak için kanuni mecburiyet vardır. Evvelki sene Ankarada muhteşem bir kömür sergisi açtık; halkı kömür yakmağa teşvik ettik. Biz gazeteciler, kömür yakmanın fazileti hakkında güzel yazılar yazdık. Hepsi iyi, gayet iyi. Fakat kömür propagandası yaparken bu propaganda ile mütenasib olarak kömür çıkarmayı; kok yapmayı unutmuşuz. Kaç gündür, okuyucularımdan kömür buhranından, kömür ihtikârmdan tele fonla, mektubla şikâyetler dinliyorum: Türk antrasiti 24 lira iken piyasada mevcudu pek azaldığından kömürcüler, bunu 35 liradan 40 lıraya kadar, tutturabildiklerine satıyorlar. Tabiî, öteki koklar da pahalı, ecnebi antrasitleri verdikleri fazla gümrük yüzünden zaten yüksek fiatla satıhyor. Bu sene, büyük ve şiddetli bir kış olmadığı halde, İstanbul kömürsüz kalmıştır. Ya on sene evvelk; gibi şiddetli, çok şiddetli bir kış olursa halimiz nice olacak? Bu tehlike, büsbütün geçmiş değildir. Dünyanm soğuğunu, sıcağmı, rüz gârlarını idare eden göze görünmez kuvvetin keyfine eser de, şubatın sonuna kadar karayelin kapılarını açık bırakırsa, vallahi, hep donarız. Vaziyetten anlaşılıyor ki kömür yakmak propagandası tutmuş, fakat kömür istihsalâtını artırmak teşebbüsü kâfi derecede verimli olmamıştır. Zonguldaktan azamî bir günlük me I safede bulunan îstanbul limanında, kö mür buhranı olursa, kömür havzasma uzak verlerde, vazivetin ne olabilecegini tahmin etmek, güç değildir. Ormanlarımızı tahrib etmemek, yeraltı servetimizi isletmek için kömür yak mak lâzımdır. Fakat vazın 24 liraya satılan yerli antrasiti, kışm 35 40 liraya dirhemle almak vaziyetine düsmemek de Iâzımdır. Evet, kömür yakalım; fakat kömür vakacağız diye kendimiz yanmamak şartile... i üllinimittlrııınıı. Trablusta askerî Çek Macar hazırlık basladı sınırmda bir hâdise İtalyan Erkânıharbiye re Çek askerleri, hudud muisi Libyaya hareket etti hafızlarına ateş açtılar Reisicumbur, diğer milletlere söz anlatabilmek ve onları çekebilmek icin kuvvetli olmak lâzım gelmekte olduğuna iaret e+mi=tir. Yeni intihabat Paris. 6 (a a.) Meclis Başkanı Herriot, Paris Soir gazetesi muharririnin değil milletin makui talihini de yendiniz» Başkâtib Tevfik Bey meseleyi pratik î bir sualine cevab vererek Cumhur Bas cümlesile îkinci İnönünün o ünlü tepes olarak hallettı: «Kendime aid nüshayı kanlığına namzedligini kovmıyacağını üstünde sönmez alevli bir beşaret nuru hayanımda taşıyorum, onu şimdi İsmail bildirmistir. Malumdur ki Cumhur Baş linde parlayıp duran ses. Ikincisi bu MaHabibe takdım ederim, bu suretle emri Roma, 6 (a.a.) Hücum kıtaatı umuBudapeşte 6 (a.a.) Yarıresmî M. kanı seeimi ilkbaharda ve muhtemel o latya muhaberesi; öteki giden kara talih devletleri derhal infaz edilmiş olur.» Gamî erkânı harbiye reisi Victor Lutze, larak nisan baslangıcında yapılacaktır. söylemişti; bu, vatanın böğrüne demirler ziye, gösterdikleri bu iltifattan dolayı diT. I. ajansı, 20 saat içinde ÇekoSlovak (Baştarafı 1 inci sahîfede) Libyaya gitmiştir. le perçinlenen ak talihi söylüyor. Tahkikat ikmal edildi askerlerinin Ungvar mıntakasında Ma lımin döndüğü kadar teşekküre çalısıyoManidar bir ttalyan haritast * * * Dün kaçakçıhk ve rüşvet hâdiseleri etcar hudud muhafızları üzerine mitralyöz rum: « Adana benim için kaç defa Roma, 6 (a.a.) Popolo di Roma, Afateşi açmış olduklarını bildirmektedir. Malatyadan sonra Gazi şubatın 16 ncı aziz oldu. Bu beldeye sekiz sene evvel rafındaki tahkikat ikmal edilmiştir. rikanm bir haritasını neşretmiştir. Bu Beykoz müddeiumumisi Şekibin nezaÇekoSlovak askerleri, Radvanc te pazartesi günü Adanaya geldi: İstasyon refakati devletlerinde gelmek bahtiyarlıharita. Alman Ttıütalebatım göstermek(Baştarafı 1 inci sahifede) reti altında Sokoni Vakum Oil'in Servicaddesinde ikametine ayrılan evin alt kat ğına nail olmuştum. Şimdi vatan dahilinte ve Fransız Somalisinin hududunu or pelerine ve Gerny kilisesinin damına yerbölgelerindeki çamlarm tırtıl keseleri katadan kaldırarak burayı Eritre ve Ha leşmişlerdi. taki büyük odasına giriyoruz. Kendi refa de ancak yüz kisinin görebileceği böyle bir burnundaki deposunda bir araştırma yamilen toplattırılarak yaktırılmıs, ağaclar besistana ithal etmektedir. Macar askerî makamatı, ÇekoSlovak bu haşereden tathir edilmiştir. Bu müca katindekilerden baska Adananın ileri ge kitaba da gene bu belde de mazhar olu pılmıştır. Bu araştırmada bu depo müdürü Mactemara'nın bu mevaddı müştaile Italyan matbuatımn jneşriyatı len şahsiyetlerile odada otuz, otuz beş yorum...» hükumeti nezdinde protestoda bulunmuşdele geçen yıl Sarıyer kaza?ına da tesmil depolarını bir kaçak eşya deposu haline Roma. 6 (a.a.) îspanyol Cumhuri tur. kişilik bir kalabalık var. Benim yerim tam « İyi ki o seyahati aklıma getiredilerek bu kaza çevresinde 3200 aded yetçüerinin Katalonyada uğramış olduk getirdiğini teyid eden bir çok delillere teBudapeşte 6 (a.a.) Ungvar'dan çam ağacının tırtıl keseleri toplattmlmış karşısma raslamış: « İsmail Habib, din, diyor ve yüzünü cemaate çevirilan hezimet hakkında mütalealar sermektebler ne âlemde?» diyor. Adana yor, sekiz sene evvel burada, ve ga sadüf edilmiştir. Bu meyanda kaçak is gelen haberlere göre, Macaristanın uysal ve imha olunmuştur. deden Resto del Carlino. yazıyor: mekteblerini kısaca anlattıktan sonra, lâ liba gene bu caddede, Antakyalı kı kambil kâğıdları, kaçak çakmaktaşlan, < Habeşistan harbi, İtalya tarafm vaziyetine rağmen Çekler tahrikâtlarına Çekirge miicadelesi kaçak sıgara kâğıdlan ve sair eşya da bufın getirdiği bir vesila ile, Suriye ve Kıbdan 52 ımillete karşı kazanılmış bir za devam etmektedir. Çek askerleri RadGeçen mücadele yılı içinde vilâyeti; rıs Türklerinin halinden de bahsediyo zın nutkuna karşı «Kırk asırlık Türk lunmuştur. fer olduğu gibi İspanya harbi de İtal vanc köyüne civardaki tepelerden Macar Çatalca, Silivri, Bakırköy ve Yalova kayurdu» dediğim zaman bunu fazla Vapurlardaki araştırma rum: « İngilizler Kıbrısta yeni harfle görenler olmuştu. Halbuki yeni vesiyanın Fransaya karşı kazanmış olduğu hudud muhafızlarına ateş açmışlardır. zalarında çekirge zuhur etmiş ve yapılan rimizi resmen kabul ettiler. Orada otuz Vapurda da tekrar bir araştırma yapıl i bir zaferdir. Ve Korsika, Tunus, Nis. Macar askerleri cumartesi günü saat mücadele neticesinde Çatalcada 9000, senedır maarif müdürlüğü yapan Kanon kalar işin kıdemini daha ileri götürü mış, yeni sandıklar bulunmuştur. BunlaSavoie, Djibuti ve Süveyş gibi halli lâyor. Değil mi Vasıf Bey?» 14,30 da ve sonra 20 ile 22 arasında ve Silivride 8400, Bakırköyde 250 ve Yarm içi likör, cin ve viski ile doludur. Bunzım eski meseleler mevcud olduğu zabu kere tekaüde sevkedilince Türk mualRahmetli Vasıf, bütün vesikalar öz cedün de saat 9,30 da ve 13,30 la 15,30 lovada 1026 kilo sürfe itlâf olunmuş man kaybedilmiş harbler daha ziyade lann karaya çıkarılmasına meydan verillımleri mükemmel bir ihtifal yaparak kenbındeymiş gibi emniyetle cevab veriyor: pahalıya mal olur. Paris. gayrimeşru su arasında devamlı mitralyöz ateşine uğ tur. Bu kazalarda mücadeleden kurtu di?ine altın kupa hediye...» mediği an'aşılmıstır. « Evet Paşam son ^esikalar Anlup uçkun haline gecen ve muhtelif sarette elde etmiş olduğu yerleri müda ramıştır. Resmi mühürleri bozmuşlar Bunlan, kafasında birikmiş başka bir takyanın Tiirklüğünü kırk beş asır ileriye f aa için Londranm tesanüdünü ileri sürhalarda yumurta bırakmıs olan çekirge Macar kumandanlığı keyfiyeti Çek Bu araştırma esnasında ilk gece vapurşeyi söylemek için sabırsızlanıp onu söyle uzatmaktadır!» mektedir. Fakat Çemberlayn'in basiretlerin yumurtladıkları arazı parçalan kış da mühürlenmiş olan 14 sandık üzerindekumandanlığı nezdinde şiddetle protesto meğe vesile arıyan bir tavırla, mühimseli hilkumeti, İngiliz milletini ve impaBahis tekrar «Toros» un aslından Er ki mühürlerin bozulduğu görülmüş, zabıt mücadelesi yaptınlmak ve sürdürülmek meksizin, dinliyor. Nitekim «İngiliz deratorluğunu arbedeye sokarak İtalya ta etmiştir. menilere, oradan Kafkasyadaki muhtelif tutulmuştur. üzere kâmilen tespit ettırilmis ve mahallî dın de akhma geldi, dedi, İngiliz ırkı nasıl rafmdan tesebbüs edilmiş olan cesurane Slovakların arzusu kavımlere geçti: kaymakamlıklara kıs mücadelesine baş Suclular teşekkül etmistir?» Belli, kafası hep tarih mesai birliği eserini kendi eli ile imha Prag 6 (a.a.) Reuter ajansı mu lamak üzere direktif de verilmistir. « İsmail Habib, öyle tek bir kıt'ada etmeği acaba istiyeeek midir? İngiltereışlerıle dolu. Tarih onu humma gibi sarDırektör Maktemara, CasenHongİponomot ve Karpokapsa habirinden: ye bu suali soruyoruz.» mış. Zaten kendisinin en keskin hususi böyle muhtelif camialar bulunuşuna ne 'Cong süvarisi, ikinci ve üçüncü kaptanla ,\ Eskişehirde bir genc boğuldu Slovak fırkasının çropaganda şefi, Bu haşaratm müstevli bir halde bu yetlerinden biri: Merak saldırdığı mev dersin?» Ne diyeyim: ıle tayfadan Angelesko ve depo bekcisi 1 « Karadenizde hududumuzun so İkender hakkında takibata girişilmi'tir. Eskişehir, (Hususî) Porsuk &u «Hlinka muhafızları» nın bir mitiğinde lunduğu Beykoz, Usküdar, Kartal ve zua kafasının bir tarafile değil bütün hüyunda çok feci bir boğulma hâdisesi ol «ÇekoSlovakya, komintern aleyhindeki Yalova kazalarında acılan mücadeleler viyetile girmek. Mevzuu elemiyor, ku nuna kadar gıttim, diyorum, Lâz dıye en Bu suclular Usküdar müddeiumunrliine de Beykozda 2740, Üsküdarda 20,605, Iaçhyor. dibde ve şerid halinde bir iki yüz binük sevkedilmis, geç vakit de Beykoza gönmuştur. Devlet Demiryolları Eskişehir misaka iştirak etmelidir.» demiştir. Kartalda 965 ve Yalovada 2755 aded bir cemaat var. Halbuki biz onlar gibi dar derilmişlerdir. îngilizden Cermene, Cermenden Golyol atölyesi işçilerinden Mehmed atölyeMumaileyh, Slovakyanın Prag'dan elma, armud, erık, kayısı ve ayva gıbı pantalon giymiş nekadar Karadeniz uşavaya geçti: nin paydos etmesi üzerine evine gitmiştamamıle müstakıl olmak arzusunda bu muhtelif meyvah ağaclar ilâclanmış ve Neydi o, azkalsın Sezar'ı mağlub ğı varsa, Trabzondan İneboluya kadar Ar jantine giden ttalyan tir. Evinde oturduktan sonra et ve ekmek lunduğuna telmih etmiştir. tedavi olunmuştur. edecek olan genc Golva başkumandanı hepsine Lâz diyip çıkıyoruz. İstanbulda almak üzere evinden ayrılmıstır. Mehmed, tayyaresi nın adı neydi? Karışık, çetrefil bir ismi tütüncülük yapan bütün Azerî TürkleriPorsuk suyu kenannı takiben evine döSeville, 6 (a.a.) Biseo tarafmdan var; ha: Versengetorisk! Fransız tarihle ne de .başlarındaki kalpak yüzünden Anerken belediyenin kazdırmış olduğu çuidare edilm^kte olan bir îtalyan tayyarine göre bu isim «Bahadırlann büyük re cem dediğimiz gibi. kur yanmda ayağı kaymış ve Porsuk suHem anlamıyorum. Lâz diye, Ermeni, resi, dün öğle vakti Buenos Aires üzeisi» demekmiş. Halbuki heceleri ayırınca yuna düşmüştür. On dakika suyu ortasınrinden ucmuştur. Biseo, Roma Buenos onun ne olduğu kendiliğinden meydana Gürcü diye, Abaza, Çerkez, Çeçen filân da çırpman, Mehmed suyun bataklıklaAires seferinin tecrübelerini yaptnaktaçıkar: Birinci hecenin başından vavı kal diye öyle iki yüz binlik, yarım milyonluk, rına gömülerek kaybolmuştur. Porsuk sudır. dır, «er» kalır. İkinci hece «senk» yani bir milyonluk küçük küçük müstakil cayu boşaltılmış ve Mehmedin aranmasına «cenk»; üçüncü hece «rorik» yani mialar olur mu? Bunlar şüphesiz büyük başlanmıştır. Arka arkaya 5 gün Porbir ırkın şark ve garbı çalkalıyan heybetli eda ile «Tarih görüşü böyle olur.» dedi. «Türk».... suk suyunda araşhrmalar yapılmıştır. meddü cezirleri esnasında, o dağlık ve Bir saat süren bütün bu mükâlemeler.icn Oradan Bedros keresteciyanm «Türk Metaksas şerefine bir Msanının etimolojik lugati» nden istişh;"1 dalgalı araziye bıraktığı tortulardır. Coğ sonra oradan çıktığımız zaman sofada Orziyafet verildi lar yaparak «Ege» kelimesine geçti, son afyanın sarplığile onlar ayrı kümeler ha du Müfettişi Fahreddin Paşa sırtımı okuAtina, 6 (a.a.) Türkiye elçisi Rura birkaç cümleyle büyük Türk muhace inde kalarak, dılleri ve âdetleri değiştiği yarak, işin şakalığını saklıvan bir ciddi<tn Eşref Ünaydın ve refikası, bugün elretlerini çiziyor. Cümleleri tarihten önce icin, kendilerini ayrı birer ırk sandılar. yetle, tebrik ediyor: « Üç aylık seya, cilik binasmda Başvekil Metaksas ve rer: kı o alaca karanhklar içinden birer şim Halbuki müstakillen hiç yavru ırk olur hatte tarihten kimse böyle muvaffak ola ; kası şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. sek hızile çakmaktadır. Şimşek karanlığı mu? Yavru ırklar mutlaka büyük bir ana madı, aferin imtihanı iyi verdin!» 3u ziyafette Hariciye Nezareti yüksek Ankara 5 (Hususî ) Muhaüzgücü atlıları, elli kişilik bir kafile halinde rka bağlıdır.» İsmail HABİB •nemurlarile bazı elçiler ve refikaları hazır • bugün Gölbaşına bir yürüyüş yaptılar. Güzel bir havada yapılan bu yürüyüş [*] Bundan evvelki yazılar 24. 25, 26 27, Gazi, gözlerini bütün cemaat üzerinde 30 birincikânun ve 8, 9, 11, U. 17; 20; 27 Not: oulunmuştur. l çok iyi geçtı. Gönderdiğim resim yürüyüşe iştirak edenleri göstermektedir. ikincikânun sayılarımızda, çıkmıştır. gezdirerek, memnuniyetini gösteren bir, Gelecek yazı «Baloda edebiyat imtihanı!» Depoları kaçak eşya ile doldurmuş! Ziraî hastahklarla bir yılda yapılan mücadele r Muhafızgücü atlılarının yürüyüşü ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog