Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET k Sufcat 1939 TARiHDE BiyüK DENİZ Tefrika No. 85 MUHAREBELERi? Nakleden: AB1D1N DAV£R ( Şehir ve Memleket Haberleri ) Vapur siparişi ve Mahallatta halkın yoksa Ereğlide mi? Satie meseleleri isleri yurumuyor Çatalağ^ında mı, Siyasî icmal Macaristan Sovyetler ~ Akdenizde Türk hakimiyeti 14 Akdenizde Türk hakimiyeti rta Avrupada ve Balkanlarda, Umumî Harbden sonra Fransa ile Ingilterenin kurmuş bulundukları vaziyet, Almanya İtalya Japonya ittifakile altüst olduktan sonra, her küçük devlet gibi, Macaris'an da umumî politikasını ve bahusus haricî siyasen'ni Berlin Roma Tokyo mihveDenizbankta Satye binasının satın aKaradenizde ilk olarak yapılacak oEvvelce mevcud mahalle ihtiyar he rine uydurmuştu. mal etti. Ağırhklannın mühim kısmını, Ian modern limanın, Elregli veya Çata lınması ve vapur siparişi işlcri üzerinde yetlerinin lâğvedildiği, bilâhare mahalie Macaristanm diğer küçük dcvletlere mühimmat ve ağır toplarını Trabzon lağzı limanlarmdan hangilerinde yapıl tetkıkler yapan heyetm mesaismi bugün mümessillikîeri ihdas olunduğu malumnazaran millî gaye ve ihtiyacları büsbüTebriz Fadim caddesinden istifade ede ması münasib olacağmı tayin etmek üze lerde ikmal edeceği anlaşılıyor. dur. tün başkadır. Bulgaristan müstesna di rek gönderdi. Yavuz Sultan Selim; Ti re Nafıa ve İktısad Vekâletlerince müOğrendığimize göre, müfettişlerin tahİstanbul meb'uslan, şehirde yaptıkları ğerleri, münhasıran bugünkü vaziyetleriR a d o s u n zaptı murlengin bile gözüne kestiremediği Ka tehassıslardan mürekkeb bir komisyon kikatı, muhtelif vesılelerle son on bir va tetkikler sırasında, halkın mahalle müni ve mülklerini muhafaza etmek istiyorOsmanlı Venedrk harbi bittiği za radeniz cenub dağlanna ve Karadeniz teşkil edilmiştir. Dün, bu komisyon, İk purun siparişinde amil olanların oyna messillerinden memnun olmadıklanm lar. Macaristan ise komşulanndaki Ma man, deniz hakimiyeti Türklerin eline donanmasHia isrinad ederek Şah Isma tısad Vekâleti Limanlar Umumî Mü dıkları rollere de temas etmektedir. görerek bu mümessillerin daimî surette carların yasadıkları yerleri de ele geçigeçmişti. Doğu Akdeniz Türk denizci ile ve Mısır Kölemenlerine meydan o dürü Müfid Necdet Denizin de iştirakiKrep geldi iş başmda bulunmadıklarını, ekseriyetle rerek mülkünü genişletmeği kendisine lerine, Türk bayrağma boyun eğmişti. kuyordu. Denizden istifade sayesinde I le Deniz Tıcaret Müdürlügünde ihzarî Impeks işinde muhtelif vesılelerle ismi ücret almadıkları için de vazifeyi istiğna baslıca gaye edinmişhr. Bu gayesini taYalnız, kara bir nokta gibi Rados, hı ran darülharekâtının kara menzilini yüz mahiyette ilk toplaobsnu yapmışbr. Ko geçen Krep, dün sabah şehrimize gel ile yaptıklarmı tespit etmişlerdir. hakkuk ettirmege hiçbir zaman kendi ristiyanlann elinde kalmışh. 1504 te Ke de yetmiş derecesinde kısaltmış oldu ( 2 ) . misyonda bulunacak Ikbsad Vekiletinin miştir. Krep, Perapalasa bir haber gönBu vaziyet, bir raporla Dahiliye Ve kuvveti kâfi gelmiyeceğini düşündüğünmal Reis büyük bir filo ile Rados ada1514 te topçu kuvveri sayesinde Çal diğer azaları bugün |ehrimize gelecekle dererek eşyasının Ayaspaşada Gümüş kâletine bildiriîdiği için Veicâlet, Vılâ den büyük ve kuvvetli devletlerin ittifasınm kuytu bir köşesine asker çıkardı; dıran zaferini kazanan Yavuz, İran se rinden komisyon asıl toplantılanna bu suyu caddesinde İbrahim Galib apartı yetlere bir tamim göndermiştir. Bu ta kına girerek onlara faydalı bir arkadaş köyleri vurdu; Sen Jan şövalyelerinin emanının yedinci katma yollanmasını is mimde mahallelerin eski veya yeni ida olmağı ve buna mukabil kendi gayesinin ferinden dönüşte, Darıcadan gemilere gün başhyacaktır. Knde bulunan civardaki küçük adalan temistir. binip Topkapı saraytna indi. Yazı I»tanre şekıllerinden hangısının daha faydalı de bu devletler tarafından iltizam edil dolaşarak hepsbi ahüst etti. Böylece şöKrep, bu apartunanda oturan Gazi olduğu, mahalle işlerile meşgul olanlara mesini tdmin etmeği kararlaştırnvstır. bulda geçiren Sultan Selim, yeni sefef Karadenizde yapılacak ilk modern livalyelerin yaptıgı korsanlıgm cezasını hazırhklan arasmda donanmaya da bümanın Ereglide veya ÇaUİağımda ya köprüsü inşaat grupu mümessili İbrahim ücret verilip verilemiyeceği sorulmuştur. vermiş oldu. Işte bu düşünce ile Macaristan mer yük ehemmiyet verdi. Gelibolu ve Kilid pılması birtnci defa 1930 senesinde mey Galib Fesçinin dairesinde misafir kal îstanbul Valiliği, bu hususta kazalar kezi Moskovada bulunan komünist en 1510 da Egriboz Beyî, Türk deniz bahir istihkâmlarmı takviye ettirdiği gibi maktadır. dana çıkmıştır. Şimdi îngiitz kredisinden dau malumat istemiştir. Gelen cevablar ternasyonaline karşı askerî, siyasî ve ticaretine hikum eden meşiıur bir korana tersaneyi Gelibohadan Istanbula nakKrep'in Ankaraya giderek son hâdiistifade edilerek limanın inşası kuvvei kaAnkaraya gönderilecektir. harsî cihetten beraberce mücadele etmek sanı yakalaytp tepeledi. Egribozlu diye lettirdi. Geliboludan getirttiği uatalar ve ribeye gelmiştir. Gerek Elregli gerekse seler hakkmda temasta bulunacağı söyleKaymakamların verdikleri malumat, için Almanya, İtalya ve Japonya ara •amlan bu korsan öldü. îki gemisi batb, işçiler vasıtasile tstanbul tersanesmi büÇatalağzı üzermde yapümt; birçok tet niyor. fılhakika, mahalle mümessillerinin res sındaki ittıfaka girmeği tasmim etmiştir. beşi Türklerin eline düştü. yüttü. Yeni gemiler yapıldığı gibi eski kikler vardır. Her iki tarafın lehinde buMÜZELERDE mî işleri lâyıkı veçhile tedvir edemedik Macaristanm bu ittifaka girmesine başka Kemal Reis, şimalî Afrika hyılari leri de tamir edildi. lunanUr oldugu kadar, aleykinde olaobir saik daha vardır. Komünist enternasleri merkezindedir. nm müslüman halkına yardım içm TrabMimar Mustafanın mezarı Bekçilerden de jikâyet ediliyor yonali ve bunun arkasında bulunan ve Alpagotun müverrih Âliden nakletti lar da mevcuddur. hjsgarb sularına gitti; bir müddet oralarğine göre, Sukan Selim, Vezir Pirî MehElregli, halen, eski ve harab bir mentamir ediliyor da dolaşttktan sonra 1510 senesi sonunHalk, umumiyetle, bekçiler hakkında dünyanın altıda birine hâkim olan Sov med Paşa ile korvuşurken Akdenizin an diregi bulunan, kömür havzasmın en mü înebahti hezimetinden sonra 117 paryetler Birliği amele sınıfının hakimiyeti da Isrtanbula döndü. O döndükten sonra cak bir devlete yetişecek kadar küçük him iskelelerinden biridir. Çatalağzında ça kadirgayi birden tersanede kızağa da jikâyette bulunmuştur. Bu şikâyetle maksadile vücude gelmiş olduğundan aîspanyollar 60 gemile Trablusgaroa hübir deniz olduguau söyliyerek Akdeniz ise bir liman yoktur. Burada mevcud bir koyarak kısa bir zamanda hazırlayan rin sebebi, bekçilerin geceleri mahalleler şağı yukarı her memlekette, son defa Iscum ederek kaleyi zaptettiler. Bunrlardan de muntazaman dolaşmamalarıdır. Bekpanyada bu gayenin tahakkukuna çalış geleoek, «AJkdenizde Türk korsanlan» kryılarmda başka devletler bulunmasına derenis doldurdugu luhkî artziyi kaz meşhur mimar Mustafanın Kasımpaşada çilerin sık sık degiştirilmesi, esas vazifekrzrnış ve bu denizin kâmilen Türk ha mak ve bir taraftan 200, diğer ta Türabibaba dergâhı içinde Hicrt 1007 tamıştır. fashnda bahsedeceğiz. kimiyeti altına ahnması için 500 gemi raftan 800 metrelik dalgakıranlar vücu rihli mezarı bukınmuştu. Müzeler idare lerinden ewel zabıta emrinde birçok işŞimdi îtalya, bir zaman tamamile aKemal Reis şimdi yeni bir vazife inşasmı emretmiştir. Pirî Mehmed Pa de getirilerek sun'î bir liman yapılması si, bu tarihî eserin tamir ve ihyaana ler takib etmekte bulunmaları, şikâyet bekliyordu. RadoslulaT Antalya körfekarar vermiştir. Müzeler mimarı Kemal mevzuu olarak ileri sürülen iddialar ara melenin eline geçmiş ve bütün İtalya şa, para ve işçi kaynaklarımız 500 gemi düşünülmektedir. Limanın Çatalağzında ikinci bir komünist devleti halini almak Altan lâzım gelen tetkikatı yaparak kezinde, Marmaris kryılarmda Türk geyapmağa müsaid olmamakla beraber, yapılmak istenili$»in sebebi Çatalagzı şif raporlarını vermiştir. Tamire yakın sındadır. istidadını göstermişse de MussoÜni'nin milerine ve kasabalarma akınlar yapmışhazırlıklara birdenbire başlamrsa, Gala nın Karabüke, Ereğliden 45 50 kilo da başlanacaktır. Vali Lutfi Kırdar, bu mütalea ve id başına geçtiği faşistlik îtalyanın komü lardı. Kemal Reis, 1511 de, Radosa ta hıristiyanlarının Avrupaya casusluk e metre yakın oluşudur. Filhakıka eğer lidiaları gözden geçirerek umumî arzuyu nist olmasına mâni olmuştu. gitmek üzere yola ç>kh. Eg« denizinde Eski bir şehidlik derek Haçlı seferleri yaplırmağa sebeb o man Ereğüde yapılırsa bir demiryolu telif edip, bulacağı hal şeklini Dahiliye müfchiş bir ftrtınaya yakalandı. Bindiği Macaristanda 1919 haziranında Malabilecegiıvi ileri sürmüş, bunun üzerine yapılarak Ereğlinin Zonguldağa raptı Belediye, 36 dönüm kadar bir genişli Vekâletine bildirecelotir. gemi göriinmez bir kayaya çarparak car Sovyet hükumeti teşekkül etmişti. ğe malik olan Ayazağa mezarlığını bir istikbalde daha fazla gemi yapılmak ü icab edecektir. parçalandı. Bu kaza, kahramaa Türk MÜTEFERRİK Komünistlik, Macaristanda yerleşmekle zere, yalnız 200 gemi inşasile iktifa edilEreğliyi Çatalağzina tercih ettiren se çocuk bahçesi haline getirecekti. Fakat amiralının hayatına mal oldu. kalmayıp burasmı orta Avrupada ve Müzeler idaresi, işe müdahale ederek mesine karar verilmiştir. beblerin başında yıldız karayelden başka mezarhğan tarihî kıymeti haiz olduğunu, Hariciye Vekilimizin Bükreş Balkanlarda da yayılmak için üssülhare1512 de İkinci Bayezid, Osmanh tac Fatih tarafından Aynalıkavak tarafvn rüzgârlara karşı mahfuz bulunması ve burada (Yunan harbi 313) şehidlerike ittihaz etmişti. Bu maksadla Kızıl ve tahtını oğlu Yavuz Sultan Selime bıseyahati da esası kurulmuş olan tersanenin müş çot geniş olmasıdır. Çatalagzınm ise, nin medfun bulunduğunu ileri sürmüş, Macaristan hem Çekoslovakyaya hem rakarak Dimetoia'ya giderken vefat ettemilâtı tevsi, mahzen, göz ve mağaza Karabüke yakınlığı, bir tercih sebebi o mezarlığm bozulmamasını istemiştir. "Âyın^orTaKinci günü Büicreşte toplaha" de Romanyaya harb ilân etmişti. §ımditi. Yavuz, Şah İsmailm Türkiye içlerine cak olan Balkan Antantı konseyi topların adedleri artırılmış, ta Galatad^ı Iarak addediliyor. Bahçenin Beşiktaştaki Ihlamur ve Vişki Macar devlet şefi Amiral Horthy kadar yaydığı Şiilik ve krzılbaşhkla, Osnecizade sahalarından birinde tesisi dü lantısına iştirak edecek olan Hariciye miliyetperverlenn başına geçip komü Hasköye vanncıya kadar 160 parça bümanh devletine Icarşı Şarıîsmaîile eîele Vekili Şükrü aracoğlunun daha evvelADÜYEDE şünülmektedir. yük bina ile bir de büyük divanhaneyi den şehrimizden hareket edeceği, Bul nistleri memleketten çıkanncıya kadar veren Mısır devletile mücadele etmek hâ\i cesim bir tersane vücude getirilmiş^ Sabun Kîrsîzı hademe CEMÎYETLERDE gar ve Yugoslav Başvekülerile görüş Macaristan Sovyet rejimi altında yaşamecburiyetinde idi. Onun için garbı bıdr ( 3 ) . tükten sonra Yunan Başvekili General mıştı. Macaristan, komünist hakimiyeti Tıb Tal«(be Yurdunda hademe Mehrakarak şarka döndü. îran ve Mısır seîstanbul tersanesi gibi ızmit, Kemer, med Başpmar. yurddan îki kalıp sabun Arabacıların umumî heyeti Metaksasla birlikte Bükreşe gideceği ha ne olduğunu tecrübe etmiş olduğundan ferlerinde donanmadan azamî istifade Gelibolu tersanelerinde de faaliyete de aşırmaiktan Adliyeye verilmiş, SultanahEsnaf cemiyetlerinin heyeti umumiye ber almmıştır. her memleketten ziyade komünistiiğe etti. Yavuz, saltanabnm başmda kardeşjevam edilmiştir. Hükumet, dananmanın med Birinci Sulh Ceıaya gönderümiştir. leri dün toplaranağa feaşlamıştır. İik dekarşı düşman olmuş ve bu itibarla beyrine karşı hareket ederken de deniz kuvveJandarma Umum ; tam vaktinde denize çıkabilmesine ehem Kendisi. bu iki kalıp sabunu ser hade f Arabacılar Cemiyeti heyeti unrumninelmilel siyasî vaziyetin icab eylediği üç tinden istifade etmişti. Şehzade Korkudun Kumandanı miyet veriyordu. İhmali görülen Gelibolu me Şevketin verdiğini, bunlan çamafir yesi yapılmış, idare heyeti raporu okunbüyük devlet ittifakına memnuniyetle Radosa veya Mısıra kaçmasına mâni olJandarma Umum Kumandanı General girmeSe karar vermiştir. tersane emini Davud Beyin Edimeye çag yıkamak Orere istediğini söylemiştir. muştur. Eski idare heyetinin yarı azası mak için, donarama Anadolu kıyılannı Cemil Cahid, dün Valiliğe giderek Vali nlarak cezaya çarptırılması, deniz işjerine Tevkif edilmiştir. Muhakemenin deva tebdil edilmiştir. srk: bir abluka akma almıştı. Donanma mı, başika gune bırakılmıştır. DENİZ İSLERt Muavini Hüdai Karatabanı ziyaret et Fakat Macaristanm komünist enter verilen ehemmiyeti gösterir. kumandanı, saraydan ye*işmiş bir Mamiştir. General, dün akşamki trenle An nasyonaline karşı mücadeleye mahsus Yavyz, MISIT seferine çıkarken Kapı Çatalca cinayeti muhakemesi «Şadan» vapuru geldi car döranesi olan ve deoizeilik bakımmittifaka girmesi hiç beklenmiyen bir nekaraya gitmiştir. Çatakada işlenen bir cinayetin muhaAğası Cafer Agayı Gelibolu kaptanı rice doğurmuştur. Böyle bir itrifak bidadan vazifesinin eri olmryan îskender Ereğli limanında karaya oturan ve Tramvay ve Tünel keme«ine Ağırcezada dün devam edilyette Japonya ile Almanya arasmda aksonradan kurtanlan şileblerden «Şadan> Beydi. Türk ve yabaaa, hiçbir geminin yaptı. Kaptanı Derya Cafer Bey, Utanmişrtir. Köylülerden Murad, köylüler da dün limanımıza gelmiştir. şirketlerinin devir işleri dedilmişti. Sovyet Rusya hiç sesini çıAnadolu kıyılarmdan denize açılmasına bul ve Izmit gemilerinden tertfc ettigi den Lutfiyi öldürtnekten maznundur. filo ile 5 may» 1516 da Geliboluya gitTramvay ve Tünel şirketlerinin devir karmamıştı. Daha sonra ittifaka İtalya müsaade edilmiyor, ablukayı yarmak isMAÜYEDE ve teslim muamelesi sür'atle devam ediKendîsi, evvelce amcası Fehmiyi bu dahil olmuştu. Moskova hükumeti gene teyip de ele geçen her gemi, zaptedili ti. Oradan denize çıktı. Haziranda gön Lutfinin öldürdüğünü, vak'a sırasında Varidat Umum Müdürü yor. Vekâlet tarafından tebliğ edilen em bir itirazda bulunmamıştı. Lâkin Macaderdigi bir Tapord», hayli kifir gemisı yodu. Lutfide de silâh bukınduğunu söyliyere göre, hazırlanması icab eden devir ristanın da ittifaka dahil olmagı tasmim şehrimizde ŞeJızade Korkud, Sarufcan ve Teke aldığını bildiriyordu. rek, müdafaa şahidleri göstermişti. Dün. listeleri tanzim olunmuş, te&ellüme me eylediğini haber alır almaz, MacaristanMısır seierinde TuA donanması de bunlardan b»t\\»n dinlenilmiştir. Beyliklerinde iken, deniz tkareüni ve Maliye Vekâleti Varidat Umum Mümur heyete verilmiştir. Şirketlerin la siyasî münasebetleri kesmiş ve iki ta dürü İsmail Hakkı şehrimize gelmiştir. Tiirk korsanlığmı konımakta büyük bir niz cephesinde vazifesini yaptı. Bu vaziBir dilenci Umum Müdür, Maliyenin varidat işleri muhtelif servislere aid kayıd ve def raf birbirinin nezdindeki sefarethanelerişöhret kazanmışb. Darda kalan her Türk fenin ana hatlarını Rados, Kıbr» ve GiYakulb adh yaşhca bir adam, cumar etrafmda da meşgul oİTnuştur. Vilâyetin terleri gözden geçirilerek teslim alm ni kapatmışlardır. koranı ona baş vururdu. Bunun için îs rid sularmı sıkı bir tarassud altında tut tesi sabahı Sultanhamammda dilenmekbu seneki tahsilâtı şayanı memnuniyet mıştır. kender Bey, yalnız tkaret gemilerine makla beraber bütün Mısır, Filistin, Suriye ten Adliyeye gönderilmiş. Sultanahmed Macaristan Hariciye Nazırı, bu ittibir haldedir. Hava gene bozdu değil, Levendlere kadar yasağı şiddetle ve Adana sahillerinin deniz yollannı kes Birinci Sulh Cezada on gün müddetle faka girişin Sovyetler Birliği aleyhine bir VÎLÂYETTE Pazar günü çok güzel olan hava, dün teşebbüs olmadığını iki defa temin et muhafaza etti. Türk deniz ticaıeti aylar mekle ifade edebiliriz. Iskenderiye üssü çahştınlmasına karar verilmiştir. gene bozmuş, akşama kadar yağışlı geçce durdu; limanlar arasmda bağlılık kal nü yakından gözetlemek de mühim bir 1938 de görülen işler Yeni Çatalca kaymakamı miştir. Suhunet derecesi de düşmüştür. mişti. Şimdiye kadar hangi memlekette işti. Levendler (4) donanmaya katılımadı. Türk korsanlan, Türkiye limanlakomünist enternasyonali tarafından bir İsfan'bul îcra dairesi bir istatistik haÇatalca kaymakamlığma tayini millî Romanya ile yapılacak ticaret m a yaklaşmaz oldular. Kaptan İskender yorlardı. Çünkü her deniz seferinin bahareket yapılmışsa Sovyetler bu müessese zırlamıştır. Bu istatistiğe göre, dairede iradeye iktiran etmiş olan eski Keşan Beyin pençesi, denizden sahil kasabaları şmda olduğu gibi, bunlara davet mek 1937 den 1938 senesin# kadar 32.808 iş ile hiç alâkaları bulunmadığını beyan müzakereleri kaymakamı Hikmet, yeni vazifesine başnın içlerine kadar uzanarak Şehzade Kor tubları gönderilmişti. devredilmiş, 1938 senesinde de dairsye lamıştır. Romanya ile aramızda yeni bir tica ederek mes'uliyeti kabul etmemişlerdi. (Arkası var) kud taraflısı tananmış kimseleri haklı 26,641 is gelmiştir. 1938 senesindefci 59 Fakat Sovyet Rusyanın, bu defa sırf ret anlaşması akdi için yakında Ankahaksız cezalandjrmaga başladı. Bu hal (1) Denizde Türkiye: Ali Haydar bin 449 işten de 1939 senesine 30,292 iş rada müzakerelere başlanacaktır. Bu bu müesseseye karşı olan bir teşekküle Basın Kurumu balosu de\Tolunmuştur. birçak Türk gemicilermin yurdlarmdan got. Basm Kurumu balosu, bu sene 18 müzakerelerde Romanyayı temsil edecek Macaristanm girmış olması diplomasi (2) Akdeniz Hakimiyeti ve Türkler: Dekaçmalanna sebeb oldu. Hızır Barbaros maıt cumartesi günü akşamı Maksim heyet, bir iki gün zarfında şehrimize ge münasebatı kesmeğe vesile ittihaz etmiş Baroda yeni seçim meselesi niz albay Ertuğrul. lecektir. salonlannda verileeektir. da işte bu yüzden kaçanlardan biridir. olması, Almanya ve îtalya matbuatı ta(3) Esfarı Bahriyei Osmauiye: Mehmed Baroda yapılan intihabatın usulüne Nihayet, ŞeHzadeler birer birer ortadan Şıikrü. rafından artık Sovyet hükumetinin ko uv|fun olmadıŞı kaydile itirax vâki ol(4) Türk koKanı manasına kuilanılan duğunu. bu itirazm Adlive Vekâletine kaldınldı ve Yavuz tahtmda rakibsiz kalmünist enternasyonalini benimsediğine dı. Ancak o vakit deniz ticaretimiz nor bu levend kelimesi hakkmda Şukru Bey §u bildirildiğini ve Adlive Vekâletinin de delil addedilmiştir. Sovyet hükumetij izahatı veriyor: «Kadunen Osmanh harb mal vazryete dÖndü ( 1 ) . buna sebeb olarak Macaristanm Almangemilerinde müstahdem tufekçi nef«rlerine intihabatm yeniden vapılmasma lüzum Yavuz, İran seferinde donanmadan verilen levend lâfzı. levantiden bozma o ^österdisini yazmıştık. Taroamlayıcı oya ve İtalyanın zoru üzerine böyle bir lup italyancadan alınnııştır. Levant iıal larak aldığımız malumata göre, Baro ittifaka girerek istiklâlini kaybettiği iddibir ikmal ve iaşe vasıtası olarak mükem yancada şark deme'i olup Venediklilsr, asmı ileri sürmüştür. melen istifade etti. Karadenizi menzil kendilerıne nispetle şark tarafında bulu levhasındaki isimler okunarak avukatlahattı gibi kullandı. KapJtanı Derya îsken nan Hırvatistan ve Arnavudluk sahillerini nn sırasile reylerini istimal etmeleri lâSovyet hükumetinin Macaristanla müzaptederek o havali ahalisinden gremilerin« zımgelirken kalabalık arasmda gezdrrider Beyin nakliye gemilerine erzak, top, tedarık ettikleri cenkçüere levanti tablr nasebetini kesmesinin asıl saikı, kendisile len madenî vazolara rasgele rey atılcepane yüklemekte geç kalmtş olmasına etmişlerdir kı şarklı demektir. Sonradan maa, vüsuku muhil görülerek, intihab hemhudud bulunan Avrupa ve Asya rağmen, donanma nihayet Karadenize Osmanlı devletinde deniz işleri bozulmuş. feshedümiştir. Bu itibarla pek yakında devletlerini Japonya, Almanya ve îtallevend namile denizde çah$an sancak asçıktı. Bazı limanlara ugradtktan sonra, kerlerinin ekserisi bir işe yarama» bir hale intihab vapılması lâznmgelmektedir. Diya ittifakına taraftar olmaktan men için Trabzona gitti. Diger taraftan kuvvetli geldiklcri gibi Anadolu icerilerine yayıla ğer taraftan. Baro Meclisi mehafilinde, bir işaret ve tehdid olduğu tahmin edilbir donanmanm mevcudiyeti, denizci rak p»k çok hasarata ve türlü edebsislik bu hususta Vekâletçe Barova tebligat mektedir. Macaristana karşı yaptıgı halere de cesaret etmeğe başladıkJarmddn Avrupa devletlerini Türkiye aleyfoinde, buniar bir aralık aynca bir ocak şekline yapılmadığı söylenilmektedir. reket, arada hudud bulunmadığından bir narbe girmekten menederek devleti, konulup, bazı askeri hizmetlerde kulla tazyik manasını ifade edemez. Fakat Tayyare kaçakçılığî ayni zamanda hem garbda, nem şarkta nılmalarına çare aranümışsa da. dlsiplin diğer komşularma karşı yapacağı böyle davasinm tesrii i«teniyor ve intizam altma girmedıklerinden halk ugraşmaktan koruyordu. bir harekerin, ihtimal, mühim manası ouıun müddet şerl«rinden sarar görmüştür. Tayyare kaçakçılığî işi yüzünden AnYavuz, Karadenizin cenub sahiline Asyanın baıı taraflannda, levend isminln kara MüddeiuTnumiliğince tevkif edillabilir. Daha doğrusu Sovyet devleti ücmüvazi yollardan ve limanlardan arsız, namu&suz ve bagî makamında kul miş olan eski hariciye memurlarından ler ittifakının gayrimahdud bir surette lanılması bu levendlerin sekavet şöhretleAyvalık (Hususî) Halkevımizin temsil kolu birkaç gün evvel Halkevi büyümesine mâni olmak için, ilk defa, istifade ederek Ereğli Safran rinin bütün Asyaya yayılnuî olma&ınctas Ruhinin vekili Refik Şevket, mez&ur salonunda «Kartal» adında millî heyecam artıran ve bize eski günleri ya filî mukabil bir harekette bulunmuş olu^olu, Samsun Amasya, Gire llerl g«lmektedir.> Müddeiumumiliğe müracaatle müvekHalbuki İstanbul türkçesinde ve edebi kiline aid muhakemenin tesriini rica şatan bir eser temsil etmiştir. Bu eser üç gece halka gösterilmiş, 1500 den un Şebinkarahisar gibi denizden dahik fazla vatandaş müsamereye gelmiştir. Gönderdiğim resim Kartal piyesini yor. yatımızda levend ve sehlevend uzun boylu felen yollardan ordusunu kolayhkla ik ve güzel vücudlu adam manasını almıştır. etmiştir. Maharrem Feyzi TOGAY temsil eden gencleri göstermektedir. Mütehassıs bir komisyon, Tahkik ve tetkiklerin Bazı mümessillerin vazi1510 da Egriboz Beyi, Türk deniz ticaretine hücum modern liman işi üzerin bugünlerde ikmal edile feye karşı istiğna gösterceği anlaşılmaktadır de tetkike başladı dikleri tespit edildi eden meşhur bîr korsanı yakalayıp tepeledi ( Ayvalık Halkevinin temsil faaliyeti \ Â
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog