Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

12 CUMHURİYET İT Ştrttat 1939 GRİP NEZLE KIRIKLIK SOGUK ALGINLİGI ROMATİZMA NEVRALJi BAŞ DİŞ ve bütün ağrıları derhal keser. isim ve markaya dikkat. GRİPÎN yerine başka bir marka verîrlerse şiddetle reddediniz. RADYOLİN ile SABAH, ÖĞLE ve AKŞAM AMKARA CADDE5I NŞ 9 3 Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız Bu akşam Kemani SADi idaresinde mUkemmel saz heyetile birlikte Ve az zanıarıda halkın takdirını kazanan yenı bır yıldız B A Y A N M E N Ş U R E Dördüncu Vakıt han B o r s a k ı r a a t h a n e s i n d e Hayatın esasını teşkil eden K A f ın miktarı İÇKİSİZ AiLE SAZI Sağlam bir insanda (Milyarlarca kırmızı ve beyaz yuvarlacıklardan mürekkeb olmak üzere) takriben viicud sıkletinin 11 de biridir. Vazifesi, vücudü teşkil eden her hücreye lâzım olan gıdayı derhal götürnıek ve ölmüş hüceyrelerin enkazlannı da sürükleyip harice atmaktır. Ayrıca da vücudün lüzum gösterdiği mıntakalarda yeni uzvî inşalar yapraak kudretini haiz kimyevî maddelerle yeni hüceyreleri ihtiva eder. Demek bir insan saltanahnın bütün azamet ve şevketile yaşaması için bu milyarlarca muhafız ve imarcı ordusunu iyice koruyup bakması ve daima tazeleyip coğaltması lâzımdır. Bunun için: BAYAN MUALLA FOSFARSOL Kan, kuvvet ve iştiha şurubunu tavsiye ederiz. ve diş DlinYA MÜHARRIRL€RINPfn TERCUMELER 5ERI5I g^İMDIYE KADAR32 KITAP ÇIKMIŞTIR WHZR KÎTABIM FİYATI < 5 0 KURUJTUR Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma Komisyonundan: aŞısına 150 ı Müesseseye çîçekgünü saatelverişli satm aded dana açık eksiltme ile 22/ 2/939 çarşamba 11 de almacaktır. Asipin Kenan Sizi soğuk a'gınlığından, nezleden, gripten, baş ağrılarından koruyacak en iyi ılfic budur. smine dikkat buyu<ulma ı lllllllllllllllllllll * % I Daire adı Istanbul Belediyesi İlânları İşin cinsi ve mahiyeti ,ı Üsküdar yolu ve mecra tamiri için Miktarı Tahmin bedeli İlk teminatı Metre mikâb Lira K. Lira K. Moloz taşı 350 3 00 86 93 Kum 10 3 50 Çakıl 20 3 70 F O S F A R S O L , umum dünya doktorlarınm müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye etrtkleri en mükemmel bir hayat iksiridir. Daima kanı tazeleyip çoğaltır, kırmızı yuvarlacıkları artıru tatlı bir iştiha temin eder, vücude genclik ve dinclik verir, zekâ ve hafızayı yükseltir ve parlatır. Sinir ve adeleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu ve fena düşünceleri giderir, Grip; Nezle ve Enflüenza gibi hastalıklardan konır. Vücud makinesine lâzım olan bütün enerji ve kuvveti vererek insanı daima azim ve irade sahibi eder. Mide ve Barsak tembelliğinden ileri gelen muannid kabızları geçirir. Bel gevşekliği ve ademi Iktidarda pek ehemmiyetli faydalar temîn eder. F O S F A R S O L'u diğer bütün kuvvet ilâclarından ayıran, başlıca hassa, devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştiha temin etmesi ve azamî üç gün içinde bir mucize gibi tesirini göstermesidir. Tifo; grip; za türrie; sıtma ve umum kansızlık ve halsizlikle neticelenen tehlikeli hastahklarm nekahat devirlerinde şayanı hayret faydalar temin eder. Sıhhat Vekâletinin resmî müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. Dairesi adı, cinsi, miktarı, tahmin bedeli yukarıda yazılı bulunan iş açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 9/2/939 perşembe günü saat 14,30 da Daimî Encümende yapılacaktır. Evrakı Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka 86 lira 93 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazıh günde saat 14,30 da Daimî Encümende bulunmalıdırlar. ( 548 ) îşin cinsi *Keşif bedeli ilk teminatı Daire adı ve mahiyeti Lira K. Lira K. Beyoğlunda Kumbaracı yokuşu Tamir 6310 16 473 26 parke kaldırım Dairesi adı, cinsi, miktarı, keşif bedeli yukarıda yazılı bulunan iş kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 9/2/939 perşembe günü saat 15 te Daimî Encümende yapılacaktır. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az bu işe benzer iş yaptığına dair eksiltmeden evvel Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve Ticaret Odası vesikasile 473 lira 26 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarmı havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 e kadar Daimî Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. ( 551) 2 Muhammen bedl 4500 lira olup muvakkat teminat 337 lira 50 kuruştur. 3 Şartnamesi hergün müessese mutemedinden parasız temin olunur. « 367 » ( 739 ) Adalar Malmüdürlüğünden: Mevkii Kamino Miyandros Sitravoli Köyönö Manastır Halik Partik Jardenönü Karataş Manastır İskele mevkii Partik Sokağı Büyükada Heybeliada Heybeliada Burgazada Burgaz Burgaz Burgaz Kmalıada Kmalıada Kmalıada Kmalıada Kmalıada Cinsi Muhammen kira bedeli Balık voli mahalli 400 00 600 00 100 00 100 00 ~ 50 00 400 00 50 00 ^ 50 00 * 50 00 50 00 25 00 50 00 ANKARA KUTUPHANESİ KANAAT KİTABEVt tarafından neşredilmekte olan ANKARA KÜTÜPHANESİ serisinden şimdiye kadar çıkan kitabları sıra ile d<ercediyoruz: 1 ROBENSON KRÜZOE. 2 AVRUPA ANKETİ. 3 DOKTOR MORO'nun ADASI. 4 DELİ PETRO. 5 ESRARLI ADA (Hava kahraraanlan) . 6 FEN BİLGİSİNİN FAYDALARL 7 KANDİL. 8 GORİL AVCILARI. 9 ve 10 TİMÜR DEVRİNDE, KADİSTEN SEMERKAND'A SEYAHAT. 11 DENİZİN HÜCUMU. 12 KOLONEL ŞABER. 13 BEKÂRLIK VE EVLİLİK BİLGİSİ ve ÖĞÜDLERİ. 14 ESRARLI ADA ( Yalnız yaşayan adam ) . 15 ATATÜRK. 16 DEFİNE ADASI. 17 MERCAN ADASI. 18 ESRARLI ADA ( Adanın esran ) . 19 ANADOLU. 20 ATALAR SÖZÜ. 21 EDEBİYATÇILAR GEÇİYOR. Bu kitablann hepsi ayni şekil ve hacimde büyük bir itina ve emek sarfile meydana gelmiş ve tabılannda nefaset temin edilmiştir. Herkesi alâkadar edecek mevzuları ihtiva eden bu kitabların tanesi 50 kuruştur. Bazılan kazanmış oldukları rağbet dolayısile tükenmek üzere olan bu kitablardan serilerini ikmal ve ciddî bir kütüphane elde etmek istiyenlerin istical etmelerini tavsiye ederiz. Kanina yabani gülü üzerine göz aşüı bodur güL tngiliz Kral saraymın güllerini yetiştiren beynelmilel şöhreti haiz (Dicksons) gül fidanhğının çok yeni ve çok nadide gülleri: Tanesi 150 kuruş fiatla satılmaktadır. Gül meraklılan için bundan ucuz ve bundan daha mükemmel bir fırsat olamaz. 88 Çeşid Etiketli, isimli GUL fidonlan Ü$ Yukarıda evsafı yazılı voli mahalleri kiraya verilecektir. îsteklilerin ve tediye şeraitini anlamak istiyenlerin 23/2/939 perşembe günü saat on dörtte yüzde yedi buçuk pey akçelerile Adalar Malmüdiriyetinde toplanan Satış Komisyonuna gelmeleri. ( 735 ) Türk Hava Kurumu BÜYÜK PİYANGOSU DÖRDÜNCÜ keşide: 11 ŞUBAT 939 dadır. Büyük ikramiye 5 0 . 0 0 0 üradır. Bundan başka: 15 000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki aded mükâfat vardır. Bu tertibden bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma girmiş olursunuz. MEVLÛP BAYSAL Bahçe mimar. Teleton 23426 (4 üncü Vakıt han kat 4 No. 18) lelgrat Mim baysal Istanbul KANAAT Merkezi: KÎTABEVİ Emmönü Şubeleri: Beyoğlu Istiklâl caddesi Şehir Operet Tiyatrosu karşısında Şişli Osman Bey SUNA Emlâk Bankası karşısında 7 No. ya nakletmiştir Ucuzluk gazinosu altında Itriyat fabrikası mamulâtı çok ucuz ve iyi mal yapmakla meşhurdur* Meşhur Avrupa ve Yerli malları Fabrikalarının müstahzaratı mağazalarımızda satılır. Açık KOLONYALAR E5ANSLAR KREMLER : Ucuzluk PUORALAR şubelerimude satılır. Toptan saüş yeri: Eminönü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog