Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

7 Şubat 1939 CUMHURH6ET U Meşhur Alman Güzeliik mütehassısı Profesör Doktor E. W I I mm Formülü yapılan TARAFINDAN terkib, tesir ve cıld güzelliğı bakımından dünyada mevcud kremlerin muhakkak kî en iyisidir. Mabalâgalı reklâmLörat hacet yoktaft Bir tesruhe ve mufeayese kâfictic V E N Ü S K R E Deposu : Nureddin Evliyazade müessesesi istaRbtat . İZMİR ÎNCİR ve ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ I dır. Ameliyatsız memeleri söndürüc, mahveders emsalsü üacfhc. Btötbtt, memk, kocka ve teessürden geçLrir. Siyatik, diz ve kalça ağrılannı, kanı, ağrıyı derhal keser. Bütün dünyada şühret bayılanlaıa, hftfîdtana, biUun sinir buhranlarma 20 da ankay.a gicea sancıları geçüur, vücudü kızdırır; bulmuş; milyonlarca basurluyu kurtarmıştır. l a a hayat V.TOÎT. Kulianmıyan, sevmiyen yoktoc soğuğun ciğecİBüe geçmesiiM» mâni olur. HEOENSA BASURA ÇARE NEVROL CEMAL Y1MEK ÇARPMTtSlltA PiMANOL ROMATiZMAYI Maarif Vekilüğindcn; 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk okullarm her beş sınıfı için beş cildden müteşkkil bir okuma kıtaift yaeüması njiısabakaya konulmuştur. 2 Müsabaka müddeti 1/3/939 dan başlamak ve 30/12/1939 cuTnartesi günü öğleyin bıtmck üzere on aydxr. 3 Müsabakaya ıştirake karatr verenler 30/9/1939 cumartesi günü. öğleye kadar bir dilekçe ile Maarif Veücilliğine müracaat edecek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. 4 Müsabakada birincılıği kazaaan kitab serisi üç yü sıra üe okullarda okutulacak ve müellıfine her yıl için 2500 lira telif hafckı verilecektir. İkinci çıkan kıtab serisini yazana bir defaya mahsus olznak üzere birincinin müellıfine verılen bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çüsanlara da birer defaya mahsus olmak üzere biner lira mükâfat verılecektir. 5 Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere makine ile ve kağıdlarm yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Vekillığj. Yayını Direktörlüğüne makbuz mukabilinde vermfiLeri veya göndj»meleri lâzımdır. Kitaba konulacak resim, vesairenin asıllannın yalnız bu nüshalardan bırinde ve yerlerine konulmuş olarak buluiunası kâfidir. Müsabakaya basılmış bir kitabla girenler de kitabın üç nüshasıru verecek veya göndereceklerdir. 6 Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte, eserleri kabul edildiği takdirde eserlerini ilân edllen teâif hakkı mnkafoilinde ve her türlü tasarruf hakkıjıdan vaz geçerek Maarif Veküliğiae üç ytiUk bir devre için terkettiklerini ve kilabm o devre içindeki her basılıgaan son tashihlerinin kendileri veya kendi mes'uliyetleri altında tayin edecekleri dığer bir zat tarafmdan yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüd senedi vermeleri de lâzımdır. 7 Kitablarda bulunması lâzım gelen pedagojîk ve teknik vasıflan gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüd senedînin formülü Maarif Vekilliği Yayın Direktöriüğünden almabilîr. Mefctubla isttyenlerin bir kurusluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri lâzımdır. TARİŞ ÜZÜM BALI Bah, yalnu a n yapmaz, Taze üzüm suyundan yapılmış OKSURUK ŞURUBU "Sirap Pcetoral, JLalâ v yeni kâkiin geçmr» batgaj» sektürür» hroafları temialer, nezle ve gripien korur, göğüsle*» Z*JΣ ola&lara lulr kas&a şayaju tavsiyeddr. TARİŞ ÜZÜM BALI TARİS ÜZÜM BALI TARİŞ ÜZÜM BALI Sıhhat vc kudret kavnağıdır. Bilhassa cocuklar için en mükemmel bir gıdadır. SATIŞ M A Ğ A Z A S I : ' • Fennî bir şelrilde üzüm suyundan çıkarılmış ve vitaminleri taıramen muhafaza edilmiştir. TARİŞ DE YAPAR. KâJUIK ECZAMCSi Beyo^lu. Simav Belediyesinden: 2812 lira 50 kuruş muhamjmen bedelli Simav kasabasııun hali hazır haritasının alımi işi, şubatm yırmı sekizincı salı günu saat 14 te ihale edilmek üzere bir ay müddetle ve kapalı zarf usulole eksıltmiye konulmuştur. İsteklüerin teklıi mektublarını ve muvakkat teminatlarmı ve şartnamesmde yazüı evrak ve vesaiki lâzimelerıle birlikte ıhale saatinden evvel Belediye EnCttmeniae müracaatle makbuz mukabiH vermeleri ve bu işe aid şartnamelerle naukavele projesuıi görmek isUyenlerin Istanbul, İzmir, Belediyeleri Fen şubesıne ve Ankarada Beledıyeler tmar Heyeti Fen Şefhğine müracaat efecneleri ilân olunur. (736) Beyoğlu Istiklâl caddesi No. 64 (718) ( Parmakkanı Tramvav dura&ı ) Yüksek Deniz Ticaret Meitebi Müdüıiügünden: Ziraat Vekâleti Satınalma Komisyonundan: « 500 pülverizatör almacak» 1 Kapalı zarf usulile hava tazyıklı beş yüz a<ied sırt pülverizatörü satm alınacaktır. 2 Hepsınm muhammen bedeli 17 000 lira, muvakkat teminat 1275 liradır. 3 Miinakasa müddeti 27/1/939 dan itibaren « 45 » gündür. Münakasa 13/3/939 tarihine musadıf pazartesi günü saat 15 te Ziraat Vekâleti binaında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 4 Şartname, Ankarada Ziraat Vekâleti Satınalma Komisyonundan, tstanbulda Ziraat Müdürlüğıinden paraız olarak verilir, 5 Bu işe taliblerin muvakkat temmat mektublan veya makbuzlan ve 2490 sayılı kanunun iki ve üçüçncü maddelerinde yazılı vesıkalan ve teklif mektublarını havi kapalı zarflannı münakasa saatinden bir saat önceye kadar Komisyona vermeleri ve saat 15 te Komisvonda hazır bulunmaları. « 239 » ( 493 ) 1 Mektebimize aid bulunan balık gemisjjıde yapüacak tadilât ve tamirat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş olup keşif bedeli 9995 lira ve muvakkat teminatı 749 lira 62 kuruştur. 2 Eksiltme 13/2/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 13 (on üç) te mektebde toplanacak komiyonca yapdacakhr. 3 Bunlara aid keşifname ve şartnameleri görmek ve abnak arzu edenler mekteb muhasebesine müracaat etmelidirler. 4 Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanumiBi 2 ve 3 üncu madbedeli 38000 lira olan muhtelıf vagon ve lokomotıflere aid delermdeki evsafı haiz ve Ticaret Odasmın 1939 yılı belgesini hâmil 98 kalem yay, susta ve susta kasaları 24/3/1939 cuma günü saat 15,30 da kaolmaları ve bu işe benzer (5000) Kralık iş yaptıklarına dair resınî palı zarf usulile Ankarada Idare binasuıda satın alınacaktır. veya muteber vesaiki komisyona ibraz ermeleri lâzımdır. Bu işe girmek istiyenlerin 2850 liralık muvakkat teminatla kanunun 5 Muvakkat teminatm teslim yeri îstanbul Yüksek Mektebler Muhatayin ettığı vesıkaları ve tekhflerını ayni gun saat 14,30 a kadar Komisyon sebecılığıdir. Talibler, kapalı zarflannı, sözü geçen kanunun tarîfatı Reisliğme vermeleri lâzımdır. ' " dairesinde ihzar ederek eksiltme saatinden bir saat evveli olan saat 12 ye kadar komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri lâŞartnameler 190 kuruş mukabiîinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinzımdır. (636) de satıbnaktadır. ( 742 ) JDevlet Demiryollan İşktme U. MüdürHigunden: I ıDEFTER TUTANProfess6r Kömürcan'm «Yeni Biuh a s e b e u s u l ü » kitabındaki mufassal defter tatbıkatmı görebilirier. buçuk karuşa lkbal Kitab«vinı de satılır Emsali arasında en güzel ve şık Mobüyalar satan (Eski HAYDEN) Yeni ve Bilânço çıkaranlar OSMANLI BANKASI TURK ANONİM ŞİRKETI i i A PASTİL KATRAN HAKKI I T. C. ZİRAAT BANKASI Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası Şube ve ajans adedi : 262 Zlraf ve ticarî her nevi banka muam«leleri Kuruluş tarîhi : 1888 ölcsiiriiktori kökündeıt keser tecrübelidir. İ TESİS TARiHi 1863 İ j Statulen ve Turkıye Cumhurıyetı ile munakıt mukavelenamesı 2292 Numarah 10 6İ1933 tarıhh kanunla tasdık edılmıştır (24'6ıl933 tarıhh 2435 Numaralı Resmi Gazete) Sermayesi : ıhtiyai akçesi : 1O.OOO.OOO ingiliz Lirası 1.25O.OOO Ingiliz Lirası & BAKER Mağazaları Ziyaret ediniz SALON; YEMEK ve YATAK ODASI takımlarının zengin çeşidleri her yerden iyi şartlar ve ucuz fiatlarla bulursunuz. r Türkiyenin başlıca Şehirlerinde PARİS. MARSİLVA ve NlS'de LONDRA ve MANÇESTER'de M1SIR, KIBRIS. VUNANISTAN. İRAN, İRAK, FİLİSTİN ve MAVERAVI ERDUN'de i DOK1OR ORHAN TOROS Kulafe, boğaz, burun mütehassısı rak^im Gerik Apart Tel" 40070 Tasfıye halmde bulunan Merkez ve Şubeleri VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURİVE, LÜBNAN ve HATAV'da Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır Her nevi Danka Muameleleri yapar Mesabı carî ve mevduaf hesapları kuşadıTıcari kredıler ve vesaıUlı kredıler kuşadı Türkıve ve Ecnebı memleketler uzerıne keşıde senedat Borsa emırlerı H 1 I Cenabî Anadolu Maden TÜRK ANONÎM ŞÎRKETİ Hissedarlara ilân Ticaret kanununun 361 ve Şirket nizamnamesınm 24 üncü maddelerine tevfikan, Şırketin hissedarları 3 Mart 1939 cuma günü saat 11 de tasfiye memuru Bay M. A. Altaşm yazıhanesi olan Bahçekapıda, Birinci Vakıf handa 25 numaralı odada sureti âdiyede toplanmağa davet olunurlar. ıskontosu. I Esham ve tahvılât, allın ve emtaa iızerıne avansSenedat tahsılâfı ve saıre En vüksek emnıvct şartlarını haiz kiralık Kasalar Servisi vardır. 1 Tasfiye memuru ve mürakıb raporlannın okunması, 2 1938 senesine aid kat'î ve nihaî Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya tasfiye büânçosu ile kâx ve zarar hesaUumbarasız) tasarruf hesapları açılır. bınm tetkik ve tasdikı ve tasfiye memurunun ibrası. 3 Muhtelif. Hissedarlardan işbu içtimada hazır bulunmağı arzu edenler duhuliye vara* •• kalarını alabilmek için toplantı gününden lâakal bir hafta evvel hâmil olduklan hisse senedatını veyahud senedatım tevdi edilmiş olduğunu müibeyyin banMuhammen Tutarı Ilk teminatı ka şahadetnamesini tasfiye memurluCinsi Müctan fiatı Lira Lira ğuna tevdi eylemeleri iktiza eder. 400 kuruş 1956.00 147.00 Elbiselik lâcivert kumaş 489 metre 6 şubat 1939 68.00 Sıyah vidala iskarpin 181 çift 500 > 905.00 Tasfive memuru Okulumuz talebesi için almacak elbiselik kumaş ve iskarpin ayrı a y n acık eksıltmiye konmuştur. Eksiltme 8 şubat çarşamba günü saat 10 da Sohtb M Başmuharr*tt Yunua Nadi Lıseler Muhasebecilığinde yapılacaktır. Taliblerin nümune ve şartnameleri Umumi ntşrtyatt idare «den Yazt tşleri görmek içiçn okula ve eksiltmiye girmek için de mezkur gün ve saatte % 7,5 Midurü: Hikmet Munif Olgen teminat mektub veya makbuzlarile Komisyona müracaatleri ilân olunur. i 1 Ruzname İ m& Ziraat Bankasırnla kumbaralı vaihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 dafa çekiiacek kur'a ile aşağıdaki plâna göre ikramiye da§ıtılacaktır. PARA BiRİKTiRENLERE 28,800 LİRA İKRAMİYE VERECEK A 4 4 40 100 120 160 Aded 1,000 500 250 100 50 Liralık Istanbul Erkek Oğretmen Okulu Satınalma Komisyonu Başkanhğından: 40 20 4,000 2,000 1,000 4,000 5,000 4,800 3,200 Lira n DtKKAT: HesablanadaH paralar bir sene Içinde 80 liradtn a§ağı dü?miyenlere % 90 fazlasile verilecektlr. ikramiye çıktığı takdirde X 506 ) ÇtunTuvtm Kur'alar senede 4 defa, 1 eylul, 1 birincikânun, 1 mart ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog