Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Taze YAPINCAK üıümünden FRANSIZ MAYASI ile yapılmış nefis Tiirk şarabıdır. Galata Necati B. Cad. 218 Bağcı Şarabı Telefon: 41267 umhuriyet vıl JİI C9M ROOO Sajl UZoZ İSTANBHL CAĞALOĞLU Telgraf ve mefctub adresl: Cuntfrarlyet tstanbu] Posta fcutusu: tstanbul No. 248 « I t « L x «3U ' jUUfll <QQQ IOÜO E n Bü y ülc Kaybımız Ikinci tab'ı çık Yeni Başvekil dış siyasetin değişmiyeceğini söylüyor Sırblarla Hırvatlar arasında itilâf elde etmek içîn Maçekle teşrilri mesai edilecek Yufloslav kabinesi kuruldu Telefon: Başmulıarrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. tdare ve matbaa feısnu 24299 24290 Şehir Meclisi dün açıldı Şehir Mecllsinin dünkü içtimaından bir görünüş ve Vali Lutfi Kırdar Islifalarile Stoyadjnoviç kabinesinin çekilmesine sebeb olan beş Yugoslav nazırlan; soldan sağa: Mehmed Spaho, Cafer Kulonoviç, Dragışa Zvetkoviç, Fran Snoy, Miho Krek açış nutkunu okurken. Çemberlayn'ın beyanatı Fransa tehlikeye maruz kalırsa yardıma koşacak Vali diyor ki: Âvrupa ve Balkanlılar aftaya Bükreşte Balkan AntanŞehir Meclisi şubat içtîma devrçsinin lâmladıktan sonra: tı konseyının senelık toplantısı Maarif Nazırı: Çiriç ^ Belgrad 6 (a.a.) Avala ajansı var. Avrupa vaziyetinın bu kaılk celsesj, dün, Vali ve Belediye Reisi « Millî Şefimîz Ismet İnönünün. Nafıa Nazın: Miho Krek teblığ ediyor: rışık ve tehlıkelı anlarında dört muttefık Lutfi Kırdarm bir nutkile açılmıştır. Başvekilimiz Refık Saydamm ve ^ Londra, 6 (Hususî). Avam KamaDevlet Bakam: Cafer Kulcroviç Yeni Yugoslavya kabinesi şu suretle devlet mümessilınm bir araya gelerek gö teşekkül etmiştir. rasınırt bu^ünkü, celsesinde İngiliz Valinin nutku Vekillerinm İstanbulu imar etmek, bâ! Harbiye ve Bahriye Nazın: Nediç Fransjz munasebatı kakkında şayam rüşmeleri çok mühımdır. Bütim Avrupa » j jehri bedü ve tarihî kıymetlerile mütena *" Tîevlet BaTcam: Ante Masrroviç # Btrçvekil ve Hariciye Nazırı: Dragışa dikkat münakaşalar cereyan etmiştir. Lutfi Kırdar bu nutkunda Meclî^ se| lArkası Sa. 8 sutun 6 da] i cemiyetleri hayat, memat mücadclesi Tzvetkoviç Devlet Bakanı: Frank Snoj Amele fırkası azasmdan meb'us Anderiçmde kıvranırken biz Balkanlılar, üzeri[Arkası Sa. 3 sutun 1 de] Münakalât Nazırı: Mehmed Spaho son, bir hart) takdirinde İngiliz kuvvetmıze duşen bırlık ve beraberlik vazıfesilerinin Fransanm emrine âmade bulunnın ciddıyetıni ölçememezlık edemeyiz. durulacağına daıx Fransız Hariciye NaBalkan Antantı lâf olsun dıye kurul[Arkası Sa. 3 sütun 3 de] mamıştı. Avrupanm yürüduğü istikameti senelerce evvel goren büyük adamlar, bu teşekkülün lüzumunu ve ehemmıyetini kavramışlar ve onu yaratmışlardı. Fakat Balkan Antantı, hâlâ ılk günkü canhlığmı muhafaza ederek yaşamakta mıdır? Yazık ki bu suale tereddüdsüzce «evet!» dıyebılmek şimdihk biraz güç göSılrvri kazasının bir k.îstanbul Zıraat rünüyor. Avrupa siyasetinin umumî inki lüğü, vıtâyet dahilinde bir sım köylerinde tarla faresı şafı, genc Balkan milletlerini her an çetın senede yapılan ziraî müzuhur etmiş. alınan tedaimtıhanlarla karşılaştırmak üzeredir. He celerine dair raporunu Zibir ve kullanılan zeriirlî pımız, bu ımtıhanlara hazırlanır vaziyet raat Vekâletine gonderyemler ve Hora fişekler.le teyız. Ufak bir şaşkınlık, bir yanlış adım miştır. Sıkı şekılde devam yapılan mücadele netice Balkan topluluğunu aksatabılir. Ve bu etmekte bulunan bu mücasinde farelı arazi kâmilen kadar doğru ve güzel düşüncelerle mey dele faalıyetinden alınan tathir edılmiş ve hasar vudana gelen buyuk eser, kısa bir zaman neticeler, cnüspettir. kuuna meydan verilmeiçmde bir varmış bir yokmuş olabilir. miştir. Domuz mücadelesi , Balkan Antantı devletlerınin dıkkat Çam kese tırtıh Vılâyete bağlı ve zlraedeceklerı en büyük nokta, gündelık men at mu,allımleri bulunan Üsküdar ve Kartal kafaatlerle ebedî menfaatleri birbirinden Çatalca, Bakırköy, Sılıvz,aları bölgesinde çarrlarayırd etmektır. Bir milletin yakın istıkba ri, Eyüb, Sarıyer, Şile. da görülen kese tırtıllan Denizbank Umum Müdürü li, onu komşulanndan ayrı düşünmeğe Beykoz, Üsküdar ve Kartoplattırılmak suretile yaYusuf Ziya Erzin İntihab teftiş heyeti, Valinin riyasetinde dün akşam yaptığı ilk içtimada.. ve ayrı hareket etmeğe sevkedebilir. Bu tal kazalannda 937 «38 pılan mücadele neticesmBazı gazeteler, Denizbankın yenî Ziraat Müdüıji Tahsin Şehrimizde yapılacak ycru meb'us in yasçtine gönderılmiştir. Dünkü Şehiî gibi vazıyetlerde çok titiz davranmağa mücadele yılında halk de Üsküdar kazasında kadrosu üzerındeki tetkikler ikmal edıi Ûhabı etrafında hazırlıklar devam etmek Meclisi içtimaırrda intihab teftiş heyeti mecburuz: tarafından sekiz yüz elli beş aded domuz 3500 aded çamın ve Kartal, Pendık diğini ve bir kısım memurlarm açıkta kal Acaba uzak istikbalimiz de aym öldürülmüştür. tArkası Sa. 3 sütun 3 de] dlğlnı yazmaktadırlar. Bu haber, doğru tedir. Bütün kazalarda tanzim edilen seçilmis, bu işe Daimî Encümen memur [Arkası Sa. 3 sutun 5 te] defterlerden birer nüslhası Belediye Ri edilmiştir. yoldan yürümemizi mi emrediyor? değildir. llllllllllllllllllllllllllllll III IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMimilllMIINIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIU IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIUIMIMIIIIIHIM Balkanlı milletler için bu sualin cevaDün, bu hususta Denizbank Umum bı «evet!» tir. Avrupanın cenub şarkını Müdürü Yusuf Zıya Erzin denuştir ki: dolduran bu yarımada sakinleri, ebedî « Kadro üzerindeki tetkiklerin ikmenfaatlenni yalnız ve ancak aralarındamal edildıği, bir kısım memurlarm açıkta kî sarsılmaz bırlıkte bulabıhrler. Esasen kaldığı veya kalacağı hakkmda neşriyat Antantm kurulmasına sebeb de işte bu göze çarpmaktadır. Tetkikler ikmal edildeğişmez hakikatın birkaç büyük Balkanmiş değildir. Bınaenaleyh verilmiş ka lı tarafından altı sene evvel anlaşılmış olraTİar da yoktur.» masıdır. *** Fakat şunu itiraf etmeğe mecburuz ki, içimizden çıkan bir iki dâhınin keşfettikleri hakikati bizim münevver Balkanlı muhıtleri iyıce kavrıyamadılar ve onu lâzım gelen hararetle büyük halk kütlelerine yayamadılar. Aradan geçen seneier Fıkri olgunlaştırmayı, en mütevazı ferdlere kadar herkesin yüreğıne sindirmeliydi. Bu olmadı. Bılâkis, Avrupa siyasetinin başdondurücü inkişafı karşısında şaşıran Bayramın ikinci günü gecesi Sokoni hükumetler, kendi başlarının çaresine Vakum Oil Kompaninin Servıburnundabakmak derdile aralarındaki «birHk fikki deposuna yanaşan gene bu kumpanyari» ni ihmal ettıler, onunla meşgul olmadıya mensub GasenHongKong adlı petrcl lar. gemisınden karaya çıkarılırken Gümrük Bu arada Balkan matbuatmın da alâmuhafız teşkilâtı memurlan tarafından kasızlığından şıkâyet etmekte hata yokyakalanan kaçak eşya yüzünden çıkan Milliyetperverlerin eline geçen son Katalonya şehirlerinden Borjas tur. Geçen sene, İstanbulda yapılan Balvaziyet şayanı dikkat bir safhaya ginnişBlancas'ın zaptından biraz sonraki hali NAD1R NADI Pünkü ihtifalde Üniversite konferans salonundan bir köşe lArkası Sa. 8 sütun 4 tel (Yazıaı 8 inci sahifedeX jtir. (Yazısı 8 inci sahifemizdt) tArkası SA S ffiftt* 6 • «Şehri kıymetlerile mütenasib hale getirmek, Yugoslav Meclisi bugün umumî refahı temin etmek hususunda hükumetimizin müzaherette bulunacağını tebşir ediyorum» içtima ediyor İngiltere bütün kuvvetile Intihab teftiş heyeti dün Ziraî hastalıklarla bir çalışmalara yılda yapılan mücadele Denizbank kadrosu Cumhuriyet Halk Partisinebaşladı meb'us namzedi Tetkikler bitmemiş, yeni Kış mücadele devresi faaliyeti için bütün bir karar verilmemiştir gosterilmek üzere müracaat edenlerin sayısı artıyor j kaymakamlıklara yeni direktifler verildi Ispanyada hükumet kıtaatı Fransaya kaçıyor İtalyan askerlerinin, muharebe bittikten sonra da geri alınmıyacağı söyleniyor Recai Zade Ekrem için yapılan ihtifal Depoları kaçak eşya ile doldurmuş! Limandaki kaçakçılığa aid takibat calibi dikkat bir safbaya girdi Dün Üniversite konferans salonundaki toplantıda büyük şairin hayat ve hatıraları anıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog