Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Bürhan Cahid înkılâb eserleri serisinin beşincisini teşkil eden bu eser çıkmıştır. Serinin diğer dört kitabı Gazi Musrtafa Kemal Mudanya, Lozan, Ankara İzmirin romanı Gazinin dört süvarisd adlı eserleridir. Bu kitablann tanesi 50 kuruştur. Kanaat Kitabevi. Atatürkün iki Cephesi Onbeşînci yıl umhuriye Sdjfl R901 OZİJI tSTANBUL CAGALOĞLU Telgrar ve mektub adresl: Cumburlyet Lstanbıü Posta fcutusu: tstanbul. No 248 İdare ve Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298 matbaa Kisıru 24299 24290 Eı K uy uk y bımız Pg 7 artoçi fi Çııhat 1QQQ rdZflllESI D $UDuI 1003 îkinci tab'ı çıktı Çok önemli bır meselemız Beden terbiyesini devlet elile yiirütmeğe başlarken mekteblilerin kulüblerden alâkasını keserek mevcud teşkilâtı ehemmiyetli surette zayıflatmakta isabet yoktur. İtalya, müttefiklerini tebrik ediyor Büyük Faşist konseyi dün Romada toplandı Mussolini, İspanyadaki İtalyan kuvvetlerini Franko kat'î surette galib gelmedikçe geri çekmiyeceğini bildirdi rkek ve kız bütün Türk genciiğini, fennî esas ve usullere göre, beden terbiyesine tâbi tutmak: Kuvvetli ve güzel ferdlerden müteşekkıl asrî bir cemiyet olmanın ilk şartı bu olduğunu bütün mılletçe hepimizın, topumuzun takdir etmekliğımiz lâzımdır. Genclığımizin spor hareketlerine verdıği ehemmiyet derecesine göre bugiin faraza yirmi otuz yıl evveline kıyas kabul etmiyecek ileri bır vaziyette bulunduğumuza şüphe olmamakla beraber, beden terbiyesi, memleketımızde, henüz zamanın bizden istediği umumıyet ve ciddıyeti kazanabılmiş olmaktan çok uzaktır. Memleketin bütün genclığinı bu hayatî yola koymak zorundayız. Ve nıhayet hemen söyliyelim ki ne beden terbiyesi, ne spor futbol oyunundan ibaret değıldir. Futbol fenadır demek istemıyoruz. Fakat spor, bizde ekseriyetle öyle alışıldığı ve öyle anlaşıldığı gıbi, yalnız futboldan ibaret değildır. Spor, insaFaşist konseyi nı kuvvetli, mukavemetli, sıhhatlı ve vüRoma 5 (a.a.) Büyüİk Faşist koncudce güzel yapan makul hareket faaliseyi içtimaından sonra gece neşredilen yetlerinin hepsıdir ki bunların muayyen tebliğin metni aşağıdadır: esas ve usullere göre adlarını ve yollarını «Duçe, beynelmilel umumî vaziyet almış birçok şubelere ayrılmış olduğu erhakkmda izahat vermiştir. Büyüİk konbabmın malumudur. sey bu beyanatı birçok defalar hararetle Genclıği cevval bir hareket halinde bu alkışlamıştır. lundurmak bakımmdan tenisin futboldan daha az ehemmiyetli bir oyun sayılmasına sebeb yoktur. Yetmiş yaşında ihtiyar bir kral bu yaşında dahi adeta şampiyon olarak tenis oynıyabıliyor. Eski mekteblerde oynanan esiralmaca oyunu koşu mukavemetine ahştırmak itıbarile bugün pekâlâ jhya olunabılır. Daha hafif futbol şekilleri demek olan basketbolun, voleybolun bugün milletlerarasrmüsabakalan yapılıyor. Oksford Kembric Ingiliz Üniversitelılerinın kurek yarışları, bugün yalnız Ingılızlerin değıl, bütün dünyanın hararet ve alâka ile takıb ettiği bir müsabaka haline gelmiş bulunuyor. İngiltere Amerıka yelken yarışlan haklı olarak cihanşümul şöhret ve kıymeti haizdir. içtima halinde Duçeden sonra Ciano ttalyanm politikasmın bazı hususî veçhelerini tahlil eylemiştir. Büyiik konsey aşağıdaki iki karar suretini alkışlarla kabul etmiştir: «Büyük Faşist konseyi, Hitler tarafından, iktidar mevkiine geçişinin altıncı yılİArkası Sa. 8 sütun 3 te] Hükumetçi askerinFransaya Dün Şişhane yokuşunda kabul şekilleri tespil edildi büyük bir duvar çöktü Eski inzıbat karakolunun yıkılmasında çalışan amelelerden biri enkaz altında kalarak yaralandı Katalonya'da harb bitti Fransaya iltica eden İspanyollar hududda muayene ediliyorlar (yukarıda Parise kaçan Reisicumhar Azana) Yugoslavyadaki kabine buhranı Demek isteriz ki Türk gencliğinin beden terbiyesinden faydalanacağı spor şubeleri yerine gbre ve imkânlar nispetinde, çeşidli şekillerde, ileri götürulebilir. Mekteblerdeki cimnastık derslerinin faydası ve Iüzumu inkâr olunmamakla beraber, şimdiki sporda daha ziyade toplu hareketlere ehemmiyet verilmekte olduğunu gözönünde bulundurmak icab eder. Genclığin vücudce sağhğını ve çevikliğini temin edecek spor işleri, nihayet bizDün yıkılan duvar enkazının etrafında toplanan halk... de de devlet elıle, devlet idare ve kontrolu altında yürütülmek kararı alındı ve bu Defterdarlık, Şişhane yokuşundaki dan biri ansızm çökmüş, ameleden Ibrabir kanunla teyid olunarak ahiren devlet eski İnzıbat karakolunun yerine modern him oğlu Ali enkaz altında kalarak tehmerkezinde Başbakanlığa bağlı «Beden bir Maliye şubesi inşasına karar vermiş likeli surette yaralanmıştır. Zabıta, bina Terbiyesi Umumî Müdürlüğü» nden tir. yıkıhrken Iüzumu olan tertibatı almakta ibaret ilk teşkılâtı da kuruldu. CumhuriEski köhne binanra yıkılması bir mü ihmali görülenleri tespit etmektedir. HasYUNUS NADÎ teahhide ihale edilmisti. Dün sabah iş taneye yatırılan yaralı amele Alinin sıhhî lArkası Sa. 5 sütun 4 tel yerinde bermutad çalışıhrken duvarlar vaziyeti ağırdır. Hlıllııılııııııııııııııııııııııııııı Yeni kabinenin bugün kurulacağı tahmin ediliyor Cumhur Reisi Azana Parise kaçıyor ! Dün yapılan Uk maçları ıın 11 • ı u ı ıı ı • 1111 • 1111111 •> ı • ı •• ı •• lll 11111 ıı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııı ııııııııııııııııııııııı ııııııııı ıııııııııııııııı ı ııııı Belgrad 5 (a.a.) Ayni zamanda Yugoslav radıkal birliği partisinin buhranı olan kaTDİne buhranı seyrini takib etınektedir. Yeni kabineyi teşkile memur edilen Stvetkoviç bu sabah senato başkanı Koroşets, radîkal birliğinin Sloven şefleri, muslümanların şefi Mehmed Spaho ve diğer bazı şahsiyetlerle görüşmüş ve öğleden sonra Stoyadinoviç'le istişare etmiştir. Bundan başka istifa eden Başvekil öğle vakti radıkal bırlıği partısi grupunu içtimaa davet ederek cuma gecesi hâdiselerini izah etmiştir. Stvetkoviç de partinin Belgrad böl gesini içtimaa davet temiştir. Yeni hü kumet listesinin bu gece neşredilmesi beklenmektedır. Buhrana müslüman ve Sloven azası tarafmdan sebebiyet verilııııııı miş olan radikal partisinin birliğini korumak için gayret sarfedılmektedir. Yeni kabinenin radıkal birliği azasmdan mürekkeb mütecanis bir hükumet olacağı ve vazifesinin, yeni bütçeyi meclisten geçirme'k ve Hırvat meselesini hal içın daha geniş bir kabineyi hazırlamak üzere, muvakkat olacağı zannedilmektedir. Bazı şayiaların tersine olarak, Zag rebde bulunan Hırvat rmıhalefetinin reisi Maçek, Belgrada davet edilmemiştir. Hükumetin diğer nazırları da tayyare ile Valansiyaya gittiler. Franko orduları mukavemet görmeden ilerlemektedirler Le Perthus 5 (a.a.) Havas: Fransız ve Ispanyol makamlarınm akdettiği konferans saat 1 7 de mesaisini bitirmiştir. Cumhuriyetçi kıtaatın Fransaya geçişi aşağıdaki sıraya göre olacaktır: Evvelâ bütün sivil mülteciler, sonra otomobiller, daha sonra da kıtaat geçe cektir. Kıtaat derhal silâhtan tecrid edilecektir. Mitralyözler yolun soluna, tüfek ve bomba gibi zatî silâhlar da yolun na konacaktır. Halen burada tam bir intizam hüküm sürmektedir. Büyük caddeden muazzam LArkast Sa. 8 sütun 1 del IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIMIIIIIIMMIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIininilllinilllMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIt Irlandalı tethişçilerin faaliyeti her gün artıyor Liverpol hapisanesine bir Londrada da dört yerde bomba yangın çıktı Bir Ingiliz, rüşvet verîrken yakalandı Büyük kaçakçılığa aid tahkikat ilerliyor Sokoni Vaıkum gaz kumpanyasma aid gaz hamulesile bayramm ikinci günü İrlandah tethişçilerin suikasdine mâni olmak için Londra elektrik Pire'den gelerek Serviburnu rıhtımına * santralı binası önünde polis nöbet bekliyor yanaşan HongKomg Evosen vapurunda külliyetli kaçak eşya yakalanmıştır. Liverpol 5 (a.a.) Dün akşam saat bu faaliyetleri neticesiz kalmıştır. Karaya çı'kanlan sandıklar içinde büı 23 te Walton hapisanesinin duvarına atıLondrada çıkan yangınlar lerce lirahık mütenevvi içkiler, bisküiler, lıp patlıyan bir bomba, duvarm sıvalarıLondra 5 (a.a.) Dün gece Colâmba fitili ve sair eşya budunmuşbur. nın bir kısmını koparmışsa da duvarda de ventry mağazalarında 4 yangm çıkmıştır.. Kaçak eşyalar, gemi tayfaları tarafm lik açmamıştır. Derhal gönderilen kuvvet Bu yangınların, yangın çıkaran bombalar dan geceleyin sahile çnkanlmak istenmiş, li bir polis müfrezesi, şehrin hapisane et yüzünden vukua gelmiş olduğu zannedil' geceyansı üçüncü parti nakledilirken, ter rafmdaki mahallelerini kuşatmıştır. îrlan mektedir. tibat alan muhafaza teşkilâtı memurlan dalılarm sakin bulunduklan mahallelerde Ateş sür'atle söndürülmüştür. Hasa * lArkası Sa. 8 sütun 2 d&l ,& baskın yapılmışrar, Maamafih polisin rat, ehemmiyetsizdir. Dün oynanan Beşiktaş Vefa maçından heyecanlı bir an $ahU§midde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog