Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Bürhan Cahıd İnkılâb eserleri serisınin beşincisini teşkıl eden bu eser çıkmıştır. Serınin dığer dört kitabı Gazi Mustafa Kemal Mudanya, Lozan, Ankara İzmırin romanı Gazinin dört süvarisi adlı eserleridır. Bu kitablann tanesi 50 kuruştur Kanaat Kitabevi. Atatürkün iki Gephesi jfll umhuriyet 5289 Telgraf ve mektub adresl: Cumnuriv«t tstanbuJ Posta fcutusu: tstanbul No 246 tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 Traş Pıçağında POKER Markası^f PLA Y Fevkalâdelik Alâmetidir. GUIMTBSİ 4 ŞlIu3T 1939 TeieJon: Başmuharrtr ve evi: 22366 Tahrlr neyetl: 24298 « Amerikanm haricî siyaseti hiçbir zaman değişmiyecek » Ingiliz Başvekili Avam kamarasında Roma ziyareti intıbalarını anlattı Patlıyacak Yanardafl iizerinoe dünya Maatteessüf öyle görünüyor ki silâhlanmada ifratla ileri gidişin neticesi olarak bazı memleketlerdeki idarelerin iradeleri ellerinden çıkmış gibidir. Ruzvelt'in nutku Macaristan Sovyet münasebatı kesildi İki taraf da sefirlerini geri abyorlar Londra, 3 (Hususî) Sovyet hükumetı, Macaristanla dıpîomatık münasebatı kesmiftir. Buna sebeb olarak Macanstanın siyasî istiklâlıyetini kaybetmesi ve antikotnintern pakta iltıhakı ileri sürülmektedir. i İki hükumet de elçilerini geri alıyorlar Moskova 3 (a.a.) Tass ajansı bildirıyor: Litvinof bugün Moskovadaki Macar orta elçisine, Sovyet hükumetınin Budapeştedeki elçihğinı lâğvettığıni ve Moskovadaki Macar elçilığinın de kapanmasına intizar eyledığını bildırmiştir. Tass ajansının salâhıyettar mahfıllerden bğrendığine göre, bu karar Münih anlaşması üzerıne Macaristanın son zamanlarda bazı devletlerin kuvveth taz yikı altında bulunmasıle alâkadardır. Macar hükumetinın politikası, istıklâlinın mühim bir kısmını kaybederek bu tazyika mümaşat ettığine delâlet etmektedir. Bu arada Macaristanın antikomıntern paktma iltihakı kaydedılmekte ve Macar devletinin paktı imza etmiş olanlar ve ezcümle Japonya tarafından takıb edilen taarruzî hedeflere hiçbir suretle uygun bulunmıyan menfaatlerin bu iltıhakı haklı gösteremiyeceğine bilhassa işaret edılmektedir. Buna binaen bu karar Macar hükumetine haricden empoze edıltniştir. Bu vaziyet içinde iki memleket arasmda iki hükumet merkezinde bulunan mes'ul mümessıller vasıtasile diplomatik münasebetlerın idamesi doğru olamıya cağmdan bu münasebetler istikbalde iki devletin diğer memleketlerdeki mümes silleri vasıtasile idame edilecektir. Bayram günlerinde kar altında kalan Ankaranın Yenişehiı caddesinden bir tnanzara Çemberlayn'in sözleri «Sudan ve mücavir îngiliz toprakları hududlarında bazı tashiiiat yapmağa karar verdik.» Ruzvelt diyor ki: «Amerika, bütün devletlerin siyasî, iktısadî ve içtimaî istiklâllerinin muhafazasına taraftardır.» e nerede ise patlıyacak bir yanardağ üzerınde... Bu söz 5i" malî Amerika Birleşık devletleri Cumhur Reisi Mister Ruzvelt'in çiçeği burnunda yepyeni ifadelerinden tek cümlelık bir parçadır. Amerikan Cumhur Reisi Senatonun Harbiye komisyonunda dünyanın bugün içın üzerinde bulunduğu vaziyeti böyle tasavvur etmiş ve korkulan harb çıkarsa Amerikanın hiç olmazsa yalnız demokrasılere istedikleri M. Ruzvelt M. Çemberlayn kadar silâh ve mühımmat satmak suretile yardım etmesi Iâzım geldiğini açık söyLondra, 2 (a.a.) Bugün Avam ^ Londra 3 (Hususî) Ruzvelt, lemiştir. Bunun için evvelâ Amenkanın Kamarasında Başvekıl Çemberlayn söz Âyan meclisi Harbiye encümeni azasını tarafsızlık kanununu tadıl etmek icab alarak Romaya yaptığı ziyaret hakkında nezdine davet ederek, Avrupadaki enedecektır. Malumdur ki bu kanuna göre lArkası Sa. 9 sutun 2 de] [Arkası Sa 9 sutun 1 de] Amerıka kendisini, harbeden taraflara silâh ve mühimmat satmamak prensipile mükellef tutmakta idı. Amerikan Cumhur Reisinin Harbiye komisyonundaki sözleri alâkadar Avrupa memleketlerınde bazılarına göre muhabbetlı, bazılarına göre hıddetli tefsirJerle karşılanarak büyük akisler uyandırmıştır. İspanya ve Çin savaşlarına ilâBükreş 2 (a. a.) ve olunacak yeni bır harbin bütün dün Rador ajansı bildiyayı harekete getireceği şüphesiz oldu riyor: ğundan böyle bir kızılca kıyamette 5iKabinenin îstifası malî Amerıka devletleri büyıik cumhuiizerine yeni kabineriyetinin tarafsız ve hatta hareketsiz kayi gene eski Başvelamıyacağım anlamak zor birşey dekil Miron Kristea ğildir. Temenni etmeli ki böyle bir harkurmuştur. Yeni kabe Amerikanın, herhangi derecede olurbine şöyle teşekkü! sa olsun, karışması ihtimali sulhun boetmiştir: zulmamasını temine yarasın. Amerikan Başvekil Miron karışmasmın kuvvetler muvazenesinde aKTİstea, Başvekil ğır basacak bır amil olduğunda kımsenin muavini ve Dahilitereddüdü olmaz sanırız. Bununla beraye ve Millî Müdaber ve buna rağmen yayından fırlıyan ok faa Nazın Calinesgibi çığırından çok çıkmışa benziyen co, Adliye Nazırı dünya vaziyetinin nasıl durdurulup düzeîamandi, Ordu Nalebıleceğine de doğrusu akıl ermiyor. zırı Slavesko, Nafıa İtalya, Fransaya karşı isteklerinde çok ve Münakalât Gelileri gitmiştir. İspanyol dahilî harbinin megeanur, Maliye hitammda îspanyadan geri alınmak iâ Na7in ve Millî Banzım gelen İtalyan askerlerinin çekilme ka Direktörü Kons Rumen Hariciye Nazın Gafenko M. Stoyadinoviçle beraber sinden önce bu isteklerin yerine getiril tantineso, Millî îktısad Bujoi, H a ko, Mesai Michl Ralea, Sıhhiye Gemesi sarahaten ve resmen ileri sürüleceği va ve Bahriye General Tcodores [Arkasî Sa. 9 sutun 3 te] anlaşılıyor. Fransanm bu isteklere karşı llllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll kat'î bir muhalefet vaziyeti almış olduğu malumdur. Eğer işler bu cereyanı takib ederse harbe muhakkak nazarile bakmakta hata yoktur. 4 Fırtına ve kar Rumen kabiı esi çekildi Londrada yeniden bombalar patladı Yeni kabineyi gene Patrik Miron kurdu. RumenYeraltı tren istasyonun Karadenizde tipi ile karışık bir fırtına başladı, Yugoslav görüşmeleri tam anlaşma ile neticelendi bazı şehirlerde soğuk gittikçe artıyor da atıîan bombalardan Bir gün devam eden lodos ve yağ çüncü günü ve dün ise şehrimizcîe kaT beş kişi yaralandı Londra, 3 (a.a.) Tottenham Court Road ve Leicester Metro istasyonlarınm bagaj dairelerinde bu sabah iki infilâk vukubulmuştur. Bombalann bavullar içine konduğu tahmin edilmektedir. Katarlar işlemeğe devam etmekte ise de istasyonlar kapahdır. İstasyonlann methalleri polis tarafından muhafaza altına alınmıştır. Elmniyeti umumiye dairesi tahkıkat yapmaktadır. Metro memurlarmdan biri yaralanmıştır. Londra, 3 ( a . a . ) Leicster Square'de vaki olan infilâktan beş kişi yaralanmış ve Charing Cross hastanesine nakledılmişlerdir. Bunlardan dördü pansımanlan yapıldıktan sonra evlerine dönebilmişlerdir. Boğaz dışında bir motör kayalara çarparak battı ^ murdan sonra geçen pazar günü açan yağmı.ş ve soğük fevkalâde artmışhr. ve arife günü de çok güzel geçen hava, Çarşamba günü akşamı, Marînara bayramın bırinci günü aksamı bozmuş mmtakasile Ksradeniz üzerinde çak şidve o gece ile bayramın ikinci günü ta detli bir batı karayel fırtması esmeğe mamen ya5'*lı geçmistir. Bayramın üSa. 9 sütun 5 fel Tayyare kaçakçılığma ait dava yakında başhyacak Impeks işi etrafında Kemal ve Şakir Seden kardeşler hiç bir şey söylemiyorlar Ankara, 3 (Telefonla) İspanyaya tayyare kaçakçıhğı yapmak üzere, bazı resmî evrak ve imza sahtekârlığına teşebbüs eden Ekrem Könıg'ın tevkihle memleketimize iadesi için, Hariciyemiz tarafından muhtelif memleketler nezdınde teşebbüslerde bulunulmuştu. Son gelen haberlere gbre, Ekrem König Fransadan Belçikaya geçmiş, oradan Amsterdama gitmiştir. Resmî olmamakla beraber kendısinin orada yakalandığına dair bir haber de vardır. Tahkikatın verdiği netice ispanya muharebeleri Bır tek ihtimal vardı: İtalyan isteklerinden dolayı çıkacak bir harbin İtalya ile Fransaya miinhasır kalması, buna Almanya ile İngılterenin kanşmamaları. Halbuki Almanyanın müstemleke taleblerini İtalyan isteklerine katarak tahakkuk ettirmeğe çahşacağı anlaşılıyor. Bu takdırde İngılterenin Fransa yanmda mevki alması kendisi için ölüm dirim meselesi şeklinde bir zaruret olacaktır. Bütün bu meseleleri bir konferansa götürmek ihtimali?.. Belki. Fakat bu konferansm Münıh konferansı gibi kolay geçemiyeceği şimdiden çok açık görünen bir hakikattir. Bu konferansta azçok uysal olmak vazifesi İtalya ile Almanyaya teveccüh edecektir. Konferans belki iptidaî maddelerin taksimi veya ufaktefek hudud tashihi gibi neticelere varabilir. Konferans bu neticelerle müspet surette bitmiş olmak için ona iştirak eden bütün devletlerin bu neticelerle iktifaya daha evvelden karar ver Franko orduları sahil boyunca ilerliyor, hükumetçi meb'uslar, mukavemet etmeğe karar verdiler Londra, 3 (a.a.) Leicester Road ve Tottenham Court Road Metro isYayyare kaçakçıhğı davasına tasyonlarınm bagaj dairelerinde mütekayakında baslanıyor bilen sabahleyın saat 6,20 ve 5,55 te vuAnkaradan verilen malumata göre»jj ku bulan infılâkler hakkında polisçe tahtayyare kaçakçıhğı davasına yakında ba§ kikat yapılmaktadır. Tottenham'da bir lanacaktır. Fransız hükumeti, Ekrem K.a* İArkası Sa. 9 sütun 3 tel çmgıraklı saate aid olduğu zannedılen bazı madenî parçalar bulunmuştur. Bunlar, ıııııııiııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiın eksperler tarafından tetkık edilmektedir. Frankist İspanyada Irlanda livasına intisab etmiş olan iki şahıs aranmaktadır. Şimalî Irlanda hükumeti, bu infilâklerden derhal haberdar edilmiştir. Bütün İrlandada bilhassa Cumhuriyetçi İrlanda ordusu taraftarlan arasında araştırmalar yapılacaktır. Leicester Squre'da vuku bulan infılâk büyük bir gürültü çıkarmıştır. İstasyon civanndaki mağazaların camları kırılmıştır. Bütün istasyonlann kapıları muhafaza altındadır. Meb'us seçimi hazırhğı Usküdar kazası, intihab defterlerini tamamladı,] diğerleride bu akşama kadar kayıd işini bitiriyoı | ATATURKE AİD HATIRALAR Cumhuriyetçi İsnanyadan kaçan İspanyol allelerinden bir kısmı Fransız hududunda Muhterem meb'us Salih Bozokun anlattığı kıymetlı hatıralarm neşrine devam edeceğız. YUNUS NADI lArkası Sa. 3 suiun 6 da] (Yazm 9 uncu Bayfada) Yarın Meb'us secim defterleri hazırlanırken... (Yazısı 7 nci J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog