Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

HA L K Tjraş bıçakları TÜRKIYEDE en çok satılan ve kullanılan bır HALK malıdır. HALK B1ÇAĞI yurdun her yerınie 10 tanesi 15 kuıuşiur. Sahibi: Fehmi Ardalı Mehmed Bozkurt Marpuççular Ltanbuul Onbeşinci yı! umhuriyet fl RT19 OülZ ÎSTANBÜL C A G A L O G L Ü Telgraf ve mektub adresl: Cumnuriyet tstanbul Posta kutusu: tstanbuL No. 248 tdare Edebiyat severlere KAYNA Pa7artoei 97 Çııhat rdZdlIBSI L\ «jUUul 1tNQ lîJüö Etiman Kitab (Tenkit ve bizdeki münekUitle çıkıyor] Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr neyetl: 24298 Saracoğlu, halk tarafından tezahüratla karşılandı paktn Ruslar, bu husustaki haberleri tekzib ediyorlar Moskova, 26 (a.a.) Sovyetler Birliğinin bir Karadeniz paktı yapılması hususunda tekliflerde bulunduğuna dair bazı ecnebi gazetelerde çıkan haberlerin tekerrür etmesi üzerine, Tass Ajansı Sovyet hükumetinin hiçbir kimseye böyle bir teklifte bulunmamış ve bu hususta hiçbir kimse ile müzakereye girişmemiş olduğunu beyana mezundur. Hariciye Vekilimiz Atinada ve matbaa tosnu 24299 24290 tstanbul Ankara caddesi No. Cumhur Reisimiz dün akşam yeni dünyaya hitab etti Cumhur Reisimizin Amerıkaya roesajı tsmet İnönünün dün gece kıt'aları ve Okyanusları aşarak Amerıkaya varan saf ve samimî sesinde Türk milleti Amerıkaya selâm ve muhabbetini bağırmıştır. Amerikaya selam Cunıhur Reisimiz tsmet İnönünün radyoda konuşurken alınmış resimleri Taklid edilen Türk sigaraları Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu son Bükreş toplantısında General Metaksas'la bir arada «Biz Türkler, milletler arasmda sulhun ve iyi geçinmenin samimî taraftarıyız» Ankara, 26 (Telefonla) Cumhur kaya, Hariciye Vekâleti vekili Ali Ran« Reisi İsmet İnönü Amenka halkına Hı'ab Tarhan, Dahiliye Vekili Faik Öztrak, eden mesajlannı bu akşam 20,40 da An Ankara valisi Nevzad Tandoğan, Harikara radyosunda irad ettiler. Reisicum ciye Protokol Umum Müdürü Şevket hur, programın başlıyacağı zamandan bir Fuad, Posta Telgraf Umum Müdürü az evvel, radyoevini teşrif etti. Başvekil Şerafeddin radyoevinde idiler. Reisicum[Arkası Sa. 5 sütun 1 de] umhur Reisimiz sayın Ismet Refik Saydam, Nafıa Vekili Ali Çetinİnbnü dün akşam Ankara Radyosundan Şımalî Amerıkaya hitab etti, Türk mılletınin selâm ve muhabbetini Yenıdünyanın bu büyük Cumhurıyeti halkına söyledı. Kıt'alar ve okyanuslar aşırı bır dıyara ınsan sesıni böyle bırkaç sanıyede işittıren medenî terakki esasen hayranlıkla karşılanacak bir keyfıyet olduğu halde Cumhur Reisimizin büyük dost millete kendi dılıle hitab ederek bunda Türk fıkir ve hislerine tercüman oluşu Türk mılletı içm ayrı bir sevınc kaynağı teşkıl etmıştır. Ispanyada son vaziyet rını aynen taklid ederek Amerıkaya Atina, 26 (Telefonla) Türkiye ne candan bir resmi kabul yapıldı. Bütün gönderdiğinden bahsetmiş ve Inhisar lar idaresinin nazarı dikkatini celbet Hariciye Vekili Saracoğlu, General Me Atina halkı tâ sabahtan istasyona ve butaksas ile birlikte bugün hususî trenle sa lunduğu mîydana akın halinde hücum miştik. lArkast Sa. 9 sütun 4 tei Öğrendiğimize göre, Fransa, Suriye at 11,30 da Atinava vardılar. Kendilerive Lübnan hükumetlerile İngilterenin mandası altmda bulunan Filistin «Sınaî mülkiyetın himayesi umumî birliği» ne dahil olduklarmdan taklid edilen &igaralarm imal edıldikleri Lübnanda ve gerek ithal olunduklan Fransa ve Filistinde musadere edilmesin.n temini için Hariciye Vekâletimiz marifetıle teşebbüsatta buluımlmuştur. Bunların musaderesi icir Dün akşam Yunan Hükumeti tarafından teşebbüsatta bulunuldu verilen bir ziyafette Vekilimiz ve General Suriye Reji idaresinin Türk sigaralaMetaksas hararetli nutuklar söylediler General Nesbitt dün Ankaradan ayrıldı IIIIIIUnilllltllilllMIIIUIIIIIIIIIIIllfllllllllllMlrillllllMIMIIIIIinMIMIIllllll ingiliz îstihbarat dairesi müdür muavini, Etnografya müzesine giderek Büyük Ölünün huzurunda eğildi Frankist topcuları Madridi bombalıyor Kadın Severse... = YENI ROMANIMIZ^ Hâdısedeki bır yenilık milletımiz için bilhassa kayda lâyık gbrülmelıdır: Cumhur Reisimizin ıngılızce hıtabesı, kendısinın artık boyle mesajlarda, mükâlemelerde ve sbylevlerde kullanacak veçhüe öğrendıği İngiliz dılınin hakıkî bir tasarrufla ifadesidir. Üç dört yıldanberi İsmet İnönünün boş vakitlerinde, daha doğrusu bunun için vakıt bularak, ingılızce öğrenmeğe ehemmıyet verdiğini biz bıliyorduk. Bır yıl evvelıne kadar bu öğrenişin çok iierilemiş olduğundan da haberunız vardı. Dün akşamki mesajla bütün millet öğrenmiş bulunuyor ki Cumhur Reisimizin ingılızcesi, bizzat kendısinin hazırladığı bir mesaji bütün dünyanın ımtıhan gözüne cesaretle arzedebileceği bir olgunluk derecesıne varmıştır artık. Durup dururken İsmet İnönünün ingilizce öğrenmesi sadece gelişıgüzel hevesten ileri gelmiyen bir sebebe istinad eder. Cumhur Reisimiz daha Başvekil bulunduğu zamanlarda başlıyan bir dikkatle Anglo Sakson'iarın idarî ve içtimaî çok esaslı bazı faziletlerine dikkat etmiş ve bu takdirkârlık sevkile bu milletlerin hayatlannı bizzat ve yakından tetkik etmenin büyük ve faydalı bir zevk olacağı kanaatine varmıştı. Meselâ îngilterede Başvekil, dahilî ve malî bütün millet işlerinde son sözü hakikaten kendisi sbyliyebilecek derecede vukuf ve salâhiyet sahıbı bır adamdır. İngiliz idare mekanizmasında Başvekili dahılde ve haricde otoritenin hakikaten baş mümessili gösteren bu hususıyette zevkle tetkik ve tetebbüe değen cihetlerin bir değil, müteaddid olduğu şüphesizdir. Amerikan siyasî hayatına gelince orası da bu bakımdan başlıbaşına bir âlemdir. Biz Millî Şefimizin pek ciddî sebeblerden dolayı bu yaşta İngiliz dilini 4de edecek kadar bir külfet ihtiyar edi, Madridde bulunan generaller, ecnebi memleketlere gitmek üzere pasaportlarını ğîhazırladı vmsto.4avn Esad Mahmud KARAKURD Ingiliz Generali şerefine Kulübde verilen öğle yemeği PEK Y A K I N D A llllllllllllllllllllllllllllirilllll <lltl)»tl1ll1llllllllll Dünkü spor hareketleri lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ankara 26 (a.a.) İngiliz îstihbarat ataşemiliteri olduğu halde Etnografya dairesi müdür muavini General Beau Müzesine gidsrek Atatürkün tabutu 'â~. ment Nesbitt yanında mihmandarlafı nünde eğılmiştir General Beaumenfi deniz binbaşısı Aziz ve İngiliz sefareti İArkası Sa. 9 sütun 6 daî II1IIIMIIIIII IIIMIIMIIIlllt HIIIIIIIIIIMIIIHIIII IIIII1III1IIIIMIIIIIIII1II llllll IMIIMIIIIIt lllillllllllllfiail Franko hükumetinin merkezi Burgosdan bir manzara Paris, 26 (a.a.) İspanya meselesi hakkında «Petit Parisien» dıyor ki: Madrıdden gelen haberlere bakılırsa, Negrin hükumeti tefessüh halindedir. Bizzat Generaller harıce gitmek için pasaportlarını alıyorlar. Kısa bır müddet içinde marksist İspanya ortadan kalkacaktır. Şefleri kendi şahısları ile uğraş'llllllllllllllllilllllllllllllinilflllllllllllllllllllllllllllllllllllllll yorlar. Bunlar on bin kişinin Franko rrıah kemelerinden kurtarılması kanaatinde bulunuyorlar. Son muhacirler kafilesinin deniz yolu ile İspanyadan çıkanlmaları için kendilerine vasıta verilmesini Paris ve Londradan istemişlerdir. Bu iş, halli güç yeni bir mesele daha ortaya çıkarmakta[Arkası Sa 3 sütun 3 de] lllııı tırııı iMitlllıııııııııııııtııılıı ıııtli ıınııııı şinde, iyi ve güzel şeyler öğrenmek için bol bol vakte malik olan genclığımızin ehemmiyetle üzerinde duracakları bir örnek bulmalarını temenni ederiz. Cumhur Reisimizin radyo ile Şimalî Amenka Birleşik Devletleri Büyük Cumhuriyeti halkına hitab edişi ise memleketimizle bu büyük Yenidünya diyan halkı arasındaki samimiyet ve muhabbeti artırmağa vesile teşkil edecek olması itibarile haddizatında çok mes'ud bir hâdise olmuştur. Kurtuluş ye İstiklâl Savajmuzâ; kadar Amerika biz Türkleri pek iyi bilmiyor, hatta orada yalnız aleyhimize çahşan unsurların yapageldikleri mütemadı tesirlerle daha ziyade fena biliyordu. Ortada çoktan yıkılmak yoluna dökülmüş bir ortaçağ imparatorluğunun karmakarısık iptidaî idaresi vardı, bu heyulâ içinde Türk milletini bütün saffetile görmeğe ve göstermeğe imkân bulunmuyordu. [Arkası Sa. 3 sütun 4 de] gişli Fera maçından hararetli bir safha (Yaztn 6 ncı sahifemizâe)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog