Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

USTURALARI Eşsizdir. umhuri caın I Naime Halid'in Eğitmen için hazırladığı bu kit içinde 7 tanesi renkli 450 resim, 330 sayfa ve tetkik örnekleri CİLDLİ OLARAK 1 HAYVANLAK ALEMİ A, Halid Ki HAYAT BİLGİSİ J Sfljl ROii Ou!l Telgraî ve mektub adresl: dımrmriyet tstanbul Posta fcutusu: tstanbuL No. 248 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlı tıevetl: 24298 tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 ISTANBUL CAĞALOĞLU Pazar 26 Şubat 1939 Cumhur Reisimiz bu akşam 20,30 da radyo ile Amerika halkına hitab ediyor Ankara 24 (Telefonla) Re'.'.zumhur tsmet İnönü, Amerikan halkına vereceği mesajmı yarın akşam (bu akşam) saat 20,30 da Ankara Stüdyosundan irad edecektir. Bu saat AmeriJ ' ~ a gündüz 13,30 a tesadüf etmektedir. İsmet İnönünün hitabesi, beş dakika devam edecektir. Cumhur Reisimizin, mesajında, Türk milletinin sulh idealini tebarüz ettireceği söylenmektedir. Hazırlanan programa göre, Türk ve Amerikan lstiklâl marş İnönünün mesajı Dün Ankaradan gelen Vali Hava taarruzlarma Şükrü Saracoğlu bugün karsı tedbirler Atinada bulunacak mükim beyanatta bulundu «İmar için Belediyeler imarı meselesi larınt müteakıb İsmet İnönü mesajını irad edecek, daha sonra, san'atkâr Mes'ud Cemilin idaresinde alaturka musiki parçaları çahnacaktır. Program, Riyaseticumhur Flârmonik orkestrasının konserile hitam bulacaktır. Hariciye Vekilimizin iki gün evvel Belgradda alınmış bir resmi: Şiikrü Saracoğlu, Yugoslav Hariciye Nazın M. Markoviç, (solda) ve Münakalât Nazın M. Spoho ile beraber imanna doğru Yeni Türkiye, Istanbul gibi cihanşümul şöhret sahibi büyük bir şehrin imarında mad dı ve manevî kudretinin büyük ölçüsünü gostermeğe davetlidir. Bankasından 5 milyon liralık istikraz temin edilmistir » Şehrimizin imarına aid işler etrafında Vekâletlerle temas etmek üzere Ankara ya gitmiş olan Vali ve Belediye Reisi Lutfı Kırdar, dün sabahkı trenle Ankaradan avdet etmiştir. Vali, istasyonda Vali muavini Hüdai, Belediye muavini Lutfi ve Rifatle diğer ?*vat tarafından karşılanmış, öğleye doğru Vilâyete gelerek bir müddet meşgul olmuştur. Lutfı Kırdar Parti işler hakkında bazı dı.ektifler verdıkten sonra müntehibisani namzedleri hakkında alâkadarlarla gö rü, ", bılâhare Belediyeye giderek orada da meşgul olmuştur. Vali, seyahati hakkında kendisile görlln h'.. muharririmize şu beyanatta Yeni nizamname mevkii Dün akşam Selânikte büyük merasimle karşılanan meriyete konuldu Hariciye Vekilimiz General Metaksasla Ankara 25 (Telefonla) Genel beraber yoluna devam ediyor Kurmay başkanhğı tarafından hava ta ahmız ve Belediye Reisimiz doktor Lutfı Kırdar Ankaradan bize bir kucak gbnül okşayıcı müjde ile döndü: Hükumetimiz, güzel İstanbulun imarında Ülî muzahertini ibzale karar vermış, bu uğurda ıhtiyar olunacak malî fedakârhkların prensipinı kabul etmekle beraber bu imarla yakından alâkasının delillerini de göstermıştir. .Vali ve Belediye Reisi Devlet bütçesınden yapılması tetkik olunDr. Lutfi Kırdar makta olan yardımın kat'î bir karara bağlanmasına intizaren Belediyeler Bankasıbullularımızın malumu olan yüksek hislenın temın edeceği kredı teshılâtından istırini ve sempatilerini izhar buyurdular. « Ankarada Büyül. Millî Şef beni Gerek sayın Başvekil ve gerek değerli fade olunacağı gıbı İstanbulun imar plânını tetkik edecek komısyona bizzat Baş lutfen kabul ve iltifat buyurdular. Bu V^k.'lerimiz İstanbulun vaziyeti ve ıhti lArkası Sa. 7 sutun 6 dal vekılin riyaset etmesi kararlaştınlmıştır. esnada İsta^b'i'a karşı herkesin ve İstan•llllllllllllllllllllllllıııılıııınıııııııı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII llllllllllll I I III llllll II IIII Bu maksadla Belediyeler Bankasından b f milyon lıra istikraz edilmesı takarrür eylemiştir. Görülüyor ki iş bu defa artık en yüksek derecesınde ciddî ve en ileri derecesınde amelıdir. Filhakıka İstanbulun imarı gibi büyük bir îş, yalnız para meselesinden ibaret değildir. Azçok uzun süreceğı şüphesiz olan bu imarm nerelerden başlıyarak, hangı şekillerle ne gibi safhalardan geçerek nerelerde karar kılacağını tayin etmek ve tatbikatı nazariyata uydurabilmek, bu büyük ışte belkı paradan daha büyuk ehemmiyeti haizdir. Sonra bu uğurda sarfoîunacak paranm santımini heder etmemek ve parasız yapılabılecek ışleri mutlaka para ile halletmeğe gitmemek gibi cihetler de işin malî kısmındaki nezaket ve ehemmiyetin ıfadeleri olur. Yeni Türkiye İstanbul gibi cihanşümul şöhret sahibı büyük bir şehrin imarında maddî ve manevî kudretinin büyük ölçüsünü gostermeğe davetlidir. Bu büyük işi lâyık olduğu kıymet ve ehemmiyetle mütenasib bir arruzlarına karşı ışıkların söndürülmesi ve Selanik 25 (Telefonla) Belgrad nan hududuna vâsıl olmuştur. Şükrü Sakarartılması hakkında bir nizamname hadan gelmekte olan Türkiye Hariciye Ve racoğlu ve refikası burada Atina elçimiz zırlanmıştır. Devlet Şurasmdan da ge çen nizamname, Vekiller Heyetince bu kili Şükrü Saracoğlu ve refıkasını hâmil ve Bayan Ruşen Eşref Ünaydın, BasvefArkast Sa 9 sütun 1 del gün mer'iyete konuldu. Düşman tayya hususî tren bu akşam saat dokuzda Yu relerinin geceleyin hedeflerini tanımağa ve umumî surette doğru istikameti bulmalanna mâni olmak ve hareketlerini güç leştirmek için bu nizamname hükümleri dairesinde ışıklar söndürülecek ve karar tılacaktır. Harb tehlikesi halinde ışıkla rın söndürülmesi ve karartılması Genel Kurmay başkanhğı tarafından emrolunacaktır. Bu emir, ya bütün yurda şamil olmak üzere umumî ve yahud hududları kat'î ve açık olarak tayin edilmiş mınta kalar için kısmî olarak verilecek ve bu emir, ikinci bir emirle kaldınlıncıya kadar bu nizamnamenin hükümleri tamamen tatbik olunacaktır. Işıkların söndürülmesi ve karartılması işi, havaya karşı passif korunma mecburiyetine tâbi tutulmuş veya tutulmamış bütün şehir, kasaba ve köylerde ve bü^'in ciftliklerde ve evlerde [Arkası Sa. 1 sütun 3 te\ Ingiltere Filistin işine riçin ehemmiyet veriyorl Süveyş kanalının tahribi ihtimaline karşı İngiltere i Filistinden geçen ikinci bir kanal yaptıracak M Kamyon altında... Dün gece zavallı bir çocuk tekerlekler arasında can verdi, tahkikat devam ediyor Hududda yeni bir hâdise olduğu haber veriliyor Japonya • Sovyet askerleri arasında Tokio, 25 (a.a.) Harbinden DoLondra 25 (a.a.) İyi haber alan luğun müdafaası mülâhazalarına müste j mei ajansına gönderiien bir mesajda Japon ve Sovyet askerleri arasında yeni bir mahfiller, İngiltere hükumeti tarafından nid olduğunu beyan etmektedirler. İngil ' hâdise vukubulduğu bildirilmektedir. Ar takıb edılen Filistin siyasetinin imparator[Arkası Sa. 9 sutun 3 te] | gun nehri sahilinde kâın Riupien civarın ıııltlllllllllıııllllılllllılllllllMlııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılııllllılıııılıllııııllMlııllılllıllllllllııııııııııllllııııııınılııııııııııııınııııı da vukubulan bir müsademeye 50 Sovyet süvarisi ile Japon hudud devriyeleri iştirak etmiştir. Filistin kongresine iştirak eden murahhaslardan: Sağda Süudî Arabistan mümessilleri, solda: Londra ve Kudüs Başhahamlan Kont Ciano^nun seyahati | Mussolini, bir Leh gazetesine verdiği beyanatta 1 «Polonyanın yardımı olmadan Avrupada siyasî j muvazenenin teminine imkân yoktur» diyor 1 7 Japon tayyaresi düşürüldü Şanghay, 25 (a.a.) Çin ajansı bildiriyor: 15 şubatta Şanghay üzerinde yapılan şiddetli bir hava muharebesi esnasmda 7 Japon tayyaresi düşürülmüştür. Düşmanın bu mağlubiyeti sene başındanberi kaydedilen en mühim hava mağlubiyetidir. {Arkası Sa. 1 sütun 3 te] YUNUS NADİ [Arkası Sa 9 sütun 4 te] Yeni romammız: Çocuğun cesedi etrafında toplananlar ve ölüme sebebiyet veren 3655 No.lı kamyon Son yirmi dört saat zarfında şehrimizde bir çocuğun ölmesi, 75 yaşında bir kar* >ın da ağır yaralanmasile neticelenen şu kazalar olmuştur: Dün öğle üzeri, şoför Ali Rızanın idaresindeki kamyon, Piyerloti caddesini takiben Kadırgaya doğru ilerlerken birdenb.re karşısır.a çıkan Gedikpaşada mukim 12 yaşlarmda Bilâl oğlu Rifat isminde bir çocuğa çarpmış, yere yuvarlamıstır. Zavallı çocuğun yere yuvarlanmasile kamyonun tekerlekleri altında can vermesi bir olmuştur. Şoför yakalanmıştır. Şişlide Samanyolu sokağında 101 numarada oturan İngiliz tebaasından Panayot kızı 75 yaşında Sofi de dün sabah 9,30 da, Şişli Fransız hastanesi önünde 605 sayılı Mecidiyeköy Eminönü tramvayının sadmesine maruz kalmış, vücudünün muhtelif yerlerinden ağır surette yaralanmıştır. Yaralı, imdadı=ıhhî otomobilile Şişli çocuk hastanesine kaldırılmış, yatman yakalaomıstır. Kadın Severse Yazan: BUGÜN 8İNCİ SAHİFEMİZDE Esad IV'ahmud Karakurd ( Pek yakınifsP) Haftalılc Radyo = programı = Mühim siyasî müzakerelere sahne olan Varşovadan bir manzara: Mareşal Pilsudski meydanı (Yazvn 9 uncu sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog