Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

KARGALAR Ustad Hüseyin Siret'in mizah vadisinde manzum bir eseridir. Muallim Ahmep Haııd ve Ikbal Kitabevierinde sablır. 28 kuruş umhuriyet • C i N 20 kuruş 35 kuru KöTü G Putperesrlik devrınden Londra Ünıversıtesı S rünun bu ıki eserı ( MEK, NAZAR DEĞ\ Jerı anlatıvor. ikadlar protesö GELmesele Onbeşinci yıl S3]fl P«in İSTANBUL' C A G A L O G L U OülU Telgraf ve mefctub adresl: cnınnuriy«t Istanbul Posta fcutusu: Istanbul No 246 ÜUfI13[l6Sİ 25 ŞUDSI 1939 Teiefon: Başınuharrlr ve evl: 22366 Tahrlı heyetl: 24298 Idare ve matbaa sısmı 24299 24290 Meb'usan Meclisi, Daladye hukumetînin siyasetini tasvib ve kabineye itimadını beyan ettti Arnavudluk ile Italya arasında Faşist hükumetinin bazı limanları işgal edeceği söyleniyor Fransa Franko'yu A. HALİD KiTABEVi J Frankist tayyareler Madrid ve Valânsiyada halkı teslim olmaya davet eden beyannameler attılar Londra 24 (a.a.) Arnavudluktan Bükreşte Balkan Antantı daimî konseyînin son içtimaından intiba: Resmî tebliğin kıraatini müteakib Hariciye Vekilimiz buraya gelen bıtaraf müşahidler, İtalyametnini evvelce neşrettiğimiz nutkunu irad ediyor nın Arnavudluk limanlarından birkaçını işgal etmesinden korkuyorlar. Bu muşahidlerin söyledıklerine nazaran Arna • vudluk her ihtimale karşı Yugoslavyadan silâh almak fıknndedir. Hatta Ktal Zogo'nun bile istifası derpiş edıliyor. Siyasî mehafılde beyan olunduğuna ükreşteki son toplantıda Ispangöre, İtalyan kıtaatı Ispanyadan döndüyaya dair alınan karar Balkan ğü vakit Mussolini İtalyan efkârı umu Antantının dış münasebetlerde miyesini avutmak için italyanın yanıbatakib ettiği realist politikayı tebarüz etşında bir harekete geçtnesi muhtemeldır. tirmek bakımından mühimdır. Dört mütGene bu mehafilde Italya ile Arnavud tefık devlet, General Franko hükumetini luk arasındaki münasebatın son zamanhukukan tanımaya karar vermek suretıle, larda fenalaştığı söyleniyor. İtalya do içinde yaşadığımız hâdıseleri objektıf bır şekılde mutalea etmesini bıldıklerinı büŞükrü Saracoğlu, bu mülâkattan son nanması için zarurî olan petrolü tamami Fransa tarafından Franko hükumetile temaslarda bulunmak üzere İspanyaya Belgrad 24 (Hususî) Yugoslavtün dünyaya bir defa daha ıspat etmış ya Başvekiü Zvetkoviç, bugün Türk El ra, Yugoslav matbuat mümessıllenni ka le kendi elinde bulundurmak için Arna gönderilen M. Berard (karşıdan görünen) Hariciye Nazın M. Bonnet'le görüşüyor oldular. Ispanya harbınin tarihçesıne çilığine giderek, Türkıye Hariciye Ve bul etmiş ve verdıği beyanatta ezcümle vudluğu işgale teşebbüs edebilir. şöyle bir göz atmak bıle, bu hakıkatı kıli Şükrü Saracoğluyu ziyaret etmiştir. demiştir ki: Bir meb'us, îspanya meselesinde FranSalâhiyettar ınehafilde, böyle tar ha Paris 24 (Hususî) Fransız Başvekılı Daladye, General Franko hüku sız hükumetinin takib ettiği siyaset hakdost düşman herkesin gözü önünde can îki devlet adamı, Sefarette samimî has« Bükreşte Balkan milletlerini a reket İtalya tarafından derpiş edildiği landırmaya kâfıdır: lArkast Sa 9 sütun 3 tc] takdırde Yugoslavya İtalya arasında metini tanımaya karar verdığini bugün kında istizahta bulunmuş ve hükumetin bihallerde bulunmuşlardır. İArkast Sa. 9 sütun 5 tel büyük bir gergınlık hasıl olacağı beyan Meb'usan meclisinde beyan etmiştir. 1936 temmuzunda • Ispânyada daiuli edilmektedir. harb başladığı zaman birçok devletler, bir futbol maçı seyreden kulübcüler gıbi şu veya bu taraf lehine cephe aldılar. Bir kıstnı Madnd'ın, bir kısmı da Burgos'un kazanması içın can atıyorlardı. Balkan Antantını teşkıl eden devletler bu kanlı boğuşma karşısında cephe tutnıak luzumunu duymadılar. Onlara nazaran İspanyanın yegâne meşru hükumetı Madrıd'de bulunuyordu. General Franko'nun hareketinı isyan telâkki etmek ve meşru hükumetın bu isyanı basAnkara 24 (Telefonla) Bazı setrmasmı beklemek, takıb edılecek en firler ve Hariciye memurlarımız arasındoğru yoldu. Nıtekim, antantı teşkil daki değışıkhklere dair, bugün için veeden dört devlet de böyle yaptı. rılmış bir karar olmadığı kat'î şekilde Bu sıralarda dünya efkârı umumiyesi beyan edilmektedir. Paris sefirımız Suikıye aynlmış, Franko'nun veya Azanaad Davazm tekaüde sevkedıleceğmden nın zaferi uğrunda odun yarıcınm hınk ve dığer bazı değısiklıkler yapılacağm dıyıcısi gıbı ter dokmekle mesguldü. dan bahis haber hakkında salâhiyettar Gayelen sulh olan Balkanlılar, dünyayı bir zat; saran bu smır hastalığ; karşısmda so« Bu hususta hiçbir karar mevcud ğukkanhlıklarını bozmadılar. değıldır.» dedi. Oğreı.dığıme göre, BağŞehrimizdeki bostanlardan biri Fakat hâdıseler durmadan ilerliyordu. Kont Ciano dad sefıri Tahir Lutfı esasen tekaüdluk M. Beck Öyle bir an geldi ki General Franko Ekıktorlarm tifo hastalığına karşı tav ların yense bıle azamî surette temîzli Paris 24 (a.a.) İyi malumat al ya mehafili, Polonya ve İtalyanın vazi müddetini ikmal etmiştir. Ve müddeti ikı sıye ettıklerı tedbırlerın başmda aşı ile ğine dikkat edilmesi gelir. memleketin yandan fazlasını kazantnaya makta olan mehafil, müstemlekeler me yetlerinin yekdığerine benzemekte oldu sene de temdıd edilmektedir. beraber çıy sebze ve meyva yemekten Tıioya karşı, hastalık başgösterme • rnuvaffak oldu. O ve onunla beraber Hariciye memurları arasında mart niselesinin Ciano'nun Varşova'da Beck'le ğunu söylemektedirler. Fakir bir memlesakınılması ve bu gıbi sebze ve meyvaİArkast Sa. 9 sütun 4 tel yürüyen on ıkı mılyon İspanyol hâlâ asi yapacağı görüşmeler esnasında müzake ket olan Polonya, müsaid şartlarla ipti hayetine doğru bazı tayin ve nakillerin ıııııııııııııııııııiııııııııııııııııirıııııııııııiıııııııııııııııııııııııiıııııııııtiııııiiiııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııın telâkki edılebılir mıydi? Balkan Antantı [Arkası Sa. 9 sutun 4 tel yapılması melhuzdur.. Bazı sefirlerimizin re edileceğini beyan etmektedir. Polondevletleri, ilk tutmuş oldukları yolda de «ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııiHiııııııııııiıııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı önümüzdeki intıhabda meb'us namzedi yajn etmenin doğru olmıyacağını düsüngösterilmesi ıhtimalınden de bahsedili düler. Müsterek polıtıkalannın ana hattı yor. realizm'e dayanıyordu. O halde yapacakları ilk iş realıte'yi olduğu gibi görmek ve tanımaktı. Bir memleketin yarısından fazlası kendi kendıne teşkilâtlamr Başvekil Refik Saydam dün ve hakimiyetinı karşı tarafa zorla duyu~^v• bir müddet meşgul oldu rabi'irse artık orada isyan çercevesini aAnkara 24 (Telefonla) Başvekil şan bır mahivet aramak, realist gbrüşün Refik Saydam, bugün akşamüzeri Iktıen tabiî tecellılerinden sayılır. sad Vekâletine giderek. bir müddet meşBalkan Antantı, hâdiseleri iste böyle gul oldu. gördü ve takıb ettiği hareket tarzını en İktısad Vekili geliyor doğru bir sekilde hâdıselerle uyusturmaİktısad Vekili Hüsnü Çakır yann vesmı bıldi. Madrid hükumeti nazarımızda ya pazartesi günü şehrimize gelecektir. NAD1R NADI Evvelki gün Kuruçeşmede kömür ameİktısad Vekıhnin şehrimizde birkaç gün [Arkasi Sa 9 sütun 3 tel lesinden Murad, arada hiç yoktan çıkan kalıp bazı tetkıkler yapacağı öğrenılmiştir. Vekilin Vekâlete bağlı bütün daıre bır ka\gada gene kömür amelesmden eni romanımız^ ve müesseseleri ziyaret edeceği anlaşıl Mustafayı bıçakla bacağından yaralamış, öldürmüştü. Bu vak'anm muhakemesı, maktadır. dün meşhudsuç kanununa gbre başladı ve ! Şehrimizdeki tüccarlar ve sanayi zümİstanbul Ağırceza mahkemesi, davayı ka:,! relerinden bazıları da Vekilin bu ziyarerara bağladı. Saat on dörtte başlıyan ve tinden istıfade ederek kendisıle görüsüp on altı buçukta biten muhakemede, Erbazı temennilerde bulunmaga hazırlan zincanın Kuruçayında Sokuva köyünden maktadır. Yazan : Murad coşkunoğlu, vak'ayı şöyle anlattı: 1 Esad Mahmud Karakurd Mustafayı tanımam. Akşam, işi \\ paydos ettikten sonra Ameleyurdu hamamma girdım, Maaşların tevziini gösterir zumda çıktım, biryıkandım. Ceket omuarkadaştan aldığım sacetvel bugün sekizinci î2Tf bunu kendısıne vermek üzere kolumu uzaBüyük manevralara iştirak eden yeni Amerikan harb tayyarelerinden bir kısmı tırken, kirli ceketim Mustafanın orada asehifemizdedir. İstanbul Adliye doktoru t • • • İArkası Sa, 9 sütun 1 de] Enver K^rah (Yazısı 3 üncü sahifemizde) Balkanlılar Ispanya ve Hariciye Vekilimiz bugün Selâniğe gidiyor Şükrü Saracoğlu, Ebedî Şef Atatürkün doğduğu evi ziyaretten sonra Yunan Başvekilile beraber Atinaya hareket edecek Müstemlekeler meselesi Italya Hariciye Nazırının Varşovada Leh ricalile bu mevzu üzerinde pörüseceği anlaşılıyor Sefir ve hariciye memurları Tifoya karşı tedbirler Mevzuubahs tebeddülâta dair hiç bir iş^ar yoktur Çiy olarak yenilen meyvaların lâğım karışan sularla sulanmamasına dikkat etmek lazımdır Amerikada büyük askerî hazırlıklar Kuruçeşme cinayeti Iktısad Vekâletinde Parlamento, 12 hava ve deniz üssünün tesisi için 48,800,000 dolar tahsisine karar verdi Katil Murad, 2,5 sene hapse mahkum oldu Adliye doktoru Enver Karan dedi ki: «Eğer tıbbî müdahale zamanında yapılsaydı, yaralının hayatı yüzde seksen kurtulurdu» Kadın Severse : i Pek H yakında = Üç aylıklar lll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog