Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Traş Bıçağında Markası POKER PLAY Onbeşinci Fevkalâdelik Alâmetidir. V. J ain S3yı u m h u r iyet R3fMJ JjUy reiefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrlr tıeyetl: 24298 Edebiyat severlere KAYNA; (Tenkit ve bizdeki münekk tSTANBUL CAĞALOGLÜ relgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet tstanbul Posta frutusu: tstanbuL tto. 246 tdare ve matbaa Kismi 24299 . 24290 p «. „ , . ,Q«Q ulllîlB c 4 gUD3t 13110 Etiman Kita Istanbul Ankara caddesi Denizbankın kadrosu Çemberlayn Ingilterenin her Bulgar Başvekili Idare işleri için iie müiâkat 500,000 lira ayrıldı taarruzu karşılayacak kadar «ARTIK BALKANL1LAR YANLIŞ HESABLARA KAP1LMAK, YAHUDDA HARİCÎ KUVVETLERİN ELİNDE ALET OLMAK SURETİLE KENDl ARALARINDA BİR SERGÜZEŞT SİYASETİSE GİREMEZLER.» Bükreş : 19 şubat Başmuharririmizden ükreşe seyahatimın Sofyadan kıymeti vardır. Bulgaristan henüz füen geçecek olmasından istifade antanta dahil olmamakla beraber bütün ederek acaba Bulgaristan Baş Balkanlı komşularımızla tıpkı antanta vekil ve Hariciye Nazırı Gospodın Köse dahılmişçesine dostluk, hergün daha iyi ivanof la görüşebilır mıyim dıye düşün komşuluk siyaseti takıb ediyoruz. Bunun düm. Bükreşe Balkan Antantının içtima bizim için baş siyaset olduğunu kat'iyetle lan ıçin gidıyorduk. Bulgaristan şımdiye ve bütün samimiyetimle ifade ederim. Tür kadar bu antant haricınde kalmıştır. Bul kıye ile ta 1925 te akdolunmuş olan dostgarıstanın bu Balkanhlar birlıgı karşısın luk muahedemiz diğer komşularla olan bu daki vaziyetıni en salâhiyettar devlet ada yoldaki münasebetlerimizin en eskisi olmı olan kendı Baş\ekil ve Hariciye Na duğu kadar en kuvvetlisi ve en kıymetlisi zırı lisanından öğrenmek çok faydalı o olduğunu söylemekten zevk duyarım. labilırdı. Bahusus Gospodin Köseiva Yugoslavya ile akdettiğimiz dostluk munof'un her vesıle ile olduğu gibı son gün ahedesi Türkiye ile olan dostluğumuzun lerde Bulgar muhalıflerinın Bulgar millî bir kopyasıdır. Diğer Balkanlılar karşıemellerine müteallik bazı iddialarına kar sında da dostluktan başka bir düşüncemiz şı gayet akıllıca sözlerle mukabele etmiş yoktur. Bu itibarla bana göre Balkan Anolduğunu bihyorduk. Köseivanofun ida tantmı şimdıden bütün Balkanlar için Denizbank Umum MUdürü resindeki Bulgarıstanm telkın ettıği em tam saymakta en ufak hata tasavvur edilemez. Bulgaristan Balkanlılar arasında Yusuf Ziya Erzin niyet netıcesi olarak Balkan Antantı dadünyanın en mes'ud ve mükemmel hâdiimî konseyi reisi General Metaksas bir Ankara 23 (Telefonla) Deniz sesi olarak teessüs eden kardeş anlaşmanmüddet evvel ayni Gospodin Köieıvabank bütçesi bugün İktısad Vekâletinin na bütün kalbile ve bütün varlığile muhib r.of'la Selânikte Bulgaristanın silâhlantasdikından çıktı. Denizbank Umum ve taraftardır. Roma, 23 (a.a.) Havas Ajansı totalıter devletlere karşı bir tahrik oldu lunmuş olduklannı yazmaktadırlar. Gior* ma tahdidıni kaldıran bir mukavele imza Müdürü Yusuf Ziya Erzin, dün Başvemuhabirinden: İngiliz Avam kamarasının ğunu ispata gayret etmektedirler. İtalyan nale d'Italia, İngilterenin silâhlanmasmm «Artık yeter olmuştur. Artık Balkan kil tarafmdan kabul edilmiş ve Deniz etmişti. Hulâsa şimdiki Bulgar Başvekili Balkanlı komşularıle hoş geçinmeğe çok lılar ya yanlış hesablara kapılmak, yahud banka aid muhtelif işler hakkında izahat İngilterenin silâhlanması için mühim kre gazeteleri, sılâhlanma işaretinin büyük Roma ve Berlini korkutmağı istihdaf etdikkat eden bir zat idi. Bu itibarla biz di haricî kuvvetlerin elinde alet olmak sure vermiştir. Bugün de İktısad Vekâletinde diler kabul etmesi, İtalyan mehafilinde demokrasiler tarafından verilmiş olduğu mekte olduğunu yazmakta ve demokrağer Balkanlılar için sempatik bir sima idi. tile kendi aralarında herhangi bir sergü bulunduktan sonra Maliye Vekâletinc büyük bir tesir icra etmiştir. Bu mehafil, nu, halbuki İtalya ile Almanyanın tesli silerin silâhlarmı tahdid etmekten imtina lArkast Sa. 8 sütun 3 tel Bu mülâkatı temin için tavassutunu zeşt siyasetine gidemezler, sulh bizim için giderek temaslar yaptı. Ve bu akşam demokratik devletlerin silâhlanmalannın hatin tahdidi için müspet tekliflerde buen büyük nimettir. Eğer her milletin ha muhtelit trenle İstanbula hareket etti. rica ettığim Sofya sefirimiz kıymetli dıplomat Şevkı Berker teşebbüsünün muspet yatmda bir miktar kan dökmesi behcme Yusuıf Ziyayı İktısad Vekâleti Müste netıcesîni bana bıldırmek lutfunda bulun hal mukadder bir zaruretse biz kendi pa şarı Halid Nazmi, Deniz Müsteşarı muştu. Böylelıkle Balkan Antantmm yımıza düşen kanı fazlasile dökmüşüz Mustafa Nuri, Maliye Vekâleti Vari Bükreşte cereyan edecek tesanüd teza dür. Şimdı sulh içinde istikbali kurtarmalı dat Umum Müdürü îsmail Hakkı ve hıirlerinde hazır bulunmağa giderken ve yükseltmeli, milletlerimizin refah:nı birçok dostlan teşyi ettiler. Denizbank Umum Müdürü hareketinbelki Bulgaristanın bu antanttaki yerini temin etmeliyiz. Benim kat'î kanaatime göre Balkanlılar için hakikat budur. Bu den evvel bana şunlan söyledi: ne \akit işgal etmeğe geleceğıni bana « Bütçe tasdik edilmiştir. îdare öğrelecek olan bu mülâkatta bulunmak hakikati Bulgaristan için açık söyledim üzere 18 şubat cuma günü saat altı bu ve açık söylerim. Bu bakımlardan bü'ün masrafları için konulan tahsisat, beş yüz [.Arkası Sa. 8 sütun 1 de] çukta Bulgar Başvekâlet dairesinde veril ruhunu kavradığımız ve kendi öz malırtuz gibi takdir ettığimiz antant fikri büt'an miş rande\uya ümidler verici bir memnuLondra, 23 (a.a.) Times gazeteBalkanlar camiasını müdafaa eden ıdeal niyetle gittim. si, İspanyol meselesi hakkında çerçeve bir teşekkül olarak almış ve yürümüştür. içinde aşağıdaki haberi vermektedir: Sofyada Başvekillik bürolarmın bulun O halde, ekselâns, bu kadar takdir « Öğrenildiğine göre, kabine, Franduğu ve Nazırlar Meclısının topıandığı ettiğiniz antanta Bulgaristanın dahi fJen ko hükumetini hukukan tanımağa karar müstakil bir Başvekâlet dairesı bulundudahil olacağı zamanın yakm olmasını tevermiştir. Bunun üzerine diplomatik müğunu Umumî Harb iptıdalarındakı Sofmenni edemez miyiz? nasebetler tesis olunacaktır. Gene sanıldıya seyahatlerımden bılıyordum. O zamağına göre, Fran c a hükumeti de yakın bir Biz antant devletlerile dostuz ve nın hatırda kalmış hikâyelerıne göre tek zamanda ve İngiltere ile birlikte ayni bir otomobil nazırları Başvekâlete getirir antant esaslarının bütün samimiyetimizîe tedbiri alacaktır. Bu suretle tanınma, iki takdirkârıyız. Millî vaziyetlerimize taalve götürürmüş. Vaktıle bu hıkâye bana Belgrad 23 (a.a.) Türkiye Hari hükumet tarafmdan ayni zamanda yaBulgar mılletınir tasarrufa riayetkâr ol juk eden ufaktefek bazı meselelerin zaciye Vekıli Şükrü Saracoğlu ile Yugos pılmış olacaktır. Berard'ın bugün Burgomak vasfını tebarüz ettırmek için söyien manla ve dostluk havası içinde hallolunabileceğinde de şuphemiz yoktur. Tekrar lavya Hariciye Nazırı Cıncar Markovıç ta Hariciye Nazırı Jordana'yı göıvşünmişti. Nitekim şimdi de her nazırın ayrı bugün hususî trenle Bükreşten buraya de Paris kabinesinin kararından Nasyootomobili bulunduğunu öğrenmış bu'unu ediyorum: Dostluk havası içinde ve yalnalist hükumeti haberdar etmesi beklengelmişlerdır. yorum. Hayatın sür'atle hareket istiyen nız Balkanlı alâkadarlar arasında. Aile Ayni trenle seyahat etmekte olan Yu mektedir.» şimdıkı cereyanında her nazırın ayrı oto işlerımıze haricin uzaktan uzağa olsun nan Başvekili Metaksas kendilerıne sami Franstz murahhasımn temaslart mobili bulunması bir israf manasını ta karışmasına asla razı değılim. Bu samunî General Neslih'in karşılanışı fıkırlerımıze ve bu yoldaki hislerimızin mî surette veda ederek Selâniğe doğru Paris 23 (a.a.) Salâhiyettar zammun etmez elbet. ciddiyetine nazaran bizi şimdiden antant yoluna devam etmiştir . mahfillerde söylendiğine göre, hemen İngiltere Harbiye Nezareti istihbarat şılarından Aziz Ulusan tarafmdan ordu İki dakikahk intizarı müteakıb GospoBakanlar Belgrad merkez garında hancınde saymak bile caiz olmaz. Manen [Arkası Sa. 8 sütun 2 de] şubesi müdür muavini Tümgeneral Fred nannna istikbal edilmiş ve bir müfreze asdin Köseıvanof un odasına ithal olundum. beraberiz. Selânik anlaşması bu karşılıklı Türkiye ve Yunanistan orta elçilenle rik Corc Neslih dün sabahki ekspresle ker, resmi selâmı ifa etmiştir. General Beni kapıya doğru gelerek ayakta karşıve hüsnüniyetli hareketlerimizin maddî Romanya maslahatgüzarı ve Yugoslavya şehrimize gelmiştir. Misafir General, Sir Neslih, istasyondan doğruca Perapalas lıyan Gospodin Kbseivanof bu müiâkatMünakalât Nazırı Spaho tarafından karbir neticesidir. keci istasyonunda Deniz Kurtnay BinbaİArkası Sa. 5 sütun 6 da] tan bilâkis kendisinin pek memnun olduşılanmışlardır. • 1IIII1IIIIII lllll I IIIIII1II 1(1111 IIIMIIII IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII1IIIIIIIIII1IIIIIMIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIMIM IIIIIIIIMMIIIIIIIIIIU Fılhakika Selânik anlaşması Bulğunu anlatıyor ve alâka ile takib ettiğini Türkiyenin Belgrad Ortaelçisi bu aksöylediği Balkanlara aid neşriyatımızdan garistana tahmil edılmış sılâhlanma tahdişam hususî bîr akşam yemeği verecektir. sıtayışle bahsetmek nezaketıni gösterıyor dini refetmek itibarile diğer Balkanlılann Yarın saat 1 1 dp Saracoğlu, saray madu. Başvekilin hal ve tavrında yabaııcı dc. Bulgaristana emniyet ve muhabbetlereşalini ve müteakıben Markoviç ve Svetlık hislerini hemen kaldıran bir munislık rini gösteren bir delildir? koviç'i ziyaret edecek ve öğle vakti Naib vardı. Vakit kaybetmeksizin hemen mev Öyledir ve bu itimadlı muamelenin Prens Pol tarafmdan kabul edilecektir. zua geçtim: bütün kıymetini takdir ediyoruz. Hâdise [Arkası Sa. 8 sutun 4 tei Paris, 23 (a.a.) Oeuvre gazete Balkan Antantının bu defa orada efkârı umumiyemiz üzerinde çok iyi bir lesinde Bn. Tabuis, yazıyor: yapılacak muhtelif içtimalarında hazır sir husule getirmiştir. Bizimki gibi fakir «Dün akşam Çin sefareti, Çin Cumbulunmak ve kendi hesabıma BalkanlJar bir mıllet silâhlanıp da ne olacak ve zaten huriyeti Hariciye Nezaretinin göndermiş arası matbuatının konferansma iştirak et dünyanın hummah bir faaliyetle ileri göolduğu haberleri vermiştir. Bu haberlerde mek üzere Bükreşe gidiyorum. İstedim ki, türdüğü silâh yarışında biz nekadar ticenubî Çinde Hongkong ile İkin arasında buradan geçerken Bulgaristanın bu Ballâhlanabileceğiz? Şu var ki evvelâ silâhharb etmekte olan Japon ordusunda çok kan Antantına ne zaman dahil olacağmı lanma tahdidı müstakil bir millet için eza ciddî bir isyan zuhur etmiştir. Birçok kisize sorayim ve cevablarınızdan istifade verici bir bağdır. Ondan sonra nekadar şinin bldüğü ve bin kadar askerin isyan fuzuli masraf sayılırsa sayılsın her mÜ5edeyim? etmiş olduğu söylenmektedir. Bu mmtakil milletin azçok silâhı olmak lâzım ge Antanta füen dahil olmaklığımız Paris 23 (a.a.) Le Journal, Ro takadaki Japon askerlerinin kuvvei maliyor. Bizi manen huzura kavuşturan Semillî hessasiyete temas eden bazı meseleneviyeleri pek çok kırılmıştır. lânik anlaşmasının Bulgaristana temin et madan istihbar ediyor: lerden dolayı bıraz gecikmiş bile olsa buBoğucu gaz harbinin cilveleri Birkaç gün içinde Mussolini ile Hitler tiği silâhlanma hakkından dolayı bütün nun ne ehemmiyeti vardır ki Balkan AnŞangşa, 23 (a.a.) Merkezî Çinde Balkanlı komşularımıza ve bilhassa bu ve General Franko'nun İtalyada bulu tantı kuruldu kurulalı Bulgaristan bu güyolda ilk teşebbüsü alıp bize muzaheret şacaklanna daır ortada bir şayia deve Hoşengşıao'da Japonlar boğucu gaz kulzel teşekküle takdirkâr bir nazarla bakran etmiş olduğu malumdur. Bu şayia, lanırken rüzgânn birdenbire istikametini eden Türkiyeye müteşekkiriz. maktan bir an bile hâli kalmamıştır. Dünazçok resmî surette tekzib edilmektedir. değiştirmesi üzerine bizzat Japon asker«Bizimki gibi küçük bir milletin siyanm bu köşesinde sulh ve istikrar temin Fakat herhalde ortada birşeyler dönü leri bu gazlerin tesiri altında kalmışlardır. lâhlanması ancak bir zaruretin tahakkıık eden Balkan Antantının çok güzel bir yor. İyi malumat alan mehafilde tahmın Bir Japon zırhlısı battı eser olduğunu her zaman bütün samimi ettirebilecek asgarî haddini yerine getir edildiğine göre bugünlerde Stresa'da Şungking, 23 (a.a.) Çin hava kuvyetimizle tekrar ettik. Selânik anlaşması mekten ibaret olabilir. İmkânı olsa da beynelmilel bir telâkı vukua gelecektir. vetleri Nankin civarında Japon harb genı imzalamak için birleştiğimizde General bizlerinki gibi memleketler silâha sarfo Mahdud bir beynelmilel konferans için milerine karşı taarruzda bulunmuştur. Metaksa^'a bizzat söylemiş olduğum lunacak paralarla memleket ve milletleri Major gölünün kenarındaki bu ufak kaBir Çin tayyaresi Japon hava müdafaa veçhile Balkanlılar arasında yakınlık ve mizin binbir ihtiyacını karşılamağa gitsek sabada şimdiden hazırhklar yapılmıştır. topları tarafından düşürülmüştür. Bu tesanüd temin eden her anlaşmanın Bal elbet daha iyi olurdu. Fakat, dediğim gîDuçe'ye seyahatlerinde daima refa tayyare düşerken pilotu istikamet tayin kanlı memleketlerin ayrı ayrı her birinin bi, ne yapılabilir ki nekadar küçük olursa kat etmekte olan silâhşorlannm daha etmiş ve bir Japon harb gemisinin gühududlanndan başka bütün Pılkan huYUNUS NAD1 şimdiden seyahat cüzdanları almış ol vertesi üzerinde parçalanmıştır. înfilâk Londrada toplanan Filistin kongresinden bir görünüş dudlarını müdafaa eden bir mahiyet ve LArkası Sa. 1 sütun 3 fe] duklan söylenmektedirt (Yazvsı 3 iincü sahifemizde) » lArkast Sa, 3 sütun 3 Oel Yusuf Ziya Oniş vapur siparişine dair izahat veriyor silâhlandığını söylüyor İtalyada asabiyet Yeni gayretler Roma matbuatı, İngiliz detli neşriyat yapıyor Hava kuvvetlerinin arttırılması için munzam tahsisat verilecektir teslihatı karşısında şid îngiltere, Frankist hükumeti tanıyor General Neslih geldi ingiliz istihbarat şubesi müdür muavini, Muhafız Kabine, diplomatik tealayının yarın Ankarada yapacağı askerî masların yapılmasına talim ve tatbikatta hazır bulunacak karar verdi Hariciye Vekilimiz Belgrad'da Şükrü Saracoğlu merasimle karşılandı Çindeki Japon askeri isyan etti Bir Japon zırhlısı da Çinliler tarafından batırıldı Filistin konferansı bir çıkmaza girdi Yeni bir konferans Mussolini, Hitler ve Franko'nun Stresa'da buluşacakları söyleniyor Londrada, Arablarla Yahudilerin isteklerinin telifi kabil olamıyor!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog