Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

BOZKURT bıçağile blrliktt. B O Z KURT traş sabunu, hrası ve makina arını da v her yerde aray PII. BOZKURT Traı bıçakları eşsizdir. Sahibi: Fehmt Ardalı, Mehmed Bozkurt Marpuççular; isianbul umhuriy jfl Meb'us listesi Yegâne kaııkatüristimiz eıı guzei eserlerınden bırı. BUGüN Y ENi CEMAL NADiR'in Antant devletleri Franko hükumetini hukukan tanımağa karar verdiler Hükumetimiz tanıma kararını derhal Burgos'a bildirdi Cumhur Reisimiz İsmet înönünün Ankara Halkevinde yaptığı tetkiklerden intıbalar: Sağda: Millî Şef, Halkevinin neşriyatını tetkik ediyor, solda: Evin faaliyeti hakkında izahat alıyor Bükreste nesredilen teblifl cqnQ İSTANBUL CAÖALOCLU D h 00 OoUb Telgral ve mektub adresl: Cumhurlyet IstanbuJ Posta fcutusu: tstanbuL No 246 rBfŞBIÎlDB 16 Telefon: Bajşmuharrlr ve evl: 22366 Tanrtr heyeti: 24298. Idare ve matbaa Gsnu 24299 24290 AKBABA Mecmuasında İran • Fransız münasebatı M. Lebrun, Şehinşaha bir telgraf gönderdi Hariciye Vekilimiz Şiikrü Saracoğlunun £ Bulgaristanda karşılannıasına ve Bulgar Başvekili Köse İvanof'la görüşmelerine aid intibalar Ismet înönünün Amerika halkına vereceği mesaj Reisicumhurumuz, önümüzdeki pazar günü, radyoda, dost Amerikan milletine, Türk milletinin selâm ve halisane temennilerini bildirecek lardır. Türk milletinın dost Amerikan milletine Millî Şefin ağzından gönderilecek selâm ve halisane temenniler, kısa dalga 19,75 metre üzerinden neşredilecekrir. Pazar akşamı bu vesile ile Amerikaya lArkası Sa. 9 sütun 4 te] Çalışkan b!r Mem!eket Sofya: 18 şubat u Bulgaristandır. Komşularımız ılerıleme denılen keyfıyetin hiç telâşsız yürütülecek çok ciddî ve arasız çalışmalara ve azçok uzun zaman merhalelcrine bağlı olduğunu çoktan ve Resmî tebliğ çok tabiî bir anlayışla 4ceşfetmi§ gibidir«Balkan Antantı daimî konseyî Bükler. Sabahtanberi topraklan üzerinde ka reşte Romanya Hariciye Nazjn Gafenyarak devlet merkezı Sofyaya muvasala ko'nun riyaseti altında 20. 21 ve 22 şutımızı müteakıb Bulgaristan hakkında bat 1939 tarihlerinde toplanmıştır. Yubu hiikmü böyle verirken diğer Balkan nanistan Metaksas, Türkiye Saracoğlu ve memleketlerini de düşündük, onların her Yugoslavya da Cincar Markoviç tarafınbirınin kendi âlemlerinde kendılerine gö dan temsil ediliyorlardı. re çalışkan milletleri barındırdıklarını da Daimî konsey azaları şimdiki enterderhal kahul ve teshm ettık. Bu meyanda nasyonal vaziyetin muhtelif veçhelerini Bulgar çalışkanlığının telâşsızlıkla, detetkik etmişler ve Balkan Antantı devletvamlılıkla, adeta hislere veda etmiş denilerinin menfaatlerini bilhassa alâkadar elecek bir tabiilikle tebarüz eden daha hu den meseleler üzerinde geniş noktai nazar susî bir karakter arzettiğini söylemeüyiz. teatisinde bulunmuşlardır. Bükreş, 22 (Hususî) Balkan Antantı daimî konseyi bu sabah Hariciye Nezareti binasında son bir celse aktederek mesaisini bitirmiştir. Esas mesai dünden hitama ermiş olan Konsey bu sabahki toplantısını resmî tebliğin hazırlanmasına tahsis edecekti. İçtimaı müteakıb Romanya Hariciye Nazırı ve Konseyin vazıfe halindeki reisi Gafenko gazetecilere hazırlanan tebliğ okunmuştur. Bu tebliğ şudur: Bükreş konferansları Toplantılarda Atatürkün aziz hatırası sık sık hürmetle anıldı Bükreş 22 (Telefonla) Balkanlılar arası matbuat konferansı ve Balkan Antantı daimî konseyi bugün vazifelerini ikmal ettiler. Matbuat konferansı bir Balkan blokunun elzemiyeti üzerinde ıttifak etmiştir. Konsey, Antantm bütün kuvvetıle devamı fikri etrafında toplanmıştır. Atatürk Türkiyesi, Balkanlarda büyük hürmet ve muhabbete mazhardır. Aziz Atatürkün hatırası konseyde ve konferansta sık sık hürmetle anılmıştır. Bugün matbuat konferansının kapanış nutuklarında söz alan «Cumhuriyet» Başmuharriri Yunus Nadi, Türk matbuatmın ve mılletinin şükran ve minnetlerini arzetmiştir. Yunus Nadi, dün ak[Arkası Sa. 9 sütun 3 tel Umumî Harbe Bulgaristanm da iştiraDaimî konsey azalan Balkan Antanke hazırlandığı günlerde tesadüfen Bul tının kurulahdanberi mülhem olduğu garistanda bulunmuştuk. O zamanın ha sulh idealine derin bir smrette bağlı olatıralarından bir tanesi daha dün görülmüş rak takib ettiği siyaseti her birinin tama[Arkast Sa 9 sütun 1 de] bir macera gibi gözlerimizin önündedır. lllllllllltllllllllllMilllllMllllMIIIIMIIflllllllUIIIIIIIIIIIIIUIIMfllllllllilllllilllMllllllllllltlllllllllillllillllllllMIIIIIIIIIIIIIIIUHllllllMIIIIIIMIIIIIIIItlillMI Avrupada tahsilde bulunan Bulgar gencliği takım takım memlekete dönüyordu. Ekserisi kendi masraflarile Avrupa tahsıli yapan bu genclerin çokluğu o zaman dikkatimizi celbetmişti. Avrupa tahsıli uğrunda bu genclerin fakirane denılecek Ankara, 22 (a.a.) impeks işi hakkadar çok kanaatkâr bir hayata katlankında kendisınden malumat istenilen Anmakta olduklarına daır o zaman bıze vekara Cumhuriyet Müddeiumumisi Baha rilmiş olan izahlar ayrıca takdirlerimizi Arıkan Anadolu Ajansının bir muharrive hayranhğımızı davet etmişti. rine aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: Bulgaristan bir üniversite tesisinde hiç 24/1/1939 tarıhli Cumhuriyet Halk acele etmiyerek ilk zamanlarda yükc^k Partıisi grup içtimaında, eski Başvekil tahsılin resmî ve hususî şekillerde hep Avsayın Celâl Bayar İmpeks işi hakkında rupaya talebe gönderilmek suretile temibeyanatta bulunmuş ve meselenin adliyenini tercih etmişti. Avrupada her tüılü ye intikal etmiş olduğunu bildirmişti. tahsili görüp gelen Bulgar gencliğinin hiç Memuriyetımize tevdi edilen bu iş hakbir fazla ıddıa sahibi olmıyarak memlekında ariz âmik tahkikat icra olunarak ketlerinde kendılerine verilen her işi fehâdisenin şekli cereyanınm şu suretle vâki ragat ve ciddiyetle ifa eylemeleri ise öteolduğu tesoit kılınmıştır: denberi tevatür derecesine varmış bir haŞakir Seden ve Kemal Seden namkikattir. Bulgaristanda kadın erkek iîk larında iki kardeş, İmpeks namile ithalât tahsil hocaları bilhassa köylerde kendileve ihracat işlerile uğraşmak üzere bir şirrini içtımaî hayatm düzeltilmesinde ve ket tesis etmiş ve şirketi kanunî merasim yükseltilmesinde vazife almış misyonerîer le tesçil ettirdikten sonra İngiltere piyasayagelmişler ve bu sahada hâlâ ardı gelsasındaki firmalarla alâkadar olmak üzemiyen millî bir aşkla çalışmağı hayatlarıre, ötedenberi beraberce film işi yaphklanın en büyük zevki bilmişlerdir. Bütün n Londrada, «Kertermull» ismindeki zaDün idam cezasma mahkum olan Ahmed Dolaşan kararı dinlerken Balkanlarda eğer kooperatifçilik Bulgate müracaat etmişlerdir. ristanda en ileri gitmisse Bulgaristan bu İstanbul Ağırceza mahkemesi, dün bir kızkardeşi Meryemle birlikte gittiği yerBu müracaat üzerine Kertermull de neticeyi değerli ve çalışmalarında fera idam kararı vermiştir. den dönmesini beklemiş. Üçü bir arada Londrada diğer üç şerikile beraber Anggatli ilk tahsil hocalarma borcludur. lArkasz Sa. 9 sütun 1 de] Idama mahkum edilen, Büyükçekme yol üsründe görününce, pusuda bulunan İçtimaî hayatm hakikî olarak ıslahı ve cenin Anarşa köyünden Zülfiye ile ba Ahmed, yerinden sıçramış, Zülfiyeyi bebaşka bir kıymet ifade edecek veçhile bası Aliyi öldürmekten suçlu köylülerden linden tuttuğu gibi kaldırmış, omuzlamış, yükseltilmesi en aşağı bir nesil meselesi Ahmed Dolaşandır. Vak'a, geçen sene kaçırmağa davranmış. Zülfiye, kaçırıl dir, yani uzun zaman işidir. İşte biz Bul ağustosunun on dördüncü günü Anarşa maması için debelendiğinden, birkaç a garın münevverini de, münevver olmıya köyü yakmında olmuştur. Mahkeme ka dımdan daha ileriye götürememiş, yere Ankara 22 (a.a.) Başvekil doknını da bu bahiste hiç telâşsız görüyoruz. rarına göre, Ahmed Dolaşan, köylüler bırakmak zorunda kaldığı gibi hiddete kator Refik Saydajn 1925 senesindenberi O alınacak neticenin tevakkuf edeceği za den Ali ile Fatmanın kızı olan Zülfiyeyi pılarak kızı rasgele bıçaklamış. O sırada bilfiil ifa ettiği Türkiye Kızılay cemiyeVerilmeyince, uzaktan Zülfiyenin babası Ali, kizm manın uzunluğunu kısalığını düşünmeğe almak tasavvurundaymış. ti riyasetinden bugünkü vazifesi dolayı lüzum bile görmeksizin sadece kendisine kızı zorla kaçırmağı kurmuş. Bir gün anasile kızkardeşinin feryadlarını işitmiş sile istifa etmiş ve bunu bir mektubla ceYUNUS NADî «hastayım» diye çalışmamış, civarda ve koşa koşa gelmiş, Ahmed Dola$an.n miyet genel merkez başkanlığma bildir lArkast Sa. 9 sütun 5 tel saklaamış. Zülfiyenin, anası Fatma y.9 lArkası Sa. & sütun a tel mistir. Tahran 22 (a.a.) İran Veliahdinin yakında yapılacak evlenme merasimi dolayısile, Fransa Reisicumhuru Leb riin, Şehinşaha bir telgraf çekerek kenAnkara 22 (Telefonla) Reisicumdilerine Fransız milletinın İran milletine karşı olan dostluk hissiyatmdan te hurumuz İsmet İnönü dost Amerika minat vermiştir. Lebrün, bu telgrafında, halkına hitaben mesajlannı 26 şubat paiki memleket arasında diplomatik mü zar günü saat 20,30 da Ankara Radyonasebetlerin münkati bulunması dolayı sunda irad edecektir. İsmet İnÖnü bizzat s.le, Fransanm bu mes'ud hâdiseye is mikrofonun başmda ingilizce konuşacaktediği gibi iştirak edemiyeceğinden dolayı da teessürlerini bildırmiştir. Majeste Şehinşah, verdiği cevabda, Reisicumhur Lebrün'e teşekkür etmiş ve bu fırsattan bilistifade diplomatik münasebetlerin inkitaı sebeblerini bir kere daha bildırmiştir. Bu inkita hâdisesi, yalnız, Fransız matbuatmda görülen birkaç zem ve kadeh mahiyetli yazılar neticesinde alınmış değildır. Fakat bir kaç senedenberi, Tahrandaki hissiyat, Fransanm îranda vukua gelen değişik likleri tammadıjh ve İran hakkında hakgu bulunmadığı merkezindedir. Fransa, bugünkü İranın hakikî ehemmıyetmi takdir etmek arzusunu izhar edince, diplomatik münasebetlerin yeniden tesisi mümkün olabilecektir. Leb rün'ün şahsma karşı olan hürmetinden dolayı, Şehinşah, ma^iyi unutmağa ve diplomat'k münasebetleri veniden te sise hazırdır Bu sebeden dolayı Sehinsah. bu münasebetlerin, istikbalde şa vani teessüf hâdiseleri tamamile ortadan kaldırabilecek karşılıklı itimad sağlam esas üzerinden tesis olunacağmı üd evlemektedir. Yeni İngiliz sefiri şehrimizde Sir Hugesse'nin gazetemize beya natı «Türkiye ile İngiltere arasındaki münasebat son derece dostanedir, ben de bu münasebatı daha ziyade takviyeye çalışacağım» İmpeks meselesi Ağırceza mahkemesi dün bir idam kararı verdi Büyükçekmecede, sevdiği kızı ve kızın babasini öldüren Ahmed isminde birisi asılacak Hâdisede cürüm vaziyeti gösteren bir hal bulunmadığı anlaşıldı Yeni ingiliz Sefiri Sirkecide eski sefirle beraber İngilterenin Ankara büyük elçiliğire da, İngilterenin Roma büyük elçiliğine J tayin edilen Sir Knatchbull Hugessen tayin edilen sabık Ankara büyük elçisî dün sabahki ekspresle Londradan şehri Sir Persi Loren'le İngiliz sefareti ve kon* mize gelmiştir. Yeni elçi, Sirkeci garınlArkası Sa. 9 sütun 5 tel IIIIIIIIIIMIIIIIIMMlllillllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIılıııııııııııııııınn,!,,,,,!!! Japon Ayan Meclisinde yapılan mühim ifşaat Eski Başvekil Prens Kanoe'nin, İngiltere ve Fransa aleyhine bir anlaşma imzalamamak için istifa ettiği söyleniyor Tokio 22 (a.a.) Havas ajansı () muhabirinden: İyi bir membadan veriten malumata göre Hicannuma, âyan mechsi bütçe encümeninin 1 7 şubatta akdetmiş olduğu bir celsede komintern aley hindeki misakı takviyeye matuf olan itilâfın yalnız komintern aleyhine müteveccih olacağı hakkında teminat vermiştir. Arita da bu celse esnasında ayni vadide sözler söylemiştir. Başvekilin vermiş oldugu teminat, kendinde mutedillerin namma söz söylemek salâhiyetini görerek Japonyanın kominten aleyhindeki misakı takviye et mek bahanesile bu misakı tevsi etmesi ve memleketi üç müttefikin herhangi bir teşebbüsüne, meselâ Akdenizde zuhur edecek bir ihtilâfa sokması endişesini izhar etmiş olan Kastuje'e cevabı teşkil etmektedir. İArkası Sa. 9 sütım 4 tel Başvekil, Kızılay riyasetinden çekildi Eski Japon Başvekili Prens Konoe
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog