Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

LOKMAN HEKiM V Lokman Hekimin 27 nci sayısı çıktı. ıAh bu ıçkı, nekadar belâhdır ), (Apandısıt neden ilerı gelir?), (Lokman Kekımın oğudlerı), (Bedava kıvırcık saçlı ve guzel olmak için), (Yorgunluk, ıstahsızlık), (Grıp hastalığına tutulmamak ıster mısınız?;, (San'at mekteblerınden mezun o lanların cemiyeti) gıbi kıymettar makaleler vardır. Turkiye ve haricde mevcud bayılere ilâveten başka daha bayıler lâzımdır. Tanesi 7,5, senelıği (100), cildli kolleksiyon (125) er kuruştur. Dıvanyolu No. 104 u m h u r iyet UnDGŞinC! fl S3]fl OdUl Telgraf ve mektub adresl: cumnurlyet tstanbu] Posta kutusu: tstanbul. No 246 Telefon: Başmuharrtr ve evl 22366 I'ahrlr heveti 24298 tdare ve matbaa feısmı 24299 24290 09 Çllhat 1QQQ Kaybı mız O7nun için yazılaı yazılar ve şiirler En Büyü k İkinci tab'ı çıktı DörtBalkan Hariciye Nazın arasında bütün meseleler hakkında tam bir noktai nazar birliği müşahede edildi Bükreş'te, bu sabah son bir toplantıdan sonra resmî tebliğ neşrolunacak Almanyaya ısmarlanan, fakat şartnameye muvafık olmadığı için kabul edilmiyen gemilerden denize indirilen Tırhan ve kızakta bulunan Kadeş... alkan konseyi bltti J Krup protesto edildi Etrüsk altmış noktadan şartnameye uymuyor! Cumhur Reisi Ankara halkevinde Ankara 21 (a.a.) Bugün Cumhur Reisimiz Millî Şef îsmet tnönü Halkevlerinin 7 nci yıldönümü dolayısile açılan resim ve kitab sergilerini görmek ve Halkevlerinin genel çalışmalarını belirten izerleri incelemek üzere Ankara Halkevini şereflendirmişlerdir. Halkevlerine milletçe gösterilen alâka ve evlerin çalışmalarındaki yeni verim üzerinde [Arkası Sa. 9 sütun 2 de] Yeni vapurların her biri için 100 bin lira sarfedilirse gemilerde tadilât yapmak mümkün olacak Denizbanktaki pürüzlü işlere aid tah duğu zehabına düşmüştür. Etrüskün esas kikat, şayanı dikkat bir safhaya girmiştir. şartname ve plânları üzerinde hayli tadiKrup protesto edildi lât yapılarak inşa edildiği anlaşılmıştır. Etrüsk vapuru üzerinde çalışan komis Vapurun 60 muhtelif noktadan esas muyonun, tetikkatmı ikmal ettiğini yazmıştık. kavele ve şertnameye aykırı olduğu tesİktısad Vekâleti hukuk müşaviri Maz pit edilmiştir. har Nedım Gökyenelın riyaseti altında Itiraz müddeti ayın 18 inde bittiği için bulunan bu komisyon, sipariş mukavele Denizbank Umum müdürlüğü, bir protesve şartnamesile vapuru karşılaştırmış, va to hazırlamış, Beyoğlu ikinci Noterliği vapurun sanki başka bir plânla yapıldığı sıtasile Krup'un İstanbul mümessili ove plânın da başka bir vapura aid bulun[Arkast Sa. 9 sütun 5 tel Macellanos vapuru kimindir ? Romanya Kralı Majeste İkinci Karol ve diin gece içinde büyük bir konser verilen Bükreş'teki Kral sarayı Sulhun en genc emin öesteği . Balkan Antantı Hariciye Vekilimiz. bugiin Bükreş'ten Belgrad'a giderek Yugoslav Başvekili ile görüşecek, oradan Atinaya gidecek filistin konferansında Çanakkaledeki kazaya Mısır, müstakil aid dava yeni safhada \rupanın dıkkat gözleri ikı gün Bükreş 21. (Telefonla) Balkan ye Nezaretinde tekrar toplanaralc saat denberi Bükreşe çevrilmiş bulu Antantı konseyi azaları Yunanistan Baş 17 ye kadar müzakerelerıne devam et nuyor. Bu deîaki Balkan An vekili Gerieral Metaksas, Yugoslavya mişlerdır. Ruznamedeki bütün meseleler hakkıntantı konseyinin toplantısını her zaman Hariciye Nazın Markoviç, Romatıya kmden daha mühim addedenler şüphesız Hariciye Nazın Gafenku ile Hanciye da tam bir noktai nazar birliği müşahede hata etmemektedirler. Geçen seneden bu Vekilimiz Şükrü Saracoğlu bu sabah edıldiğınden, müzakerelere hitam bulmuş seneye kadar Avrupa hartasmda vukua Hanciye Nezareti binasında toplanarak nazarile bakılmaktadır. Dört devlet Hariciye Nazın yarm sagelen değışiklikler, sulhun en genc fakat müzakerelerine devam etmişlerdir. bah son bir celse akdederek, matbuata en emin desteklerınden biri olan antantıBaşvekâlet muavini ve Dahilıye Namızın kıymetini yalnız biz Balkanlıların zın Kalinesku öğleyin Balkan devletleri tevdi edılecek resmî tebliğin esaslarını tesdeğil, lıemen bütün devletlerin nazannda nazırlan şerefine mükellef bir ziyafet ver pit edecektir: yükseltmiş, ona daha şümullü bir mahiyet mistir. Bu gece, saat 20,30 da Kral sarayınvermiştir. Evvelki gece Rumanya HarıcıKonsey azaları saat 16,30 da Harici[Arkası Sa. 9 sütun 1 de] ye Nezaretındekı zıyafette konseyın yenı lllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlMIIIHIIIIIIIIIlilllllinilllfllllllllllllllllinilMIIIIIIIIIIIMllllllllllillllUIIIIIIIIIIHIIIIIIIlllllllllll reisi Gafenku ıle onun selefi General Metaksas tarafından söylenen kuvvetli nutuklar bu hakikati bütün kuvvetile tebarüz ettiriyordu. Her iki devlet adamının sözleri üzerinde düşünürken, bir sene zarfında Balkan devletlerinin iç hayatlarında vukua gelen tebeddülleri gözönünden uzak tutmamak, bu sözlerin kıymeti bakımmdan ayrıca mühimdir. Geçen senedenberi, dört Balkan devletinin üçunde hükumet değışıkliği oldu. Bugün Bükreşte toplanan Hariciye Nazırlan, bir tanesi müstesna hep yeni simalardan mürekkebdır. Öyle olduğu halde görüyoruz kı, müşterek idealler ayni hararetle bu adamların kalbinde yaşamaktadır. Şu halde Balkan Antantı fikrini bazı şahsiyetlerin gayretıle kaim sayanlar hesablarını yanlış tutmuş ve aldanmış oluyorlar. Balkan Antantı seneden seneye kuvvetlenen varlığıle ispat edıyor ki o, ne filân zümrelerin ne de filân hükumetlerin hususî düşüncelerle idameye çalıştıkları geçici bir teşekkül değildir. Hayat nasıl özünü topraktan alıyorsa, Balkan Antantı da realite'sim öylece topraktan, coğrafyadan ve bunların üzerindeki iktısadî tarıhî münasebetlerden almaktadır. bir Arab delveti teskilini istedi Ali Mahir Paşa, böyle bir teşekkülün faydalarını anlattı Franko topraklarmda toplanan Macellanos şirketi azaları, kendilerini temsil salâhiyetini başka avukata verdiler Beden terbiyesi istişare heyeti dün toplandı Başvekil Refik Saydamın beyanatı Davaya mevzu olan ve elyevm Halicde bulunan Macellan vapuru Millî Ispanya hükumeti Türkiye umumî mümessillığinden gönderilen resmî bir tebliğle dünkü gazetede, «Hükumete aid olsun olmasın, mevcudıyetı iddıa olunan Barselon hükumeti cumhurıyesi siıııııııııııııı ımmıımııımı «Memleketin istikbalini tevdi edeceğimiz genc liğin sıhhat ve kuvvetile yurd müdafaasma hazırlanması için azamî yardımı yapmak vazifemizdir» yasî mümessilliği veya konsolosluğu er * kânı tarafından kendi hükumetleri veya millî Ispanya hükumeti namma ve yahud eşhas ve hususî sahiblerine vekâleten [Arkası Sa. 9 sütun 4 tel ııııııııııiMiııııııiıııııııııiiiıııiıııuıııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııiııiıııııııııııııııiiııııııııııııııııııııııııııııııııl Ali Mahir Paşa Londra 21 (a.a.) Filistin konfe ransı bu hafta kat'î safhasına girecektir. Bugün öğleden sonra yeni bir Ingıliz Arab toplantısı yapılarak başlıca Arab tekhfleri bir kere daha gözden geçirilmiştir. Mısır başmabeyncisı Ali Mahir Paşa Mısır heyeti namına, müstakil bir Arab Filistin devletinin teşkılinden bahsederek, beynelmilel vaziyet \ahimleştıği takdırde böyle bir devletin stratejik bakımdan, Büyük Britanya için haiz olacağı ehem miyeti bilhassa kaydetmiş ve Arab heyeti reisînin bu devletin bir ittifak muahedesile İngiltereye bağlı olacağını ve Yahudi ekalliyetı hukukunun korunacağını daha evvel kaydeylediğinı hatırlatmıştır. Yahudilerin toplantısı Dosl Efgan Büyük Elçisi Atatürkün manevî huzurunda Bu büyük hakikati ilk gören zekâiardan biri Ebedî Şefımiz Kemal Atatürk olmuştu. Balkan birlığinin ilk kuruîduğu yıllarda samimî dostlarından birine söyledıği şu sözleri unutmuyoruz: Balkanhlann istikbali birlik oe beBeden terbiyesi istişare heyeti içtima halinde raberliklerine bağlıdır. Çok çalışkan olan bu merd insanlar, aralarında, hıçbir kuvAnkara 21 (Telefonla) Beden Beden terbiyesi kanununun tatbikına dair velin silemiyeceği müşierek vasıflara, hiç Terbiyesi Umum Müdürlüğü istişare hazırlanan nizamnamenin ana hatları bir ihtirasın unutiuramıyacağı müşterek heyeti, bu sabah saat 9,5 ta Türk Hava üzerinde Genel Direktör tarafından izaKurumu merkezi salonunda toplandı. hat verildi. NADtR NAD1 Celseyi Başvekil Refik Saydam açtı. tArkası Sa. 9 sutun 3 îei İArkası Sa. 9 sütun i ie] Londra 21 (a.a.) İngiliz Yahudi toplantısı üç saat kadar sürmüştür. Bütün delegeler dığer bir toplantıdan evvel vaziyeti tetkik arzusunu gösterdiklerinden şimdılik hiçbir yeni toplantı tespit edılmemiştir» Ankara (Hususî) Yeni Efgan Büyük elçisi Ekselâns Faiz Muhammed Han, evvelki gün beraberinde elçilik eçkânı olduğu halde Etnografya müzesine giderek Ebedi Şef Atatürkün manevî huzuruna tazimlerini sunmuştur. Gönderdiğim resim,^ Büyükelçiyi Ebedî Şefimizin tabutu başında gösteriyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog