Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Okul k taDları MüSABAKASI İlkokul Tarih, Yurd Bilsrisi, Okuma Kitablarını Maarif Vekilliği müsabakaya koymuştur. Î!pn umfı jfl' S3yi R Edebiyat seia&ere KAYN (Tentit ve bizdı ki ^. okuvunıi'*. «nc UüUb tSTANBUL CAĞALOĞLU Telsraf ve mektub adresi: Cumhuriy«t tstanbııl Posta fcutusu: tstanbul Vo 246 Başmuharrlr vre evl: 22368 Tahrlr nevetl 24298 Idare ve matbaa sısmı 24299 24290 Salı 21 Şubat 1939 Etiman Kîtabevi tstanbul Ankara caddesı No. 96 münekkitleı) Çı«ıyar Teiefon Bir seyyah Vapurundan Şehre bakış vvelki gün, birçok davetlıler'.e beraber bız gazetecıler de Conte dı Savoya'yı gezdık. îtalyan teknığinin seyyar propagandacıIığını yapan bu giizei gecnı Tophane açıklarında, denizden fışkırmış çehk bır ada gıbi duruyordu. Bızi ona yanaştıran küciık şirket vapurundan çıktığımız zaman bu hissi duymamak kabil değ;'di. Başımızı kaldırıp üst güverteye bakarken, adeta bır dağın zirvesıni seyredıyoruz sanıyorduk. Conte di Savoya'nın içerisi, başhbaşına bır âlemdı. Avrupanın, bütiin dünya« Bu temasm Bükreş, 20 (a. ca tanınmıs meşhur otelleri onun yanında iki memleketi bağhpek zavallı, pek sönük kalırlar. Rahat a.) Rador ajansı yan uzun zincir için ve genis asansbrler birkaç saniye icınde bıldiriyoj: Türkiye yeni bir halka teşkil sizı bu seyyar şehrin muhtelif semtlerine Hariciye Vekili Saedeceğine kani buluçıkarıyorlar. Üçüncü mevki salonları, racoğlu, refıkası ve nuyorum.» demiştir. modern addedılen birçok gemilerin lüks maiyetindeki zevatmevkılerınden daha cazıbdır. Birınci la birhkte saat 21.45 Sabahki te hususî trenle Bükmevkı bır harıka! ziyaretler Açık ve kapalı yiizme havuzlan, jim reşe varmış ve istasBükreş, 20 (a. nastık, oyun, mütalea salonları, kütübha yonda Hariciye Naa.) Hariciye Venesi ve muhtelif barlarile Conte dı Sa zırı Gafenko ile Hakiline refakat eden voya uzun bir yolculuk esnasında insana riciye ve Türkiye elAnadolu ajansının hiçbir şey aratmıyacak kadar zengindir. çiliği erkânı tarafınhususî mıdıabirinkarşılanmıştır. Vapurun güvertesine çıktığımız za dan den: Bugün sabahman guneş Halıc sırtlannm arkasına çe Yunan Başvekili Me tan itibaren akşamın kıltniştı. Efsanevî İstanbul kızıl bir tüle taksas, Bayan Me15 ine kadar olan burünmüş, yavaş yavaş gecemn koynuna taksas ve maiyetinbütün müddet resBalkan Konseyinh: toplandığı Romanya Hariciye NeE3reti blnası gırmeğe hazırlanıyordu. Şehre çıkmaya deki zevatla birlikte mî delegasyonlar ilüzum görmiyen İngılız seyyahları bura lceza hususî trenle saçin muhtelif ziyaretat 22,18 de muvadan gurubu seyrediyorlardı. lerle ve bazı vazifelerin ifasile geçmişBu manzara karşısında, bir gazeteci salat etmiş ve istastir. Hariciye Vekili arkadaş ümıdsizliğe düşerek hazin hazin yonda Başvekil muavini Gafenko ve Şükrii Saracoğlu evsoylendı: velâ Kral sarayına Ikıdebir turizmden bahseder duru Yunan elçihği erkâgiderek hususî defteruz. On beş senedenberi bu hususta ne nı tarafından karşıre imzasını koydukyaptok sankı? Halbukı şu etrafımıza kı lanmıştır. Ayni trend«n Yugoslavya Ha tan sonra sıra ile sa bir göz atmak bıle başarmaya mecbur riciye Nazın MarBaşvekil Patrik Miolduğumuz müşküllerin azametini gb'sterron Kristea'yı ve meğe kâfi geliyor. Ben kendi hesabıma koviç ve maiyeti de Hariciye Nazın Gabunları hatırladıkça turizmden ümidımi inmiş ve Gafenko ifenkoyu makamlakeser gibi olurum. Öyle ya, az bir mas le Duçiç ve Yugoslavya büyük elçilinnda ziyaret etmiş rafla böyle muhteşem bir gemi içinde İsv« kendilerinin zitanbula uşramak ve burada üç beş saat ği memurları taAntantm yeni reisi Balkan Antantının eskl reisi yaretlerini Atene zarfında şurayı burayı gezdikten sonra rafmdan selâmlanGafenko General Metaksas mıştır. etmiştir. Dığer heyebır de harikulâde gurub seyretmek kabil Markoviç trenden inince gazetecilere Romanyaya gelmekren ve ilk defa olarak Palasta îcabul reisleri ayni ziyaretleolursa, artık kim kalkar da oturmak ve hükumet azasile temastan mütevellid semu rahhas [Arkası Sa. 7 sütun 5 de] eğlenmek maksadıle kıyamet kadar mas yaptığı beyanatta, Kral Karol'un idarevincini kaydederek: rafı göze alarak buralara gelir? îstanbu sinde büyük terakkıler elde etmiş olan Matbuat konferansı da açıldı Rumen delegesi, nutkunda, Ebedî Şefimizden hayranlıkla bahsetti ve bu sözler konferans pflan avakta ve hürmetle d'nlendi Balkan antantı konseyi dün Bükreş'te toplandı Fransaya iltica eden hükumetçi kıtaat General Salchaga tarafından teffiş ediliyor General Franko, sivil bir kabine kuruyor Ingiltere ve Fransanın Franko'yu hukukan tanımaları günün meselesi haline geldi Londra 20 (a.a.) «Havas ajansı muhabirinden» lyi malumat almakta olan rnehafile nazaran halihazırda cere yan etmekte olan diplomatik müzakerelerin neticesi ne olursa olsun nasyonalist lspanya hükumeti hafta nüıayetinden evvel tanmacaktır, zira şimdıki vaziyeti daha ziyade temdid etmeğe imkân voktur. Fransa ile îngilterenin bütün gayret[Arkast Sa. 7 sütun 1 de] Cephelerde sükunet var! Italyanın Libyadaki kuvvetlerini artırması endişe uyandırdı İtalya Erkânıharbiye Reisi Mareşal Badoglio Trablusgarba gitti, Fransa da tedbirler alıyor la turist çekmeyi düşüneceğimize bu nevi seyyah gemilennin daha sık uğramasını temın edelım. Hiç olmazsa dostlar bizi alışverişte görür ve belki o arada şehir de iiç beş kuruş kazanabilir. Yoksa bu gidışle kendımizı aldatmaktan başka birşey yapmış olmayız. Arkadaşımıza haksız oldugunu ispata çalıştık: Bu gibi seyyah gemileri yeni icad olunmadı. Onlar, nreşhur Tıtanik'ten evvel de dünyayı dolaşıyoTİardı. Turisti tütün gibi, tiftık gibi bır metaa benzetirsek böyle buyük gemılerle gezen adamlan da kendme mahsus bir kategoriye ayırmak mecburivetindeyiz. Bunlar îstanbul'u, Atina'yı, Kahire'yi veya Şanghay'ı görmek için değil, daha ziyade dinlenmek, deniz havası almak için vapurla gezerler. Maamafıh tunzm bakımmdan ehemmiyetlerini inkâr etmek doğru olmaz. Evvelâ, nasrl şu Conte di Savoya Italyanın propagandasını yapıyorsa, bunlar da memleketlerinde beğendikleri yerlerın propagandasını yaparlar. Tanıdıklarma söylerler. Ahbablarmda buraya gelmek hevesini uyandırırlar. Sonra, beğendıkleri fakat ancak birkaç saat görebıldıkleri yerleri esaslı bir surette görmeyi kendileri de isterkr ve tekrar gehrler. Yeni harb gemilerimiz Almanya ve İngiltereye ısmarladığımız muhrib ve tahtelbahirler hakkında verilen malumat Resmi kabulde Mareşal Fevzi Çakmakla Vekiller de bulundu Inonunun verdiği çay Yakında limanımıza gelecek olan «Saldıray» denizaltı gemimiz Kiel'de kızaktan indirildiği zaman Geçen sene, İngiltereden alınan 16 mılyon İngiliz liralık kredinin 6 milyon lirasile İngiliz tezgâhlarına ve fabrikalalanna harb gemileri ve silâh ısmarlandığı malumdur. 1939 senesine mahsus AIııı Arkadasımızı ikna etmek kabil olmuyordu. Alaca karanlıgın bütiin eksiklerini gizlediği nazlı İstanbulun güzel silhoutte'i karşısında hayran hayran bakan ıııiHirııııııııııııııı Ingılİ7İeri işaret edıyor ve: Bu adamlar bu konfordan imkânı yok ayrılmazlar. Bütiin İstanbulu b'* Conte di Savoya kadar lükse bogamazsak onlann kamaralarını terkederek üç gün sehirde kalacaklanna inantnıyalım! Dıyordu. Arkadaş haksızdır. istanbulu bir seyyah şehri yapmak için milyarların kâfi ge'miyeceği masraflara girişmeğe ihtiyac yoktur. Turizm mütehassısları seyyahlan t:pkı tütün gibi, tiftık gibi muayyen kategorilere ayırıyorlar: Gittikleri yerlerde hic !almıvanlar, az veya çok kalanlar .. Bir memleketın turizm siyaseti için bu kategorilerin bepsi faydalıdır. Hiç kal man Deniz Yıllığı, bu gemiler hakkında bazı muhtasar malumatı ihtiva etmekte dir. Yıllığa göre, îngiltereye 1938 senesinde ısmarlanan gemiler şunlardır: [Arkası Sa. 7 sütun 6 da] Londra 20 (Hususî) Italyanın Libya'ya yenıden takvıye kıtaatı gön derdiğine dair deveran eden şayialar resmen teeyyüd etmektedir. Hariciye Nezareti miisteşarı Butler, bugün Avam kamarasında bu hususta beyanatta bulunarak demiştir ki: « Italyan hükumeti, Roma elçimiz Lord Port'e Libya'ya 30 bin asker daha gönderdiğini bildırmistır. İtalyan hüku meti, ingiliz Italyan anlaşması ahkâmı Ankara 20 ( Telefonla ) mucibince askerî harekâttan bizi haberReisicumhur İsmet İnönü ve re dar etmiştir.» Bunun üzerine bir meb'ırs, ttalyanm fikaları tarafından şehrimizdebu hartı hareketinin İngiliz Italyan anki askerî erkânla aileleri şerefine bugün saat 17 de Çankaya laştnasmı ihlâl edip etmedigini sormuş ve da verilen çayda, Başvekil Re demiştir ki: « İtalyanlar, Fransız topraklarına fik Saydam, Mareşal Fevzi Çakmak, Dahiliye Vekili Faik öz saldıracakannı açıkça beyan ettiklerine göre Libya'daki İtalyan kuvvetlerinin trak, Maarif Vekili Hasan ÂIi artmlması îngiliz İtalyan anlaşmasını Yücel, Gümrük ve İnhisarlar Ve ihlâl etmektedir. Halbuki, İtalyan hü kili Ali Rana Tarhan, Ziraat Ve kumeti, Libya'daki kuvvetlerini geri çekkili Muhlis Erkmen, Sıhhat ve megi taahhüd etmemiş miydi?» İçtimaî Muavenet Vekili Doktor Hariciye Nezareti müsteşarı Butler Hulusi Alataş, Büyük Erkânı bu suale cevaben aşağıdaki izahatı ver harbiye ikinci reisi Orgeneral miştir: Asım Gündüz, Parti Genel Sek« îtalyan hükumeti Libya'daki reteri Doktor Fikri Tüzer, Gene kuvvetlerini geri almayı taahhüd etmiş ral Fahreddin Altay ve Millî ve hatta İngiliz îtalyan anlaşması im Müdafaa erkânı, birçok albay ve zalandıktan sonra 30 bin kişilik bir or[Arkası Sa. 7 sütun 3 te\ duyu Libya'dan geri çekmişti. Fakat bu taahhüd ebedî mahiyette değildi. îkinci [Arkası Sa. 7 sütun 3 te\ Mareşal Badogliyo ııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııiMiııııııııııııııııııııııınıııııııııııııiMiııııııı iıııııııııııııtıııııııiıııııtıııııııııııııııııııiiiııııııtııııııttııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııiHiııııııııııtiııııııııııııııtııııııııiıııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııiMiııııııırıııııııııııııııııınııııııın Halkevlerinin 7 rci yıldönümüne aid" merasim intıbalan Evvelki gün Halkevlerinin 7 nci yıldönümü muna$febetile Ankara Halkevinde yapılan merasim çok parlak olmustur. Resrrifniz Başvekil Dr. Refik Saydamı "nutuk söylerken göstermektedir. t, Bu nutuk, çok kalabahk bir dinlevici kütlesi tarafından alâka ile takib edilmiştir. NADtR NADİ lArkası Sa. 7 sütun 4 te}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog