Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Beyaz Kitab 1881 1938 Büyük Atanın fevkalbeşer hususiyetlerini yaşatan en kuvvetli eserdir. Yazan: Haluk Cemil TANJU Kemal Atatürk Etiman Kitabevi îstanbul, Ankara caddesi No. 96 J ı jfll u m h u r i yet S3yi KonK ÜjUD CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumnuriyet tstanbuJ Posta fcutusu: tstanbul No 246 ÎSTANBUL Tıraş bıçaklan TÜRKIYEDE en cofe satılan ve kullaDiIan bir HALK malıdır. HALK BIÇAĞI yurdan her yerinde 10 tanesi 15 kuıuştur. Sahibi: Fehmi Aıdalı Mehmed Bozkurt Marpuççular Istanbuul HA L K PflTgrtooî on Cnhat rdZdllBSI ZU ÇuOdl IQQQ IbüO Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22386 Tahrtr heyetl: 24298 îdare Dört devlet Hariciye Nazırı bugün Bükreşte toplanıyor Başvekil Refik Saydam nutuklarından birini söylerken ve kendini dün Beşiktaş Halkevinde radyo ile dinleyenler Balkan Antantı Konseyi ve matbaa fcısnu 24299 24290 Memleketin 158 yerinde dün yeni Halkevleri açıldı Şükrii Bugün Bükreş'te içtimalara başlıyan Saracoğlu M. Gafenko Balkan devletleri Hariciye Nazırlan M. Metaksas M. Markoviç Reisicumhur Ismet İnönü, albayları çaya davet etti BAŞVEKİLİN MUHİM BİR NUTKÜ Refik Saydam, birer kültür kaynağı olan Halkevlerinin, vatandaşlara yaptığı feyizlî hizmetlerile muvaffakiyetlerinî izah etti Halkevlerinin ncı yıldonumu Hariciye Vekilimiz yeni beyanatta bulundu Şükrü Saracoğlunu Filibede karşılıyan Bulgar Başvekili, hududa kadar kendisine refakat etti caktrr O gün Başvekil muavini Arman Kalinesku Hariciye Nezareti binasmda büyük bir öğle ziyafeti verecektir. Öğleden sonra konferansm üçüncü toplanüsi olacaktır O gece Bükreşteki Yunan sefa[Arkası Sa. 9 sütun 5 tei Ankara 19 (Telefonla) Cumhur Reisimiz İnönü ve refikalan tarafın dan, şehrimizde vazifedar olan ordu mensublanndan albaylar Ve aileleri yaBükreş, 19 (Telefonla) Balkan rm akşam Çankayada verilecek çaya davet edildiler. Saat 17 de yapılacak bu Antantı konseyi yarın saat beşte toplatoplanbda Reisicmnhur davetlilerini ka nacakür. Romanya Hariciye Nazın Kafenko tarafından yann misafir nazırlar bul edecektir. şerefine bir öğle ziyafeti verilecektir. Salı Cumhur Reinmizin Amerika günü konferansm ikinci içtimaı yapıla halkına yapacağı mesaj Ankara 19 (Telefonla) Halkev Refik Saydamm şiddede alkışlanan şu lerinin açılışının yedinci yıldö'nümü me nutku takib etti: rasimi bugün Ankara Halkevinde parlak Başvekilin nutku şekilde yapıldı. Bütün salonlar dolu idi. « Çok sayın dinleyicilerim, Içeri girmeğe imkân bulamıyanlar Haltnkılâbımızm güzel ve faydalı başarıün, Halkevlerinin yedinci yılkevinin etrafmdan toplanarak merasimi lanndan biri de Halkevlerinin açılmış ve dönümü munasebetile memlehoparlörden takib ettiler. işletilmiş olmasıdır. ketimizin her tarafı bayram Meclis Reisi Abdülhalik Renda, BaşBugün, bu güzel yüce başarınm yediniçindeydi. Bilhassa, mevcud Evlere yevekil Refik Saydam, Daiıiliye, Maarif, ci yıldönümünü kutluluyoruz. niden yüz elli sekiz tane daha ilâve edilmesı, bayramın manasmı dermleştiriyor, Gümrük ve İnhisarlar, Sıhihiye Vekilleri, Bütün varlığrmızı yeni bir hayata Riyaseticumhur Umumî Kâtibi, Parti umumî neş'eyi artınyordu. ve yeni bir istikamete götüren Kemalist Kurulduklan gündenberi daima müs Gertel Sekreteri, Parti umumî idare he inkılâbm, milletin benliğine sindirilmesi pet yolda yürüyen Halkevleri bizim na yeti azası, birçok meb'uslar, şehrimizdeki için C. H . Partisinin 1931 de toplanan zanmızda yurda Atatürk inkılâbmın ışık erkânı askeriye salonda idiler. üçüncü büyük kongresinde kurulmalan larını dağıtan birer ytldızdırlar. Bu iti Reisicumhur Ismet İnönünün refika kararlaştırılan Halkevlerinin gereken halan da merasimi, locasından takib etti. zırlıklar yapıldıktan sonra 1932 de 14 barla: Vatanrmızın temiz ve parlak se Saat 15 te İstiklâl marşı çahndı. Bunu, tanesi açılabilmişti. Her yıl vilâyetlerimiParti Umumî Reis vekili ve Başvekil ması 158 yıldız daha kazandı! [Arkası Sa. 9 sütun 1 de] III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ııııııııııııııııııUMiunıııııııııııııiMiııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııı Dryerek sevinmekte tamamile haklı Bükreş 19 (a.a.) Eski Demirmubulunuyoruz. hafız teşkilâtının suikasd terribatı hak Dün Ankarada yapılan merasimde kmda polisçe yapjjmakta olan tahkikat •söylediği nutukla Başvekil Refik Sayyeni bir hâdiseyi daha meydana çıkardam, halkın yüreğinden kopan samimi mıştır. hislere ne güzel tercüman oluyor: Bu plâna nazaTan muhtelif ekipler Bu saatie, memleketin her bucabomba ve alev makinelerile Bükreşin ğında açtlmış Halkevlerimizin yedinci mühim noktalarını ele geçirirken dört kiyıldönihnlerini kutlarken, ayni zamanşi de millî bankaya girecek ve oradaki alda da yeni açılan Halkevlerimizin çalışDün bazı kanşıklıklara sahne olan Şarndan bir manzara tmları aşıracaktı. ma sahastna girmiş olmalarını zevk ve se(Yazısı S inci sahifemlzde) IIIIIIICIIIlllllllllllllllllltllllMIIMICIIIIIIIIIII l>llllllll1lllll1lllllirillll1llllllllllllt[llllllllMII1lllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIII1lllllllllllllll|l||1|Mlllllllllllllllll||1|||||(|(l||||irilllllllll(llllllllllll>MIIIIIIIIIIIIIIIIIin vincle tes'id ediyoruz. Zaten bütün Türkiye yıllardanberi biıyiik bir Halkevi manzarası arzeder. Millî Şef tsmet Inönü, en büyük vazifeyi üzerine aldığı ilk günleri köylünün ve halkın arasmda geçirmekle, memleketin her köşesîne ycniden bir Halkevi manzarası vermiş oldular. Atatürk inkılâbını damarlarma emmiş olan Türk mılleti çoktanberi hakikaten büyük bir Halkevi manzarası göstermekteydi. Çünkü Halkevinin başlıca gayesi de Atatürk inkılâblanru vatanımızın en hücra koşelerine kadar yaymak ve yaşatmaktan başka nedir? Bu hakikati hepimizden iyi bilen sayın Ismet İnönü, milleti Atatürkün çizdiği parlak ufuklara ulaştırmak maksadile en büyük vazifeyi üzerine aldığı zaman ilk iş olarak halkla temasa başlamak suretile, tektnil yurdu daima büyük bir Halkevi addetmemiz lüzumunu bize bir daha hatırlattı. Millî Şef Ismet İnönünün bu yüksek ve çok kıymetli direktifini Başvekil Refik Saydam gerac, yaşlı bütün Türk münevverJerinin gözü önüne koyuyor: Herhangi bir uyanık ve aygın insamn, yalnız gündelik işini, resmiî işini Amerika Cumhur Reisi Ruzvelt seyahatlerinden görmekle vatarii ve millî vazifesin'm bitKeywest (Florida) 19 (a.a.) Ruz merika Reisicumhuru, bu sözleri miyeceğini iyice bilmesini, Halkevinde velt, şimalî ve cenubî Amerikanm hayata Fransisko fuannın ve Tampo sergisinin aDtinkü Galatasaray Fenerbahçe maçından heyecanh bir an çalışmanm bir vatanperoerlik tezahürü olduğu kadar münevverlik vazifesi oldu aid telâkkilerini müdafaa ve muhafaza çılması munasebetile Antil denizine git maçlarimn son karşılaşmaları dün yapılmış, Galatasarayla Fenerbahçe 11 berabe* etmek ve demokrasiyi otokrasinin tahrib mek üzere Houston kruvazörüne binmeğunu da haiırlamasmı isterim. Beşiktaşîstanbulşampiyonlakâr nizalan fevkme çıkarmak hususunda den evvel otomobilindeki radyoda söyle re kalmış, Beşiktaş da Beykozu 4*2 yenmiştir. Bu suretle ^, NADİR NAD1 Sa, 9 sütm. 6 teln ğunu kazanmışttr, Pünkii m^çlara aid tafsilât 6 nci sahifemizdedir. LArkası Sa, 3 sütun 2 dei ki mü§terek emellerini Cumhur Reisimizin radyo postaları mız vasıtasile Amerika halkına bir mesaj irad edecekleri radyomuzda yapılan ıcm tecrübe dolayısile şayi olmuştur. K»sa daîga 31,70 metre üzerinden yapılan bu tecrübe neşriyatının nasıl dinlendiği hakkmda Amerika radyo istasyonlannm cevabı beklenmektedir. ilk tecrübelerin muvaffak olup olmadığı hakkmda henüz malumat mevcud degildir. Gelecek ce vablara göre teknik tedbirler alınarak Amerika ile radyo muvasalası temin olunacaktır. lArkast Sa. 9 sütun 4 tel Şamda nümayişler oldu Çarşılar ve mağazalar kapandı, 2500 nümayişçi sokaklarda dolaşıyorlar Demirmuhafızlar Bükreş Millî Bankasının altınlarını çalacaklarmış! Ruzvelt'in yeni bir nutku Amerika Cumhurreisi haricî siyasetini anlatıyor «Demokrasiye olan imanımızı göstermek için iyi komşuluk siyasetini, haricî siyasetimiz için temeltaşı yaptık» îstanbul lik maçları dün bitti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog