Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

19 Subat 1939 CUMHURİYET Franko, tavassut teklifini reddetti Hükumetçiler bilâkayd ve şart teslim olmazlarsa Frankistler büyük bir taarruza daha geçecekler Londra 18 (a.a.) Frankist mah fillerinde söylendiğine göre Burgos hü kumetinin, Başvekil muavini General Jordan'a, Hodgson tarafmdan yapılan tavassut teklifini General Franko namına reddetmiştir. General Franko, cumhuri yetçilerin kayıdsız ve şartsız olarak teslim olmalannı istemektedir. Ayni mahfillcre göre Franko teslim olan cumhuriyetçilere karşı merhametkârane davranacak fakat muhasamatın durması için ilk şart olarak umumî af ilân edilmesinin ileri sürülmesini kabul etmiyecektir. Barselonda nasyonalistler tarafmdan kurşuna dizildiği hakkmda Madridde bazı şayialar dönmüştü. Spor işlerimize verilecek veçhe «Denizbanktan aldığım 6000 liralık vekâlet ücreti işinde sizlere geniş tahkik hakkı Kulübler memleket ihtiyacına göre yeniden kuru verebilmek için reisliğinizden çekiliyorum» lacak, muayyen yaştaki her vatandaş spor yapacak {Baştarafı 1 ınd tahijede) Münakaşalar Beden terbiyesi umum müdürünün beyanatı Baro Reisi Hasan Hayri dün istifa etti an İstanbul Ağırceza mahkemesi salonuBu aralik, münakaşalar başgöstermiş[Bastarafı 1 inci sahifede] ra «yrılacaktır. na yüz elli kadar avukat gelmişti. Tam on ti. Avukatlardan bir kısmı «istifayı kabul Ispanyol elçisi Londrada duğunu öğrenmek istedim. Sayın gene Mükelleflerin çalışma zamanları dört buçukta, Baro Reisi Hasan Hayri, edip etmemek üzere, mevzuu, müzakere Londra 18 (a.a.) Ispanyanın Lon ral,bütün suallerimle meşgul oldu ve tespit edildi mi, meselâ bir kahveci çısalona girdi, kürsüye çıktı ve avukatlar, etmeliyiz!» derken, bir kısmı «bu ceise dra sefiri Pablo de Azcara.te, bu sabah bana üç saat süren izahatta bulundu. ağını veya bir gazete müvezziini, bu İlk olarak, talebenin spor kulüblerin mecburî beden terbiyesine hangi gün celseyi açmasmı beklerken, Baro Reisi ruznamesinde böyle bir mevzu yoktur. burada bulunacaktır. Paristen avdet eden yerine oturmadan, şunları söylemeğe baş Evvelden ruznameye ahnmamış bulunan sefir, Azana ve Delvayo ile görüşmüş den çıkarılması bahsinde, dosyadan çı erde, hangi saatlerde ve nekadar müd kardığı bazı kâğıdlan göstererek de detle çağıraoaksınız? adı: bir şe>T müzakere etmek, bu hususta tur. di ki: Sayın arkadaşlar; sizleri böyle top mevcud maddeye muhaliftir. Vaziyetin Çalışma zamanlarının iş vaziyet Azcarate, doğruca Hariciye Nezare Samsunda bir zabit, kulübe giri erine tâbi olması şarttır. Mükellefiyet u bir halde bulduğumdan dolayı çok mümüzakeresini, başka bir ıçtimaa bırakmak ine giderek îspanya harbine nihayet ve yordu, bir talebe de gene Samsunda bir haftada on buçuk saattir. Pazar günleri teşekkirim. Bugünkü gazetelerde Deniz lâzraıdır!» diyordu. Bir avukat «kendisi ilmesi çareleri hakkmda görüşmüştür. kulübe almmıştı, tescUi isteniyordu. 6, cumartesi günleri 2 ve diğer günler banktan altı bin lira ücret aldığıma dair Baro Riyasetinden mi çekiliyor, ycyksa Şahsan muamele yapmadan önce Ge yanmşar saat üzerinden hesab edildi. Fransız kabinesinin toplantıst bazı yazılar çıktı. Bu hâdiseden size kı bu celseye riyaset etmekten mi?» diye Paris 18 (a.a.) Kabine meclisi nel Kurmay Başkanlığına ve Maarif Bu grusplara ne gibi hareketler yap saca bahsetmok isterım. Denizbank aleysordu. Buna karşı «istifa, sarihtir. Baro Franko, yeni bir taarruz hazırltyor bilhassa tspanyol mültecileri meselesile Vekâletine keyf iyeti bildirdim. Işte, Ma ınlacaktır? hine sekiz sigorta kumpanyası tarafBndan Riyasetinden çekilmiş bulunuyor!» cevareşal Fevzi Çakmağm imzalan bulunan Burgos 18 (a.a.) Havas Ajansı meşgul olmuş ve mültecilerin vazıyetini ıs Her grupun biri mecburî, diğeri h açılmış ve mecmuu yüz yirmi küsur bm bu tezkerede, ordu mensublarmın ha bı verildi. aın muhabiri bildiriyor: lah etmek, halkın sıhhatini korumak ve si ricdekı hayır cemiyetlerine ne şekilde iyarî olmak üzere iki çeşid hareketi bu iraya baliğ sekiz dava ile gene mecmuu Bu sırada avukatlardan biri de, «bu unacaktır. Meselâ, 12 ile 15 yaş arasmFrankist mahfillerinde dahilî harbin vil halkla milislerin îspanyaya avdetlerini dahil olabilecekleri tekrar tebliğ edili daki birinci grupa mecburî olarak umu seksen küsur bin liraya baliğ olan zarar bahis, ruznamede yazıh olmıyabilir. Gebitmesinin artık bir saat meselesi olduğu tacil etmek üzere bazı tedbirler almıştır. yor. Maarif Vekâleti de, talebenin spor mî beden terbiyesi (kültür fizik) hafif ve ziyan ve müsademe davası olarak beş ne de müzakeresini yapmak salâhiyetini söylenmektedir. Bu mahfiller, Burgosun kulüblerine alınmasınm kanun hüküm aletli jimnastik, hafif atletizm, ayak, el dava için benfmle evvelâ istişarede bulunLeon Berar Burgos'ta haiziz. Heyeti umumiye, ruznameye hâİngiltere ve Fransa tarafmdan hukukan Paris 18 (Hususî) General Fran lerine aykırı olduŞunu bildirdi. Mesele. opu, basketbol, voleybol gibi ovunlar dular. Sonra da daimî istişaresini ve mah kimdir!» mütaleasmı ortaya attı. Buna Umumî müdürlüğün her hang: bir katanmması keyfiyetinin neticeyi tacil edeko hükumetile müzakerelerde bulunmak kendi yaş hadlerinin şartlanna göre tat kemede müdafaasını teklif ettiler. Hiçbir karşı da «olamaz, olamaz!» sesleri aksetrarı veya icraatı değil, kanun işidir. ceğini de ilâve eylemektedirler. bik edilecektir. Arazi tatbikatı, yürü mahzur görmediğim için, kabul ettim ve ti. Az çok münakasa geçrikten sonra, üzere îspanyaya giden Fransız fevkalâde Kulüblerin vaziyeti ne olacaktır? Bununla beraber Franko nihaî ve eziüş. atış talimleri de yapılacak, ve mü bu iki yüz küsur bin liralık dava için on mümessili Leon Berar, Burgosa muvasa Evvelâ, kanun nazarinda <federe» said mıntakalarda yü^ücülü^e bilhassa iki bin lira ücret takarrür etti. Mukavele Reis Vekili Mekki Hikmet, her iki teklici bir taarruz hazırlamaktadır. Kuman lat etmiştir. Leon Berar, bu akşam veya «gayrifedere» kalmamıştır. Gencler fi de reye koydu. İstifanın bu celsede kodanlık makamı Frankist kuvvetleri tensik •hemmiyet verilecektir. îkinci grup, yaptım ve yan ücreti aldım. Davalar, derFrankistlerin Hariciye Nazın General Beden Terbiyesi direktörlüğünce teş nuşulmaması, ittrfaka yakın bir ekseriyetle vücud kabiliyetine göre daha a§ır sporetmektedir. Jordana ile görüşecektir. kil edilecek ve yahut kanuna intibak arda çalıştınlacaktır. Dördüncü grup desti rüyettir. Hukuk müşavirliği teşkilâtı kararlaştınldı. Kumandanlık 352,000 kişi, 1000 kaNezaretler Madrid'den nakledildi ettirilecek kulüblerde çaİLşabilirler. Ni se, yalnız doktor muayenesi ve müsa olan resmî müesseselerin ve devlet daireGeçen celse zaphnm hulâsası okundu, dar top, birkaç bin kamyon ve mühim erinin haricden avukata iş vermeleri, Madrid 18 (a.a.) Hükumet, Ba zamnamenin neşri tarihinden itibaren adesi şartile bütün sporlarda serbest okabul edilerek, Barolar haysiyet divanımiktarda malzeme ve cepane toplamaktamevzuata aykın değildir. Böyle daire ve anlık servislerinin bir doğu vilâyetine ikı ay içinde, şu iki şartın kabul edildi acaktır. na namzed aza seçilmesine sıra geldi. Redır. ğine dair yeniden beyanname vermek müessesattan iş alan avukatlann birincisi naklinin, Madridde bombardımanlar ne icab eder: Bu teşkilâta lâzım muallimler nasıl is Vekili Mekki Hikmet, bu bahiste izaAlâkadar mahfillerde söylendiğine göben olmadığım gibi sonuncusu olmağı da emin olunacaktır? ticesinde hemen tamamen harab olan bihat vererek, şöyle dedi: re Franko, merkez mmtakasında, Kata 1 Umumî müdürlüğü merci ve âmir temermi eylemem. Bu işi ben avukat Ha Ordudan, blr beden terbiyesi mek Yeni Avukatlık kanununa göre, lonya muharebesinde olduğu gibi şiddelle nalarda bu hizmetlerin temin edilemiye olarak tanımak ve bu suretle Umumî san Hayri olarak aldım. Bu da otuz bu ceğinden ileri geldiğini tebliğ etmektedir. müdürlükçe verilen emirlere bilâkaydü ebl açmasını rica ettik. Maarif Vekâ Haysiyet divanma, iki yüzden fazla azataarruza geçmek istemektedir. îyi haber eti nezdinde de, eğitmen kurslarmda kadar senelik avukat sıf atile tabiî hakknn sı olan barolar, her elli aza için bir namDiğer taraftan verilen malumata göre, şart itaat, alan mahfiller, böyle bir taarruza başjandır, sanınm. Baro Reisliği kürsüsünü işgal 2 Umumî müdürlük istişare heye beden terbiyesi dersi gösterilmesi husu edecek adamın bütün hayatında dürüst ve zed seçer. İstanbul Barosunda altı yüz eneral Miaja'dan başka bazı hükumet dığı takdirde bunun uzun sürmiyeceğini tince kabul edilecek kulüb dahilî ni sunda teşebbüsatta bulunduk. Beden oruz yedi aza mevcuddur. Bu itibarla bibeyan etmektedirler. Cumhuriyetçilerin azası da Kartacaya gelmişlerdir. terbivesi enstitüsü açılıncıya kadar, vi her türlü şaibeden berî olması ve hakkmBir lngiliz gemisi matadere edildi aamnamesini aynen kabul. da ufacık bir dedikodu bile bulunmama zim seçeceğimiz namzed sayısı, on üçtür. tesis ettikleri cephe, şiddetle yanlacaktır. Beyanname verenler yeniden tesçil âyetler için spor eğitmeni yetiştirmek Tahtaya elli iki namzed ismi yazdık. Bu, Londra 18 (Hususî) Frankist doÇünkü cumhuriyetçilerin elindeki malze edilecek, vermiyenler mefsuh addoluna zere Gazi Terbiye Enstitüsünde bir sı şart olduğu kanaatini taşıyan bir arkaresmî bir teklif mahiyetinde değiîdir. Elli, nanması, bugün Akdenizde Stangrov ame daha azdır, Katalonyada uğradıkları cak ve emvali, emlâki ve sairesi Umum kurs açılmasını düşünüyoruz. Gerek Ma daşmızım. Aslı olsun, olmasın, meslekî bir dındaki lngiliz gemisini musadere etmiş müdürlüğe intikal edecektir. arif in, gerek ordunun enstitüden cıka hatâ teşkil etsin, etmesin, böyle bir dedi yüz, üç yüz, beş yüz v.s. isim yazdırmak hezimet, maneviyatlannı kırmıjtır ve ikincikânunun başlangıcında Katalonya tir. Kanunen, kulüblerin beynelmilel teş cak muallimleri aynca bir yüksek ihtı kodu üzerine halen Baro Reisliğinizi mu da mürokündür. Ancak, intihabda yan< kursuna tâbi tutulacaktır. : General Franko hükumetî, lngiliz ma kilâtla doğrudan doğruya temasa salâhafaza etmek istemiyorum. Sizlere geniş dan bir fazlanm reyi lüzumludur. Bizim ya sevkedilmiş olan en kıymetli unsurlarÜniver?lte müdavimlerinin mecburî tahkik ve takdir hakkı verebilmek ve içi elli iki isim yazdırmış olmaktan maksadıhiyetleri de kalmıyacaktır. Temaslar, dan mahrum bulunmaktadırlar. Ayni za kamatıran protestosuna henüz cevab ver Umumî müdürlük vasıtasile yapüacak bir beden terbivesi faalivetinden geci nizde ufacık bir şüphe ve tereddüde ma mız, sadece hatıralan tazelemekten, bazı manda cumhuriyetçilerin cepaneleri de az memiştir. rilmesini aynca Maariften rica ettik. tır. hal bırakmamak için, reisliğinizden istifa isimleri hatırlatmaktan ibatertir. Baskaca Son haberlere gore, StangTov gemisi dır. Bahsettiğiniz nizamname ne zaman Bu suretle memleketin her tarafma da ediyorum ve celsenizi açrn^ğı, ruzname da kimleri arzu ederseniz, seçmekte taFrankist şefleri, cumhuriyetçilerin tes Minorka adasının Palma limanına nakle çıkacaktır? ğılmış kültürü yüksek beden terbivesi nize devam etmeği, Reis Vekiline bıra mamile serbestsiniz! lim olmalan ihtimalini kabul etmekle be dilmiştir. Projesi encümen tarafmdan hazır muallimleri de kazanılmış olacaktır. kıyorum! % Bundan sonra, dağıhlan rey puslalartraber üç muhtelif istikamette henüz ifça landı. Bu pazartesi günü istişare heyeti Avnca beden terbivesi subesi kadrosu na isimlerin yazılması, kupalara atılmasî îstifa emri vakidir edilmiyen çifte hedefli geniş, mikyasta bir toplanarak nizamnameyi müzakere ede nun artınlması icin Maarif Vekâleti Hasan Hayri, sözlerini bitirir bitirmez işile meşgul olundu ve tasnif, saatlerc» cektir. Proje bu suretle son şeklini al nezdinde tesebbüslerde bulunduk. Kövtaarruz hazırlamaktadırlar. dıktan sonra Vekiller Heyeti kararı a ü için atıcılık talimlerinde terh's edil kürsüden çekildi, bu sırada avukatlardan sürdü. Cumhuriyetçilerin baskamundanı Tasnif in neticeleri lınmak üzere Başvekâlete takdim edile nıiş ca\Tislardan ve iandarma onbaşı bir kısmı, istifanın müzakere mevzuu olistifa etti arından istifade edilecektir. Köy mu ması lâzım geldiginden bahisle, gitmemecektir. Yapılan tasnifte haysiyet divanı aza Londra 12 (Husuri) Cumhuriyet Beden terbiyesl mükellefiyetine g5 allimlerinden de favdalanılacaktır. 5im sini söylüyorlardı. Fakat, Hasan Hayri, lıklaruıa namzed gösterilmek üzere en çilerin Başkumandanı, bugünH jerait alre, memlekette kaç kulübün teşkili icab diki halde birinci derecede bes dersa bir yandan kürsüye çıkılan basamaklan fazla Sadeddin Ferid, Hali! Hilmi, Keneli, sonra üc dersaneli, müteakiben eediyor? tında makamınm faydasız olacağını be inerken, bir yandan da avukat cübbesini nan Ömer, Sıddik Sami, Celâl Sıtkı, Ha Memlekette, ordu ve mektebler ha §itmenli ve daha sonra da diğer köyler sıyırryor ve gülümsiyerek «istifa, emri san Ferid ve Necati rey almışlardır. yanla istifa etmiştir. ric olmak üzere 12 ile 30 yaş arasmdaki de tatbikata geçilecektir > Resmi tebliğ Geriye kalan altı kişi müsavi rey alBeyanatım bu suretle hulâsa ettigim vâkidin> diyordu. Bu suretle kendisi gitti yalnız erkeklerin sayısma göre 34.876 Bilbao 18 (a.a.) Gerek Franko uTokio, 18 (a.a.) Havas: En iyi köy gnıpu ve 943 şehir kulübü teşkili Beden Terbivesi Umum müdürü Gene ve Reis Vekili Mekki Hikmet, riyaset dıklan için gelecek hafta tekrar mumî karargâhınm gerek Madrid karar kaynaklardan alman malumata göre, Ro lâzım geliyor. Gene bu hesaba nazaran ral Cemil Taner, sözlerini bitirirken, yerine geçti. yapılacaktır. gâhınm resmî tebliğlerinde bütün cephe ma, Berlin ve Tokio hükumetlerinin mü yalnız îstanbulda 153 kulüb ve 266 köv metodik çalısmanm yegâne sartı disiplerde hiçbir şey olmadığı bildirilmektedir. messilleri aylardanberi üç taraflı bir as grupu, Ankarada 35, tzmirde 61 kulüb lin oldu^unu kaydetti ve sportmeni şöyFranko tayyareleri yalnız Valansiyayı kerî anlaşma için çalışmakta • .ve metin ü teşkili icab eder. Gerek bütce vaziyeti, lece tarife lüzum gördü: (Baştarafı 1 inci sahifede) silâhla oynıyan şımarık birer çocuk add c Küçüğüne sevgi, büvüğüne saygı, bombardıman etmiştir. zerinde mutabık kalmıs. bulunmaktadır gerek muallim bulmak müşkülâtı dolaka ve kalabalık bir halk kütlesi, Hariciye dilirdi. Balkan paktmdanberi dünyanı vısile bunun defaten tatbikına madde dengine samimî arkadaşlık ve müsa Diplomatik faaliyet lar. Bununla beraber, Japonyanm halen Vekilimizi Sirkeci garmda uğurlamıştır. bu kanaati tamamen değişti. ten imkân yoktur. Bu sebeble tasavvu maha. do.&ruluk, nefse ve iradeve hâkir Londra 18 (a.a.) Fransa sefiri imzada mütereddid bulunduğu kaydediOğrendiğimize göre, Hariciye Vekilirumuz şudur: Ortamekteb baslangıç ya miyet, hodgâmane şahsî menfaat ka3 guElyevm sulh perisinin yeryüzünde> Corbin, dün akjam Parise hareket etmiş liyor. Bunun sebebi, demokrasilere karşı şı olan 12 den askerlik mükellefeyninin sundan uzaklık, yurda faydaîı olmayı miz, Bükreşten dönüşünde Belgrada, o rahat nefes ald'ğı tek köşe Balkanlardır. tir. Hareketinden evvel sefir, Ispanyada ihtiyatlı bir siyaset takibine taraftar olan nihayeti yaşı olan 45 e kadar her erkek her seyin üstünde tuîmak sportmenli radan da Atinaya uğnyacak ve Yuna Memleketimizin stratejik ve coğrafl sulhun yeniden teessüsü için ingiltere ta mutedil mahfillerin ekalliyette olan müf yurddaş ve 12 den 30 yasma kadar her ğin başlıca man^^n ^acrnanrıdaTidır > nistandan deniz yolile Istanbula db'ne ehemmiyet ve kıymetini bihakkın takt dir ede5 Cumhuriyet hükumeti, sulh. rafından sarfedilen gayretlerin son inki rit milliyetperverler tarafmdan Tokyoda kadm yurddaş beden terbiyesi ve spor Mekki Said £5£/V cektir. mükellefiyetine tâbidir, ancak bu mü şaflan hakkmda Fransız nazırlanna ma derpiş edien siyasete mukavemet etmekte Şükrü Saracoğlu, dün Pangaltıdaki faaliyetinde devam karanndadır v0 Hariciye Vekiliniz, elinde bu kararlat kellefiyet zaman ve imkânın müsaades' lumat verebilmek üzere Ispanya meselesi devam etmeleridir. Bu mutediller lehinde Fransız hastanesine giderek, uzun müd Bükreşe gidiyor..» nisbetinde tatbik olunacaktır. 1940 malî hakkmda Hariciye Nezaretinin garb da Japon bahk avı mıntakalan işinde Sovdettenberi orada hasta yatmakta olan essenesi nihayetine kadar, 12 ile 23 vaş Hariciye Vekilimizi Filibede BuU ıresi direktörü George Mounsey ile son yetler Birliğinin hattı hareketi, mütecasir ki Fransız büyük elçisi Hanri Ponso'yu arasındaki erkekle Umumî müdürlük gar Başvekili karşılıyacak bir politikanın mutediller tarafmdan iddia bir mülâkat yapmıştır. (Baştaraft 1 Inoi sahtfede) ziyaret etmiş ve hatırını sormuştur. ce teşkil edilecek veva beden terbiyesi edilen muhtemel tehlikesine karşı, askerî kanununa intibak edecek kulüblere gir masını temenni ettim. Su cevabı verdi: Sofya 18 (a.a.) Bulgar Başveki lyi haber alan mahfillerde kat'iyetle Hariciye Vekilimiz, bilâhare Pera « Biz, antant devletlerile dostuz ve palas oteline dönerek, dün sabah Anka ve Hariciye Nazın Köseivanof bu afc söylendigine göre mezkur gayretler anlaşma taraftarlan da kendi fikirlerince mege ve bu kulüblerde kendilerine gösHodgson vasıtasile doğrudan doğruya üçüzlü antikomintera politikasmın son ay terilecek hareketleri yapmıya mecbur antant esaslann'n bütün samîmiyerimizle radan şehrimize gelen lngiliz büyük elçisi şam Filibeye hareket etmiştir. Yarın FU libeden geçecek olan Türkiye Hariciy Londra ile Burgos arasında yapılmakta zarfmda başardığı mühim neticeleri ileri tutulacaklardır. 22 den 45 e kadar er talcdirkânyız. Millî vaziyetlerimize taal Sir Persi Loren'i kabul etmiştir. sürmektedirler. Barselonun zaptı ve Hai kek ve 12 ile 30 arasında kadın yurd 'uk eden mespîelerm zamanla ve dostlnk Vekili Saracoğluna mülâki olacaktır. İ dır. Bu gayretler dün tspanya sefiri PabVekilin beyanatı daslann bu kulüblere girmeleri şimdilik icinde hallolunabilecegine de şüplo de Azcearate'nin Parise hareketi do nan adasınm işgali, bu politika taraftarlaHariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, dün devlet adamı Gorna Oroşovitsa'ya kad nnın eline müselles devletleri tarafmdan ihtivarî olacaktır. Kadmlann mecburî yoktur. layısilc bir tevakkuf devresi geçirmiştir. öğleden evvel Perapalas otelinde gazete beraber seyahat edecektir. son zamanlarda kazanılan stratejik avan mükellefivete tâbi tutulacaklan zaman Beş saat sürecek olan bu seyahat Teîîrar p^ivorum; c^stlnk havası icîn cileri kabul ederek Balkan daimî konseİspanya »efiri Pariste Azana ve Delvayo Vekiller Heyetince avrıca tayin olunatajlardan azamî surette istifade edilmesi ile tekrar görüjmüştür. caktır. 30 yaşına kadar erkeklerin 1945 Ap. valr.ız B?^kanlı alâlcadarlar arasında yinin Bükreşte yapacağı toplantı müna nasında Köseivanof ve Saracoğlu Türfc lehinde kuvvetli deliller veriyor. Tokyo ve 45 yasma kadar olanlann da 1950 se "örüsülerelc aile îşierimize harîcin. uzakBulgar münasebatını teferuatile tetkik Azcarate, Londraya döner dönmez sebetile şu beyanatta bulunmuştur: da iyi malumat alan mahfiller, nasyona nesine kadar beden terbivesi mükelle tan uza5"> olsun, akrıeTnasma asla razı decekler ve herhalde Bulgaristanla Bal Lord Halifaks'la görüşecektir. Azcara« Bu akşam Semplon ekspresile ve list mücadelesinin muvaffakiyet veya aka fiyetlerine tâbi tutulması için tedbir a ^e^îiîm. Bu samrmî fikİTİerimize ve bu kan Antantı münasebetlerini de görüşe te'nin Pariste yaptıgı görüşmeler netiEdirne Filibe Ruscuk tarikile Bükreşe metkıin hiç şüphesiz mevzuu bahis üç ta lınacaktır. yold^ki hissivatımızm ciddiyetine naza hareket ediyorum. Yolda, yakında An ceklerdir. cesinin tngiltere hükumetinin projelerini r raflı askerî anlaşmanın akıbetine bağlı buSofya siyasî mehafilinde, pazartesi an bizi şimdiden antant haricinde saydeğişrirmesi ihtimali de vardır. Bu teahkaraya gelecek olan Bulgar Başvekilile Vatandaşların beden terbiyesi mülunacagı kanaatindedirler. Ayni mahfilnü Bükreşte toplanacak olan Balkan An *rıaV bile caiz olmaz.» hur halihazırda cereyan eden müzakeregörüşebileceğimizi Sofya sefirimiz haber lerde şurası da ilâve edilmektedir ki, bu kellefiyetlerini ifa etmeleri için teşkilât tantı Hariciye Nazırlannm konferansına Go5oodin Köseivanof'a, Atatürkten verdi. nasıl vapılaoaktır? lerin tahmin edilen müddet zarfinda bitanlaşma, kominteme yani Sovyetler Birbüyük bir alâka gösterilmektedir. bize, Türkiyenin Bulgaristanla dostlugu Misal olarsk îsfanbulu ele alalım oıesine mâni olmaktadır. Bükreşte Balkan müttefiklerimizin liğine karşı bir müdafaa anlasması şekGeneral Metaksas Belgrad'da Franko hükumetinin pazartesi günü linde görünmekle beraber, hakikatte dik MabPİle ve nahive teskilâtma uvgun ^P an'anesi yadigâr kaldığını söyledim. Baş devlet adamlarile tanışmak, onlarla milanmması takarrür etmişti. Bunun birkaç tatörlüklerin demokrasilere karşı müşte lecek sekiide mmtakalara ayırmavı ve vekil, Atatürkün bu yoldaki fikirlerinm ve letlerimizi alâkalandıran siyasî ve iktısaBelgrad 18 (a.a.) Yunanistan mıntakada bir kulüb merkezi yap hisl«rinin Bulgaristan'da pek malum ol gün daha teahhur edeceği öğrenilmiştir. rek isteklerinde tesanüdünü temhir eden dî meselelerde görüşlerimizi teati ve tev Başvekili Metaksas'la refikası bu sabah dü'ünüyoruz. duğunu ve onlarm minnetle karşılandığın Fransız murahhası hareket etti çok geniş bir askerî anlaşma imkâmnı aHer mmtakada oturanlar o ku söyledikten sonra, Türkiyeyi ihya eden hid etmek benim için bir bahtiyarhk ola saat 9 da buraya gelmişler ve istasyonda Parij 18 (a.a.) Leon Berard, re çacaktır. Başvekil Çetkoviç, Hariciye Nazın Map lübün azası olacaklardır. 12, 13 ve 14 Büyük Adamm mucizeler yaratan ha caktır. akatinde sefaret kâtiblerinden Saint ve Esasen Balkan devletleri siyaseten ve koviç ve daha birçok zevat tarafından yaşında olanlara, ortamekteblerde tat yatı üzerinde rerar etti ve kendisinin îsHariciye Nezareti ticaret odası ataşes bik edilecek beden terbiyesi programı iktısaden birbirini tamamhyan nakıs mev karşılanmışlardır. met Inönü tarafmdan istihlâfmm Türkiye 15, 16, 17 yaşındakilere lise muadili ve Baraduc olduğu halde dün akşam BurSaat 10,30 da Metaksas, meçhul ascudiyetler değil, bilâkis yekdiğerine çok [Baştarafı 1 inci sahifede] 22 yaşa kadar olanlara da yüksek mek için yeni ve yüksek bir talih eseri olduğu benziyen tam varlıklar olduğu içindir ki, ker abidesine bir çelenk koymuştur. Saa ?osa hareket etmiştir. da yapılması muhtemel olan intihabat ne teb ve Üniversitedeki programlarm mü üzerinde uzun uzadıya tevakkuf etti. Delvayo döndü YUNUS NADI siyasî ve iktısadî sahalarda görüş birliği 11,15 te de Markoviç'i ziyaret etmiştir. ricesinde millî Yahudi meclisînde ve millî tenazın gpor hareketleri tatbik edile Toulose 18 (a.a.) Delvayo, bu Öğle zamanı Yunanistan Başveki yapmak hiçbir vakit zor olmamıştır. Yahudi konseyindeki parti mümessilleri cektir. 23 ten 50 ye kadar yaşta olan ıbah tayyare ile Valans'a hareket et Her içtimadan daima daha kuv Naib Paul tarafmdan kabul edilmiş dördüncü grup ihtiyaridir. Yaş tasnif arasında değişiklik olacaktır. iştir. vetli çıkmış olan Balkan ittifakınuı yemeğe alıkonulmuştur. Öğleden sonra lerini yaparken, muhtelif yaşta olanîa' Dört beygir kuvvetinde AEG marKral Irak Başvekilini kabul etti n n bir kulübde toplanması muvafık o Tekzib edilen bir haber bu içtimadan başka türlü çıkması Markoviç, Metaksas'ın ziyaretini iade e kalı az kullanılmış motör tezgâh tesdecektir. Londra 18 (a.a.) Kral Georgcs lup olmıyacağım da tetkik ettik ve mu teresi, kayış ve tel kablosile beraber na sebeb mevcud değildir. Madrid 18 (a.a.) Kara ordusu uMetaksas, bu akşam şerefine veriîec Bilirsiniz ki, vaktile Balkanlar volkaTiumî komiseri Osorio Tafell Fransadan bugün Irak Başvekili Nuri Essaidi kabul vafık olacağını düşündük. Sonra her acele satılıktır. Eyüb vapur iskelesinde kazinocu Ramize müracaat. grup kendi arasında oymak veya kolla olan ziyafette hazır bulunacaktır. nik bir toprak, Balkanlılar da bomba ve Madride gelmiştir. Halbuki, Osorio'nun etmiştir. Üç devlet arasında askerî anlasma Berlin Roma Tokyo arasında mutabakat hasıl oldu Hariciye Vekilimiz, dün akşam Bükreş'e gitti Bulgar Başvekilile mülâkal Filistin kongresi Satılık motör
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog