Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CJ::::I:RIYET 19 Şubat H AFTALIK RAhYu Bu akşamki program Türkiye Radyodifüzyon Postalan DALOA ÜZÜNLUGU 1839 m. 183 Kcs. 120 Kw \ A. Q19,74 m. 15195 Kc*. 2ü Kw \ A. P. 31.70 m. 9455 Kcs 20 Kw 1Z3O Program 12,30 Müzlk (Operetler1.) 13,00 Memtefoet saat âyarı, ajans ve neteoroioii haberleri. 13,10 Müzik (Dana »lakları). 13,46 Turk müzlğl. Çalanlar: teclhe, Oevdet Kozan. Ruçen Kam. Okuyan: 4üaeyyen Senar. 1 Peçrev. 2 Suphı Zir arun Muhayyer şarkısı Titrer yureğım. .lüzeyyen Senar. 3 Uşak şarkı Sakı yeişir. M. Senar. 4 Dedenln Uşak şarkı i.ğlatırlar. M. Senar. 5 Suphi Zıyanın iıcaz divanı Dün gece. 6 Yusuf Paşaun Hicaz saz semaLsi. 14,15.14,30 Konuşma Ev kadını saatl). 17,30 Program 17,35 füzlk (Pazar çayı müzigD Lantoş orkestraı 18,15 Konuşma (Çocuk saati) 18,45 düzik (pazar çayı müzigi) Lantoş orkesrası. 19,15 Türk müziği Fasü heyeti (Karaar faslı) Celâl Tokses, Hakkı Dermau, Sşref KadrL Hasan Gur, Basrl Üfler. 20,00 kjans, meteoroloji haberleri. 20,15 Türk nüzığl Çalanlar: Veclhe, Re*ad Erer, Cevlet Kozan, Ruşen Ferid Kam. Okuyanlar: »lustafa Çaglar. Melek. 21,00 Memleket .aat âyarı. 21,00 Konuşma (Halkevleri hakunda) 21,10 Müzik (Riyaseticumhur banlosu. Şef: Ihsan Künçer), 1 Von Blon Jilâh$orlar (Marş) 2 Ancllffe Afyon fiçekleri vadlsi. S Weber «Frayşuts> »perasının uvertürü. 4 Mascagni «İrls» »perasından seleksyon. 5 Jamefelt Preudyom 2200 Anadolu ajansı (spor servlsl) 52,10 Muzik (cazband) 22,45.23 Son ajana ıaberlerl ve yarınkl program. PRO6R AMI )( 23 ŞuJpat perşembe 12,30 Program 12,35 Türk müziği PL 13,00 Memleket saat âyan, ajans ve meteoroloji haberleri. 13,10.14 Müzik (CazbandÇigan) Lantoş orkestrası. 18,30 Program 18,35 Müzik (Şen oda müziği) İbrahim Özgür ve at«ş bocekleri 19,00 Konuşma (.Ziraat saati). 19,15 Türk müziği (Incesaz faslı: Hüseyni faslı) Celâl Tokses, Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gur, Hamdi Tokay; Basrl Üfler. 20.00 Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat borsası (fiat) 20,15 Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam; Cevdet Çagla, Okuyanlar: Sadi Hoşses, Radife. 1 Peşrev. 2 Sadullah Ağa muhayyer semal (Bir elif çekti). 3 Tanburi Cemil muhayyer şartı (Pür lerze olur). 4 Rahml Bey muhayyer şarkı (Serapa hüsnü ansın). 5 Lemi Uşak şarkı (Siyah ebrulann). 9 Dedenln Gülüzar türkü (Bir vefa). 7 Mustafa Çavuş. türkü (Safa geldln efendim). 8 Refik Fersan Mahur şarkı (Blr neş'e yarat). 9 Yesari Asım Kürdlll şarkı (Sen git glde). 10 Sadeddin Kaynak türkü (Esmerim kıyma bana). 21,00 Memleket saat ayan. 21,00 Konuşma (Mizah saati). 21,10 Esham, tahvilât, kambiyo nukud borsası (fiat). 21,30 Müzik (Küçük orfcastra. Şef: Necib Aşkın) 1 Leopoki İspanya melodileri (potpuri). 2 Martin Uhl Bebekler perisi fUnünd«n (neş'ellyim şarkısı) S Aletter Çobanın sabah şarkısı. 4 Armandola İspanyol aşk şarkısı. 5 Carlo Thomsen Dua. 6 Ed, May Blr şlşe mozel şarabmın karşısında. 7 Malnzer Düğün töreni. 8 Schnelder Tlrol dağlarının halk şarkı ve danslanndan (potpuri) 9 Carl Rydahl Melodi. 10 KorsakowHind şarkısı. 11 Lehar Bva operetinln valslan. 2X30 Müzik (Melodiler). 23,00 Müzlk (Cazband) 23,45.24 Son ajans haberleri re yannki program. Yeni bir Tarzan Vilyem Engels Meksika ormanlarında tekbaşma yaşıyor Meksikanm cenubunda, iç ormanlann en sJt yerinde bir ağac üstünde inzivaya çekiien beyaz derili bir adam, «Tarzan» mevzuunu hahrlatmaktadır. 12 sene evveline kadar Meksikada mühendis olarak i» gören bu adam, jimdi yüksek bir ağacm dallan arasında yatç> kalkmakta, bu dıal üstii inziva hayabndan ayrılmak istem«mektedir. Bazan yiyecek, içecek bultnak için aşağıya inmekte, sonra tekrar ağaca çıkıp uzun zaman yukarıda kalmaktadır. Bu adamın ismi, Vilyem Engefe'dir. Amerika Almanlarmdan olan Vilyem Engeis, Umıımî Harbden çok evvel Meksiaya gelmiş, orada bir hayli ça ]qDUf, ancak çekingen davranmı*, öyle h«rke»le içli dtsh lanı$mamıs, uzunboylu konuşroamıştır. Bir aralık Irlandalı bir kadmia evlenmijtir. 1914 te Umumî Harb başlaymca, halli lâznn gelen bir m«s«İ€ karştsmda düjünceye dalmı$tır. ICansı, harb vaziyeüne göre dü?man cepheaindemi. Arada kavga çıkmaması içm, oounla harbin sonuna kadar hiç konuşmamanm muvahk olacağmı düîiia müf, kan koca, bu husurta anlaşmışlardır. Gene ayni evde oturmuşlarsa da, evi ikiye böhnüşkr T« yemeklerini günün ayn ayn saatleriiKİe yenrişlerdir. Her ikin d« başka başka c«phelerin muzaffcriy»t Kaberlerile içm için ievinerek, dort harb senesini böyle bir ara<la geçirmif ler, «ulh olunca da, sanki aradaki dört »enode birbirlerm* düşman değümiîler gâ>i, daha evr«lld zamanlardaki birİ€|ik hayatm aynini »ünnüsl«rdir. Lâkin gikün birinde kana hayata gözlerini kapaymca, şiddelli bir $arsınüya ugnyan koca, etrafmdakileri eskisin« nispetl« yadırgamif, d«rken iç ormanlara gjnnistn'. Oradan bir daha dönmnmş, herke* bir kaza kurbanı oldugunu «anmış, bir müddet «oDra da kendi»ini unutmuttur. 21 Şubat salı Kanşık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk gıdalarile yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsmız. Operalar ve operetler 18,05 Floransa: Sevll berberi. 21,05 Beromünster: Dalsy içln blr dans. 21,15 Stokholm: Kontes Marlça. 22,05 Brüksel I ve II: Tlp Top. 12,30 Program 12,35 Türk müzlgi (Osman Pehlivan) Halk turküleri. 13,00 Memleket «aat âyarı, ajans ve meteorolojl haberlerl. 13,10.14 Muzik (Küçük orkeatra. Şef: Necib Aşkın) 1 Seide Sigara içen kız. 2 Glessmer Sabah selâmı (fantezl). 3 Ryrrüng Entermezzo. 4 Hruby Viyana operetinden (potpuri) 5 Ganglberger Benım kuçuk teddi ayım («aksafon parçası) 6 Heinz Link İntermezzo. 7 Vlttorıo Yalnız sana (serenad). 8 Haydn Yaradılış oratoryosundan parça. 18,30 Program 18,35 Muzik (Bale müziği Pl.) 19,00 Konuşma (Turkiye postası) 19,15 Türk muziğl (Incesaz faslı Segâh faslı) 20,00 Ajans, meteoroloji haberleri; ziraat borsası (fıat) 20,15 Türk müziği Çalanlar: Reçad Erer, Refik Fersan; Ruşen Kam; Cevdet Kozan. Okuyanlar: Necml Rıza, Safiye Tokay. 1 Osman Beyin saba peçrevi. 2 Mahmud Celâleddln Pasanın çarkısı (Firakın). 3 Hafızın şarkısı (Dil mest olur). 4 Ziya Pasanın şarkLSİ (Semti dildare bu demler). 5 Yesari Asmın şarkısı (bu yaz geçen). 6 Türkü (Yürü dllber yürü.) 7 All Efendtnln Nihavent çarkısı (Severlm yine). 8 Refik Fersanın Hicaz şarkısı (Geçti rüzgâr) 9 Şevki Beyin Hicaz şarkısı (bllmiyorum bana noldu.) 10 Saz semaisi. 21,00 Memleket saat âyarı. 21,00 Konuşma (Hukuk ilmi yayma kurumu). 21,15 Esham, tahvllât kambiyo nukud borsosı (flat) 21J0 Müzik (Radyo orkestrası. Şef : Praetorius) Eugen d'albert: Yola çıkış (Die Abreise) uvertürü. Hermann Goeta: Senfoni fa majör , op. 9. Allegro moderato. intermezzo, Allegretto. Adagio; ma non troppo lento, Flnal; Allegro con fuoco. 22,15 Müzik (Cazband Clgan) Lantoç orkestrası. 23,00 Müzlk (Slnema sesi) 23,45.24 Son ajans haberleri ve yannki program. Allahın yarattığı gibi saf ve tabif hububattan yapılmış Operalar ve operetler 22,05 Roma: Lucia dl Lammermoor (Donlzettl'nin). 22,30 Strasaburg: Manon. 22,35 PftrtB (P.T.T.): Bmvennto Oelllni. Operalar ve operetler 21,16 Munlh: Düşesln tenoru. 31,60 Monte Oeneri: Palyaoo. 22,06 MUâno: Ermanl. 34,00 Doyçlandzlnder: Krmanl. Büyük konterler 16,35 Stuttgart: Dvorak, Berlioe, Ltsatin karnaval parçalan. 18,10 Stokholm: Brahm*, Slbeliu», ve Christiansen'in eserleri. 18,30 Beromünster: Orkestra konseri ıBeethoven ve Mozart'ln eserlerl). 19,05 Strasburg: Beethoven'ln eserleri. 19,55 Hamburg: Berlioz ve Reznicek'ln karnaval parçalan. 20,40 Londra (Regional): Berlloz ve Schumann'ın eaerleri. 22,05 Königsberg: Schubertln eaerlerl. 23,45 I Hilveraum: Massenet ve Debuaay den parçalar. Büyük konserler Doyçlandzender: İMndl konseri. Hamburg: Krieger, Rameau, Mozart, Dvorak; Girantls'tn eserlerl 20,35 Stokholm: Şlmal eserlerl. 21^0 Beromünster: Debusay, Prokofiyeî vesair bestekârlann eaerlerlnden mürekkeb senfonik konser. 17,05 19,05 Büyük konserler Brealar: Beethoven, Schumann, Pfltzner, Thullle'in eserlerl. 21.40 Doyçlandzender : Orfcestra lle Mozard, Reger, R. 8traus'un eaerlerl. 22,06 I Hilversum: Senfonik konaer. 22,35 Paris (182 1648): Mozart, Brahms ve R. Strauss'un eaerleri. 22,40 Beromünster : Beethoven'in eserleri. 11,15 Oda musikileri 23.30 Presburg: Çek oda muslüâl. 23,45 Kopenhag: Şimal musiklH. Oda musikileri 16,20 19,06 20.20 21,46 Doyçlandzender ': Ev Prag n Brückner'ln eserleri. Münlh: Muhteüf havalar. Viyana: Brückner'ln eaerlerl Oda musikileri 19,25 20,05 22,05 1,05 Königsberg: Ev muslkisl. Doyçlandzender: Sski musiki. Millno: Seçme havalar. Stuttgart: Gece konseri. Solistlerin konserleri 15,20 21^5 Stokholm: Piyano re Tİyolonael konserl. Londra (Regional): Viyolonsel ve piyano konsert. Solistlerin konserleri 18,35 19,05 21.05 33,15 Saarbrucken: Brahms'ın sonatlan. Lelpzlg: Muhtelif havalar. Sottens: Plyano konseri. Doyçlandzender: Mozart'ln aonat Eğlenceli konserler 16,46 Leipzig: Konser. 17,06 Breslav: Iklndl konseri. 17,06 Königsberg: Karısık konaer. 17,06 Frankfurt: Muhtelif havalar. 20.06 Berlin: Straus'un melodlleri. 20.15 Kolonya: Eğlenceli havalar. 21.16 Stuttgart: Karnaval konseri. 1,06 Stuttgart: Operet parçalan. ' 23,36 Stokholm: Muhteltf beatekârların eserleri. 12 »«n« ağac üstünde unutulmu; bir halde yaşryan adam, bpkı «Tarzan» fiIimlerinde okluğu gibi, zencilerin korku 19,25 Münih: Çift» piyano konseri. 19,46 Kolonya: Plyano ve viyolonsel kon ile «beyaz adam» dan bahsetmelerini seri. isiten bir kesrf hcyeti tarahndan görül 23,06 Strassburg : Keman konserl. JM.36 Prag II: Piyano konseri (Weber'in miiş, kim oldugu da bundan tonra meydana çfonıetır. Ormandaiü Tahsi denieserleri). Eğlenceli konserlmr len hayvanlardan çogile «Tarzaır» gibi ho« geçindigi de anlatdanlar cümlesin 17,18 Viyana: Konaer. 24,06 Münih: Gece konaeri. dendir. Solistlerin konserleri Çocuklarınıza yedlrlniz. En yllksek evsafa mallk olan bu tfzlU unu DPnyada mavcud çocuk gıdalarının an mDkammalldtn ( 20 Şubat pazartesi ( 22 Şubat çarşamba ) ( 24 Şubat cuma ( 25 Şubat cumartesl . Pirinc, Yulaf, Mercimek, Buğday, Irmik, Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, Badem, Çavdar özü Unlarını Çocuklannıza Yediriniz. 12,30 Program 12,33 Türk muzigi PJ. 13,00 Memleket saat âyarı ajana ve meteoroloji haberlerl. 13,10.15 Müzlk (cazbandçigan Lantof orkeatraaı. 18,30 Program 18,35 Muzik. (Turk müzlk birligl ioroau) 19,00 Konuşma (Doktor «aati) 19,15 Turk muzıgi Fasıl heyetl (Nlhavent faslı) Tahsin Karakuj, Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gur; Hamdi Tokay, Basrl üller. 20,00 Ajans, meteorllojl haberlerl; »iraat borsası ıfıat) 20,15 Türk müzlgi (Klaslk program) Çalanlar: Veclhe, Reşad Erer, Fahlre Fersan, Beflk Fersan Ru$en Kam; Cevdet Kozan; Ceydet Çağla; Kemal NlyaBl Seyhun, Basrl Üfler. Okuyanl&r: AnJkara radyosu küme okuyucuları (koro) Idare eden: Mea'ud Oemll. 1 Kanunl Arlf Bey Sultanlyegah pe«revl. 3 Hamamî sade Ismali ded« Sultaniyegah birlnd besta. 3 Hamaml zade I&mall dede Sultanlyegah ikincl beate. 4 Hamaml zade Lsmall dede Bultanîyegâh agır »emal. S Reıad Erer Keman taksıml. 6 Hamamil zade İsmaü dede Sultanlyegah yürük aemal. 7 Kanunl Arlf Bey. Sultaniyegah *as «emaUl. 8 Kemanl Rıza Efendi Şehnaz jarkı Meramı andelib. 9 Şemseddln Ziya Bey §ehnaz »arkı Ey habı naza kanmayan. 10 III Beüm Sehnaı çarkı Bh" nevdvana. 21,00 Memleket saat ayan. 21,00 Konuşma.. 21,15 Bsham, tahvllât; kamblyo nukud borsası (flat) 21^0 Müzlk (Küçük orkestra. Şef : Necıb Ajjkm) 1 Brahma Macar danaı No. 8. 2 Mannfred Karmenslta Sereaad. 3 Rlchartz Küçük balet sültl. 4 Moszkoırafci Iapanyol danalan. 5 Oretîhaninow Ninnl. 6 Löhr Büyük VaU. J Walter Serenad. 8 Malvezzi Enaülüs çlçeklerl (Ispanyol dansı) 9 Oscar Fetras Ru« müziğlnden akisler. 22^0 Müdk (Kentet Pl.) 23,06 Müzlk (cazband) 13 45.24 Son ajan haberlerl ve yarınki program. 12,30 Program 12,35 Türk müzlgi PL 13,00 Memleket saat âyarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 13,10.14 Rlyasetl Cumhur Bandosu (Şef: Ihsan Künçer). 1&30 Program 18,30 Müzlk (Cazband Çigan) Lantoş orkestr&sı. 19,15 Türk müziği (Fasıl heyetl: Hüaıam fasü) Tahsin Karaku* ve Safiye Tokayın l«tirakile. 20,00 Ajans, meteoroloji, haberlerl; ziraat borsası (flat) 20,15 Türk müzlgi. Çalanlar: Veclhe, Fahire Fersan, Cevdet Çağla, Refik Fersan, Okuyanlar: Muzaffer İlkar, Semahat. 1 Bayatiaraban peşrevl. 2 Haslm Beyin bayatiaraban şarkısı (nlmeti vaslın) 3 Rahml Beyin bayatiaraban şarkısı (Gönlümü hicrana) 4 Suyolcunun bayatiaraban şarkısı (Neyleyeyinı) 5 Bayatiaraban türkü (Düsme dagda) 6 Karcağar saz semaisl. 7 Raifln kürdilihicaziâr şarkısı (Rengi ruhsanına) 8 Lemlnln kürdilihicazkâr sarkıaı (Nazlandı bülbül) 9 Arif Beyin Suzinak şarkısı (Çekme elemi aşka) 10 Saz semaisl. 21,00 Memleket saat âyan 21,00 Konuşma (saz şairleri) 21,20 Esham, tahvllât, kambiyo nukud bor sası (flat) 21:30 Temsll (Molla Beyin hanımları) Komedi: Yazan E. Resid. 22,00 Müzik (Küçük orkestra . Şef: Necib Askın) 1 Ganglberger Küçük flüt lçin konser parçası. 2 Karl Blume Göl kıyılarmda 3 Tschaikowsky Güftesiz şarta. 4 Waldemar Gibish Çakır keyflm: Viyana şarkısı. 5 Schubert Senfoni (Sl minör. bitmenüş). 6 Delibes Bebek operetlnin valsi. 7 Vllfred Kjaer Serenad. 23,00 Müzlk (Cazband). 23,45 24 Son ajans haberleri ve yannki program. Operalar ve operetler 22.05 Mllâno: Lucıa dl Lammermoor Donizetti'nin). 22,45 Beromünster: Blr opera temslli. 12,30 Program 12,35 Türk müzlğl PL 13,00 Memleket saat âyarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 13,10.14 Müzlk (Küçük orkettra Şef: Necib Aşkın). 16,30 Program 18.36 Müzlk (Operetler Pl.) 19,00 Konuşma (Tayyared konuşuyor) 19,15 Türk müzigl (Fasıl heyeti: Ferahnak faslı) 20,00 Ajans, meteoroloji haberlerl, ziraat borsası (fiat) 20,15 Türk müziği Çalanlar: Veclhe, Kemal Nlyazi, Eşref Kadri, Cevdet Çağla. Okuyanlar: Müzeyyen Senar, Mahmud Kanndaş. 1 Suzinak peşrevi. 2 Refik Manyas Suzinak sarkı (Zevkin ne ise söyle) 3 Arif Bey hicazkâr şarkı (Bir hâlet lle süzdü) 4 Zeki Arif Sutinâk şartu (Sevdim seveli) 5 Osman Nihad Kürdili hicazkâr şarkı (Akşam güneşi) 6 Cevdet Çağla Vlyola taksimi. 7 Sadeddin Kaynak Muhayyer şarkı Ne zaman goraem onu ayaklarım dolaşır). 8 Sadeddin Kaynak Tttrkü (Dağlar dağımdır benlm) 9 Falz Kapancı Türkü (Aman dağlar eanım dağlar, yavuklumu gören yok mu?) 10 Türkü (Slnemde bir tutusmus, yanmış ocağ olsaydım. 21,00 Memleket saat ftyan 21,00 Konuşma (Haftalık spor faaliyetleri) 21,15 Esham, tahvilât, Tcambiyo nukud borsası (fiat) 21,30 Müzik (Riyaseti Cumhur flârmonik orkestrası) Şef: Praetorius. 1 L. Van Beethoven: Plyano İçln konçerto, dfl majör, Nr. 1. op. 15. Allegro con brio Largo. Rondo, Allergo. SoUst : Ferhunde Erkin. 2 Franz Schubert: 1 lnci senfoni, re major, (1813 yazılmıç) Adagio Allggro vivace. Andant*. Menuetto Trio, Allegro vtvaos. 22.30 Müzik (Opera aryalan Pl.) 22,45 Müzlk (Cazband Çigan Lantoş orkestrası, 23,45.24 Son ajans haberleri w yannki program. 13,30 Program 1835 Müzik (Cazband Çigan) Lantoş orkestrası. 14,00 Memleket saat âyan, ajans ve meteoroloji haberlerl 14.10 Müzik (Cazband Çigan) Lantoç orkestrası (Devamı) 15.00.15.30 Türk müziği: Çalanlar: Vecihe, Kemal Niyazi Seyhun, Eşref Kadri Okuyan Haluk Recai. 17,30 Program. 1735 Müzik (Dans saati Pl.) 17,55 Müzü (Keman solo) Profesör Necdet Atak Plyanoda: Ulvi Oemal Erkin, 1 Friedeman Bach Krelsler (Grave). 2 Pugnani Krelsler (Preltid allegro) 3 Kreisler. Güneş duası) 18,15 Turk müziği (Fasıl heyeti: Bestenigâr faslı) Celâl Tokses, Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür; Hamdi Tokay: Basri Üfler. 19,00 Konuşma (dış politika hâdlseleri). 19,15 Türk müziği (Sivaslı saz şairleri: Aşık Veysel ve Ibrahlm Slvas halk oyun havalan ve türkülen) 19.36 Türk müziği (Muallim Nurl Halil (Klâsllk repertuvanndan seçilmiş parçalar). Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Mes'ud Cemil. 20,00 Ajans, meteoroloji haberlerl, ziraat borsası (flat) 20,15 Temsll (Bokl gecesl). Tertib edenler: Ekrem Reşid ve Avni DilUgil. Temsile Türk muzlği heyeti Iştirak edecektlr. 21,15 Memleket saat âyarı 21,15 Esham, tahvilât, kambiyo nukud borsası (fiat) 21,25 Folklor (Halil Bedii) 21.45 Müzik (LiederPl.) 22.00 Haftalık poata kutusu. 22^0 Müzlk (Küçük orkestra Şef Necib Aşkın) 1 Hanschmann Andalusla (İspanyol valsi) 2 Fried Walter Rüya (Keman solo ve orkestra içln) 3 Wal1»r Noack Romantik üvertür. 4 İtalo azzoni Sabah şarkısı 5 Strauss Çardaş 6 Franz Albert Ormanlarda ve Ninnl 23,00 Müzik (Slnema sesl ve cazband). 23,45. 24 Son ajans haberleri ve yannki program. NEVROZİN nevralji, kınklık ve bütün ağnlarınızı derhal keser. lcabında gllnde 3 kaşe alınablllr. Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, Biçkl Profesörü Şükrü Çatalın kadın terziliğinl hocasız öğreten 3 cildden ibaret Biçki dersleri kitablarıru Biçkl yurdları ve akşam san'at mektebleri oğrenci ve öğretmenleri, zabit ve memur ailelerile bütün aile kadmlarmın daima yanlarında bulundurmalan lâzımdır, terziye, hocaya ihtiyac bırakmaz, kolaylıkla anlaşıhr ve her modele tatbik olunur. 3 cildi birden ( 5 ) liradır. Bedeli gönderildiğinde posta ile de gönderülr. Satış yeri: Beşiktaş Dikiş Yurdu. Vişnezade Dibekçikâmil sokak No. 1/2 Biçki Dersleri Istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Operalar ve operetler 20,36 Sofya : Aida. 21,15 Leipzig: Turandet. 21.35 Floransa: Manon. 22,20 Sottens: Komşum Rose. Operalar ve operetler 21,05 Sottens: Hanım htemetçi. 22,05 Roma: Üç uc. Operalar ve operetler Konlgsberg: Yarasa. Viyana: Romada karnaval (J. Straus'un). 22,05 Londra (Regional): Manon. 22,20 Parıa (182 1848): Sihirli üüt (Mozart'ın operası). 21,15 21,15 Büyük konserler 17,06 19,06 20,06 20,20 21.05 21,20 21,35 21,40 22,05 23,45 Londra (Regional) orkestra ye aenfonik konser. Stuttgart: Muhtelif parçalar. Leipzig: Dans sultlerl. Sofya: Seçme havalar. Stokholm: Beethoven'in 9 uncu senfonlsi. Frankfurt: Orkestra konseri. Berlin: Senfonik konser. Sottens: Bach, Bartok ve Debussynln eserlerl. Floransa: Şopen'ln eserleri. Strassburg: Bach'm eserleri. Büyük konserler Mllâno: Senfonik konaer. Strasburg: Turina, Albenlz, Liszt'ln eserleri. 21^6 Kopenhag: Orkestra konaerl 22,05 Berlin: Konser. 23,20 Lüksemburg: Senfonik konser. 17,06 19,05 Büyük konserler 17,50 19,955 22,05 22.05 22.06 22,36 2245 23,10 24,05 Londra (Regional): Rosslnl'nln eserlerinden mürekkeb senfonik orkestra konseri. Doyçlandzender: Beethoven'ln eserleri. Brüksel II: Mahler ve Debussy'nln eserlerl Kolonya: İsviçre konseri. Mllâno: Senfonfk konser. Münih: Rlmskl Korsakof'un ve Muasorgski'nln eaerlerl Paris (P.T.T.): Grieg'in eserlerl. Beromünster: Senfonik konser. Doyçlandzender: Beethoven'in üçüncü senfonlsi (Eroika). Çocuk Doğum ve Bakımevleri için kapalı, zarfla eksiltmiye konulan Üd grup takım cihazı için istekli çıkmadığmdan yeniden kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 1 Eksiltme 25/2/939 cumartesl gümî saat 11 de Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Müdürlüğü binasmda kurulu Komisyonda yapılacaktır. 2 Muhammen fiat 7000 lira muvakkat garanti 525 liradır. 3 îstekliler şartnameyi hergün Komisyondan alabilirler. 4 îstekliler cari seneye aid Ticaret Odası veikasile 2490 sayılı Kanunaa yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubile birlikte teklifi havi zarflannı ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. ( 824)" Büyük konserler 20,45 Beromuaster: Bach, Boherinl, Haydn'ln eserkri. 21,15 Doyçlandzender: Filârmonlk konser (Berlioz, Dopper, Çaykovskl ve Straus'un eserlerı). 22,00 I Hüversum: Orkestra konseri. 22,05 Varşova: Çaykovski'nin aserlerl. 2250 Brüksel ( 4 8 4 6 2 0 ) : Beethoven'in 9 uncu senfonisl. Oda musikileri 19,25 Beromünster: Seçme havalar. 19,35 Breslav: Muhtelif parçalar. 22,46 Londra (Regional): Schubert'in eserleri. 2336 Doyçlandzender: Rüdel'ln eaerleri. Mikroplar Uzerlne öldUrlicU tesiri haiz 2 3 günde gaçlrecektir. Blr defa tecrUbe edlniz ve yüzUnOzdekl aivllcelerden kurtulunuz. Oda musikileri 19,05 19,25 19,35 19,35 19,40 19,50 22,05 22,30 Brüksel II: Seçme havalar. Münih: Muhtelif parçalar. Beromünster: Konser. Frankfurt: Ev musiklri. Leipzig: Muhtelif parçalar. Kolonya: Haydn'ln eserleri. Saarbrucken: Kuvertet konserl. Stuttgart: Seçme havlar. Solistlerin konserleri Viyana: Şan konseri. Stdkholm: Vlyolonael konseri. Saarbrücken: Cifte piyano konseri. Doyçlandzender: Şan v« orkestra konsert. 21.16 Viyana: Piyano lle sonatlar. 23,05 Strassburg: Schubert'in sarküan. 16.15 18,10 19,05 19,35 ^'a musikileri 18,5« Bermünster: Seçme havalar. 19,35 Saarbrucken: Muhtelif parçalar. 23,05 Paris (P. T. T.): Haydn, Beethoven ve diğer bestekârların eserleri. r Oda musikileri Leipzig: Muhtelif havalar. Münlh: Kuvartet konserl. Kolonya: Keman ve plyano konaeri. 20,20 Breslav: Trlo konserl. 16,46 19,20 18,35 olistlerin konserleri 16,30 18,05 19,25 21,40 Hamburg: Schumann'm karnaval parçalan. Berlin: Viyolonsel konseri. Leipzig: Mozart'ın sonatları. Oslo; Bach ve Brahms'ın eserlerl. Solistlerin konserleri 19,25 Viyana: Piyano konseri. 21,20 Mllâno Keman konseri.' 22,05 Königsberg: Piyano konserl (Şopen'in eserleri). 22,10 Londra (Regional): Brahms'ın şarkıları. Solistlerin konserleri 19,15 Hamburg: Fransız musikisl. 19,25 Königsberg: Brahms'ın sonatlan. 19,35 Viyana Keman musikisi ve şarkılar 24,45 II Hilversum: Piyano musikisl ve şarkılar. Eğlenceli konserler 17,06 17,06 18,05 21,56 1,05 1,05 Kolonya: İMndi konaeri. Viyana : Muhtelif parçalar. Stuttgart: Konser. Kolonya: Karnaval musikisi, Berlin: Gece konseri. Frankfurt: Gece konseri. VIROZA, bir güzellik kremi değildir, mütehassıa kimyagerler tarafından iennî ve sıhhl bir surette imal edilen bir merhemdir. Her Eczanede bulunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog