Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

CDMHDBtTET 19 ŞuÜat 1939 M* © #? * Likör izlerile Prag'da bir fabrikaya giren üç hırsız nasıl yakalandı Prag'da bir lik<5r fabrikasını soymağı tasarlıyan bir delikanlı ile üç arkadaşı, likör yüzünden izleri bulunarak, yaka lanmiflardjr. Oradaki bir likör fabrikasmı soymayı tasarlıyan genclerden en ablgam, pencereden giriyor. Kendisi, diger üç arkadasına içeriden kapıyı aça cak, likör şişelerini kapıdan çıkarıp otoroobile yükletecekler. Lâkın, atılgan delikanlı, geciktikçe gecikiyor. Ötekiler merakta... Derken, kapı içeriden açıhnca, bir de ne görsünler? Atılgan arkadaş, boydan boya yaldızlanmıs, üzerinden zınl zml birşeyler akıyor. Yokluyorlar, üç arkadaşm parmaklan ynmurta hkörile ıslanıyor. Ve kazazede, anlatıyor: Pencerenin önünde bir frçı duru yordu. Kapağı kapalıydı. Üzerine atladım, hrzlıca basmışım, kapak da sağlam degilmis anlasılan, cumburlop fıçmın içirw düştüm. Kınlan kapak parçaları boğazHiu kanathktan başka, az kalsın maya halindelki yumurta hkörile boğulu yordum. Bir gayretle başımı likörden çıkardım, fıçvdan sıynlayım derken f^ı ile beraber yere devrildim, likör yere yayıldı, ben ayaga kalktrm. Şimdi n« yapacagıt? Dün Bulgar takımile yapılan müsabaka çok hararetli oldu, Bulgarlar 4 3 galib geldiler Bulgar Takunnun dün Şiçli takımile yapbğı maçtan heyecanlı bir safha Arkada^lan, ağlamakh olan atılgan ŞişR vt Pera tolmıiariie maç yapdelikanlmın halin« gülecekler, ama bumak üzere şehrimize gelen A. S. 23 nun zamıara değil; derken bir ayak paBulgar takımı dün iHc maçm Bejiktaftırtısı »ibyorlar, hepsi birden otomobile tan Hüsoü, Güneşten Mehh ve Yusuf, atlayf> kaçıyorlar. İstanbulspordan Tank iie takrrye edilBuounla beraber, ertesi gün ele geçimiş olan Şişli taktmile yaptı. yorlar. Yumurta Hkörü izinin görüldüğu Büyük bir kalabalık önünde yapılan bir yerin kapsı, bu arkadaşlarm oturdumaçın seyircileri arastnda Hanciye Vcğv yeda kapnKİır. Zabrta tarihinde ilk kılimiz Şökrü Saraoogkı da bulunujrordefa olarak. yumurta likörii, izin kejfedıı. diknejine yol açmtf bulunuyor. Maça, Galatasarayden îzzet Mühid^irm hakemliğile »aat iiç buçukta b*fEreğli kazasmda kalkınma landı. İ!k hücumu Bulgar takımı yaptı. M w faaliyetleri bıl hücuma geçen Şi§li, be^inci dakiKonya, (Hususî ^nuhabirimizden) cda mühim bir fırsat kaçırdı. Ereğli kazasının Zanapa nahiyesine bağUfak tefek bocalamadan sonra Bulh köylerde kalkınma faaliyeti devam etır takımı hâkim bir oyun oynamağa mektedir. 1939 yılı ıkincikânun ayı iNİadı. Bulgar takımının birbirini takib çbde köy telefonlan tamir ettirilmiş, yeŞişli muhacknkai Bulgar kalesi önünd* !en hücumlarından brrinde mcrkez munideo posta kutulan yaphnlmış, ev v« a'cim, sağ açtk yerinden topu ortaladı, «Staple cha«e» tabir edilen manİalt hırlar badanalanmış, iki köy mezarlığı m yerinde yetişen sol açık da mükemkosu *aha içimde yapılacak, pist üzerinde ıtrafma duvar çekilmiştir. 2300 muhtelif el bir vuruşla on dördüocü dakikada bulunacak dört marriadan ikki su dolu ağac dikilmiç, köy «andığı namına 20 döh«ndek, ikisi de tahta mania olacakbr. nüm buğday ekilmiştir. İki mekteb binak golü yaptı. Bugün lik maçlarının son. karşıTakım halinde yapılmıyacak bu maOn beşinci dakikada Bulgar merkeı sı tamir olunup üç köyde de biror nümulaşmalan yapılacaktır. nialı koşu bütün atletlere açık olacaktır. »uhicimi bütün müdafaayı atlatarak Taksim stadında: ne fidanhğı teais edilmiştir. Bu müsabaka memleketimizde ilk Anadoluhlsar Beylerbeyi saat *uzel bir köşe vuruşile ikinci golü yaptı. 13 30. Fenerbahçe Galatasaray defa yapılmaktadır. 20 nci dakikada merkez muhacim, sol saat 15. şilik bir grup şehrimizde bir gece kalaice güzel bir pas verdi ve bu da üçiincü Galatasaray basketbol turnu rak Uludağa çıkmıştır. Şeref stadındaı „ Oalatagencler Bo&azlçl saat 9,30 <?ol i!e neticelendi. vası tertib etti Uludtığda bulunan talebe gruplan aKaragümrukDavudpasa saat 11,15 Üstüste yapılan bu sayılardan »oma Vefa Suleymanlye saat 18. BeGalatasaray kulübü tarafından Kazır asında Dağcüık federasyonu tarafından Sişli takımında ufak bir değişiklik yapılşiktas Beykoz saat 15. lanan ve bütün kulüblere açık olan bas teşvik mahıyetmde olarak hususî müdı. Nobar merkeı muhacimc, Yusuf ketbol rurnuvası 5 mart pazartesi günü sabakalar yapılmıştır. geriye geldi. 600 metrelik inişte birmoiliği Ankara Bulgar tahımı bugün Pera ile basjıyacaktır. Şişli; güzel oynamasma rağmen bir an Gazi Beden Terbiyesi Enstitüsünden karşılaşıyor Turnuvayı idare etmek üzere kulüb Hayri Gör, ikmcıliği Salâhaddin îzbul, ^içirtde üç gol birden yemijti. murahlhaslannclan bir komite seçilmiştir. Bulgar takımı bugün ikinci ve son maüçuncülüğü Mehmed Ah Hasergin al 31 kıci dakikada sol açık Diran Şif çını saat on birde Taksim stadında Pe Turnuvaya iştirak edecekler 26 jubata mışlardır. Ünin irk golünü güzel bir jütle yaptı. kadar Galatasaray kulübüne müracaat ra takımile yapacakrır. Yedi kilometrelik mukavemet yarı Derre bu s%rretle 31 Bulgarlarm 1«*»Bedecekler ve bu müddetten sonra kayıd şmda bırinciliği Beden Terbiyesi EnstiG. saray lisesi: 2 Işık lisesi: 0 kapanacakbr. de bitti. tüsünden Turgud, ikinciliğ Mehmed Galatasarayla Işık lisesi arasmda yathlnci devrm Turnuvaya, Galatasaray, Mühendis, Ali, üçuncülüğü de Zeki Taner kazan pılan maç çok zevkli olmuştur. Beyoğlu Haîkevi, Rumelilıisar, Bozkurt, mışlardır. tkinci devre, Şişli takımmın hâkim Galatasaray ilk devrede Eşfakın, ikin Kurtuluş, Sen Mişel ve Y.M.C.A. tabir oyunıle başladı. Bulgar takımı taBu müsabakalara kayak bilgileri ve ci devrede Bülen<lin güzel şütlerile ikı kımları iştirak için kaydedilmişlerdir. mamile müdafaaya çekildi. 17 nci dateknikleri daha yüksek olan Ankara gol yapmış ve maç 20 Işık lisesinin Tertib edilen turnuvayı kazanan ta Yüksek Ziraat Enstıtüsü talebeleri girkikada Bulgarlar aleyhine verilen penalmağlubiyetile bitmişrir. kıma Galatasaray tarafından bir kupa memışlerdir. h Şişliye ikinci golü kazandırdı. Bu sayıdan bir dakika sonra Bulgarlar da penal Galatasaray manialı muka hedive edilecektir. Davet vemet koşusu tertib etti Uludağda yapılan yeni tıdan bir sayı yaptılar. Tamamile Şişli Yen.şehir, Halk Partisi Doğuspor kutabmının hakimiyetile devam eden oyulübü başkanlığmdan: Galatasaray 19 mart pazar günü Mekayak müsabakaları nun 38 inci dakikasında sol açık üçün cidiye köyündeki «Galatasaray» stadınBugün saat 10 da toplantımız oldu Bursa (Hususî) Istanbuldan şehricü golü yaptı. Ve oyun 43 Bulgar ta da 5000 metrelik mânialı bir mukave mıze yeni kayakçılar gelmiştir. Aynca ğundan azalarımızm bu saatte kulübe kımınm galibiyetile bitti. met koşusu tertib etmiştir. Orman Fakültesi talebesinden de 14 ki gelmelerini rica ederiz. Her ev için ebedî hatıra FOTOĞRAFLA ATATURK CUMHURİYET MÜESSESELERİNDE HAFTALARCA UĞRAŞILARAK İTİNA İLE HAZIRLANMIŞTIR Bugünku maçlar evgfili Atamızın ekserisi hiçbir yerde çıkmamış kıymetli 300 den fazla fotografı yuvanızm ebedî süsü olacaktır. anlı bir tarih hazinesi olan bu albümü karıştırır ken Ebedî Şefimizin ölmez. hatıralarım yaşıyacaksımz. "Fotoğrafla Atatürk» HER YERDE A R A Y I N I Z ) Ç KARA ÇAM Cilde tazelik, ciğerlere kuvvet, sinirlere sükunet vorlr. Eczane ve ecza depolarından Isteylniz. KOLOnVflSI DepOSU ! K e m a l Rebul Eczanesi, Beyofllll Yazan: VİKt BAUM Şımdi muhakeme baştan başhyacak. Ben Mulhouse'da mahkeme azası ıken, buna benzer bir dava rüyet etmiştim. O aklıma geliyor. Drost, yakasını taktı ve Rupp meselesile hiç alâkası olmıyan bu davanm hikâye=ini dinlemeğe koyuldu. Nihayet, reisi evvel, gene bir takım tebriklerden sonra çekildi ve Drost, odasınm, kâğıd ve toz kokulu havası içinde yalnız kaldı. Perlemann, o esnada odaya girerek Rupp davası dosyasını getirdi, masanın "•tüne bıraktı. Drost, bksinerek dosyaya '^karken: Doktor Erckhardt'a söyler misi"iz, bir dakika gelsin beni görsün, dedi, Perlemann güldü: Doktor Erckhardt'ın balayı seyahatinde bulunduğunu gene unuttunuz. Drost'un, en basit işlerde bile dalgınlığı meşhurdu ve Perleman, bu dalğmlık zım, dedi. yağmuT, ince bce yağıyordu. Perleman: Sesinde, can sıkmbsım gösteren bir i Bu sabah hava güzeldi. fade vardı. Nihayet keşfedilen hakikat, mütaleasını yürüttü. Drost, başı açık, ıssanki mahkeme için can sıkmbsı vesilesi lanmamak için koşa koşa tramvay istasidi. Drost: yonuna nasıl gideceğini düşünüyordu. Evet, diye cevab verdi, buluşma Kararsız bir tavırla: mız lâzım. Otomobile binmeli, dedi. hakkmda evde karısına, kaynanasma hiKleron'u elinden tutup sokağa çıkarO sırada Perleman ona küçük bir kart kâyeler anlatarak onlan eğlendirirdi. Me mak, temiz hava almak ihtiyacı duyuuzath. MaTİan'dan geliyordu ve üzerinde: selâ, aza muavini doktor Eckhardt üç vordu. Saab'ne bakh. Uçe geliyordu. «Seni kahve içmege davet edebilir mihaftadanberi seyahatte olduğu halde, Müddeiumumî, telefonda: yim?» ibaresi okunuyordu. Drost, bu Drost bunu mütemadiyen unutuyordu. Vakıâ, diyordu, hafta başı da gel fevkalâde celsenin heyecanı arasmda, Müşavir yüzünü ekşitti. Eckhardt'la di. Marian'ı tamamen unutmuştu. Birdenbrilikte çahşmağa alışıkh. Ona vekâlet bire, büyük bir sevinc duydu. Zaten o Ben de eve gitmek istiyorum zaeden Straube ile anlaşamıyordu. Dosyanun da aradığı iki şey vardı: Kahve ve ten. Biraz keyfim yok. nm kenarına işaret ettiği bir iki notu göMüddeiumumî, bu fikri, sevincle tas Marian. Alelâcele pardesüsünü giydi. ğüs geçirerek tekrar okudu. vib etti. Masanm üstündeki çıngırak bo Perleman: Perleman, teselli makamında: zuk olduğu için, Drost: Bu madam sizi 2 mımaralı mer Mösyö Eckhardt pazartesiye av Perleman! diye seslendi. dfven başında bekliyor, haberini verdi. det edecek. Perleman gelinciye kadar da, masa Yann sabah, bmgünkü zaptın bir dedikten sonra, Drost'un cübbesini dola sınm üsrünü düzelrti, yerlejtirdi. Bk iki sureb'ni, bir de akşam gazetelerini istiyoba asb ve odadan çıkb. pusla yazdı, bir iki tane daha yazdı, yırt rum. Drost, çekmeden piposunu çıkardı, h atb ve nihayet, Perleman göründü. Drost, bu emri verdikten sonra telâştütün doldurdu, masanuı üstüne bıraktı Şapkam neredeî la çıkb. ve bir sigara yakb. Dumanı kuvvetle içi Bu sabah şapkasız geldimz. Marian, koridorda, şahidlerle mahkene çekiyordu. Telefon çaldı. MüddeiuDrost pencereden baktı: me müdavimlerinin, üzerinde vakit gemumî arayordu. Evet amma, yağmur yağıyor, de çirdikleri tahta sıralardan birinde oturu Oğleden sonra mutlaka görüşüp di. yordu. Celâlli bir delikanlı olduğu halinmuhakeme gününü tespit etmemiz lâTevkifanenin kırmızı duvan ıslaktı ve den belli, kulağı altın halkalı bir adamla, Çeviren: HAMDÎ VAROĞLÜ hararetli bir münakaşaya dalmıştı. MarMarian, bunu gayet ciddî bir eda ile ian, tramvayda, omnibüste, çarşıda, pa söylemişti. Drost gülmeğe bajladı. Soazaîda her yerde, herkesle böyle ahpab ra, hafif hafif öksürdü. Marian'm uzatbolmağı pek severdi. ğı bir sigarayı yaktu Keyfi y«rme gelDrost'u görünce yerinden sıçradı ve ona doğru koştu. lkinizin beraber hafta tatili geçk öldün mü Allah aşkına? diye mekte olduğunuzu unutmuştum, dedL sordu. Sen nasıl oluyor da şehirde bulunuyor Onun gibi birşey. Tutu aşağıda bekliyor, biner, gi sun? Ben de onu düşünüyorum. Bu saderiz. bah saat dokuzda telefonla çağırdılaıj Tutu, Marian'm, hknefes otomobiline halbuki hiç sebeb yok. Ufak bir beton rçi koyduğu isimdi. Drost: Munasib olur, dedi, çünkü yağ olmus. O işi hallettİTn, sonra mahkemeye geldim. Şehre inmişken saat albya mur yağıyor. Adliye saraymm kapısmdan sokağa kadar kalmak lâzrm. Çünkü o saatte geçıktıklan vakit, Marian, mutad nikbinli ne ufak bir işim var. ğile : Marian, bu yalanlan anlabrken, göz Birşey değil canım, dedi, ilık bir leri yolda idi. Drost: mayıs yağmuru. Evelin nasıl? diye sordu. Sonra, ilâve etti: Ben çıkarken o daha uykudaydı. Nereye gideîim? Bir kahveye mi, Kirpi gibi büzülmüş yatıpordu. Her halyoksa benim yazıhaneye mi? de saat bire kadar uyanmamışbr. Ahlâ Bize gitmiyor muyuz? kım bilirsin. Sizin evde birşey mi kaybettin? Bakışhlar, gülüştüler. Marian devam Drost, mütereddid cevab verdi: etti: Evelin'i kaybettim. (.Arlcası var) BiIiyorEum ki, Evelin, Geltovv'da.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog