Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

19 Şubat 1939 CUMHURİYET ( KüLTUR MESELELERi ) Liselerimiz Bu kültür müesseseleri için bir tek gaye, doğru düşünebilen hemşeri yetiştirmek olmalıdır Iktısadî hareketler Türkiye İsveç ticareti PAZACDAN PAZADA Temizlik mefhumu Gene telefon etti! Duanın çeşidleri Bir mukayese Babıâli ingilterede Bir senede 12000 bosanma vak'ası Buna, kanunun bazı hükiimlerinde yapılan tadüât sebeb oîdu trveçle aramızda son akdedilen ticaret anlaşması metni, alâlıadar makamlara tebliğ edildi. Vakıâ, bu anlaşmanın geçen ayın yirmisinde mer'iyet mevkiine Temizlik mefhumu Allah ömürler versin, Allah âfigirmesi icab ediyordu. Fakat anlaşmanın Insanlar gibi keliyet versin! Yazan: Prof. SALİH MURAD fileo mer'iyeti, tebliğe tâbi olduğundan melerin de ikbal de Allah bana elbette ömür ve âfiEvvelki makalemizde (•) Ingilterede zuu okumağa da lüzum yoktur. Bu halde bunu düne kadar irca etmek lâzımdır. virleri vardır. Şu günyet verecek. Sen de bu temizlikten bahorta tedrisat program ve fistemlerinde ya bol bol lise mezunu vereceğiz diye smıf Yeni Türk İsveç anlaşması bİT sene lerde «temizlik» kesede ede gene yaşında kakırdıyacaksın. pılacak olan degijikliklerin ana hatların mevcudlannı artırmakla iyi ve zeki tale liktir. Bu yeni anlaşma da bundan ev limesinin pek itibarKaç yaşındasm? Büyük Britanyada boşanmalar, aksedan bir ikisine temas etmiştim. Bunlar a benin aleyhine çalışnuş oluyoruz. Demok velki anlaşmalann hususiyetlerini flıtiva da olduğunu görüyoden bir habere göre, evvelki senekıne ni« Kırka yaklaştık. rasında bizi yakından alâkadar eden me rasiden beklenilen başlıca gaye, zeki, iyi etmektedir. Isveçle aramızda 19 şubat ruz. Hemen her popetle geçen sene 100 de 100 nispetinde Tuh! »elelerden biri, sınıflann mütecanis olması ve fakir çocuğu yükseltmek, cemiyete hâ 1932 tarihli ve en ziyade mazhan mü litika sofabeti şu iki artmıjtır. 1938 senesi başından sonuna Lebbeyk? keyfiyetidir. Bizde lise randtmanmı düşii dim, faydalı unsur yapmak olduğuna gö saade millet esasına dayanarak akdedilen kelime ile bitiyor: kadar İngilterede 12,000 kadm ve erkek Tuh, dıyorum, hâlâ bir baltaya ren amillerden biri, sınıflann pek kalaba re biz smıflan kalabalık yapmalka doğru ticaret ve îeyrisefain muahedesini iki «Temizlik lâzım». boşanmıştır; halbuki 1937 de boşananlık olmasıdır. bir iş yapmış olmuyoruz. Fakir ve zeki memleket ticaretinde bİT dönüm noktası Ahlâka dair çifter çifter makaleler ve sap olamadm mı? lann sayısı, 6049 dur. 1936 senesinde Hayır! Ben bir tek baltaya sap ise, boşananlar, 5915 efkek ve kadındır. Bir düşününüz: Bir lisede beheri alt çocuklan himaye eden Türk demokrasi addedebiliriz. Bundan başka iki memle sürü sürü vecizeler. Şairane: «Bir zammi{, yetmiş ve belki daha fazla mevcudlu sinden zeki çocuklann randımanlannı dü ket arasmda 27 şubat 1936 da bir tica bak gibi temiz ve bakir Türk ruhunun olmak isterdim. Son iki sene içerisinde böyle yan ya Hangisine? homojen olmaktan ziyade hcterojen ka şüren engelleri ortadan kaldırmasını bek ret anlaşması, 14 ikincikânun 1936 taüzerine sıçnyan lekeleri inkılâbm faziletrrya artmağa sebeb olarak, kanundaki, rakteristik arzeden birkaç şubeli sınıf var. liyebiliriz. Senin gibilerin kafasını kesecek 1938 başıoda mer'iyet mevkiine giren rihinde de bir klerirvg anlaçması akdedil kâr elleri temizliyecektir.» Âlrmane: Bu ıınıflarda verilen derı randımanının baltaya! Bizce mühim olan ikinci bir nokta bir miştir. Bunlan Ankarada 31 ilkkânun cTürk bkılâbmm ideolojisinde etik mefbazı tadilâtttr. Bu tadilâtta boşanma s«düşük olacağı aşikârdır. Kalabalık ve smıftaki talebelerin yaş meselesidir. In 1937 de akdedilen ve 1938 senesinde humuna aid bir tahlil yapıldığı zaman Ve derhal telefonu kapadım. bebleri arasma «suiniyetle terketmek» heterojen smıflarla keyfiyetten ziyade giliz mekteblerinde buna çok ehemmiyet mer'iyet mevkiine giren bir rkaret itilâfı ahlâk probleminin ihmal edilmez bir Duanın çeşidleri diye bir kayıd konulmu?tur; yani kan, kemiyete ehemmiyet vermiş oluyoruz. verirler. Londra liselerinin birinde lâbo ve bir de klerinıg itilâfnamea takib et mevzu olduğu görîilecektir.» Mahirane: Jules Sauenvein kocadan herhangi biri, ayrı yerde otu Böyle yaprnakla bir alay devedikenine ratuarda verilen kimya dersini dinliyor mştir. «Sanki bütün memleket çirkefe batmış adlı meşhur bir Franrur, diğerinin semtine uğramazsa ve bungübre vermeğe çalışıp gülleri kurutmuş dum. Hoca kürsüde ders verirken taîebe Cumhuriyetm ilânından sonra, 1924 g2ji herke» temizlikten bahsediyor. Şüp sız gazetecisi vardır. da da kasdi olursa.. Yeni kayda istinadveya cılız bırakmış oluyoruz. Liselerde ellerindeki tüblerle derti takib ediyor ve senesinde Isveçle ticarî münasebatımız hesiz, temizlik her zaman lâzımdır; fa Papamn vefah müU açılan davalar birbirini takib etmiş, bulunması caiz olmıyan bir çok talebeler hocanm verdiği talimata göre tubler için ju merkezde idi: Ithalâtımız 168 bin, kat bu güzel kelimeyi hususî maksadları nasebetile Vatikan'a boşanmaların çoğu, yeni kayda dayan nasılsa kalabalık arasuıda liseye giriyor deki mayilere diğer maddeler katıyordu. iKracatımız »e 41 bm liralık. Bu vazi içb kullananlann tahıriklerine de âlet ol aid hatıralarım yazımifltır. Bu vaziyette olan, senelerdenberi ve bu kalabalık sınıflardan sızarak eline Bir aralık hocaya »mıftaki talebelerin yette bu münasebat 127 bin lira ile aley mryalnn.» Bâlâpervazane: «Ellerimizi yor. Bunlardan biri ayn oturan pek çok çift, kanunun madbir lise diploması alıyor. yaşlanra sordum. Hoca (on üç yaşında o himizde bulunuyordu. Yalnız 1926 s« kirli ellere ıreatamayız.» Dahiyane: beni güldürecek gibi desi eskid«n bu sebeble aynlmağa müsalştc size canlı bir misal. lanlar ellerini kaldırsın) dedi. On sekiz nesinde îsveçe ihracatımızda ithalâtınu «Cuınhuriyet fazilettir.» oldu. Sonra düşiinid olmadığmdan bojanma imkânmı bu Yüksek bir mekteb müsabaka imrîha çocuk elini kaldırdı. Bu yoklamadan bu za nazaran 76 bm liralık bir fark göriüdüm, gülemedim. lamıyorlarmn. Haddi zatmda birbirlerilşin doğrusu, insanlann seciyelerini ve nında talebeye sorulan fizik meselelerin smıftaki yinni dört talebeden on sekizinin dükten sonra leyhteki vaziyet devam etMdharnr bir gün Vatikan'a gitmis ve le alâkalarmı çoktan kesenler, kanunda den biri: on üç, dördünün on dört Te ikisinin on iki mi| ve 1929 da bu fark 4,177,000 lira ahlâkmı yıkamak çamaşır yıkamak ka oranın mühim adamlanndan birile gö tadilât yapılmca, vaziyeti kolaycacık «Dört yüz vatlık bir elektrik ütüsu, yaşında olduğu anlaşıldı. olarak aleyhimizde teceJli etenijtir. 1» dar kolay değildrr. Henüz hiç bir mora rüşmüş. Halledilmesi gayet müşkül dün te«çjl etn'rivermifler, formaliteleri ta 200 voltluk bir şebir devresbden cereyan Bizde bu noktaya da lâyık olduğu ka veçten en çok ithalât yapüğımız 929 y> lwt, bu güç işe kaç kalıp sabun gideceği ya meeelelorinden birioi konuşuyorlarmış. mamlatmışlar. alıyor. Bu ütü, haftada üç »aat kullan dar ehemmiyet verilmiyor. Bir ımıf ran hndan sonra rthalâtımrz azalmakla b« ni heublıyamamtstır. Şu Ekrem Köniği Van'kan'm rmJhim adaımı demif ki: Bu itdbarla, konulan kaydm mahzunı mak şartile on üç hafta çalıştığına 'göre, dımanına tesir eden başlıca amiller, yal Taber ihracatta daima mürvazenesizlik bk çamaştr teknesine batırmrz da ahlâkı Bu davanm halledilmesi cidden olmadığı ileri sürülmekte, nikâhiılarıa kilovat laati, 15 kuniftan nekadar elek nız hoca ve tedris vuıtalan değil, sınıfın görülmüş ve 1933 senesinde 340 bin U m temkleyiniz bakalım. Herif evvelâ ele pek zordur. O kadar zor ki bir tek ça boyuna ayn oturduklarına göre, zaten trik ücreti vermi? oluruz?> da her hususta azçok mütecanis olması ralık bir ihracat fazlahğmdan sonra Ta geçmryor. Bana gene telefon etti. AşağV resi vardw: Dua! aralanndaki evliliğin manası kalmadığı, Cevablardan biri, 8875 Hra 60 kuru} dır. Mütecanis olmıyan bir smıfta hoca ziyet gene aleyhimize dönmü?tür. 1937 da anlatacağım. Ele geçse de onun ruGülecektim, vaz geçthn ve Vatikan'ın dolayısile reunen de ayrılmalan hayırlı tur. Talebe bu rakamı bulmak için epey nekadar kabiliyetli olursa olsun sınıf ran de lsveçt«n itnalâtımız 2,1 milyon, îh hunu zemzem suyunun içine nasıl soka mühim adamına hak verdim. Dua ruhî olduğu tezi ortaya atılmaktadır. Bun* zahmet çekmiş... GörUlUyor ki bu talebe dımanı düşüktür. Böyle kalabalık bir » racabmız ise, 1,9 milyon lirahktı. Ge bilirsiniz> Sonra kirliyi temizden ayır bir işn'yak ifade eder. Bu iftıyaklar top ilâveten de «esasen Ingilizlerin tadilâü ne ütü, ne elektrik, ne ev ve ne de para nıfta riyaziye veya fizik hocası tatbikat çen sene de bu farkın biraz daha genis. mak pek zordur. Metelâ şu Ekrem Kö lanır, büyük bir kuvvet olur. Bugün yer yapmasmda amil olan fikir, evlilikte taDİg memlekette olsaydı belki temizliğe yüzünün bütün insanlan sulh için dua bü olmıyan nrevcud vaziyetleri bertaraf mefhumunu bilmiyor. Daha doğrusu imt yaptınnak imkânmı bulamadığından do lediği görülüyor. ve ahlâka dair birkaç makale de o ya etseler harbedecek adam kalmaz. li fikir kabiliyeti yok. etmekti. Şımdi, kanunî imkânsızhkU reslayı karatahtada bir alay ders vermeğe Şu malumattan sonra Isveçle olan tizar, umumun takdirini kazanırdı. Fakat men birbirlerine bağh görünenlerin bu mecbur olur. Bu ite talebeye büyük bir Gene yüksek bir mekteb talebeleDünyanm birçak meselelerioi dua ile carî münasebabmızı jöyle hulâsa edebibu, onun el altmdan eroin kaçakçılığı hallettiğimrze şüphe yoktur. Fakat bu bağları hâkim kararile çözülmüf, kadm rinden birine tarih imtihanında sorulan yük olur. Bu yük altında zayıf olan ta liriz: yapmasına mâni olmak şöyle dursun, duaya her zaman başka bir isim veriyo olsun, erkek olsun, taraflar gönüllerinin bir takım suallere cevab alamiyan hoca ni lebeler büsbütün haylaz olur. Mütecanis 1. 1926, 1933 ve 1935 seneleri müskayet «Berlin muahedesi nerede knazlan olmıyan ımıflarda geri Te haylaz taleb* te«a diğer senekirde Isveçle ticaret mü belki de içini kolaylastnrdı. ruz: Propaganda diyoruz, müzakere di istediklerile yeniden evlenmek serbe«tlrğine kavuşmuşlardır. Boşanmaların bir ler azlık teşkil etseler bile »ınıfın randımamııtır?» diye »oruyor. Aldığı oevab «PaT e m r z ü sözünün bu kadar ayağa yoruz, konıferane diyoruz, nutuk diyoruz, vazenesi daima aleyhimizdedH1. misli artışı, endişeyi mucib değildir. beyanat diyoruz ilâh... Ve bütün bu telrkte» olum o hoc& n« yapfin. Böyle t« nmı düşürmek, iyi talebeyi geri bırak 2. 1932 senesine kadar lsveçe ihraca düşmen de pek hayra alâmet değildir. kmler inaaa ruhlaruu bir sürü azgınhk 1938 de boşananlann çoğu, aslında boI«bel«r KK olgunluk imtihanlannı naAİ mak hujurunda rolleri büyüktür. Bu nevi trmız, bu memleketten itSıalârımızın yal Bir gün gelecek ki, herşeyden evvel bu şammış gft>iydiler» deniliyor. 1939 so lardan kurtanyor. veriyor, acaba lueye nasıl girebiliyor? Bu talebeler «ınıfın den randnnanını düşür orz 1926 haric yansmı geçmemiştir. temizlik kelimcsini yerden kaldırarak tenunda, geçen sene vaziyetinin anzî olm«kle kaimayıp denhane disiplinini bozmisalleri oogaltdbitiriz. Bir mukayese • Bundan sonra ihracatımızda arbf görül mizlemeğe mecbur olacagız! * • duğunun görüleceği de tahmin cümle Bir vakrtler îngiltere Aetât nefctdrfnkı mak itibarife <ît zararbdff. Binaenaleyh Gene telefon etti! Habeş Karbmde Krallar Kralı dara sind«ndir. müştür. programlanu yapan komuyonda Aınirtl mekteblercU kemiyetteo ziyade keyfiyoti gelince kaçmıştı. lspaayol harbinde Cum3. Umumt tJcaTetimire n«zara.n î«Evet, Ekrem K.ÖFisher, «Talebe kafasını bol »alumatJa düfünmek mecburiyetindeyu. Memlekethur Reisile beraber bir sürü idealist şef Şantaj suçlusu beraet etti veçle olao ticaretimizin nispeti de sen« nig bana gene teleStıazburg kazı gibi şişinnektea ziyade t* endütfriyel, ziraî, ticarî kalkınma var ler dara gelince hududun öte yanmı boyden seneye artmaktadır. fon etti. Bu sefer Bahçekapıda <Orozdibak> müessese onlara knali fikir kabiliyetim vermeUyiz» diye kemiyeti keyfiyete tercih edenler, ladılar. Bir Fransız gazetesi şu sanrlan î»veçten şunlan ahyoruz: Her n«vi ifkeliydi. Hep ayni sine müracaatle, tehdld suretile para bilmeK ki, bu yanlif yolda gitaekle, bir demiîti. Hakikaten, bir lisenin başlu» gayazıyordu: «Gemi batarken en son çıkoparmaktan evvelki günkü celsedt yeri, dofrn düfüaebilen hemferi yetiştir alay zayıf talebe yetiştirmeklt, bilmiyeni makincler ve ağ» sanayi mamulâtı, kâ uzakhktan geîen sekan kaptandır; îspanyol harbinin kaptan Müddeiumumılikçe cezalandırüması i». biliyor farzetmekle bu kalkmmayı karşı ğıd ve mukavvalar, lâstik ve kauçuk ma sinde kertetıkeleler mektir. lan ise yolculardan evvel sıvıştılar!» tenlien Galatada Agobyan harunda ya mulâb, bunlardan sonra boyalar, kim dolafiyordtı: Kalabalık Te heterojen smıflarclan lamak yerine zedelemie, oluyoruz. Ehil zıhane sahibi muameleci ömer Lutfl Babıâli yevî maddeler, ağac mamulâtı ve men Budalal deböyle mabsuller beklemek kad&r tabfî bir olmıyania ehil farrile i? başına getirilme Kalelinin dun öğlt üzeri tstanbul as • Bir mecmuanra sucat da itihalâtımız arasında yer bulu di, sen ne zannediyorsun? liy« dörduncü ceza mahkemeBinde mtkşey olamaz. Mfapct 3iml«r v riyaziye sinin oemiyct için pek zararlı olduğu aşikapağmda şöyle bir yor. îsfveçe satnğımız maddelerin başın Ne zannediyorum? dafaası yapılmıçtır. dersleri gibi ta4>ikath derslerde tatbik«l kftrdır. Binaenaleyh şimdilrk az olsun, fa Bütün dünya polisi otuz iki dişsöz varmış: «Bu kat 3z olsun. Elverir ki randımanlı olsun. da ise krom cevKeri geliyor. îsveç kromyapmıyan ve yaptıgı misaller ve meseleler ömeT Lutfinin vekili Mahmu<î, parm lanmıza başlıca müşteridir. Bundan son gibi yanyana geldi de beni kapmağa mecmuaya yazanPrf. SALİH MURAT teklıfinin «ayn ayn defter tutuluyof, İri kontrol edileıniyen bw talebenin bu lar Babıâlide dolara gıda maddeleri, hububat, meyva ve mı çalışıyor? vergi saklanıyor> diye ffıbar endise«il« mevzulan öğrenmeeine knkân yoktur. A•] Bundan evvelki yaaı 11 çubat tarlhll sair ziraî maddelerle manganez gelıyor. şanlar d e ğ i l d i r . Kulunuz böyle bir iddiada bulunmüessese tarafmdan vaki olduğunu T» nahatlan hakkile kavranılmıyan bir mer «Cumhuriyet» 1* çıkmıştır. İsveç, bütün bu maddelerin iyi alıcısı madım. Sizin bynetinizdeki ve sizin di Memleketin her tamüekkilinin de bu emri vaki karşınnda dır. Bunun için Isveçle olan ticarî mü rayetinizdeki insanlann daima refah ve rafında muharrirleparayı delil olmak üzere aldığını söy rimiz vardır.» lemiş, ceza kanununun gerek 192, gerelî nasebatımızm daha fazla inkişafı kabil saadet içinde olduklarmı bilirim. RoBunu bana haber veren arkadaşa sor 188 inci maddelerınden bahisle, hâdis«dir. mancıyım, bendenız. nin bu her iki maddeye de giremiyece» dum ! Yeni anlaşmaya gelince: Anlaşmanın Şeytanî bir kahkaha attı: ğini ileri surerek, «ortada hiçbir suretli esaslan eskisine müşabihtir; anlaşmaya Mecmua nerede çıkıyor? Aferin amma senin aklm da işte tehdid yokîur» demi^, müekkilmtn ber»w üç liste bağhdır. Bir numarada yazılı Babıâlide. etini istemişttr. Ceza verilme«ine kara» kadar. Bunlan yazmasmı beceriyorİsveç menşeli bazı mallar memlekete Sahibleri filân nerede? verildlği takdlrde de, müekkilinin a» sun, yapmasım bilmiyorsun. serbestçe girecektir. îkinci lUtede yazılı nelerce maliye memurluğu etmiş bu • Babıâlide. Eh, n< yaparsmız, bizim de kıs olan mallar, tayin olunan miktarlarda lunmasının gözönünde tutulması, eera» Muharrirlerinden bir kısmı da gelebiletektir. Yalnız ikinci bir iş'ara ka metimiz bu kadar. sınm tecili isteğinde bulunmuştur. Daha beter olursun, inşallah. Ne Babıâlide mi? daır bu listeler mer'iyete konulmıyacakMahkeme heyeti, müzakereye çekîl • Çoğu Babıâlide. dir o, şrmdi de bütün gazeteler bir ağızmiş, kısa süren bir müzakereyi müte • Karaman (Hususî) Fennt bir su Dokuz yaşında bir Ingiliz kızı, Lon tır. 3 numarah listenin îhtiva ettiği kâğıd Haklan var, bu kadar abes bir akib. maznunun müesseseden tehdidl« rette vücude getirüen fidanlıkta elli dra hayvanat bahçesi müdürünü ziyaret ve kâğıddan mamul eşya, kauçuk ve ka dan bir temizlik hikâyesi tutturmuşsunuz? tezada düşen bir mecmuanm bizim mes para koparmak suretile para aldığını s»binden fazla mııhtelif meyva fidanı ye le bir avuca sıgacak kadar küçücük üç uçuktan eşya, her nevi demir, çelik, batlştlrılmiş ve halkın istifadesin* ufak timsah yavrusu hediye etnriştir. tngiliz kır ve halitalan, alâtı basariye vefenniye lek muhitmde çıktığma inanmak cidden Mt görmemiş, «ekseriyetle» beraetin» Kulunuz o bahsi kestim artık. karar vermiştîr. Mevkuf bulunan ömef bir bedeÛe fconmuftıır. Baban da, sen de bu bahisten ne zor. Anlaşılan mecmuanm sahJbleri gekızı, müdürün suallerine cevaben garib cflıazlarile aksamı ve saire îkrısad VeLutfi Kaleli derhal salıverilmlştir. Bundan başka Şaröze mevkiinde bin ne kâfi derecede Babıâlide dolaşmamışhediyesi hakkında ju malumatı venniş kâletinin evvelden müsaadesile girebıle fayda gördünüz? Ne temizliği? Ben hektarlık sahada uç milyon iki yüz bin cekrir. Bunlann ithalleri için hususî bazı günde iki defa banyomu alıyorum. Av laT ve mesleğin en iptidaî şartlarmı bile bağ çubugu fennî şekilde ekilmiş ve tir: Birbirlerini dövmüşler! «artlar konulmuştur. rupanın nefis kokulu sabunlan ve losyon henüz anlıyamamışlar. bunlar aşılı olarak halka verilmi^tır. « Babam uzun müddet Güyana'da Beşiktaşta Saman lskelesinde 8 n u SERVER BEDl F. G. arile yıkanıyonım. Karamanda ancılık, bağ ve bağcılık ifayı vazife ediyordu. Oradan daha birmarada oturan Enverle kızı Zahide. Mve meyvacılık, tavukçuluk işlerile uğ kaç gün evvel Londraya döndük. Gü racılan Mesrure ile anası Hüsniye kavraşmak uzere on bin lira sermayeli bir Kızılay Beyoğlu çubesi ga etmişler, birbırlerini dövmekten tayana'dan ayrılırken, ujaklanmızdan biri, limited şirkett tesekkül etmiştir. kibata geçilmiştir. kongresi bana bir timsah yumurtası hediye etti. J * *• Ben de bu hedıyeyi pamuklu bir kutuda Kızılay cemiyeti Beyoğlu şubesi yıl TEŞEKKÜR ) Karaman Bağlıdağ köylerinin mez ruatma zarar veren domuzlara karşı sakladım. Hergün birkaç defa kutuyu lık kongresini akdetmiş ve idare heyeTeşeJdriir 17/2/939 tarıhinde vefat Hadım kazasında Bademli köylerinin iş açnp timsah yumurtasını seyrederdim. tinin bir senelik mesaısi tasvib ve te eden validem Bayan Fatma Subaşının ekkür olunmuştur. tirakile bir sürek avı tertib ediİTniş, ya Evvelki gün tekrar kutuyu açınca yu tedfini merasiminde bulunanlarla tazipılan bu mücadele neticesinde 20 domuz murta kınkları arasında üç timsah yavyet edenlere ve îstanbul Belediyesininı Bir hırsızlık iddiası vurulmuştur. Bu av esnasmda millî ser rusile karşılaştım ve korkumdan kutuyu bu teşk'lâtını mükemmeliyet ve inti ! vetimiT olan koyun sürülerine mühim Ayvansarayda Atikmustafapaşa mı yere attım. O kadar bağırmışım ki, evzamla idare eden alâkadar memurlarma hasarat yapan boz kurdlardan da 10 tahallesinde Kabul sokağında 12 numarasonsuz teşekkürlerimin iblâğma kıy dekiler, hep birden başıma toplandılar. da Ahmedin dükkânına giren Ali Nane vurulmuştur. Sürek avlannın bu hafmetli gazetenizi vasıta kıldığımı en dej ta içerisinde Mut kazasının da istirakile îlk korkuyu geçirdikten sonra gene tim zımın dirhem ve terazi aşırdığı iddia orin saygılarımla büdiririm. devam ettirileceği Karaman Ziraat me sahlara yaklaştım ve onlan üç gün beslunmuştur Tahkikat yapılıyor. Harita emekli varbavı Hulusi Suhn murluğu tarafınclan kararlaştınlmıştır. ledim. Fakat sonuna kadar besliyemiyeDövmüç mü? * * * ceğime kanaat getirdigimden onlan size Karaman tbrala nahiyesi ve merkeze Galatada Karaoğlan sokağında kaS getirdim, varsınlar arkadaşlarile beraber bağlı köylerin bağcılıŞa ve bağ vetiştirveci Rızanın evinde oturan Nesim kızı miye elverisli olan topraklannda mec burada oynasınlar, eğlensinler ve büyü Semeşa, tanıştığı Said Aşık tarafmdan buri bag yetistirilmesi için on yedi pare sünler...» dövüldüğü iddiasında bulunmuştur. Saköv halkı mükellef tutulmuş, bu halk Hayvanat bahçesi müdürü, ilk defa id, yakalanmıştır. ttina He yaphnlmış çok güzel seferber yapılarak cukurlan iyi bir şe olarak gördüğü üçüz timsahlan teşekkürbir yatak odası okaziyon olarak Dün Bakırköy orta mektebinde kalabalık bir davetli kütlesi karşısmda Çocuk, yurdun direği, yuvanın şenkılde kazılmış, meşhur olan Aladağı üsatılıktır. Beyoğlu, fstiklâl cadbirinci koro konseri verilmiştir. Müsamereye 15,45 te başlanmış, îstiklâl marle kabul etmiş ve hayırsever küçük kızı liğidir. Çocuğu sev. Yılda bir lira züm cubuklanndan getirilerek bu köy desi 353 numarah mağazaya müşmı müteakib talebe faaliveti hakkında birkaç söz söylendikten sonra koro lere dağıtılmak üzere şimdiden tedbir da hayvanat cemiyeti fahrî azalığma ver. Çocuk Esirgeme Kurumuna ü heyeti tarafmdan muhtelif parçalar terennüm edilmiştir. Yukarıdıaki resim, racaat edilmesi. ye ol!. alınmıstır. koro heyetinde vazife alan kızlarımızı göstermektedir. kaydettirmiştir. A Karamanda yeni bağ yetiştiriliyor Hususî bir fidanlıkta yetiştirilen çubuklar köylüye verilecek Bir avuca sığan timsah yavruları Küçük bir kız, Ingiliz Hayvanat cemiyeti azalığma kaydedildi Bakırköy Orta mektebinde verilen konser j Okaziyon güzel bir I yatak odası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog