Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

19 Şubat 1939 CUMHURİYET SON Hftdiseler arasında Uç mes'ul Jj stanbulda, görülmemiş bir rağbet II kazanan «Büyük Vals» adiı filmi evvelki gece »eyrettim. Mevzu, reji, senaryo, dekor, fotoğraf ve tem~ sil olarak bu eser, topladığı büyük bayram kalabalıklarına, ortadan yukarı bir kıymet sunmuyor. Musikisini çıkannız, filim bütün cazibesinden mahrum kalır. Istanbul halkı bu f ilimde sinemaya değil, musikiye koşmuştur. Bu da gösterir ki, ne alaturka veya alafranga meyhane çalgısı, ne de alaturka veya alafranga radyo musiki' si halkı doyurmuyor. Ona, işte böyle Straus'm valsleri gibi çok beylifc, fakat çok güzel bir musiki dinletiniz, konser salonunuzun kapılarını paraIıyacakbr. Bizim musiki dâhilerine sorarsanız, Straus adını duyunca belki omuzlan yukarı doğru kalkar. Belki haklan da vardır. Fakat Avrupa mil letleri bile, en umumiden en hususiye geçen tedric nüanslarından hiçbirini atlamazlar. Orada halkın derece derece bütün musiki ihtiyaclarına ayn ayn cevab veren programlann hepsi makbuldür. Bizde de bu vülgarizasyonun nasıl mümkün olabileceğini düşündüm ve ümidsizliğe düştüm. Iddiamız hatta bu nevi valsleri iyi icra etmekten öteye bile geçmese o orkestrayı, o renkli ve apaydınlık sesi nerede bu~ lacağız? Şimdi sorguyu menfiye çevirelirn: Niçin bulamıyoruz? Bunun cevabını da filmin mevzuundan alabiliriz: Orada san'atkâr denilen adama halkın ve imparatorun verdiği kıymet, musildden aldıgı bü~ yuk neticeyi izah ediyor. San'atkânn da bu takdire lâyık olduğunu söyliyeceksiniz. Bizim de kendi ölçü' müzde büyük san'atkârlanmız var. Bunda ayak direrim. Fakat sizinle bir olayım ve Türkiyode musiki yoksulluğunun ve bütün san'at hayatımızdaki ölgünlüğün üç kocaman mes'ulüne parmağımı uzatayım: Devlet, halk ve san'atkâr. Italya Hariciye Nazın Varşovaya gidiyor Kont Ciano, Reisicumhur Mosciki ve Hariciye Nazın Bek tarafından kabul edilecek Varşova 18 (a.a.) Resmen bildi rildiğine göre Kont Ciano ile refikası dört gün kalmak üzere 25 şubatta Var fovaya geleceklerdir. îtalya Hariciye Nazın 1863 te Polonya asilerile birlikte mücadele eden Italyalı demokrat Francesko Nullo'run «tatüsiinü açacak ve Bielowieza*da Re isicumhur tarafından tertib edilen bir av partisine iştirak edecektir. Italyan Nazın, Varşovada Blank sarayında iki gün kalacaktır. Son "ziyaret esnasında von Ribbentrop da bu sarayda misafir edilmişti. Kont Ciano, Reisicumhur Mosciki ve Hariciye Nazın Beck tarafından kabul edilecektir. Mumaileyh meçhul askerin ve Italyan askerlerinin mezarlarma çe lenkler koyacaktır. Nazır, bundan sonra 1873 isyanı esnasında ölen Italyan miralayı Nullo'nun hykelinin açılma merasiminde hazır bulunacaktır. Kont Ciano, Varşovadan Bialowieza ormanına giderek bir av partisine iştirak edecektir. Nazır, nihayet Krakova'da bir gün kalacak ve Pilsudski'nin türbesine bir buket çiçek koyacaktır. Af r ika davasına bir bakış Eğer Paris hükumeti vaktinde davranıp Tunus ve Cezayirde kuvvetli tertibat alabilseydi bugün müşkül vaziyette bulunmazdı ltalyanın malum iddiaları üzerine bu memleketle Fransa arasındaki münase betler günden güne bozulmakta ve her iki taraftan da askerî tedbirler alınmasına ehemmiyet verilmektedir. Bu tedbirler arasında her iki taraftan da şimalî Afrikaya asker göndermekte oldukları söyleniyor. Halen bütün gözler, şimalî Afrikadaki Fransız ve Italyan müstemlekelerine doğru teveccüh etmektedir. Fransız ve îtalyan mücadelesinin şimalî Afrika sahneleri arasında en ziyade dikkate Iâyık olanı şimalî Afrikadaki Libya kıt'asıdır. Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki îtalya, bir zamandanberi Fransaya karşı hazırladığı hareketi hesab ederek Libyayı hini hacette her nevi askerî ihtiyaclara cevab verebilecek bir hale getirmeğe çalıjmakta imiş. Bu hazırhklarla bunların hedefleri üzerinde biraz durmak çok alâkayı calibdir. [HEM Fransaîtalya arasmdaki Alcdeniz etrafında NALINA M1HINA Halkevleri 1 *Halkevlerinin garezsiz ve menfaatsız bir irfan ve medeniyet yurdu olarak ifa ettiği hayırlı hizmetler, milletten umumî bir teveccühle teşvik edilmekte ve mükâfatlandvnÎTnaktadır.» lamet Inönü Program Varşova 18 (a.a.) Matbuat, refikası ve maiyetile birlikte Var şovaya gelecek olan îtalya Hariciye Nazın Kont Ciano'nun ziyaret programını neşretmektedir. Somalide yeni bir hâdise oldu Suriye kabinesi nihayet çekildi Fransızlar, Italyanlara Millî blok, bütün meb'usverilen yerleri işgal etti ları toplantıya çağırdı Paris, 18 (a.a.) Ecnebi gazetelerinin Fransanın 1935 tarihli Fransız 1talyan itilâfı mucibince İtalyaya Somalide terkedilen araziyi işgal ettiğini bildirmeleri üzerine salâhiyettar mahfiller, Fransız askerî makamlarının sadece ltalyanm henüz işgal etmemiş olduğu bu arazinin muhafazasını sabit postalarla temin ettiğini beyan etmektedirler. Bu arazinin muhafazası şimdiye kadar seyyar gruplar vasıtasile yapılmakta idi. Şam 18 (a.a.) Havas: Mardam kabinesi istifa etmiştir. Hükumet, Reisicumhura gönderdiği bir mektubda tslyasî vaziyetin inkişafı dolayısile vazi fesine devam etmek imkânı kalmadığını» bildirmektedir. Nasyonalist blok, büyük millet meclisi için bir içtima tertrb etmektedir. Suriyenin bütün meb'usları bu içtimaa davet edilmektedir. Cibutiye gönderilen askerler Paris 18 (a.a.) Petit Journal'in Marsilyadanbildirdiğine göre, Uzak Ş& postasını yapan Chenonceaux yapuruna dün Cibuti üssünün takviyesine tahsis edilen malzemeye nezaret etmek üzere 225 asker bindirılmiştir. Hariciye memurları arasında terfi ve tayinler Ankara 18 (Telefonla) Antakya Baş konsolosluğu kançıları Semih merkeze nakledildi. Merkezde onuncu derece memurlardan F.kret, Londra büyük elçiliği üçüncü kâtibliğine tayin olundu. Varna konsolosu Süreyya, Boynos Ayres elçiliğî üçüncü kâtibi Ahmed Sa dullah merkeze naklolundular. Paris Başkonsolosu Dürrü Mazhar Varna konsolosluğuna, merkezde yedinci derece memurlardan Behçet Şefik Paris konsolosluğuna, Idris Sabih Boynos Ayres konsolosluğuna tayin edildiler. Altıncı derece memurlardan Marsilya Başkonsolosu Basri Raşid beşincl, merkezde sekizinci dereceden Tahsin Rüştü, Fuad Nebil, Baha Erkin yedinci, dokuzuncu derece memurlardan Kahire elçiliği ikinci kâtibi Kemal Seid sekizinci, An takya Başkonsolusluğu kançılan Or han Güneyle merkezde Sadi onuncu dereceye terfi ettiler. Cebelüttarık Valisi Fas'ta Kazablanka, 18 (a.a.) Cebelüttarık umumî valisinin Fas ziyareti münasebetıle gelmiş olan Ingiliz filosu dün üssüne dönmek üzere hareket etmiştir. Vali bu• gün Kazablankadan kara yolu ile Tancaya giderek orada Newcastelle zırhlısına binecektir. Îtalya, Libya müstemlekesine anavatan hukukunu vereli çok olmadı. Önce leri bunun manası çok iyi anlaşılmamıştı. Şimdi, bu siyasetin hakikî hedefi daha iyi anlaşılıyor: Maksad, Libya sekenesini memnun etmek, onlara geniş bir vatandaşlık hukuku verip kendilerini kanun karşısında ltalyanlarla müsavi tutmaktır. Bu, Tunusta, Ceziyarde, Fasta Fransızlan, hukuk bakımından, yerli unsura karşı hâkim ve faik mevkiinde tutan Fransızlara mukabil, Italyanların manevî mevkilerini şimalî Afrikada yükseltecek ve Libya halkının gururunu okşıyacak bir hareketti. Ayni zamanda, I talya, Libyalılardan siyasî sebeblerle memleketlerini terkedip muhacir olmuş, yahud da gene ayni sebeblerden dolayı Italyada mecburî bir ikamete mahkum Siz de yalnız ve lutfen bu sıraya edilmiş bir takım insanlar hakkında umumî bir af ilân ve bunların vatanlarıdikkat ediniz! na dönmelerine yardım etti. Bu tedbir PEYAM1 SAFA de birinciyi tamamlıyan ve Libya halkının teveccühünü kazanmaya yarıyan bir tedbirdi. Ingilterede grev Paris Sefarethanemizde büyük bir kabul resmi Paris 18 (a.a.) Türkiye büyük elçisinin refikası Bayan Davas, büyük el çilik salonlarında, Fransa Reisicumhu runun refikası Bayan Lebrün'ün şere fine büyük bir kabul resmi tertib et miştir. Davette bütün elçiler ve nazırlar refikalarile birlikte hazır bulunmuşlardır. Diğer davetliler arasında âyan ve mebusan reislerile birçok parlamento azası Rıyaseticumhur ve Hariciye Nezareti erkânı, akademi azalan ve Parisin ta nmmış şahsiyetleri de göze çarpıyordu. Iş taksimi meselesi yüzünden iki kısım amele arasında ihtilâf çıktı Londra, 18 (a.a.) M i l l î îMüdafaa hesabma işleyen dört fabrikada 2,300 amele grev yapmaktadır. Perçinci amele ile diğer işçiler arasında iş taksimi meselesinden çıkan ihtilâf dolayısile Clyde nehri üzerinde kâin John Brown tezgâhlarında 500 perçin amelesi üç gündenberi grev halinde bulunmaktadır. Hull civarında Brough'da kâin Blackburn tayyare fabrikalarında, sendikada mukayyed bulunmıyan iki amelenin işten çıkarılmasını temin için 500 amele grev ilân etmiştir. Tekrar işe alınması taleb edilen sekiz ameleye yol verildiği için Lancashire'de kâin Chorley cephane fabrikasında haftanm başlangıcındanberi 500 elektrikçi grev yapmaktadır. Nihayet Hobson Oldham tayyare karbüratörleri fabrikalarında sendikada mukayyed olmıyan 4 amelenin işten çıkarılması için 800 makinist grev ilân etmiştir. Almanlar Romanya petrollerini işletecekler îtalya, bu tedbirlerin ittihazından korkmuyordu.ı Çünkü, Libya geniş bir şahadır ve içindeki nüfus çok azdır. Oyle iken bu nüfusun kendisine karşı yapabileceği mukavemet ve isyan tecrübeleri nihayet çok küçük muvaffakiyet ihtimalleri gösterir bir vaziyettedir. İtalya bu nüfustan korkacak yerde onunla dostluk yapmak, o nüfusu kendisine çekmek, bağlamak ve icabında onu kullanmak siyasetini tercih etmiş ve Libya içinde birçok müdafaa tertibatı alıp teşkilât vücude getirdikten sonra bu tedbirleri almıştır. lıalyanların Libyayı «Arabla Italyan karışık bir italya» haline getirmek üzere ittihaz ettiği tedbirler arasında mühim olanlardan biri de bu memlekete gönderilmeğe başlanan Italyan muha cirleridir. Geçen sene ilk defa olarak yirmi bin Italyan köylüsü gönderildi. Yakın zamanda on bin Italyan daha gönderilecek ve bunları peyderpey diğer kafileler takib eyliyecektir. Mussolini nin hazırladığı programa göre, Libyaya 950 senesine kadar üç yüz bin İtalyan hicret etmiş olacaktır. Tatbik edilen bir hicret programma göre Libyada evvelâ skân edilecek yerler tesbit ediliyor; bu yerlerde köylünün muhtac olduğu su tesisatı yapılıyor, ondan sonra modern köyler tesisi ve bunlar Italyan nüfusunun bu sıcak memlekette muhtac olacağı fennî vesaitle teçhiz ediliyor ve nihayet nüfus gönderiliyor. Eğer on iki senede üç yüz bin Italyanı Libyaya iskân pro ramı tamamen tatbik edilebilirse orada yerleşecek olan bu 300,000 insan, Libyayı tamamen İtalyanlaştırmış sayılabi lir. Bu üç yüz bin İtalyan nüfusu 800000 den ibaret olan Arab nüfusunu kendi teşkilâtınm avcu içine alacağı muhakkaktır. Daha şimdiden İtalya bu Arab nüfusundan istifade etmeğe karar vermiş ve şimalî Afrikayı alâkadar edecek bir harb ihtimali karşısında yerli nüfusu kendi as kerî kuvvetine karıştırmayı kararlaştırmışhr. Libyada nekadar fazla askerî teşküât vücude getirilebilirse anavatandan o nispette daha az asker getirmeğe muhtac olacağını hesab eden îtalya, Libyayı bu maksada yarıyacak her nevi siyasî, hukukî vaziyetlerle teçhiz ediyor ve ona kadro vazifesini gördürecek niifus kütleleri gönderiyor. * * * Fakat, sade bu nevi tedbirler kâfi deildir. Buna askerî ve fennî teçhizatı da ilâve etmek lâzım geliyor. îtalya bunları da yapıyor. Bazılarını sayalım: Londra 18 (a.a.) Financial Times gazetesinin mufoabiri yazıyor: Halen Romanyada bulunan Alman heyeti, petrol sahalarmın keşfi ve işletilmesi hakkı mukabilinde Alman imalât ve istihsalâtı mübadelesi icin bir anlaşma müzakere etmektedir. Yeni ku vulardan çıkarılacak petrol Almanvava Karabükteki endüstri sevkedilecek ve kıymetin yüzde 20 si faaliyeti Almanya tarafından döviz olarak tes Ankara 18 (Telefonla) Verilen ma vive edilecektir. lumata göre, Karabükte demir ve çelik tngiliz erkâmha rbîye reisinin endüstrisinin inşa faaliyeti devam et teftişleri mektedir. înşaat bir müddet daha de Londra 18 (Hususî) İngiltere ervam edeceği cihetle fabrikaların işletmesinde çalışacak îngiliz mütehassıs he kâmharbiye umumî reisi Vikont Got, yetinin gelmesi bir müddet teahhur et Mısırda, Yakmşarkta ve Fil.stinde yapmiştir. înşanın tesrii için, malzeme ve tığı teftişleri bitirmiş ve bu akşam Lonsairenin nakli hususunda icab eden va drava hareket etmiştir. gonlann Devlet Demiryollarmdan temiAçlık grevi yapan Hırvat ni yolunda teşebbüslerde bulunulmuş lideri tur. Nevyork 18 (a.a.) Hali hazırda îçel kültür direktörlüğü Ellis Island'da mevkuf bulunan Hır Ankara 18 (Telefonla) İçel Kültür vat istiklâl hareketinin lideri Dr. BraDirektörlüğüne Maraş Kültür Direktörü nimir Jelice, Amerikan makamlannın Şefik tayin edildi. Amerikaya girmesini menetmelerini Stoyadinoviç âyan azalığın protesto etmek üzere üç gündenberi açlık grevi yapmaktadır. dan vazgeçti Amerikan makamları Jeliçe'nin mu Belgrad 18 (a.a.) Stoyadmoviç, teber vizesi olmadığı için Amerikaya müddeti yakmda bitecek olan âyan azahğmdan vazgeçmiş, fakat meb'uslukta girmesine müsaade edilmediğini beyan etmektedirler. kalmağa karar vermiştir. Mumaileyhe cebren gıda verilmesi Haricî siyaset değişmıyecek derpiş edilmektedir. Belgrad 18 (a.a.) Hariciye Nazın Markoviç, yerli ve yabancı gazetecilerin KISA HABERLER ) resepsiyonunda, şimdiye kadar takib edilen dış politikada hiçbir değişiklik ol* NEVYORK, 18 İngilterenin Vaşington sefiri Sir Ronald Hindsay, «Akitanya» madan devam edileceğini bildirmiştir. vapurile buraya gelmiştir. Çek erkâmharbiye reisi * VARŞOVA, 18 Reisicmuhur bugün Zakopane'a avdet etmiştir. istifa etti * BELGRAD, 18 Meb'usan Mecllsinin Londra 18 (Hususî) Çekoslovakya daimî encümenleri dünkü celse esnasmda <erkânıharbiye reisi General Kreçi istifa teşekkül etmişlerdir. Ayan meclisinin daimi çtmiştır. Cekoslovakva buhranı esna encümenleri de teşekkül etmiştir. * ROMA, 18 Lehlstan Hariciye Nazır 'Sinda. Çek ordusu başkumandanlı^ma tavin edilmiş olan General Kreçi'nin muavini Szembek, dün Romaya gelmiş ve istasyonda Polonyamn Papa ve İtalya hüsıhhî sebeblerden dolayı istifa ettiği ha kumeti nezdlndeki sefaretlerinin erkânı ta• e verilmektedir. br , rafından karşılanmı§tır. Silâhlanmanın azaltılması teklifleri [Başmakaleden devam] bırakarak bir an için silâhları azaltmaya karar verildiğini tasavvur etsek büe, bu şüphesiz muayyen bir nispet dahilinde yapılacaktır. Yani bir muadelenin her iki tarafmı da ayni adedle taksim etmiş olacağız. O halde netice gene değişmiyecek demektir. Silâhların bütün milletlere faydah bir şekilde azaltılabilmesi için bazılannm az, bazılarının daha çok fedakârBugün milletlerin başını ihtiras, alevleri bürümüştür. Her taraftan barut kokularile beraber kin ve nefret sesleri de yiikseliyor. Harbden kaçmmakla beraber hülığa katlanması icab eder ki, buna razı olacak tek bir millet bulunabileceğini kimse hatırından geçiremez. Bu imkânsızhklar karşısında bunalan devletler, bütün kuvvetlerini harb vasıtalarına sarfetmekten geri kalmıyorlar. Ve hâdiselerin seyrine bakılırsa, silâhlann azaltılması keyfiyeti, müstakbel bir harbin korkunc tahribatına bağlı görünüyor. Insanlık hesabma ne acı! NADİR NADİ alkevleri, Cumhuriyet Halk Partisinin başardığı hayırlı i^>, Libya sahillerinin Mısır hududundan lerden biridir. 1932 de aÇilan \t. itibaren Tunus hududuna kadar uzayıp Halkevi 1939 da, yani yedi sene sonra, giden bir asfalt otomobil yolu ile çevrıl367 ye çıkmışhr. diği ma'umdur. Bu yol, bir turizm vasıtaHalkevi, kültür ocağıdır. Halkevi, ter?ı, bir iktısadî hareket organı olduğu kabiye yuvasıdır. Halkevi medeniyet kaydar askerî bir mahiyeti de haizdir. BÜ yol nağıdır. takib edildiği zaman etrafında alelâde Bir milletin en büyük kudret ve kuvvet evlerebenziyen bir takım binalar gÖrülür. membaı kendi kültürüdür. Kültürsüz inHalbuki bunlar evden başka şeylerdir: Yerine göre bir istihkâmlar grupu, bir sanm kıymeti, bir hayvanın kıymetinden takım blokhauz'lar ve saire. italya, farksızdır. Kültür, medeniyetin ta kendisi bunları hem hinihacette bu yolun müda demektir. Kültür olmaymca medeniyet olfaasını temin etmek, hem de kendisi için maz. Bir kültüre sahib bulunmıyan milemniyet altındd bulunması icab eden sa letlerin, milyonlarca nüfustan mürekkeb hilleri emniyet altında tutmak için inşa oldukları halde, bir avuc kültür sahibi etmiştir. insana esir ve râmolduklarını görüyoruz. Bu yolun gerisinde de İtalya pek mü Kültürsüz halk kütleîerinin, nekadar kahim askerî tesisat vücude getirmiştir. Tu labalık olurlarsa olsunlar, bir koyun sünus, Mısır ve Sudan hududlan arasında rüsünden farklan yoktur. Bir çoban, bâr yayılıp giden saha üzerinde, gerek deniz köpek kocaman bir koyun sürüsünü nasıl de, gerek karada ve hatta çöllerde bile, istediği gibi sürüp giderse kültürsüz iniriliufaklı bir hayli tayyare karargâhları sanlan da birkaç müstemlekeci öylect ve hava limanları geniş ve modern tamirat idare etmektedir. atölyeleri vücude getirilmiştir. Binlerce Milletleri yaşatan, ilerleten, yükselten îtalyan işçisi mütemadiyen bütün fennî ve yahud alçaltan, gerileten ve öldüren tesisat işlerile meşguldürler. kendi kültürleri veya kültürsüzlükleridir. Tedafüî olduğu kadar taarruzî gaye leri de takib eden bütün bu tertibat şu son Kültürsüz bir kalabalığı yok etmek nekabirkaç senenin mahsulüdür. İtalya, bu dar kolaysa kültür sahibi bir azlığı ortatertibat ve teçhizatı günden güne artır dan kaldırmak da o kadar imkânsızdır. O, kendi kültürüne sahib oldukça yaşıyamağa çalışıyor. Bütün bu hazırlıklara karşı Fransızlar caktır; bir mağlubiyete, hezimete ve felâkadar kendisini de alâkadar hisseden Mı kete uğrasa bile kökü toprağa kuvvetle sır gazetelerinin ifadelerine bakılırsa, gömülmüş bir nebatın budanması gibi italya, Libyada hinihacette en iyi silâh tekrar sürecek, tekrar filiz verecek, tekrar ve vasıtalarla mücehhez olmak ve en iyi yeşillenecek tekrar büyük bir ağac olaistinad noktalarına dayanabilmek şartile caktır. 250 bin kişilik bir ordu vücude getirmeği Halkevleri, Türk kültürünün yayılmahesab ediyormuş. Mısır mehafili, bu sı, kuvvetlenmesi, yükselmesi bakımından, j 250,000 kişilik ordunun altmış binden yurdda, mektebin ve kışlanın tamamlayıibaret olan esas kısmmın bugün filen Lib cısıdır. Halkevi, medenî hayahn her sayada mevcud bulunduğu fikrindedirler. hasmda ve şubesinde çalışan bir varlıktır. Her nekadar İtalya, bunun resmen yarısı 1938 senesinde 209 Halkevinde 285,757| bulunduğunu iddia ediyorsa da Mısır mekitab bulunduğu ve bu kitablan 1900000 hafili buna inanmıyor ve hakikî İtalyan kişinin okuduğunu düşünmek evlerin nakuvvetinin 60,000 kişi olduğuna kani busıl bir nur kaynağı olduğunu gösterir. Falunuyor. Son günlerde yeniden 30,000 kat bu aydınlatma yalnız kitab ve okukişilik bir kuv\etin Libyaya gönderilme sinden bahsedildiğine göre, eğer Mısır ma sahasında kalmamış, dersler, konfe ' matbuatındaki iddialar doğru ise, yakın ranslar, köy gezileri, sergiler, sinemalar, da îtalyanın Libyada 90,000 askeri bu temsiller konserlerle de, bu yolda yürünmüştür. lunacak demektir. Halkevleri, halkın yalnız kafasile deFakat, ltalyanın Libya kuvvetleri bunğil kolu ile de meşguldür. Bazı spor şubedan ibaret değildir. Yerli askerlerden mürekkeb ve sayısı hiçbir tarafça malum leri, Türkün beden terbiyesini teminde olmıyan teşkilâtları da vardır. Libyaya spor kulüblerini geride bırakacak bir faaİtalya vatandaşlığı hukuku verilmiş oldu iyet göstermektedir. ğuna göre seferberlik halinde bu memleEvler, muhtaclara içtimaî yardımlar ket halkı da asker edilecekler ve bu su da yaparak bir kültür ocağı kadar bir retle İtalyan ordusunun Libya mevcudü hayır ve şefkat yuvası olduklarmı da göskendiliğinden artmıs bulunacaktır. termişlerdir. Hastaları tedavi etmişler, fa*** kirlere para, elbise, yiyecek ve yatacak, ltalyanın bu askerî kuvvetlerine karşı defter ve kitab dağıtmışlardır. rakib kuvvetler neden ibarettir? îngiltereBugün, memleketin en ücra köşelerine nin Mısırda ve Filistinde bulundurduğu varıncıya kadar 158 Halkevi daha açılakuvvetlerin yüksek bir taarruz kudreti cağinı düşündükçe büyük bir inşirah ve yoktur. Gerek İngilizlerin gerek Mısınn saadet duymamak kabil değildir. Çünkü bütün askerî kuvvetleri daha ziyade mü58 kültür ve nur kaynağı daha faaliyete dafaa kuvvetleridir. Şu halde İtalya kargeçecek, vazifeye başlıyacak demektir. şısında rakib ku\vet, Tunus tarafındaki Büyük Millî Şef Ismet Inönünün yaFransız kuvvetleridir. Bunları halen 125 zımızın başma koyduğumuz sözleri hakibin Fransız, yerli ve Senegal askeri olarak tahmin ediyorlar. Fransanın Senegal katin ta kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisinin büyük de mühim bir askerî kuvvet deposu var seri olan «Halkevlerinin bir irfan ve medır. Bu depo sayesinde şimalî Afrika ordusunu pek geniş bir mikyasta kolay deniyet yurdu oîarak ifa ettiği hayırh hizlıkla takviye etmesi mümkünse de şimali metler, milletten umumî bir teveccüh ile Afrika ile Senegal arasında nakil vasıtası teşvik edilmekte ve mükâfatlandırılmakolmadığından bu askerlerin nakli hem tadır.» çok müşkül, hem de zamana mütevakkıf Halkevi ışık, halk pervanedir. olacaktır. Fransızlar, son senelerini çok mühim bir gaflet içinde geçirmiş olduklarının şimdi farkmda iseler de uyanmak için Mussoliniye suikasd teşebbühayli geç kalmışlardır. Transsaharien desünde bulunan sabıkalının dikleri çölü baştanbaşa katedecek bir dedeli olduğu anlaşıldı miryolu yapmak ve bununla Senegal askerlerini kolaylıkla şimale çekmek projeLozan 18 (a.a.) Havas ajansı bildisini vaktile tatbik etmiş olsalardı bugün riyor: birdenbire fenalaşan bir Avrupa ve şiRomadan gelen haberlere göre, Duma!î Afrika vaziyeti karşısında bu kadar çenin ikametgâhmm önünde bulunan hazırlıksız yakalanmış olmazlardı. Diğer polis nokta memuru harekâtı kendisine taraftan Tunusta ve Cezayirde yerli halk şüpheli görülen bir şahıstan hüviyetini la da iyi anlaşmış bir vaziyette bulunma ispat etmesini istemiş ve bu ihtar üzedıklarmdan şimalî Afrikanın müdafaası rine bu şahıs da rovelverle iki el ateş ederek polis memurunu ağır surette için daha ziyade anavatan kuvvetlerine yaralamıştır. Yetişen diğer memurlar ve anavatan vasıtalarına yüklenmek mecfaili yakalamıslardır. Söylendiğine na buriyetinde bulunduklarını görüyorlar. aran, failin akıl muvazenesi yerinde Insanlar için olduğu kadar, milletler değildir. için de, hiçbir zaman rakibi istihfaf et Kudüste dayak cezası mek caiz olmadığı bu suretle de anlaşılıKudüs 18 (a.a.) Resmî gazete yor. Eğer Fransa, son senelerini gaflette bugün neşrettiği bir kararname ile 18 yageçirmiş olmasaydı, bugün, vaktinde plânlı bir hazırlık yapmış olan ltalyanın şından asağı genclere dayak ceza?ı verilbu kadar yüksekten atıp tutmasına şahid mesi hususunda divanıharbleri mezun kılmaktadır. Ceza, azamî olarak 24 sopaolmazdi. dır. M.B.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog