Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

19 Şubat 1939 TARİHDE BüyUK DENİZ Tefrika No. 97 MUHAREBELERi! Nakleden: AB1D1N DAVER Akdenizde Türk korsanları Düşman kalyonu teslim bayrağını çekti. Harb filosu kumandanı Amiral Fernando yaralı olarak esir edildi Şehir ve Memleket Haberlerl j Siyasî icmal Jeoloji Birliği Eminönündeki son Mühim bir müracaat reisinin teklifi Almanya Ingîltere Fransa istimlâk isleri f İthalât eşyasının millî Bir han sahibile Belediye sanayii fena vaziyete Delakur, Ankarada hüarasında ihtilâf çıktı düşürdüğü söyleniyor kumetimizle temas ediyor Eminönü hanının yıkılmasına ve bir tarakan da enkazının nakline devam olunmaktadır. Bunun arkasmda bulunan Lâtif hanmm sahibile Belediye arasında istimlâk bedelinden dolayı ihtilâf çıktığından parası yüzde yirmi fazlasile bankaya yatmlmıştır. Hilâliahmer şubesinin bulunduğu hanın yıkılması da müteahhide ihale edilmiştir. Burası da birkaç güne kadar yıkılmağa başlıyacaktır. Eminönü hanının arka kısmına tesadüf ed«n dükkânlann istimlâk muamelesi tamam olmuştur. Bu dükkânlann yıkılmalan yann müteahhide verilecektir. Şehrimizdeki sanayi erbabı, bazı ticaret anlaşmalarrnın millî sanayi üzerine yaptığı tesirlerden bahsederek Ticaret Odasına mühim bir müracaatta bulunmuşlardır. Tacirler, zaman zaman anlaşmalann hükümlerinden istifade ederek memlekete giren ithalât eşyasının, buna karşı hazırlıklı bulunmıyan millî sanayii, kuvvetli bir rekabet karşısında bulundurarak fena vaziyetlere düşürdüğünü bildirmişlerdir. Ticaret Odası. bu cok mühim ve millî sanayii olduğu kadar iç piyasayı da alâkadar eden mesele hakkında tetkikler yapmış, ithalât ta. cirlerile millî fabrikalar mümessilAtatürk köprüsü isleri lerinin mütalealarını almışt^. Atatürk köprüsünün Unkapanı cüSetiYapılan tetkikat, millî sanayi erne aid olan dubalan yerlerine konarak babını, bilhassa mensucat fabrikabunlann üzerirKİeki beton inşaat da ik larmı bazı ticaret anlaşmalarmm mal edilmişti. Azabkapı cîhetinde bağ temin ettiği ithalât bakımından haklı çıkartmıştır. Bu hususta bir lanan dubalar üzerinde de beton inşaata rapor hazırlanmış ve İkhsad VekâbajlanmıştJr. önümüzdeki eylule kadar letine gönderilmiştir. köprünün beton isleri bitmiş ve açılmı§ j olacaktır. Valinin çayı Beynelmilel Jeoloji ve Jeofizik Birliğinin komite reisi Danimarkalı Delakur jehrimize gelmiş, Kandilliye gideTek Îstanbul Rasadhanesinde Rasadhane Müdürü Fatini ziyaret ederek Ankaraya hareket etmiştir. Ankarada Maarif Vekili Hasan Âli Yücelle Devlet Meteoroloji ve Harita Umum Müdürlüklerini ziyaret eden Delakur bugünîerde şehrimize dönecektir. Aldığımız malumata nazaran, Delakur, hükumetimize, beynelmilel komiteye girilmesini, jeolojik ve fizikî sahada ve bilhassa harita ve arz caz9jesi i§lermde teşriki mesaide bulunulmasını teklif edecektir. Mezkur beynelmilel teşekküle dünyadaki bellibaşlı devletler dahil bulunmaktadırlar. evkalâde silâhlanmakta bulunan Ingiltere, Fransa ve Amerıka devletlerinden en ziyade İngilterenin teslihat gayreti Almanyanın dikkatini celbetmiştir. Londrada neşredilen Beyaz Kitabdaki malumata göre Büyük Britanyanın bu sene zarfında müdafaa işleri için sarfedeceği mebaliğ Türk parasile dört milyar lira tutacaktır ve geçen seneki müdafaa sarfiyabna nazaran 31 milyar frank fazladır. îngilterenin müdafaa hazırlığına verdiği bu vüs'at ve ehemmiyet Almanya ile olan dostluk ve itimada dayanan münasebatına tesir etmekten hâli kalmamaktadır. Bu tesiri izale için Berlindeki îngiliz büyük elçisi Henderson söyleldiği bir nutukta bugünkü ahyalin inkişafı esas kuvveti büyük kara ordusu olan Almanya ile asıl kuvveti büyük donanması olan îngilterenin arasında *ağ Iam bir dostluğun teessüsüne müncer olacağma kanaati olduğunu ve Münih konferansında Çemberlaynl'e Hitler arasında temeli kurulan iyi ve faydalı imtızacın buna engel olmak istiyen suiniyet sahiblerınin gayretine rağmen tahakkuk edeceğini söylemiştir. MAIH Türk levendlerinin Şimalî Afrika sahillerinde işgal ettiklerl limanlan ve kaleleri gösterir harita H ı z ı r Barb&rosun h ü k ü m d a r h ğ ı ı gecesi yıldız fırhnası tekrar patladı. îsCezayirdeki yoldaşjarla halk, Orucun panyol donanmasınm hali dumandı. 23 yerine Hızır Barbarosu Emir ve Hü ağustos günü fırtma büsbütün azdı ve kümdar seçtiler. düşmanm 110 gemisi karaya düştü. AArbk îtpanyollarm da, Arablann da miralin bindiği büyük kalyon da bunlacesarcti artmiftt. Evvelâ Cezayire rm arasında idi. Türkler, oturmuş gemibağlanmış olan yerler, jtmdi rabı ]«re hücum ederek içindekileri tepeleditalanm kesmijlerdi. Ispanyollar, yer ler, esir ettiler. Barbaros, amiral gemililerle birleşerek Cezayire doğru iler sine hücum etti. Ateşle karşılandığı için lemişlerdi. Cicel bile uyan halin sabile birkaç top getirip ateşe başladı. de idi. Düşmanlar çogaldığı halde yol Düşman kalyonu teslim bayTağım çekdaşlar azalmıjtı. Esasen, koca bir ülkâ ti. Harb filosu Itumandanı Amiral Ferda bir «vuc Türkten ibaret olan levend nando yaralı olarak 660 îspanyolla esir ler, son muharebelerde büyük zayiat edildi. Esirlerin yekunu 3000 i geçti. vermişlerdi. Bu zayiatm telâfki uzun za Aralannda 36 gemi kumandanile kara mana muhtacdı. Osmanlı împaratorlu ordusu kumandanı Ganzalvo di Rivera ğu sonsuz kaynaklanndan bunu kolayca da vardı. yapabilirdi amma, devlet, o zaman başı Başkumandan Don Hügo dö Monkasıkıştıkça levendleri çağınr, fakat onlann da bu hezimeti gördükten sonra, kalan başı sıkıştıkça yardım etmezdi. Düjma65 gemile o gün çekip gitti. Bu geminın Cezayire gelmesi ihtimali çok kuvlerde 56 bin asker vardı. Koca armavetliydi. Bu vahim vaziyet karşjsında dadan 110 gemi Cezayir kıyılannda kalBarbaros gemilerine binip ana vatana m^cı. 20,000 kişilik ordudan be 15,000 avdeti düşünüyordu. Düşünüyordu amkişi Türk kılıclan altında can vermiş, ma Cezayirliler, onu bırakmıyorlardı. bir kısmı boğulmuş, bir kısmı da esir Birkaç hafta sonra, Tilem«an'ı alan isdüşmü$tü. 1 ] panyol kumandanının orada bir miktar Barbarosun zaferi tamdı. Sıra, îsaker bırakarak Ispanyaya gittiğini haber panyollann mürtefiki olan hain Arabalmca Barbaros Cezayirde kaldı. Iara gelmişti. Milyana kalesi kumandanı Fakat Ispanya, Türkleri Cezayirden olup Barbarosa sadık olan Kaid Hasanm de atmağa karar vermişti. 1519 temmuzunda bir îspanyol kumandanı 40 gemi emrine 700 Türk ve 2000 Arab vereve 5000 askerle Merselkebir'de demirle rek Ebu Hamun üzerine gönderdi. Bu di. Tılemsan Emiri Ebu Hamun da 15 Arab Emîri, altınlanna uşaklık ettîği bin kisile Milyana kalesi üzerine yürüdü. îspanyollaruı bozulduklannı haber aldıAsustosta İspanyol kumandanmm kuv ğı için, Cezayir üzerine yürümekten vaz veti, 20,000 kara askeri taşıyan 175 geçmiş, kaçıyordu. Hasan ona yetişerek Milyana'ya kadar kovaladı. Yolda, Bargemive varmıştı. Barbaros ku\vet toplamağa çalrçb. barosun zaferini duyan yerliler, Hasana Türklerin sayısmı 1000 kişiye ve Arab iltıTıak etmişîerdi. Kuvveti 20,000 kişiyi gbnüllülerini 20,000 kişiye çıkardı; lâ bulan Hasan, Milyana kalesini aldı. 3000 zım gelen idarî, siyasî ve askerî tedbir îspanyol askerini kılndan geçirdi. Teleri aldı; harbe hazırlandı. ispanyol do nes'e kaçan 700 atlıdan da, kurtulan aznanması 18 ağusto» 1519 da Cezayir dw. Ebu Hamun Tilemsan'a kadar kaçönüne geldi. Kumandan bir mektub göndererek şehrin teslimini ktedi. Barbaros, bu teklifi istihfafla reddetti. baros, bu teklifi isüif f f KÜLTÜR tSLERİ Maarif Şurası için yapılan toı lantılar f man gece karaya asker çıkardı. îspanyollar 19 agusto» günü bücum ettiler, fakat kaleden mütirırç bir ateç yiyerek sarsıldılar. Barbarosun müdafaa plânma tevfikan, kale dışında önceden gizlenmiş 5000 Türk ve Arab, mevzilerinden çıkarak Ispanyollann üshme çullandılar. Barbaros da kaleden çıkıp muharebeye iştirak etti. Düşmanm îhrac kuvveti çıktığı yere kadar çekildi. Ada kalesinin 60 topu, Cezayire ateş püsküiüyor, Cezayir kalesinin deniz cepihesi de mukabelede bulunuyordu. îspanyol kadırgaları kuytuya sokulmuş, 200 topu ile ihrac kıt'alarmı kovahyanlann üstüne ateş açmıştı. Barbaros, beyhude zayiat vermemek için takibi keserek kadırgalann top menzili haricine çıktı. Zaten akşam da olmuftu. Geceleyin, tabiat, Türk ve müslümanlara yardım etti. Çıkan şimal rüzgârı ihrac iskelelerini yıktı, donanma ile kara arasında filikalar işliyemedi. Kıyıdaki düşman, karaya çıktığı zaman hazırlamış olduğu ordugâhı tahkim ederek yerinde kaldı. Barbaros, kaleden top getir mıralın olusune 30,000 (yahud 7000) altın verdılerse de ıslâmlıkta olu satmak yoktur. terek iki gün ordugâhı dövdü. Fırtına de dıye red cevabı verüdi. vam ettiği için, İspanyol donanması ka Ben, Alpagotun yazdığma inanıyorum. ladaküere yardım edemiyordu. tspan Çunku 1: Barbarosun 110 gemiyıboyle mutyolların zayiatı çok ağırdı. 2122 agus his surette mağlub edebılecek bir demz tos gecesi, riizgâr kesildiği zaman, İspan kuvveti yoktu, 2; Alpagot daha derın tet> kikler yapmış bir muharrirdır, 3: Tarihleryol amirali, 5000 kişi ile 510 top kur de mutabakat yoktur, 4: Her ıkı hıkâyedeki muharebe cereyan tarzlarından Alpaçotarabildi. tun Orta tedrisat terbiye, idare ve tedrisat Bu sözler Almanyada ehemmiyetle teişlerine aid meseleleri tetkik eden orta mekteb müdürlerınden mürekkeb ko lâkki edilmiştir. Maahaza îngilterenin teslıhatı iki noktadan tenkid edıliyor. Biri misyon, dün işini bitirmiştir. Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, Karadenizden gelen son malumata göOrtamekteb müdürleri, pazartesi gü bu teslıhatın Fransada gene Almanyanın' dün ak?am Vali konağında Şehir Mecre, şarkî Karadenizde şiddetli bir kara nü saat 9,30 da îstanbul Kız lisesinde aleyhine blok tesisi lehınde cereyanlara lisi azalanna çay ziyafeti vermiştir. Lut yel esmekte, tipi ve kar yağmaktadır. kendi aralarında son bir toplantı yapa tekrar yol açan propaganda mahiyetini fi Kırdarla şehir mümessillerinin daha Garb mmtakasmda hava, nisbeten daha rak komisyonun hazırladığı ruznameyı baiz olmasıdır. Diğeri Almanya ile İn yakından tanışmalanna vesile olan bu zi sakindir. Maamafıh vapurlar, umumi gözden geçireceklerdir. giltere arasında hakikî ve ebedî vıfakın yafet, çok »amimî bir hava içinde geç yetle yollarına devam etmektedirler. Şehrimizdeki san'at mektebleri mü tesisine başlangıc sayılan Münih konfemiştir. Halicdeki kaza dürleri de sah günü Selçuk Kız San'at ransmm Îngiliz împaratorluğunun gayet Dün sabah, Halicde, Köprü önünde L ektelunde bir içtıma akdederek san'at Vali, yann îstanbuldaki rüesayi megeniş mikyastaki teslihatma mebde sayılmurini, Vilâyette bir içtimaa davet et bir kaza olmuştur. Halicin tstanbul ta mekteblerine aid meseleler üzerinde masıdır. nuşTioda balunacaklardır. rafından Galata tarafma geçmekte bumiştir. Bu toplanbda bazı vilâyet isleri îlk tedrisat müfettişlerinin toplanhsı lunan Rize limanına bağlı 17 rüsum Gene îngilterenin teslihatı Fransada görüşülecektir. tonluk Karadeniz motörüne KSprü gö da dün bitmiştir. Almanyaya karşı hareket etmeğe cesaret ADLİYEDE zunden süratle içeri giren, ismi olmıyan Bu suretle encümenlerin tertib ettiği uyandıracak olursa Alman milleti Ingil kımızı boyalı b:r motör, sancak borda ruznarre önümözdeki hafta içinde yaterenin samimiyetine inanmıyacaktır. înPosta veznedarmm katilleri sından bindirmiş^ir. Karadeniz motörü püacak olan, lise, orta ve san'at mekteb gilterenin bu yeni silâhlanma gayretinin leri müdürlerinm, umumî toplantısmda bu çarpışmada hasara uğramıştır. nin yeni marifetleri Almanyada ve ttalyada fena tesir yaptıgörüşülecektir. Sammn ve Sıvasta Zincirlikuyuda Galata Paket posta C. H. PARTÎStNDE ğını gören İngiliz Başvekili Çemberlayn; Samsun ve Sıvasta kar yağmakta olnesi veznedan Hüseyin Hüsnüyü pusuLondradaki Almanya sefarethanesine gitya dü§ürerek öldürmekten idama bedel duğu, Samsunda yağan kar miktarınm Cerrahpaşa ocak binası dün mi§ ve burada Alman ve Italyan büyük on santimi bulduğu, ayni zamanda şid yirmi dört sene ağır hapis cezasına mahelçilerile beraber yemek yiyip uzun müdgece açıldı detli bir fırtınanın da hüküm sürdüğü kum Abdullahla gene katil maddesın bıldirilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Samatya det görüşmüştür. îngiliz Başvekili her iki den mahkum Maksud, îstanbul Hapisareisi Rü§tü Diktürkün teşebbüsile ya devietin mümessilini teskin ve tatmin etŞebinkarahisarda kar yağtyor nesinde camları kırarak dahilî inzibat Ş. Karahisar 18 (a.a.) Dündenberi püan, Cerrahpaşa semt ocağı binası, meğe çalıştığına şüphe edilmiyor. ve asayışı bozmaktan mahkemeye verildevaT. eden kar yağışı sonunda kasaba dün akşam saat 20,30 da merasimle açılmişler, dün sabah îstanbul asliye birinFransa ise îngilterenin nekadar fazla mıştır.. ci ceza mahkemesinde muhakeme edıl ya 20 santim, Eğribel mmtakasıria da silâhlandığını gördükçe iki büyük devlet Merasime, Samatya Hilâl bandosu tabir metre kırk santim kar düşmüştür. mişlerdir. Bu yüzden Karahisar Giresun yolu rafmdan çahnan îstiklâl marşile baş arasındaki işbirliğini daha sağlam ve müsAbdullah, Bursa hapisanesinden, Mak kapanmıştır. lanmıştır. Müteakiben, Cumhuriyet pet esaslara kurulması için o nisbette gaysud da Tekırdağı hapisaneginden on gün Halk Partisi llyön kurulundan Hasene retle çalışıyor. îngiliz Başvekili son nutkadar evvel buraya getirilmişlerdir. GeGÜMRÜKLERDE Elgaz açış nutku söyliyerek, yeni bina kunda iki tarafın hayatî menfaatleri tatınlmelerinin sebebi, buradaki başka nın büyük bir emek mahsulü olduğunu, arruza uğradığı takdirde Ingiltere ile davalırı dolayısıledir. Hapisanede ra Cemiyetlere tevzi edilen diğer semtlerde de böyle, ihtiyacı karFransanın birlikte harbedeceklerini söyhat durmadıklarmdan, azılılara mahsus şılıyacak modern binalar yapmak arzusahibsiz eşya lemişti. Ingiltere Maliye Nazm Sir Con ayrı odalardan birine kapatılmışlardır. îstanbul Gümrük idaresi, mevcud sunda olduklannı anlattıktan sonra, Simon dahi son nutkunda daha ileri gide> îkisi orada bağınp çağırmış, gürültü, hastanelere, Yoksul Çocuklara Yardım Halk Partisinin tarihçesine temas et rek bir ihtilâf ve harb vukuunda daha ilk patırtı etmışler; cam, çerçeveleri kır Birliğine, Halkevlerine, Fakirleri Koru miştır. rruşlardır. İki mahkum, bu suretle Ha ma cemiyetlerine, Türk okutma kuru Bu hitabeden sonra millî musiki par dakikadan itibaren îngiliz ve Fransız Cezayirde Barbarosun eline geçen e pisanenin dahilî inzibatmı, asayişini muna ve Çocuk Esirgeme kurumlarına çalan çalınmış, müteakiben Aksaray müdafaa kuvvetlerinin otomatik bir suret* sirler pek çoktu; bunlan sokacak yer bu bozmu^lardır. gümrük ambarlannda sahibsiz bulunan Gencler Birliğinin verdiği temsil seyre te birlikte hareket edeceklerini söyletniş « tir. Mahkemede, ikisi de şoyle demişler radyo makineleri, radyo aksamı, yün dilm ştir. lunamamışü. Bir kısmı halka dağıtılan ECNEBt MEHAFlLDE Lâkin Fransa yalnız sözle verilen teelbise, ipekli kumaşlar, petrol, kömür, bu esirler, o kadar ucuzlamıştı ki artık dir: Hapisanede bizi kapattıklan yer, örgü, pamuklu perdelikler, havyar ve tanesi bir sogana saülıyordu. Sir Persi Loren şehrimizde minatla iktifa etmek istemiyor. Daha müs(Arkası var) öyle berbad bir verdir ki, tahammül et sair eşyayı tevzi etmiştir. Bu eşyanın Eski îngiliz sefiri Sir Persi Loren, pet ve hakikî taahhüdlere lüzum görmekmek kabil değıldir. Pıstir; pıreler, ta değeri 605 bin liralıktır. 1] Burada, muhtelif mehazlarım arasındün sabahki trenle Ankaradan şehri tedir. Bunun için Fransa hukumeti gerek CEMİYETLERDE mize gelmiştir. Îngiliz sefiri burada bir şimalî Fransada, gerek Akdenizde ve da bir :htilâl var. Alpagot, Fernando'nun kırn takım cirid oynuyor! Üstelik havahezimetmin 1519 senesi ağu^tosunda vuku sızlıktan boğulacak gibi olunca, <bizi Madenî eşya san'atkârları kaç gün kalarak yeni îngiliz sefirmi Uzakşarkta bir harb vukuunda îngiliz v« bulduğunu yazıyor ve «bazı kıtablar Fernan buradan çıkarm, başka bir yere götübekliyecektir. do'nun seferını ayrı gosterirlerse de yan rün> diye elimızle camı tıkırdattık. îşitFransız kuvvetlerinin nasıl birlikte haredün toplandılar lıştır> dıyor. Buna mukabü, Mehmed ŞukÜNtVERSÎTFDE ket edeceklerini tayin için iki taraf umumî ru Bey, Ali Rıza Seyfl ve Deniz Albayı Er memezlikten geldiler, daha hızlı vur Madenî Eşya San'atkârları cemiyeti tuğrul, Fernando'nun bu buyuk deniz mağ duk. Bu sırada camlar kırıldı! heyeti •umumiyesi dün toplanmış. idare Bir profesör Ankaraya gitti erkânıharbiyeleri arasında şümullü müza« lubiyetinin 1524 te vukua geldığıni yazıyorHapisane Başgardiyanı Hüsnü şahid hevetinin çekilen j a r ı azası yniden seÜniversite Hukuk Fakültesi profe kereler yapılıp karalar verilmesini Ingil • lar. Bunların ük ıkısı, aşağı yukarı bu muolarak dinlenilmiş, bunlar azılı olduk çilmiştir. harebeyl şoyle anlatıyorlar: Barbaros büsörlerinden Or. Pr. Oh. Honnig, hukuk tere hükumetine teklif etmiştir. Filvakî tun donanmasile Oezayir limanında yatar lanndan kendilerini muhafazalı bir odailmini yavma k^rumunda bir konferans îngiltere yeni harbiye bütçesinde her zaken 110 parça gemi ile Ispanya Amirali va kapatmak lâzım geldiğmi, kapatıl Yangın başlangıcî vermek üzere dün Ankaraya gitmiştir. man deniz aşın memleketlere gönderilmeFernando onu bastırmak istedı. Barbaras dıkları yerin öyle dedikleri gibi fena bir Fenerde Mürselpaşa caddesinde Ma ğe hazır bir fırka teşkili için tahsisat istihemen Lunandan dı^arı fırladı ve butun Tehir edilen içtima Linvaya aid 217 numaralı sigortakuvvetüe ayrı ayrı gelen duşmana hucum. ver olmadığını, buna rağmen hapisane dam yecekse de diğer suretle Fransaya yapa* Dün saat 15 te Beyoğlunda merkez edip perışan etti. Amıralın gemısı kuma o nin asayiş ve inzibatını ihlâl ettiklerini, sız eski kâğıd deposunun kepenkleri acağı yardımlan tespit etmeğe taraftar deturmuştu. ispanyol donanması bozulduğun on beş, yirmi liralık cam kırdıklannı rasından duman çıktığı görülmüş, du lerinde toplanacak olan Ticaret mektebi dan Amiral 600 kişi ile Barbarosa teslim ol sövlemistir. manı gören mal sahibi vaziyeti haber mezunlan ekseriyeti temin edemedik ğildrr. Çünkü o zaman Almanya îngiltedu. Bundan baska 36 kaptan ile 3000 esir vermiş, yangın, başlangıcmda söndürül lerinden toplantıvı 4 mart cumartesi gü renin teslihatını sulhu bozacak hasmane Müddeiumumilikçe bu cihetten cezaalmmıştı. Ispanya hukumeti bunlar için mü=:tür. Sebebi arastırılıvor. nü saat 15 e talik etmislerd r. bir hareket sayacaktır. 100,000 altın fıdye gönderdıse de kabul edıl landırılmalan istenilen Abdullahla medi. Bunlar, bir gun zincırlerini kırarak Maksud hakkmda verilecek karar müMuharrem Feyzi TOĞAY Adakalesme kaçmağa kalkıştılar. Fakaî muhafızları taraîmdan yakalanarak Ami zakere edılmek üzere, muhakemenin ralle beraber oldurulduler. Lspanyalılar A devamı başka bir güne bırakılmıştır. Muvazene vergisinde tenzilât Hava vaziyeti ı Sabri Toprağın ölüm yıldönümü SEHÎR ÎSLERİ Prost nisanda geliyor nisbetleri Hükumet, geçen sene muvazene ver» gisinden yüzde iki nisbetinde tenzilât yapmış, bu tenzilâtm her sene yüzde ikî nisbetinde indirilerek beş sene zarfında yüzde on nisbetine çıkanlmasını kararlaştırmıştı. Yeni sene bütçesinin rîazırlanmakfa olduğu şu esnada hükumetin bu sene de yüzde iki tenzilâtı yapıp yapmıyacağı malum değıldir. Fakat vergi tahsilâtının umulduğu derecede fazla olmamasımn gözönünde tutular:'k bu sene tenzilâtm yapılmaması üıtimalinden bahsolun maktadır. Bu bindirme muamelesi devam ederken yani 22 ağustos gecesi, Barbaros düşmanm çıkarma yaptığı plâja ve ordugâha hücum etti. Ispanyollar, Türk Dünyc nın büyük trans atlanve Arab kılıclarmdan kurtulmak için filikalara saldırdılar, denize atıldılar. Bun tiklerinden biri limanımızda Dünyanın en büyük trans atlantikleların bir kısmı boğuldu, bir kısmı yüzerinden biri olan ve Süper Trans Atlan rek gemilere çıkabildi. Geceleyin bindirilen toplardan başka hiç bir top gerni tik denılen Konte di Sivoya, bugün saat 13 te limanımıza gelecektir. 48,000 tonlere götürülemedi. îspanyollar, bütün luk olan bu muazzam vapur için Kızkuağırlıklarmı Barbarosa hediye ettiler. lesi açığında yer gösterlimiştir. Düşman amîrali, hemen demir alıp kaçTrans atlantikte muhtelif milletlere tnak istiyordu; fakat, tabiat, ralim îs aid sey. ahlar bulunmaktadır. Seyyah panyollara küskündü. Rüzgârsızlıktan lar bugün ve yarın şenrimizi gezecekfaprak hmıldamıyordu. 2223 ağustos lerdir. Avrupada bulunan şehircilik müte hassısı profesör Prost, nisan içinde tekrar şehrimize glecektir. Mütehassısla Belediye arasında evvelce akded.lmiş olan mukavelenamenin müddeti bitmek anlattığı daha makul ve mantıkımr. üzere bulundi'gundan mukavelename tekrar uzatılacak ve profesör buradaki DENİZ ÎŞLERt mesaisine devam edecektir. Belediye Inşaat müdürü Belediye Fen heyeti tetkik şubesi müdürü Ariî Hikmet, tnşaat şubesi müdürlüğüne tayin olunmuştıır. Tetkik şubesi müdürlı güne henüz kimse tayin edilmiş deŞild'r 53 bin bina havagazi, elektrik kullanıyor îstanbulda mevcud 143,423 binadan ancak 53,000 inde tenvirat için elektrik ve havagazi kullanıldığı, mütebakisinde petrol yakılmakta olduğu anlaşılmıştır Eski Ziraat Vekili Sabri Toprağın ölümünün yıldönümü münasebetile dün merhumun Asrî mezarlıktaki kabri başında bir toplantı yapılmış, bu toplantıda Ziraat Enstitüsü, Orman Fakültesi talebelerile profesör ve memurlar bulunmu§tur. Ankaradaki Ziraat Enstitüsünün bâ nisi olan merlıumun hatırası hürmetle yâdedilmiştir. Ziraat Vekili Muhlis Erkmenle Zi raat Fakültesi namına gönderilen çelenkler, kabre konulmuş, ıhtifale bu suretile nihayet verilmigtir. Cu m h u r i y e t Abone şeraiti: Nüshası 5 knruştur. Türkiye Haric için icin Senelik 1400 Kr. 2700 Kı. 750 > 1450 > Alta aylık 400 » 800 > Üç aylık 150 • Yoktur Bir aylık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog