Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

u 19 GRİP, NEZLE, KIRIKUK ve agrılann TEK ve KATi İLACI Havalarm bir soğuğa bir sıcağa dönmesile hastalıklara ve ağrılara en çok maruz bıraktığı buğünlerde Beni günlerdir yatağa düşüren bel, mafsal ve romatizma Kaşeleri yegâne tedbir ve ilâctır. ağrılarını : GRİPİN Nezle mi oldunuz ? GRİPİN ahnız. Baş ve diş ağrılarınız mı var ? GRİPİN ahnız. GRiPiN kullanmak suretile kolay ve çok çabuk bir zamanda geçirdim. ELEKTRiK! • G R İ P İ N sizi kısa zamanda sıhhate, rahata kavuşturur. Kalbi ve mideyi yormadıgı için günde 3 taneye kadar alabilirsiniz. Aldanmayınız. Rağbot gören her şeyîn taklidi ve benzeri vardır. G R i P i N yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. ŞOKOLAKSİN BİR ADEDİ MÜLEYYİN İKİ ADEDİ MÜSHİLDİR. En muannıd kabızlarda bile tesiri kat'î, lezzeti gayet lâtif rakipsiz müleyyin müshil çikolatasıdır. 8 adedi 20 K. Eczanelerden araymız. MEMDUH AYGÜN VC OkURLAR PAZADl BEDAVA BOYA. flRÇA. TUVAL VE BÛTÜH BESIM POyTAMANE CADDEV|S«4 LEVAZtMl URK TiCARET BANKASI A. $ Merkezi: A N K A R A JDuny«nın Sl/eLJî/ini YEL DîNAMOSU ile Evinizi tenvir eder ve mükemmel bir 6 VOLTLUK ınıeyın. TÜRKÎYC VEKİLİ. [N.ER5ES ÎST.GALATA ZÜLFARÜ5 S. 5E5Lİ HAN Kambiyo işleri Banka muamelâtı ŞUBELER Ankara Adapazan Bandırma Barün Bolu Bursa Eskişehir Gemlik Istanbul Izmit Safranbolu Tekridağ ve saır Radyosu işletebilirsiniz Voyvoda caddesi Doyçe Bank karşısı No. 79 GALATA Telefon 49021, Telg: Mikarad i KA SiNGER Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S t N G E R saatlerinin yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 lira ile 500 liradır. EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİB Taşradan taleb vukuunda yeni katalog gönderilir. S İ N G E R SAAT MAĞAZALARI İstanbul Eminönü. Tel: 21964. İstımlâk dolayısıle mağazamız arkadaki dar sokağa naklolunmuştur. Denız Levazım Satın Alma Komisyonu ilânlan M. M. V. deniz merkez satınalma komisyonundan: 1 Tahmin edilen bedeli 5000 lira olan 166 kalem tıbbî ecza ve malzeme 24/2/939 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 te Vekâlet binasmda müteşekkü komisyonumuzda açık eksıltme ile münakasası icra edilecektir. 2 İlk teminatı 375 kradır. Şartna mesi her gün komisyonıda görülebilir. (978) Dünyaca marut yüksek evsaflı çe • hk ımal eden bir fabrıka resml devair ve piyasada ihtısas dahilinde çalışabilecek bir REKTA PATI BASUR MEMELERİNİ CERAHATLANMIŞ FiSTULLER ve HER TüRLÜ İLTİHABLARI Dahilde ve hariçte Telgraf muhabirleri adresi: vardır. TEDAVi EDER. m Umum Müdürlük: TURKBANK Şubeler: TİCARET Bankamızın istanbul şubesinde tesis edilen « Gece Kasası» Çok milsaid şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundu< rulmaktadır. izahat alınmak iizere gişelerimize müracaat olunması. aramaktadır. Tekliflerin mufassal referanslarile beraber ( Vekil ) rumuzile Ist. 176 Posta Jsutusu adresine gönderılmesi. Umumî Vekil DOKTOR Balıkesir Orta okullar Satınalma Komisyonu Başkanlığından: Tahmin Muvakkat ^ Fiatı temınat Cinsi Azı Çoğu Lira Lira K. Eksütme şekli Takım elbise 404 440 6820 511 50 Kapalı zarf Orta okulların ihtiyacı bulunan, yukarıda yazılı takım elbise; şartnamesinde tadilât yapılarak yeniden 15 gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. İhalesi 23 şubat 939 perşembe günü saat 15 te Balıkesir Maarif Müdürlüğü odasmda yapılacaktır. 2490 numaralı eksiltme kanununun tarifatma uygun olarak hazırlanacak teminat ve teklifleri havi zarflar ihale gününde nıhayet saat 14 e kadar komisyon başkanlığma verılmiş bulunacaktır. Şartname ve nümunelerin Balıkesir Necatibey öğretmen okulunda her gün görülebileceği ilân olunur. (820) •• Kulak, boğaz, burun mütehassısı T i Geyik Apart Tel 40070 RHAN TORO Meşhur Alman Güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. W I N T E R Formülü yapılan TARAFINDAN terkib, tesir ve cıld güzelhğı bakımından düny^da meuG&â. kî£scJer'r^ r nSakkak ki en iyisidir. Mubalâgah reklâmlara hacet yoktur. Bir tecrübe ve mukayese kâfidir. VENÜS K RE ^ Deposu : Nurec«dın Evlfyazade müessesesi istanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog