Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

f İZMİR İNCİR ve ÜZÜM TARIM SAT1Ş KOOPERATIFLERI BİRLtĞI 11 ÜZÜM İNGİR En Fazla RAOBET Bulaıı Pudranın Yeni Renkleri Temiz ve fennî usullerle hazırlanmış zarif ambalâjlar içinde: T A P Î Q * «"T\ly Üzüm ve incirleri, dünyanın. zevkini bilen her muhitinde takdirlerle karşüanmaktadır. Markası, rekabet kabul etmiyen bir eksir ifade eder. Üzüm ve incirleri, çocuklannıza vereceğiniz şekerlemelerden daha nefis ve daha mugaddidir. TARİS T1 AD İ C *"•»•**' MEŞHUR BİR GÜZELLİK MÜTEHASSISI Bu kıymetli tavsiyelerde bulunuyor: Şapka ve Roplarda olduğu gibî PıT a renklerinin tnodası da daima değişir. Bunun için Tokaloa müessesesinin güzellik mütehassısı, yeni ve cazib renkleri hetnen bayanların enzan istifadesine arzeyler. * Peche îlkbahar tuvaletlerile ahenktar olan ve bilhassa sarışmlarla saçlan kestane renginde olanlara yakışan cŞeftali yumuşaklığı» tesirini yapan pudradır. yet sevimli ve «Mat > bir tesir * Ocre Esmer tenler için gayapan ve bugün Pariste pek fazla rağbet bulan pudradır. * Rachel Dore Zaif tipleri hafif ve mahrem bir parlaklık veBu' meşhur mütehassıs diyor kl: Adi pudralar, cildin tabiî yağlarını masseder«Jc kurutur ve sertleştirir. Ve buruşukluklann serian husulünü teshil eder. Bu halin önüne gemek için pudranızda «Krema ren ve bilhassa suare tuvaletlerile ahenktar bir pudradır. * Rose Ocre Sıcak tenli esmerler için son moda pudradır. * Bütün bu renklerle sair bir çok renkler c Krema köpüklü > meşhur TOKALON PUDRASININ bütün serisini teşkil ederler. Bütün bu renkler, tene güzeG. ve nazik bir cFinimat» vermek için hassaten tetebbü edilmiştir. köpüğü » bulunmalıdır. Bu kıymetli cevher hususî bir usul daireinde Tokalon pudrasmda mevcuttur. Bu pudra ise cildinizi kurutmaz ve sertle^tirmez. Bilâkis kadife gibi yumuşatır ve tatlılaştınr. Alman Şimendiferleri tdaresi: Ecnebilerle Memaliki Ecnebiyede oturan Almanlara ikametleri müddeti ne olursa olsun bilet ücretlerinde % 60 nispetinde bir tenzilât yapmaktadar. Bilet ecnebi memleketlerde satuı alınmış ise 3 ay için muteberdir. Seyahat ücreti ucuz olduğunda I Almanyada ikamet masrafınızı azaltacaktır. T A D Î Q • **'*^1>J' * Üzüm ve incirleri, dostlarımza ikram edeceğiniz kahve v e çaydan şüphe yok ki daha sıhhidir. Satış yeri: Beyoğlu, İstiklâl caddesi No. 64 (Parmakkapı Tramvay durağında) Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarını kökünden temizlemek için (Helmoblö) kullamnız. Ezine Belediye Riyasetinden: 1 4156 lira 90 kuruş keşif bedelli elektrik tesisatı şebeke demir direkleri ve teferrüatma 6/2/939 günü talib çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesine göre bir ay müddetle uzatılarak pazarlığa bırakılmıştır. 2 Pazarlığı 6/3/939 pazartesi günü saat 10 da Encümen huzurunda yapılacaktır. 3 Taliblerin mezkur gün ve saatte müracaatleri ilân olunur. (911 ) Pudranızı nasıl intihap etmeli ? Bobreklerin çalışmak kudretini artırur, kadın, erkek idrar zorluklarını, eski ve yeni belsoğukluğuDu, mesane iltıhabım, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini gıderir. Bol idrar temin eder. HELMOBLÖ ILKBAHAR 1939 Kanina yabani gülü üzerine göz aşılı bodur guL îngiliz Kral sarayının güllerini yetiştiren beynelmilel şöhreti hafz (Dicksons) gül fidaulığınm çok yeni ve çok nadide gulleri: Tanesi 150 kuruş fiatla satılmaktadır. Gül rr.eraklüan için bundan ucuz ve bundan daha mükemmel bir fırsat olamaz. 88 Cazip renklerin bütUn serisinl tecrübe ediniz. Birçok kadınlar, maalesef bir pudra tecrübe ediniz, StZE. HEPSİNt tenlerine uygun olan pudAdresimize yazınız, airayı kullanmıyorlar. Buze parasız muhtelif renknun için yüzlerine makyaj lerde € aded nümunelik olmuş ve sert bir manyeni TOKALON pudrası GÖNDERECEĞİZ. zara veriyor. Teninize göndereceğiz. Ve bu tecuygun pudrayı bulmanm yegâne rübeyi kolaylıkla yapınız, ç.aresi, yüzünüzün bir tarafına bir Adres : İstanbul 622 Posta K. (34 renk ve diğer tarafına başka renk No. Tokalon Pudrası Servisi). GUL fidanlan ^ X Çeşid Etiketli, isimli Sıhhat Vekâletinin ruhsabnı haizdir. Her eczanede bulunur. D i k k a t : H e l m o b l ö , idrannızı temizliyerek mavilestırir. idrarda kumun ve mesanede taşların teşekküliine mânî olur. PARASIZ VİYANA FUARI 12 Marttan 18 Marta kadar Büyük ve yakm olan sanayi teknik, icat ve moda sergisi. Mühim tenzilâfclı biletler, bütün ızahat için : MEVLÛD BAYSAl Bahçe mlmar. Telelon 23426 (4 Oncü Vakıf ban kat 4 No. J8)Telgrat Mim baysal Istanbul SERMAYEDAR ORTAK ARAMYOR Tanmmış bir şirket, işlerinin tevsii için 1015 bin lira sermaye sahibi bir ortak aramaktadır. Şirket muamelâtuıın şimdiye kadar temin eylediği mühim menfaat gözönünde tutularak işin tevsii halmde daha mühim kâr getirecek bir işe ortak olmak istiyenler (O. A.) rumuzile îst. 176 numaralı posta kutusuna yazmalan. K. A. MÜLLER ve Şkİ. İstanbul Galata Minerva han Telefon : 40090 Kadın Aşkı 60 Kr. 100 i Aşk Peşinde 100 ı Karagömlekliler üıtilâli 20 ; F+rüsk Vazosu îlk A§k 50 ı 50 ı İliçin Ölümü 1 Avrupa dericilik, yünlü mensucat ve pamuklu mensucat meslek 40 ı* Efendi île Hşak mekteblerinde tahsil ettirmek üzere müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu 30 ı» Vikontun ölumü talebelerin c 10 > u dericilik. «10 » u yünlü mensucat ve € 10 » u da patklimler 100 . muklu mensucat tahsili yapacaktır. Ölüler Evi 125 ı 2 Isteklilerin aşağıdaki şartlan haiz bulunmalan lâzımdır. 35 ! ! Felsefe A Türk olmak, 100 ! Küçük hikâyeler B Sıhhati tam ve tahsil edeceği san'at şubesinde çalışmağa müsaid 125 ı Mev'ud Toprak olmak, 150 ı Stalin C En çok 25 yaşmda olmak ve askerliğini yapmış bulunmak, 75 ! D Maarif Vekâleti Bölge San'at Okulları tesviye ve elektrik şubeLenin Mezhebi 125 ı lerinden mezun bulunmak ve mektebi bitirdikten sonra en az iki sene san'aTarih Felsefesi tmda çalışmış bulunmak. 60 i Anarşizm 3 Imtihanlar 15/3/939 tarihinde Bölge San'at Okullan müfredat 100 i Farmasonluk programına göre aşağıdaki derslerden olmak üzere Ankara, îstanbul, Bursa ve İzmir Bölge San'at Okullarında yapılacaktır Dr. Hafız Cemal Matematik Mekanik Lokman Hektm Makine ve motör Dahiliye mOtehassın Meslek teknolojisi ve malzeme Pazardan baska günlerde ögleden Lisan « Almanca veya Fransızca ) sonra saat (2% tan 6 ya) kadar tstan 4 Kabul edilen asgarî vasatiden fazla not alarak imtihanda muvaffak olanlardan muvaffakiyet sırasile 30 namzed ayrılacaktır. Bu namzedler bulda Divanyolunda (104) numaral üç grupa tefrik edilerek mesleklerine göre 31/12/939 tarihine kadar Sümer hususî kabinesinde hastalanru kabul e Bankın Beykoz, Feshane, Hereke ve Kavseri fabrikalarmda stai görecek der. Sah cumartesi ffünleri sabar ve meslekî fabrika kurslarına devam edeceklerdir. Staj müddetince ken <9 i 12» saatleri hakikî fıkaraya mahsustur. Muayenehane ve ev telefonu dilerine ayda 50 şer lira verilecektir. 5 staj müddetinin sonunda fabrikalarda yapılacak kurs imtihanla 22398 2104 rmda ve umumî çalışmalarmda muvaffakiyet gösteren ve ahlâkan mazbut olduklarma kanaat getirilen namzedler Avrupaya gönderileceklerdir. Bu imMacar makine ve elektrih tihanlarda muvaffak olamıyanlar serbest kalırlar ve hiç bir hak talebinde bulunamazlar. îmtihanda muvaffak olarak Avrupava gönderilecek talebe, Sümer Bankm idare ve nezareti altmda olmak üzere eylul 1940 tarihine kadar lisan kurslarına devam edecek ve 1940 senesi kış sömesterinde mesîş aramaktadır. Türkçe ve aknanlek tahsıline başlıyacaktır. ca bilir. Müracaat: R. M. rümuzüe 6 Avrupaya gönderilecek talebe Sümer Bank fabrikalarmdaki staj 176 istanbul posta kutusu adresine ve Avrupadaki tahsil müddetlerinin bir misli fazlasile İktısad Vekâletinin vazılması. göstereceği işlerde usta, ustabaşı veya fen memuru olarak çalışacaklardır. Bu mükellefiyeti tevsik etmek üzere Avrupaya gönderilecek her talebe bir Fatiı sulh 3 üncü hukuk hâkimliğintaahhüdname verecek ve muteber bir kefil gösterecektir. den: 7 Talibler en geç 1/3/939 tarihine kadar ikinci maddenin üçüncü Mahiememizce terekesine vaziyed efıkrasmda yazılı Bölge San'at okullarmdan hangisinde imtihana gireceklerini dilen Topkapı Beyazıdağa mahallesi gösteren bir istida ile aşağıdaki vesikaları İktısad Vekâleti Sanayi Umum Çömlekçi sokak 10 sayılı evde ölen KirMüdürlüğüne gönderceklerdir. kor kızı Beatrisin alacak ve borclannın A Nüfus hüviyet cüzdanı. bir ay ve varis iddiasmda bulunanlann B Askerlik vesikası. üç ay zarfmda mahkememize müracaat C Mekteb şehadetnamesi. etmeleri, aksi takdirde terekenin hazi D Hüsnühal varakası. neye devredileceği ilân olunur. E Çalışacağı san'ata mütehammil bulunduğunu gösteren resmen tasdik edilmiş sıhhat vesikası. Sa/Ub v* Batmuhamri: Yantu Nadi F San'at okulunu bitirdikten sonra çalıştığı yerlerden aldığı bonUmvmi nesrtvatı idare eien Yam tşlett servisler. MudÜTÜ: Hikmet Münif ülgen G Altı aded vesikalık fotoğraf. 8 Fazla izahat almak istiyenler îktısad Vekâleti Sanayi Umum Cunihmnvet natbatm Müdürlüğüne müracaat etmelidirler, « 407 * { 793 ). 30 san'at okulu mezunu Avmpaya tahsile gönderilecektir iktısad Vekâletinden: Haydar Rifatın eserlerinden T. C. ZİRAAT :BANKASI Kuruluş tarihf 1888 Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası Şube ve ajans adedi : 262 Ziraf ve ticarî her nevi banka muameleleri Mühendisi Ziraat Bankasında kumbaralı ve Ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 5 0 lirası bulunanlara »enede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plfina göre Ikramlye dağıtılacaktır. PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LİRA İKRAMİYE VERECEK 4 40 100 120 160 Aded > , 4 4 1,000 500 250 100 50 40 20 Liralık n n j> j) n 4,000 2,000 1,000 4,000 5,000 4,800 3,200 Lira n DÎKECAT: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 llradan aşagı düfmryenlere % 20 fazlasile verilecektir. n ikramiye çıktığı takdirde Kur'alar senede 4 defa, 1 eylul, 1 birincikânun, 1 mart ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog