Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

GÜNÜN BULMACAS1 1 3 8 4 5 K T 8 t l « l l 1 2 3 4 6 6 1 8 1 • • • • • Ankara Borsası 18/2/939 KAPA 1 tngiliz lirası 100 Dolar 100 Fransız frangı 100 Llret 100 tsviçre frangı 100 Holanda florini 100 Rayhişmark 50,7825 100 Belçika frangı 21.3250 100 Drahmi 1,0825 100 Leva 1,56 100 Çekoslovak 4,3375 kronu 5.93 100 Pezeta 100 Zloti 23,8450 100 Peneo 24.9675 100 Ley 0.9050 100 Dinar 2.8375 100 Yen 34.62 30,5375 100 tsvec kronu 23,8925 100 Ruble ESRAM ve T A H V Î L A T T. B. I oeşin 19,30 19,325 T. B. III peşin 19,325 Ergani 19.675 19,75 Sıv. Erzu. I 19,05 19, Sıv. Erzu. m 19.125 N 1 Ş I Açıhş Kapanış 5,93 126,5175 3,35 6.6575 İ8,7125 67,82 • • •' dır. Ameliyatsız memeleri söndürür, mahveder; emsalsiz ilâcdır. Hiddet, merak, korku ve teessürden geçirir. Siyatik, bel, diz ve kalça ağnlarmı, kanı, ağrıyı derhal keser. Bütün dünyada şöhret bayılanlara, hafakana, bütün sinir buhranlanna 20 dam arkaya giren sancılan geçirir, vüciidü kızdırır; soğuğun ciğerlere geçmesine mâni olur. lası hayat verir. Kullanmıyan, sevmiyen yoktur. bulmuş; milyonlarca basurluyu knrtarmıştır. HEDENSA BASURA ÇARE NEVROL CEMAL YUREK ÇARPINTISINA PiMANOL ROMATİZMAYI • • • • • • • 11 Soldan sağa: 1 Rayıhası iyi (iki kelime) 2 Gellri mevcud (ıki telime), bir edat. 3 İnsandaki manevî mevcudiyet, acaiblik, 4 Kapalı değil, fakat. 5 Ters çevirin blr maden olur, Avrupada blr nehir. 6 Sahlb, ilâve, bır dili konuşma tarzı. 7 Vaktlle yanmış olan bir sarayımız, blr soru edatı. 8 Suyun aktığı yer, çlvl mıhlama vaaıtalarından. 9 Çehremizin süslerinden, mlsafırhane. 10 Krallçelik, nota. 11 Tuccarın küçuğü, yarı^an. Yukarıdan asağıya: 1 Muvakkaten kullanma ücreti fazla (iki kelime). 2 Müslümanların lbadetlerlnden, memleketl zlyaret. 3 Eziyet, yüzü gülen 4 Bir mıısükl aletl, blr apor v&sıtası, alfabeden lkl harf yanyana. 5 Denlzin derln olmıyan yeri, Ters çevirln karganm 9eai çıkar, blr muslkl âletl. 8 Ellle Bu g«ec€ şehrimizin muhtelif semtlerindemasaj yapmak. 7 Vlran, akar sulardan. 8 Çlftçinin âletlerinden, su dağıtan 9 ki nobetçi ezcahaneler şunlardır: Toplanan 10 Sanayide kullanılan zlraat İstanbul cihetl: mahsuBerinden, sıfat edabtı. 11 Ağac daEmlnönünde (Hüseyln Hilsnü), Alemdarlından duvar, nıtubet, buruçturucu blr madda (Esad), Kumkapıda (Asadoryan), Küde. Evvelki balmacanın hallediimis gekli çükpazarda (Ben Sason) Eyübde (Eyub Sultan) Fatihte (Hüsameddln) Bakırköyde l 2 S 4 6 6 7 8 t 10 11 (Bilâl) eczahaneleri 'Gİ E L tlNİAİL AİY I •: Beyoğlu cihetl: İsttlklâl caddeslnde (Kanzuk), Dairede t İZİA BİE R A L (Güneş), Oalata Topçular caddeslnde (SpoR V A YİE T * I K rtdla), Takslmde (Taksim), Tarlabasında E Y• D • K • B A T I (Nlhad) Ştşllde (Halk), Beşlktaşta (SuleySİE N EİB A 1• A manReceb) Kasımpaşada (Müeyyed). Hasköyde (Sadık Akduman) eczaneleri. UİT • T E L D AİN A Üsküdarda (Imrohor), Sarıyerde (Nurl), NİB K • Y I L • M, Kadıköy Muvakklthane caddeainde (Halk), • T AİR AİM A K • L I Sögüdlüçegme caddesinde (HulOsi Osman), HeybeMadada (Halk) eczahaneleri. S A R A R AN • $E K 1 1(' • • 9 • Sevdiğiniz muharrirlerl blr arada görmek, onların en güzel yazılarını okumak ister mislnlz ? 11 martta çıkacak Karaciger. böbrek. tas ve kumlanndan mütevelüd sancılannız, damaı sertlikleri ve şişmanlık şikâvetlerinizi ü R t N A L ile geçirini2 J URİNAL BEYOGLU İSTANBUL Mecmuasını bekleyiniz. Kemalpaşa Belediyesinden: 1 Münakasaya çıkarıldığı halde talib ztıhur etmemesinden kısımlara ayrılmak suretlie ihalesi muvafık görülen Kemalpaşada au ile yapılacak elektrik tesisatı üç kısım olarak kapalı zarf usulile münakasaya gı^ karılmıştır. BİRİNCİ KISIM: Elektrik işleri grupu, 1500 devirli 20 kilovat amperlik alternatör. Kontrol tablosu, koplaz takımı ve tevzi tablosu ve beymlerindeki irtibat kablolarile santral dahili tenvirat ve tesisat malzemesinin teminile işler razıyette teslimi; tahmin bedeli (2651) lira ve teminatı (198) lira (83) kuruştu». İKİNCİ KISDT: îdrolik grupu: Fennî şartnamesi mucibınce toprak kanal ve (218) metr« tulünde boru işile maa teferrüat (25) beygir takatinde ve (1500) devirli su türbini ve tahüye kanal tesisatı ve imali işi. Tahmin bedeli (7497) lira (33) kuruş ye teminatı (562) lira (30) kuruştur. ÜÇÜNCÜ KISIM: Şebeke grupu: Fennî şartname ve keşif cedveli mucibınce tablo fle hpvaî hat arasında (25) metre tulünde tahtezzemin kablo irtibatile (141) aded direk üzerinde kurulacak şebekeye aid malzemenin teminile tesisi işi. Tahmin bedeli (8858) lira (92) kuruş. Teminatı (664) lira (42) kuruştur. 2 Bu kısımlara aid şartname. keşifname ve mukavele projeleri v« resimler bir lira bedel mukabilinde Kemalpaşa Belediyesinden ahnabilir. 3 İhale 16/1/939 tarihinden 1/3/939 tarihine kadar (45 gün müddetle münakasaya cıkanlmış olup 1/3/939 çarşamba günü saat (16) da Kemalpaşa Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4 Taliblerin arttırma, eksiltme kanununun 1 ve 2 nci maddelertndeki vesikalarla birlikte Nafıa Vekâletinden alınmış ve bu işlerde ehliyeti bulundu^una dair müteahhidlik ve ehliyeti fenniye vesikası göstenneleri mecburıdır. 5 Zarfların ihale günü olan 1/3/939 çarşamba günü aaat (15) e kadar göndcnlmis olması meşruttur. Postaca vuku bulacak teahhur nazan itibara alınmaz. 6 Yukarıda üç kısımda gösterilen işler toptan bir talibe ihale edilebilecegi gibi avrı avrı olarak da ihale edilebilir. (438) Yenigün NOBETCİ ECZANELER Vücudda toplanan asid ürik ve oksalat eibi maddeleri eritir. kanj temızler, lezzeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden sopra yarım bardak su içerisinde alınır. 7* İNGİLİZ KANZUK ECZANESi I •lu ş •1 a z Ayvalık Asliye Hukuk Mahkemesinden: 10 1I AİZ İ Z E • A Y A K • F E N • T 0K E N E N SIVASTA Kâmil Kitab ve Basımevi Her çeşid kitab, kırtasiye, fotoğraf levazımı ve makineleri satılır. Cumhuriyet gazetesi ve diğer gazete ve mecmualann tevzi yeridir. ?ehzadebaşı (TURAN) Tıyatrosunda matine 15 te gece 20.30 da HAMLET 939/114 Ayvalık Malmüdürü İbrahım Gündüz tarafmdan karısı Sabahat Gündüz aleyhme açılan boşanma ve velâyet hakkmın tanmması hakkmdaki davada: Müddeaaleyh hakkında itithaz edilen gıyab kararınm ilânen tebliğine karar verildiğinden muhakemenin muallak bulunduğu 1/3/939 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 14 te Ayvalık Asliyesine bizzat veya bir vekil göndermesi, aksi takdirde gıyaben muhakemeye devam edıleceği H. U. M. K nunun 401 inci maddesine tevfikan ve işbu gıyab kararı teblığ makamma kaim olmak üzere ilân olunur. ( 1106 ) [OSMAN 6 AY VERESİYE HORNYPHON VE ŞAKAR Kadın ve erkek ceb, kol, altın ve metal saatler 1 0 1 5 sene garanti Bisikletler ve UtUler * Elektrlk yastıkları Su ısıtma kabları, çaydanlıklar, her nevl elektrik ev aletlerl. havagazı ocakları, banyoları, Elektrikli ve elektrlksiz duvar saatları, vantilâtörler, avlzeler BEYAZIT : Üniversite cad No. 28 KADIKÖY: İskele cad 33/2 Inhisarlar Malın cinsi Umum Miktan Metre 2400 Müdürlüğünden: Muhammen bedel Lira Sif 4320 Türk Hava Kurumu % 7,5 muvakkat teminatı Lira T nce ve kalın çivili kayıg 324 I Şartname ve nümuneleri mucıbince yukarıda yazılı kayışlar açık cksiltmıye konmuş ve muhammen bedelile teminat akçesi hizalarında gösterılmiştir. II Eksütme 27/2/939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yaIII pılacaktır. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabileceğı IV gıbi numuneler de görülebilir. İsteklüerin eksıltme günü muayyen saatte t « i n a t paralarile birlıkte Malınmezkur Komisyona gelmeleri ilân olunur. cinsi Mik.Takr Vahidi Muhammen Mev.( 852) B. Satış sureti Tem. Saati Lira K. Lira K. Eski çuval parçalan 41000 küo 2460, Açık arttırma 369. 14 Muhtelif renkîi yaldız 200 200, Pazarhk 30, 15 1 Yukarıda cins ve miktan yazılı iki kalem malzeme ayrı ayrı hızalarında gösterilen usullerle satüacaktır. II Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterılmiştir. III Arttırma 6/3/939 tarihine raslıyan pazartesi günü yukarıda yazılı saatlerde Kabataşta kâin Levazım ve Mubayaat şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. IV Çuvallar hergün Paşabahçe tspirto fabrikasmda ve yaldız nümuneleri de sözü geçen şubede görülebilir. V İsteklüerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde % 15 teminatlarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilân olunur. (941) Cinsi Miktan Vluhammen B. Lira K. 400, 8700, 2800, % 7,5 Eksıltme Muv. T. Şekli Lira K. 30, Açık Eksiltme 435, Kapalı zarf 210, Aıçk Eksiltme Saati 14 14.30 15 BÜYÜK PİYANGOSU liradır. BEŞİNCt keşide II MART 939 dadır B R A UN Radyoları istanbul umumî acentası G A L A T A : Bankalar cad. No. 47 Voyvoda han zemin bat Eyüb sulh hukuk mahkemesinden: Leandros terekesine aid İstanbul Bahkpazarı Yağcılar sokak 5 No. lı dük kânm kontıratı bitmedi hasebile bir sene muddetle arttırma suretile kiraya verıleceğinden ve (23) yirmi üç lirada talibi uhdesmde olup fazlasma talıb olanlann bir aylık teminat akçesile beraber Eyüb sulh ahkâmı şahsiye hâkimlığıne 1/3/939 çarşamba günü akşamı saat 17 ye kadar gelmeleri ve fazla malumat istivenlerin 938/93 tereke dosyasıle mahkeme kalem.ne müracaatleri nın lüzumu ilân olunur (15157) Zayi Hadi Katül maarif mektebinden aldığım şehadetnameyi zayi ettim. Yenisini çıkaracag;ımdan hükmü yoktur. Edirnekapı Hatıcesultan mahallesi Muhtar sokak 23 numarada Ali oğlu Mustafa Önol Zayi Rıze Askerlik şubesinden aldığım terhıs tezkeremi kaybettim. Yenisini cıkaracaçımdan hıikmü yoktur. 320 dosumlu Mec:d o&lu Sevki Büyiik ikramiye 5 0 . 0 0 0 Bundan başka: 15 000, 12 000, 10.000 liralık ikramlyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki aded mükâfat vardır. Bu tertibden bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeylnte. Slı de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasına gümiş olurgunuı. Prinç etiket 31700 aded İçki satış kasası 2900 > Fılit 4000 Kg. Sinek kâğıdı iyi cins 150000 aded Fılıt tulumbası 100 » Yapışkan macunu 175 Kg. I II III IV V 1500, 112,50 » » 15,30 146, 10,95 » » 16 245, 18,37 » » 16.15 Şartnameleri mucibınce yukarıda cins ve miktarı yazılı « 6 > kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmıştir. Eksiltme 15/3/939 tarihine raslıyan çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Sinek kâğıdı için bir hafta evvel nümune verilmek lâzımdır. Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız olarak almabilir. Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerjn % 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte Komisyona gelmeleri ve kapalı zarf eksiltmeine iştirak etmek istivenlerin de mühürlü teklıf mektubunu kanunî vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 13 30 a kadar mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. (1102 ) stanbul Komutanlığı ilânları İstanbul komutanlığına bağlı birlik ler ıçın şartnamesi ve evsafı dahilinde 72,000 kilo bulgur satm almacağmdan kapalı zarfla ihalesi 6 mart 939 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. Muhammen kıymetı 9360 liradır. İlk teminatı 702 lıradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebılir. İsteklilerinin ilk te minat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesıkalarile beraber ihale günü ıhale saatınden en az bir saat evveIme kadar teklıf mekrublarmı Fındıklıda Komutanlık Şatmalma komisyonuna vermeleri (1087) ^evlet Demirvonarı Isletme U. Müdürlüğünden: I Muhammen bedeli 5741 lira olan 8 aded muhtelif döner köprü 4/4/1939 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada îdare binasmda satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 430.57 liralık muvakkat teminatla kanunun tavin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri l'âzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1032 ) 9 uncu İşletme Müdürlüğünden: 20/2/939 tanhinde icra edileceği evvelce ilân edilmiş olan 60000 meşe travers eksiltmesi görülen lüzum üzerine 11/3/939 tarihine talik olunmuştur. Keyfiyet ilân olunur. ( 1076 ) Tel 22566 (Dr Osman Şerefeddln Dr. Şükrü Ertan 6 Nuruosmanlve cad No Göz Hekimi ^ Dr. Suphi Şenses ^ I idraryolları hastalıkları mOtehassısi | Bevoğlu Yıldız sineması karşısı Lekipr pnarhman. Fakirlere parasız TeL 43924
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog